Úvod - současný stav evropského
projektu Euro-BioImaging
Prof. Pavel Hozák – národní koordinátor EuBI
Český EuBI
`
`
1. seminář zájemců o český Euro-BioImaging
Program semináře:
14:00 – 14:05
Současný stav evropského projektu – prof. Hozák
14:05 – 14:25
Role MŠMT ve velkých infrastrukturách VaVaI – Mgr.Ventluka
14:25 – 14:45
Biomedicína v ESFRI – doc. Sedláček
14:45 – 15:00
Představení přípravné fáze projektu EuBI – Mgr. Morská
15:00 – 15:15
Možnosti pro Českou republiku v projektu EuBI – prof. Hozák
15:15 – 15:30
Přestávka
15:30 – 16:30
Diskuse – představení českých infrastruktur
16:30 – 17:00
Národní poradní výbor EuBI
17:00 – 17:05
Závěr
Motto EuBI
„Otevřený přístup k zobrazovacím technologiím
v biomedicíně pro každého vědce v Evropě“
Harmonogram EuBI
`
`
`
`
1. prosince 2010 - schválena přípravná fáze projektu
17. ledna 2011 - zahajovací jednání řídícího výboru
Financování přípravné fáze - 7. rámcový program EU
Konsorcium pro přípravnou fázi:
`
`
39 partnerů
180 přidružených partnerů z 24 zemí
Etapy projektu EuBI
2010 – 2013
Přípravná fáze
2013 – 2017
Konstrukční fáze
2017 –
Provozní fáze
Cíle přípravné fáze EuBI
`
Analýza potřeb a požadavků uživatelů na přístup, služby
a trénink velké infrastruktury zobrazovacích pracovišť
`
Vytvoření plánu pro výstavbu a provoz budoucí
infrastruktury
`
Vytvoření právního, řídícího a finančního rámce budoucí
infrastruktury zobrazovacích technologií
`
… další informace v pozdější detailnější prezentaci k EuBI
Role MŠMT
ve velkých infrastrukturách
Petr Ventluka
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Praha, 24. února 2011
1
Definice velké infrastruktury
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ‐ § 2 odst. 2 písm. f)
„jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících
investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou
výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a
technologickou náročností a které je schvalováno vládou a
zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími
výzkumnými organizacemi (dále jen „velká infrastruktura“)“
Praha, 24. února 2011
2
Role MŠMT
MŠMT podle kompetenčního zákona (2/1969 Sb.) gestorem VaV v ČR, včetně mezinárodní spolupráce ve VaV
• Podpora projektů z ESFRI Roadmap – přípravné fáze panevropských projektů financovány ze 7RP a ze státního rozpočtu formou tzv. dofinancování
• Od roku 2010 účelová podpora projektů velkých infrastruktur schválených vládou (v současné chvíli 15 projektů)
• Rada pro velké infrastruktury – poradní orgán MŠMT (předseda prof. Ivan Wilhelm)
• Příprava strategických dokumentů (Mezirezortní koncepce, Cestovní mapa)
•
Praha, 24. února 2011
3
Strategické dokumenty
ESFRI Roadmap – v oblasti biomedicíny ČR participuje na těchto projektech: BBMRI, EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU‐OPENSCREEN, Euro‐BioImaging, Infrafrontier
• „Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015“, schválena usnesením vlády ze dne 16. prosince 2009 č. 1585, v ní návrh na financování od roku 2010
• Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, schválena usnesením vlády ze dne 15. března 2010 č. 207
•
Praha, 24. února 2011
4
Přínos Cestovní mapy
• Cestovní mapa je strategickým dokumentem
• Umístění projektu v Cestovní mapě není finančně závazné
• Popis situace v ČR a důležitosti velkých infrastruktur pro český výzkumný prostor
• Začlenění ČR do Evropského výzkumného prostoru
• Vytvoření národní cestovní mapy
•
http://www.msmt.cz/vyzkum/schvaleny‐text‐cestovni‐mapy
Praha, 24. února 2011
5
Struktura Cestovní mapy I.
Struktura podobná ESFRI Roadmap
• „Politický“ úvod
‐
‐
‐
Česká republika a velké infrastruktury v kontextu Evropského výzkumného prostoru
Strukturální fondy a jejich využití při budování velkých infrastruktur
Zapojení průmyslu
Praha, 24. února 2011
6
Struktura Cestovní mapy II.
