PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU
ve střední škole (jen pro potřeby SPŠCH Pardubice)
Forma vzdělávání - denní
A
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Vyplní uchazeč
nebo zákonný zástupce uchazeče
Rodné příjmení
Příjmení uchazeče
3d)
Jméno uchazeče
Datum narození
Státní občanství
Místo narození (stát)
ZPS
Adresa trvalého pobytu
ano
1)
1)
ne
Telefon (e-mail, fax)
uchazeče
Adresa pro doručování
písemností z přijímacího řízení,
pokud se nezasílají na adresu
trvalého bydliště uchazeče
Telefon, mobil (e-mail, fax)
zákonnéhé zástupce
Název a adresa střední školy
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94
530 09 Pardubice
Ročník SŠ
3)
Termín přijímací zkoušky
3b)
Zkrácené studium
1)
ano
1)
ne
Obor vzdělání (kód a název) do kterého se uchazeč hlásí
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
V
Podpis
uchazeče
Dne
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem):
2)
Podpis zákonného
zástupce
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
Podle § 60 odst. 5 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).. Vyplňuje se pouze v případě, že se jedná o obor vzdělání, pro který je
tento posudek nezbytný (informaci o jeho potřebnosti podá výchovný poradce nebo ředitel příslušné střední školy).
Datum
Razítko a podpis lékaře
Vysvětlivky: 1) Nehodící se škrtněte
2) Podává přihlášku podle § 60 odst. 5 školského zákona
3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ (dle § 63 kolského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle § 60 odst. 2 školského zákona
3c) Popřípadě jména
3d) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávaajícího
*
od 2. ročníku mám předběžně zájem o studijní program (zakroužkuj): Ochrana osob a majetku
v případě zájmu o více programů, zakroužkuj jejich pořadí za volbu Forenzní vědy
1
1
2
2
jen pro potřeby SPŠCH Pardubice
B
Vyplní škola
nebo uchazeč
Chování a prospěch uchazeče
Předmět (povinné a volitelné předměty)
IZO školy
5)
Ročník (slovně)
1. pol.
Průměrný prospěch
Kulaté razítko a podpis ředitele
nebo
1)
Podpis uchazeče
Poznámka:
2. pol.
1. pol.
Schopnosti, vědomosti,
zájmy, talent uchazeče
a další 7)
2. pol.
6)
1)
Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení
Vysvětlivky: 1) Nehodící se škrtněte 4) IZO školy - identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol
5) Vyplní škola (zpravidla základní nebo speciální škola nebo střední škola) nebo uchazeč, uvede chování a prospěch v návaznosti na
kritéria přijímání, zpravidla za poslední dva ročníky základní, speciální škola nebo střední školy. Pro zkrácené studium se přikládají doklady
požadované pro přijímací řízení na základě § 84 a 85 školského zákona.
6) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa
7) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání
Download

Bezpečnostně právní činnost - Střední průmyslová škola chemická