EMUFAL I
EMUFAL I je asfaltová emulze na vodní bázi určená pro nátěr a přípravu povrchů.
STANDARD
EMUFAL I splňuje normu UNE Standard 104-231 a je schválen ve Španělsku pod číslem osvědčení DBI8017.
VLASTNOSTI
• Používá se jako penetrační nátěr, zvyšuje přilnavost k podkladu pro izolace spodních staveb a k
podkladům pro izolační systémy střech
• Snadná aplikace
• Neobsahuje rozpouštědla. Vhodný pro přípravu povrchu v uzavřených prostorách
• Možno nanášet i na mírně vlhké povrchy
BALENÍ
BALENÍ
EMUFAL I
9 a 24Kg plechové nádoby
Maximální doba skladování: JEDEN ROK v dobře uzavřených originálních obalech, chráněných proti
povětrnostním vlivům. Je třeba vyvarovat se působení vody, vlhka a mrazu.
POUŽITÍ
•
•
Příprava povrchu z důvodu zvýšení přilnavosti hydroizolačního pásu k podkladu
EMUFAL I může být použit pro živičné pásy aplikované žehem i pásy samolepící
NÁVOD K POUŽITÍ
Výrobek je určen pro aplikaci za studena. Emulfal I se neředí. Nanáší se stětcem, malířskou štětkou nebo
válečkem. Obsah balení musí být před použitím důkladně promíchán. Pokládka dalších vrstev asfaltových
pásů se provádí po zaschnutí nanesené vrstvy EMULFAL I.
Příprava podkladu: Podklad určený k nanesení penetračního nátěru EMUFAL I musí být suchý,
soudržný, bez prachu, zbytků mastnoty a všech nečistot obecně. Lze jej nanášet na suché nebo lehce
vlhké povrchy.
SPOTŘEBA
Záleží na typu podkladu. Opecně platí, že se spotřeba pohybuje mezi 150 g/m² a 350 g/m².
TECHNICKÁ DATA
Hustota (25ºC)
UNE 104.281/3.5
Zbytek po odpaření
UNE 104.281/3.7
Viskozita podle Brookfielda při 25ºC (ISO 2555)
Obsah spalitelných látek (bez těkavých látek)
UNE 104.281/3.8
Rozpustnost ve vodě
Povrchová doba schnutí při 25ºC, 60% rel. vlhkosti
Celková doba schnutí při 25ºC, 60% rel. vlhkosti
Toxicita
Hořlavost
1.00 ± 0.02 g/cm³
> 50 %
250 – 600 cps
< 1%
v tekuté formě; po vytvoření suchého filmu nerozpustný
3-5 hodin
< 24 hodin
ne
ne – neobsahuje hořlavá rozpouštědla
Údaje o zkouškách suché vrstvy (1mm tlusté)
Působení tepla při 100ºC
Odolnost proti vodě
UNE 104.281/3.10 Bez tvorby puchýřů nebo prohlubní
Nebyl pozorován vznik puchýřů ani zpětné zemulgování
UNE 104.281/3.13
na povrchu asfaltového filmu.
Datum posledních úprav: 11/2009
TEXSA, S.A. . si vyhrazuje právo upravit informace bez předchozího oznámení a neručí za odchylky způsobené nesprávným použitím
výrobku. Hodnoty uvedené v technických listech jsou průměrné hodnoty, které jsou výsledkem laboratorních testů.
Download

Emufal I - uzitecna