• 6 tematických skupin:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sociální a humanitní vědy
Vědy o životním prostředí (ENVI)
Materiálová fyzika a vesmír
Energetika
Biomedicína
Informatika/e‐Infrastruktury
• Přílohy (Složení pracovních skupin, Tabulka prioritních projektů, Zkratky)
Praha, 24. února 2011
7
Struktura Cestovní mapy III.
Biomedicína (Aktualizace):
• 8 prioritních projektů (BBMRI, BIOMEDREG – EATRIS, INFRAFRONTIER , EuroBioImaging, INSTRUCT, CZ‐EU OPENSCREEN, Centrum pro systémovou biologii,
ECRIN/CZECRIN)
• 1 perspektivní projekt (BIOINFO.CZ – ELIXIR)
Praha, 24. února 2011
8
Struktura Cestovní mapy IV.
• Složení pracovní skupiny pro Biomedicínu:
doc. Radislav Sedláček, Ph.D., ÚMG AV ČR – vedoucí tematické sekce
Ing. Jan Dohnálek, PhD., ÚMCH AV ČR
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., MU v Brně
prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., ÚMG AV ČR
prof. MUDr. Josef Syka, ÚEM AV ČR
RNDr. Petr Bartůněk, CSc., ÚMG AV ČR
RNDr. Jiří Vondrášek, CSc., ÚOCHB AV ČR
doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD., UP v Olomouci
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., MOÚ Brno MUDr. Tomáš Kára, Ph.D., Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
doc. RNDr. Rüdiger Ettrich, PhD., ÚSBE AV ČR
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., UK v Praze
Praha, 24. února 2011
9
Struktura Cestovní mapy V.
Některá kritéria velkých infrastruktur:
‐ Jedinečné nákladné zařízení
‐ Kvalitní provádění základního výzkumu a experimentálního vývoje
‐ Tzv. „open access“ ‐ umožňuje přístup celé vědecké komunitě a poskytuje výzkumné služby vnějším uživatelům na základě soutěže posuzované nezávislými odborníky
‐ Napojení na strukturální fondy
‐ Velká infrastruktura mimo jiné napomáhá přenosu znalostí (trénink a vzdělávání studentů, doktorandů, postdoktorandů, vědeckých pracovníků a dalších odborníků
Praha, 24. února 2011
10
Děkuji za pozornost!
Petr Ventluka
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
E‐mail: [email protected]
Tel: +420 234 811 156
Praha, 24. února 2011
11
Biological and Medical Sciences Research
Infrastructures
(BMS RIs)
in CR and Europe
Evropské strategické fórum pro infrastruktury výzkumu
(ESFRI) – biomedicína
Radislav Sedláček
IMG
National coordinator of BMS infarstructures (roadmap)
Member of the Councel for large infrastructures for research, develpment, and innovation
Member of TWG BMS ESFRI
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
the European Strategy Forum on Research Infrastructures
(ESFRI)
Operational Structure
ESFRI‐Forum
Chair: Beatrix Vierkorn‐Rudolph (since September 2010)
(65 Representatives)
Executive Board
Chair: Beatrix Vierkorn‐Rudolph
(5 elected ESFRI‐Members + EC representative)
(optional 5 TWG‐Chairs)
TWG‐PSE
Chair:Jørgen Kjems
(members from 12 MS)
TWG‐BMS
Chair: Eckhart Curtius
(members from 28 MS)
e‐IRG
Chair of e‐IRG board: Leif Laaksonen.
(members from 30 MS)
ESFRI Secretariat (EC)
Hervé Pero
TWG‐SSH
Chair: Peter Farago
(members from 19 MS)
TWG‐ENV
Chair: Eeva Ikonen
(members from 11 MS)
TWG‐ENE
Chair: Gabriele Fioni
(members from 14 MS)
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Tools for science
Research infrastructures (RIs) play an increasingly important role in the
advancement of knowledge and technology.
They are a key instrument in bringing together a wide diversity of
stakeholders to look for solutions to many of the problems society is
facing today.
