Rodinný dùm VARIO
Variabilní rodinný dùm,který se skládá ze základního modulu A a
pøídavných modulù B-E. Pøídavné moduly mohou být zahrnuty v
prvotní stavbì, nebo mohou být dodateènì ke stavbì pøistavìny.
galerie
modul
INFORMACE:
E
ABSTAV spol. s r.o.
Maøíkova 1; 621 00 Brno
L. Øiháèek tel./fax: 543 211 137, mobil: 725
- realizace stavby
378 788
RUPOS s.r.o.
Palackého nám. 194/10; 664 91 Ivanèice
Rudolf Novák tel.: 546 437 213, mobil: 774
www.rupos.cz
- pomoc pøi zajištìní financování
- realitní èinnost
výhody:
- variabilita stavby
- možnost “rùstu” dle finanèních možností stavebníka
- aplikace pro dvojdomek a v øadová výstavbì
- dispozièní variabilita
- ekonomiènost stavby
513 286
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKÈNÍ KANCELÁØ
Horníkova 34, 628 00 Brno
Ing. Petr Sopoušek, Ing. Blanka Sopoušková
tel. 544 210 196, mobil: 608 881 298, 776
- projektová dokumentace stavby
- inženýrská èinnost
pøístavba
modul B
516 450,- Kè
základní modul
1 993 950,- Kè
A
garáž
modul
C
158 121
garážové stání
modul D
199 395,- Kè
82 950,- Kè
cena vèetnì DPH 10%
galerie
modul
D
C
E
200 000,- Kè
cena bude stanovena
na základì požadavku
a specifikace zákazníka
perspektivní pohledy ze zahrady
A
B
VARIO - A
VARIO - AD+E
VARIO - ABC+E
Download

katalog Vario.cdr