Společnost TEXTIL INVEST GROUP a.s. nabízí na prodej soubor
pohledávek vyplývajících z vlastní činnosti (pronájmy prostor,
obchodní činnost) a soubory pohledávek nakupených. Celková
nominální hodnota nabízených pohledávek činí 240.648.784,10 Kč.
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny, nejnižší
možná nabídnutá kupní cena je 10% nominální hodnoty. Termín
podání nabídek je 3.11.2014 do 18:00h. Due dilligence podkladů do
30.10.2014 v sídle provozovny společnosti Frýdlantská 1237, FrýdekMístek. Seznam pohledávek bude zaslán na vyžádání emailem.
Kontakt: [email protected]
TEXTIL INVEST GROUP SpA offers for sale a set of claims resulting from
their own activities (renting, business activities) and claims files
stacked. The total nominal value of receivables is offered CZK
240,648,784.10. The only evaluation criterion is the amount of the
purchase price offered by the lowest possible purchase price is 10%
of the nominal value. The deadline for submitting bids is November
, 2014 18: 00h. Due diligence documents to October 30, 2014 at the
headquarters office of the company Frýdlantská 1237 FrýdekMístek, Czech Republic. The list of claims will be sent on request by
email. Contact: [email protected]
Download

Společnost TEXTIL INVEST GROUP a.s. nabízí na prodej soubor