RIs offer unique research services to users from different countries,
attract young people to science, and help to shape scientific
communities.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Research Infrastructures in the Biological and Medical
Sciences (BMS)
9 New or upgrade of facilities that provide essential services to the biological
and medical scientific community for basic or applied research
9 Include libraries, databases, biological archives, networks, laboratories...
9 Be ,single-sited‘, ‚distributed‘ or ‚virtual‘
9 Necessary tools for the future to undertake science in the biological field at
the cutting edge
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Research Infrastructures - organization
National node
Central Executive Management (host country)
Common
service hub
National / regional coordination
Technology centers
Adapted form Kurt Zatloukal
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
ESFRI development
Task and other activities
ƒ The principal task of an ERIC shall be to establish and operate a research
infrastructure.
ƒ An ERIC shall pursue its principal task on a non-economic basis. However, it may
carry out limited economic activities, provided that they are closely related to
its principal task and that they do not jeopardise the achievement thereof.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Scope of the BMS TWG
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
ESFRI Roadmap
Of 10 BMS RIs, six were included in the ESFRI Roadmap 2006 and received EC funding for
their preparatory phases. Four RI initiatives added to the updated Roadmap in 2008 will receive
EC funding for the Preparatory Phase in 2010/11
BBMRI
EATRIS
ECRIN
ELIXIR
INFRAFRONTIER
INSTRUCT
Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
European Advanced Translational Research Infrastructure in
Medicine
European Clinical Research Infrastructures Network
European Life Science Infrastructure for Biological Information
European Infrastructure for Phenotyping and Archiving of Model
Mammalian Genomes
Integrated Structural Biology Infrastructure for
European Marine Biological Resource Centre
European Infrastructure of Open Screening Platforms for
EU-OPENSCREEN
Chemical Biology
Euro-BioImaging
European Biomedical Imaging Infrastructure
EMBRC
ERINHA
European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Czech national roadmap landscape
2010
Biological
Sciences
Biological Resources &
Production Systems
Medical
Sciences
Bioinformatics
Biobanking & molecular resources Clinical research
Functional genomics in the mouse Translational medicine
Structural biology
Chemical biology
Imaging
Systems biology
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Human biological samples, such as blood, tissues,
cells or DNA, plus associated clinical and
research data, as well as biomolecular research
tools are key resources in unravelling genetic and
environmental factors underlying diseases and
influencing their outcome.
BBMRI builds on existing sample collections, resources, technologies, and
expertise, which will be specifically complemented with innovative components
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
BBMRI - Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
Bank of clinical samples/BBMRI-CZ
Masaryk Memorial Cancer Institute (MMCI)
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D
belongs to associated organisations of BBMRI and represents the Czech national node
MMCI archives primary tumor tissues and metastasis as well as non-cancerous tissues.
Biobanking began in 2000 and samples of blood sera are cryopreserved from 2005
MMCI (Brno) should organize a national network of BIOBANKS that will be established in the five
largest cities in the Czech Republic: Prague. Plzeň, Hradec Králové a Olomouc.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine
(EATRIS)
The aim of EATRIS
is to fill this gap between the translation of discoveries
from the lab and commercially viable clinical
applications by developing a European advanced
translational research infrastructure.
EATRIS will initially cover the following five disease areas that are of particular relevance for
European member states and that have a high medical and economic burden: cancer, metabolic
diseases, neurological disorders, cardiovascular diseases and infectious diseases.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
At the core of the EATRIS infrastructure are the EATRIS
Translation Centres organised in a pan-European
network.
Czech node: Institute of Molecular and Translational Medicine
BIOMEDREG / EATRIS-CZ
Coordinator: Marian Hajduch, MD, PhD
Specific goals of BIOMEDREG/EATRIS-CZ:
ƒ study of mechanisms and treatment of cancer and infectious diseases;
ƒ establishment of national platform for chemical biology and drug design (cooperation within
OPENSCREEN
ƒ identification of new targets, biomarkers and diagnostic approaches leading to individualized therapy.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Infrafrontier
The European infrastructure for phenotyping and archiving of model mammalian genomes
Czech Centre
for Phenogenomics
(BIOCEV-IMG)
Full Scientific Partner in CR and national
node
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Infrafrontier
The European infrastructure for phenotyping and archiving of model mammalian genomes
basic concept
Czech centre for phenogenomics
(CCP)/ BIOCEV
Coordinator: Radislav Sedlacek
‰ complete expertise in mouse model generation and analysis, i.e. complete pipeline (generation, archiving, phenotyping, distribution)
‰ bi‐species facility (generation of mutant mice and rats >>> phenotyping)
‰ open access
‰ experts in house but cooperating with parental institutions (supervisors)
‰ systemic interpretation of results (network)
‰ follow up analysis of phenotypes (initiation & cooperation, possibility to conduct research on selected animal models)
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Euro-BioImaging
brings together key research areas in imaging
technologies stretching from basic biological imaging
with advanced light microscopy, in vivo molecular
imaging of single cells to animal models up to the
clinical and epidemiological level of medical imaging
of humans and populations.
