E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
M2 2. Praktický jazykový kurz perštiny II
povinný
2 / ZS, LS
dopor. ročník / semestr
26
4
hod. za týden 0p + 2s
kreditů
26
0p + 2s
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet, zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Pravidelná účast na hodinách, vypracovávání domácích úkolů.
Vyučující
PhDr. Zuzana Kříhová
Stručná anotace předmětu
forma výuky
seminář
Cílem kurzu je prohlubovat jazykové znalosti studentů za pomoci gramatických textů, četby textů a poslechu. Studenti
diskutují pod vedením lektora na dané konverzační témata, rozšiřují si slovní zásobu určenou k porozumění běžným
každodenním situacím a seznamují se s terminologií užívanou ve společenském, kulturním a hospodářském kontextu
perskojazyčných zemí. Posluchači vypracovávají v domácí přípravě na zadaná témata jednoduché slohové písemné práce,
písemná cvičení zaměřená na prohloubení znalosti mluvnických pravidel jazyka a cvičení v aktivním překladu. Požaduje
se od nich aktivní účast na hodinách. Texty a cvičení čerpají z učebnic a cvičebnic Elághemandán Džafar, Fársí
bejámúzím (Učme se perštinu, II, III) a Moqadam Ahmad Saffár, Zabán-e fársí (Perský jazyk, II).
Předpokládaný průběh v zimním semestru:
1. Komunikativní cvičení: Nakupování, placení, směnárna. Na poště, v bance, na úřadě. Gramatický nácvik: Minulý
čas trvací. Věty zvolací. Tvoření předložek z podstatných jmen, přehled předložek.
2. Komunikativní cvičení: Telefonování. Psaní dopisu, inzerátu, žádosti. Gramatický nácvik: Modální slovesa,
subjunktiv. Věty vedlejší. Vynechávání akuzativní částice –rá.
3. Komunikativní cvičení: Návštěva u lékaře, zubaře, v nemocnici. První pomoc. Části těla, nemoci. Gramatický
nácvik: Budoucí čas. Přehled spojek, vyjádření buď – anebo, jak-tak, ani-ani (ya-ya, hattá, ham-ham, na-na).
4. Komunikativní cvičení: Geografie Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu. Pamětihodnosti, v mešitě, na bázáru.
Vyjadřování pravděpodobnosti a všeobecné platnosti. Gramatický nácvik: Předminulý čas, vynechávání
ezáfetu, výrazy hamín, hamán, čenín, čenán. Zájmena neurčitá.
5. Komunikativní cvičení: Psaní životopisu, zápis na univerzitu. Vyjadřování přání a záměrů. Gramatický nácvik:
Vyjadřování subjunktivu po částici tá. Vyjadřování „je třeba, musí se“. Kausativum.
6. Komunikativní cvičení: V hotelu: rezervace, stížnost, reklamace. Dopravní značky, příkazy a zákazy. Gramatický
nácvik: Předpřítomný čas. Přechodníky. Jiné způsoby tvoření plurálu. Numerativa (tá, dáne).
7. Komunikativní cvičení: Sport. Lidské vlastnosti, dovednosti, nedostatky, koníčky. Gramatický nácvik: Diktát.
Esej. Subjunktiv minulý, vynechávání slovesné předpony be-.
8. Komunikativní cvičení: Počasí, klimatické podmínky, příroda. Gramatický nácvik: Přítomný čas průběhový.
Tvoření abstraktních podstatných jmen pomocí koncovky –í.
9. Komunikativní cvičení: Kultura –film, divadlo. Umění, galerie, muzea. Gramatický nácvik: Podstatná jména
slovesná, slovotvorné sufixy –á, -ná, -e, -bán, -kár, -gán, -án, -están, -ábád.
10. Komunikativní cvičení: Rozhlas, televize. Íránská média, internet. Novinové články. Gramatický nácvik: Trpný
rod. Tvoření zdrobnělin. Složená podstatná jmená. Částice ham ve slovotvorné funkci.
11. Komunikativní cvičení: Interview. Přehled hlavních státních institucí. Přehled perského tá´arofu (zdvořilostních
frází). Gramatický nácvik: Přímá a nepřímá řeč, souvětí podmínkové. Podmínka reálná, nereálná. Použití
subjunktivu v podmínkových větách.
12. Opakování probrané gramatiky, konverzace, překladatelské cvičení.
13. Závěrečný opakovací test.
Předpokládaný průběh v letním semestru
1. Video: Významné památky Íránu / Slučování podstatných a přídavných jmen podobného významu. Opakování
slov za účelem zdůraznění, uskupování, trvání.
2. Návštěva Jazdu. Zoroastriánské památky. / Různé použití spojky va: významy slučovací, odporovací a další.
3. Slavní íránští filozofové / Tvoření idiomů v perštině.
4. Perská kuchyně. / Příčestí minulé jako přídavné jméno, podstatné jméno,
5. Hudba. Tradiční hudební nástroje / Časové věty po slovesech myslet, vědět, vidět, říct, zeptat se.
6. Poslech: Legenda o Rostamovi a Sohrábovi./ Rozšíření optativu.
7. Ženy v Íránu. Historie a současnost. / Částice tá: ve významu „jakmile“, „od doby co“, „pokud“, až do“.
8. Teheránská univerzita. Studium perštiny v Íránu./ Použití sloves ámadan, raftan, dáštan v neosobním tvaru
(jádam raft, ejb nadárad, khošam ámad).
9. Video: Esfahán – „půlka světa“ / Složitější pravidla slovosledu v perštině.
10. Poslech: Tradice perské poezie. / Zdvořilostní formy zájmen. Uctivé titulování, slovesa v zdvořilostních formách
(tašríf bordan, tašríf ávardan, arz kardan).
11. Moharramové slavnosti v Íránu. / Přehled nejdůležitějších arabských gramatických jevů v perštině.
12. Shrnutí a opakování. Přípravný test.
45
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní studijní literatura:
Elághemandán Džafar, Fársí bejámúzím (Učme se perštinu, III-IV), Teherán: Šerkat-e efsat 2005.
Moqadam Ahmad Saffár, Zabán-e fársí (Perský jazyk III), Teherán: Šúráj-e gostareš-e zabán-o-edebiját-e fársí 2007.
Samareh Yadollah, Persian Language Teaching II, Teherán: Ázfá 1998.
Jazayery Mohammad Ali, Paper Herbert, Modern Persian Reader (I-II), Ann Arbor: University of Michigan Press 1963.
Další odborná literatura:
Bahrámí Hosejn, Čítanka perských odborných textů, Praha: Univerzita Karlova 1974.
Bahrámí Hosejn, Osvald Jiří, Česko-perská konverzace, Praha: Univerzita Karlova 1972.
Vystrčilová Darina, Příruční slovník persko-český, Praha: PCHE 2002.
Haim Solejman, The Larger English-Persian Dictionary, Teherán, Farhang Moaser Publisher 2000.
Junker Heinrich, Alavi Bozorg, Wörterbuch Persisch Deutch, Leipzig: Verlag Enzyklopädie 1988.
Emami Karim, Farhang moaser KIMIA (Persko-anglický slovník), Teherán, Farhang Moaser Publisher, 2006.
46
Download

Praktický jazykový kurz perštiny II.