12 - Řešení obecného trojúhelníku
V následujících úlohách počítejte délky stran s přesností na milimetry a velikosti úhlů
s přesností na minuty.
1. Řešte trojúhelník ABC, je-li dáno:
a) a = 10 cm, α = 62°, β = 34°
c) b = 6 cm, c = 9 cm, β = 75°
e) a = 2 cm, b = 3 cm, c = 4 cm
b) b = 5 cm, α = 110°, β = 28°
d) b = 8 cm, c = 5 cm, γ = 26°55´
f) a = 5 cm, b = 7 cm, γ = 29°14´
2. Vypočtěte šířku řeky, jestliže na jednom břehu byla vyznačena úsečka KL délky 40 m
a dále byly změřeny úhly LKS  7624´ a KLS  4352´ , kde S je bod na
druhém břehu řeky.
3. Na těleso působí v jednom bodě dvě síly F1 = 40 N a F2 = 70 N, které svírají úhel 50°.
Určete velikost výslednice sil F a úhel, který svírají síly F a F1.
4. Síla F = 200 N se rozkládá na dvě složky F1 = 150 N a F2 = 100 N. Vypočtěte úhel,
který svírají tyto složky.
5. Síla F = 200 N se rozkládá na dvě složky, které s ní svírají úhly o velikostech α = 27°,
β = 74°. Vypočtěte velikosti obou složek.
Download

12 - Řešení obecného trojúhelníku V následujících úlohách počítejte