Euro‐BioImaging imaging infrastructure will be complementary, rather than redundant, to allow focused use of resources in dedicated centres of excellence.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
pan-European infrastructure of open
screening platforms for Chemical Biology.
EU-OPENSCREEN
is an open-access infrastructure for the
development of bioactive small molecules.
It includes a large collection of diverse
compounds (at least 0.5 million), high throughput
screening (HTS) centres, hit optimisation
facilities, and a publicly accessible database
combining screening results, assay protocols,
and chemical information.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
CZ‐OPENSCREEN
National node: Institute of Molecular Genetics
coordinator: Petr Bartůněk
AIM: to identify a specific small molecule agonist or antagonist for each function of
a protein to treat human diseases
Key components:
central unit for high‐throughput screening – with Open Access
national collection of compounds + mirror site for screening library within EU‐OPENSCREEN
national database of compounds – conections to European database
support for: test development, medicinal chemistry, bioinformatics
Cooperation nad interactions in ČR:
ÚMG, MBÚ, ÚEM, ÚEB, ÚOCHB AV ČR, PřF UK, LF UK (BIOCEV), FaF UK
PřF, LF MUNI (CEITEC), PřF, LF UPOL (BioMedReg), VŠCHT
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
INSTRUCT
Integrated Structural Biology
Infrastructure for Europe
¾ Provide access, to a portfolio of structural
biology technologies (NMR, synchrotrons,
sample preparation, electron microscopy, new
technologies)
¾ Accelerate the development of integrated approaches from
molecular to cellular structure/function studies
¾ Provide training in advanced and integrative structural biology
techniques
¾ 8 Core centres + 7-8 Associated centres, peer review
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
National Infrastructure for Structural Biology
CEITEC BIOCEV
INSTRUCT
Central European Institute of Technology
Research program of Structural Biology
Coordinator Vladimír Sklenář
Technologies
NMR
X-ray crystallography
Cryo-electron microscopy and tomography
Biophysical technologies
Structural and Molecular Biology of RNA
Structural and Molecular Biology of host-pathogen
interactions
Nanobiotechnology for health
New methods for Structural Biology
Protein crystallography
Gene expression profiling and Sequence Analysis
Cryo-electron microscopy and tomography
Biophysics and biophysical chemistry of
biopolymers and their interactions
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
National Infrastructure for Structural Biology
CEITEC BIOCEV
INSTRUCT
Vestec, Czech Republic
Biotechnologies and Biomedicine Center of the Academy of Sciences
and Charles University
Core activities
X-ray crystallography
Biophysical characterisation
Mass spectroscopy
Structural Bioinformatics
Coordinators
Jan Dohnálek
Bohdan Schneider
Research program Structural Biology and
Protein Engineering
Enzymes for biotechnologies and biomedicine
Structural molecules of cell
Inhibition of pathogens
Development of characterisation approaches for
biologics and high affinity proteins for selected targets
Structural bioinformatics
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
ECRIN
(European Clinical Research
Infrastructures Network)
is designed to provide a European
not-for-profit platform for the
support to pan-European clinical
research projects.
ECRIN/CZECRIN
national infrastructure for academic clinical research
It has been formed under leadership of Masaryk
University and St. Anne's University Hospital Brno
(FNUSA-ICRC)
Proposed national node: Masaryk University
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
ISBE
Infrastructure for Systems Biology Europe
Center for Systems Biology, Nove Hrady
coordinator : Rudiger Ettrich
FOCUS:
To study how the interactions of biological components lead to the
functioning of living organisms in a constantly changing environment.
In September 2010 the ESFRI Forum has approved the inclusion of ISBE in its roadmap.
A kick-off meeting :27-28 January 2011
Research is focused on the connection of protein chemistry and structural biology
with molecular systems biology.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Proposed national node/
host institute:
Institute of Organic Chemistry
and Biochemistry AS CR, v.v.i.
Coordinators:
Jiří Vohradský
Jiří Vondrášek
ELIXIR
The mission of ELIXIR is to construct and operate a sustainable infrastructure for biological information in Europe to support life science research and its translation to medicine and the environment, the bio‐industries and society. BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
ELIXIR is needed because:
•
•
•
•
Data collections are growing exponentially.
New high-throughput methods generate new data requirements.
Optimal exploitation of life-science data is crucial to research.
Huge investment in science will be wasted if its output is not
preserved.
• A unified European funding strategy is essential to minimise costs.
• Coordination of standards is essential to realise the composite value of
the data.
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
New projects on the ESFRI roadmap
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
New ESFRI projects on the roadmap
The Expert Groups recommended 3 proposals as mature
for inclusion in the next edition
of the ESFRI Roadmap
ISBE
Infrastructure for Systems Biology
MIRRI
Microbial Resource Research Infrastructure
ANAEE
Infrastructure for Analysis and Experimentation on
Ecosystems
CCF, Culture Collection of Fungi, Charles University, Faculty of Science, Czech Republic
CCM, Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University, Czech Republic
CNCTC, Czech National Collection of Type Cultures, National Institute of Public Health, Czech Republic
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
ESFRI Roadmap
FUTURE challenges and perspectives:
Data storage and management
Financial framework for construction and sustainability
Engaging in global integration
Emerging BMS fields
Bioenergy
Synthetic Biology
Integrating efforts
Agriculture research
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Expected interaction of BMS ESFRI
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
BMS RIs and the Grand Challenges
World-class RIs are at the core of the knowledge triangle:
research – training – innovation
BMS RIs in CR and Europe – Euro‐BioImaging 110223
Euro-BioImaging
Představení projektu
Mgr. Markéta Morská - – projektová manažerka
české části EuBI
Řídící struktura projektu
Opravit obrázek
Řízení projektu
`
Koordinátor projektu
European Molecular Biology Laboratory
`
Vědečtí koordinátoři
Advanced Light Microscopy
Medical Imaging
Dr. Jan Ellenberg
Prof. Stefan Schönberg
European Molecular Biology Laboratory
European Institute for Biomedical
Imaging Research
`
Projektoví manažeři
Advanced Light Microscopy
Antje Keppler (EMBL)
Medical Imaging
Pamela Zolda (EIBIR)
Strategické platformy projektu
`
Řídící výbor
`
`
`
`
`
Stakeholders fórum
`
`
700 zainteresovaných subjektů
Externí poradní skupina
`
`
`
46 členů
Předsedové všech pracovních balíčků (Work Package), členové
projektového týmu, zástupce za dodavatele
Strategické rozhodování
Předsedové: vědečtí koordinátoři
5 členů
Světově významní vědci, zástupci mezinárodních vědeckých institucí
Průmyslová rada
Pracovní balíčky EuBI
`
`
Celkem 13 pracovních balíčků / pracovních skupin
Operativní úroveň projektu
ALM - Advanced Light Microscopy, MI - Medical Imaging
Technické pracovní balíčky
ALM – General Access
`
Cíl: vytvoření široce distribuované a silně koordinované infrastruktury
ALM – Access to Innovative Technologies
`
Cíl: poskytnutí přístupu k nejmodernějším zobrazovacím technologiím, které nejsou
dostupné širší zobrazovací komunitě
Molecular Imaging
`
Cíl: vytvoření integrované zobrazovací infrastruktury pro molekulární zobrazování na
zvířecích modelech, kde se moderní světelná mikroskopie a lékařské zobrazování silně
doplňují
MI – Access to Innovative Technologies
`
Cíl: vytvoření komplexního dlouhodobého plánu pro zavedení evropského přístupu k
inovativním technologiím zobrazování v medicíně
MI – Patient to Population
`
Cíl: definování dlouhodobé vize o roli zobrazovacích platforem pro klinický výzkum,
navržení řešení pro spolupráci v medicínském zobrazování
Zastřešující pracovní balíčky
User Access
`
Cíl: vytvoření rámce pro poskytování, usnadnění, sledování a udržování
přístupu uživatelé do infrastruktury EuBI
Training
`
Cíl: vytvoření vzdělávacího portfolia v biomedicínském zobrazování,
definování pravidel přístupu ke školícím aktivitám, definování struktury a
fungování specializované školící instituce, vytvoření on-line nástroje o
možnostech vzdělávání v biomedicínském zobrazování
Data Storage & Analysis
`
Cíl: definování plánu pro ukládání a analýzu dat v rámci konstrukční fáze
projektu
Strategické pracovní balíčky
Project Management
` Cíl: koordinace průběhu projektu, zpracování výstupů mezi partnery v projektu a ve
vztahu k Evropské komisi
Networking and Communications
` Cíl: rozvoj komunikace v rámci projektu a navenek, propagace EuBI
Legal, Governance & Ethical Issues
` Cíl: vytvoření organizačního a řídícího modelu a právní struktury zohledňující etické
otázky pro EuBI pro konstrukční etapu projektu
Process Plan
` Cíl: definování poslání, funkce a přínosů EuBI, včetně pracovního plánu pro
implementační fázi
Finance Planning
` Cíl: definování možností udržitelného financování pro vytvoření EuBI jako ESFRI,
vytvoření modelu udržitelného financování, stanovení rozpočtu potřebného pro
výstavbu a provoz, vytvoření business plánu (včetně řízení rizik)
Role v přípravné fázi EuBI
`
Příjemce grantu (Beneficiary) / Partner
`
`
`
Přidružený partner (Associated Partner)
`
`
`
39 institucí
Konsorciální dohoda projektu EuBI
Organizace, která zaslala dopis o záměru
Aktivně se účastní aktivit v rámci pracovních balíčků EuBI
Zainteresovaný subjekt (Stakeholder)
`
„Nejvolnější“ forma zapojení
Výstupy přípravné fáze
`
`
`
`
`
`
`
`
Analýza evropských pracovišť biomedicínského
zobrazování
Definice uživatelských požadavků
Standardizovaný přístup a trénink v zobrazovacích
technologiích
Standardizované ukládání a analýza obrazových dat
Plán pro výstavbu a provoz
Právní rámec pro výstavbu
Finanční koncept a business plán
Integrace do globální a evropské výzkumné infrastruktury
Průběh přípravné fáze
Vytvoření infrastruktury EuBI:
2011 – 2012
` Definování kritérií způsobilosti pro uzly Euro-BioImagingu
(výjimečnost vědecká/technologická, otevřený přístup, podpora financují strany)
2012 – 2013
` Otevřená výzva pro uzly Euro-BioImagingu
` Nezávislé vyhodnocení přihlášek
Informační zdroje o projektu EuBI
Český Euro-BioImaging
www.eurobioimaging.cz
Evropský Euro-BioImaging
www.eurobioimaging.eu
Zapojení České republiky v EuBI
`
Partner – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní koordinátor – prof. Pavel Hozák, ÚMG
`
Přidružení partneři – 8 institucí
`
`
BioCeV
Karlova univerzita v Praze
CEITEC
Masarykova univerzita v Brně
FGÚ AV ČR
ÚFCH JH AV ČR
IKEM
ÚPT AV ČR
Jak se zapojit jako český subjekt do EuBI?
Více v následující prezentaci …
Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Markéta Morská
projektová manažerka české části projektu Euro-BioImaging
Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, v.v.i.
E-mail: [email protected]
Tel. 24106 3161
Euro-BioImaging
Možnosti pro Českou republiku
Prof. Pavel Hozák- národní koordinátor EuBI
Výhody zapojení
`
Přístup k informacím v přípravné fázi
`
`
Přístup do „intranetu EuBI“, zasedání „stakeholders“,
newsletter atd.
Možnost ovlivnit směřování projektu
`
Zapojení do pracovních balíčků / skupin, dotazníková šetření
atd.
`
Lobbying za české zájmy
`
Později – přístup k infrastrukturám, vytvořeným „na
objednávku“
Výsledky
Plánované výstupy hlavních pracovních balíčků
(Work Packages)
během přípravné fáze projektu
ALM – General Access
Deliverable
Date / month
Survey of needs of user community
12
Assessment of existing efforts for the support and development of
ALM facilities in EU Member States
18
Definition of technical standards for service that facilities have to
abide to
36
Report from EMBL to be used as guidance for tests
6
Final report on 3-site proof-of concept-studies
30
List of eligibility criteria for participation in Euro-BioImaging
30
List of ALM facilities participating in Euro-BioImaging
36
ALM – Access to Innovative Technologies
Deliverable
Report on meetings on current/future dev. in light microscopy
technology and their demand for access
Date / month
6, 18, 30
Interim report on emerging technologies in light microscopy with
potential and demand for access
12
Final report on emerging technologies in light microscopy with
potential and demand for access
30
Molecular Imaging
Deliverable
Report on meetings to explore current/future development in
molecular imaging and their demand for access
Date / month
6, 18, 30
Report on emerging technologies in molecular imaging with the
potential and demand to provide access
12, 24
Report on surveys of infrastructures with potential for access to
technologies in molecular imaging
12
Report on Proof-of-Concept Studies
Comprehensive construction plan for accessing innovative molecular
imaging technologies in Europe
12, 24
36
Medical Imaging
- Access to Innovative Technologies
Deliverable
Date / month
Summary report on meetings on current and future developments in
UHF-MR, PC-CT and new emerging technologies
12, 24
Summarizing report on emerging technologies in medical imaging
with potential and demand for access
18, 36
Report on surveys of European infrastructures for UHF-MR,
phase contrast CT and emerging technologies
12
Report on proof of concept studies for UHF-MR, phase contrast CT
and new emerging technologies
30
Comprehensive construction plan for innovative technologies in
medical imaging infrastructure
36
Medical Imaging
- Patient To Population
Deliverable
Date / month
Summary report on survey clinical trial infrastructures
12
Comprehensive construction plan for infrastructure for medical
imaging in clinical trials
36
Report on emerging technologies in medical imaging with potential
and demand for access
12, 24
Report on surveys for minimally invasive image guided interventions
and population based imaging
12
Report on studies for minimally invasive image guided interventions
and population based imaging
30
Construction plan for minimally invasive image guided interventions
and population based imaging
36
Training
Deliverable
Date / month
Report on survey on existing activities and key requirements for
biomedical imaging teaching
12
Proposal for rules and requirements for the training program in
biomedical imaging
18
A strategy for a pan-European educational portfolio based on
biomedical imaging infrastructures
30
Proposal of a consensus curriculum for a European Master/PhD
Degree on biomedical imaging
30
Euro-BioImaging Training Office: Structure and operational rules of a
specialized training office
30
Reference and information web resource for biomedical training
30
Data Storage and Analysis
Deliverable
Date / month
State-of-the-art and community requirements in biomedical image
analysis, storage and remote access
18
Community needs of current solutions for biomedical image
storage and remote access services
24
Selected standards and architecture for data storage and access
services supporting Euro-Bioimaging
36
Software for biological image analysis: present state and future
requirements
12
Community needs of current architectures for large-scale image
processing and analysis
24
Standards and architecture for large scale image processing and
analysis services
36
Evaluation of proof of concept studies for user access
24
Jak se zapojit na národní úrovni
`
Komunita českých zájemců o EuBI
`
Otevřený přístup – přenos informací z evropského
projektu českých zájemcům o EuBI
`
Sdílení informací, výměna zkušeností
`
Stručný dotazník na stránkách „českého EuBI“
`
Formování názoru, co potřebujeme v ČR vybudovat,
komunikovaný MŠMT
Jak se zapojit na evropské úrovni
Přípravná fáze
` Stakeholder (zainteresovaný subjekt)
`
`
Zahrnutí do mailing-listu evropských manažerů, pozvání na
každoroční fóra
Přidružený partner
`
Dopis o záměru
Konstrukční fáze
` 2012 – 2013 – otevřená výzva pro budoucí partnery / uzly
infrastruktury „EuBI“
Informace k zapojení na http://www.eurobioimaging.cz/jak.htm
Co nás nyní čeká?
Na národní úrovni
`
`
`
Vytvoření okruhu zájemců v ČR / komunita českého EuBI
Propagace projektu v ČR
Průběžná aktualizace českých internetových stránek EuBI
Na evropské úrovni
`
`
Příprava velkého dotazníkové šetření – analýza stávající
infrastruktury a potřeb uživatelů
Začátek 2012 – zasedání zainteresovaných subjektů
Žádost o spolupráci
`
Zapojení na národní úrovni
`
V případě zapojení na evropské úrovni – informace
také národnímu koordinátorovi
`
Umístění odkazu „www.eurobioimaging.cz“ na
internetové stránky přidružených partnerů
`
Zaslání zajímavých obrázků pro využití na
www. eurobioimaging.cz (bude uvedeno autorství)
Děkuji Vám za pozornost
Prof. Pavel Hozák
národní koordinátor za ČR v projektu Euro-BioImaging
Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, v.v.i.
E-mail: [email protected]
Tel. 241 062 219
Download

Prezentace obecné - Czech BioImaging