Vypraveno dne:
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV
Stavební úřad
Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov
Spis.zn.
Č.j.:
85/12-Mo
85/12-Mo
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba
499 874 132
[email protected]
Horní Maršov, dne 16.4.2012
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Magdaléna Vrbata, nar. 3.6.1974, Žižkova 1874/87, 586 01 Jihlava 1,
Roman Vrbata, nar. 28.6.1966, Polní 3628/29, 586 01 Jihlava 1,
Ladislav Mafek, nar. 6.5.1973, Šubertova 1273/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, které zastupuje Jana
Kozlová, nar. 8.8.1960, Horní Lysečiny 39, 542 26 Horní Maršov (dále jen "žadatel") podala dne
11.4.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o využití území:
Horní Lysečiny čp.39, odstavná plocha na pozemku parc. č. 34/3 v katastrálním území Horní
Lysečiny, v obci Horní Maršov. Jedná se o užívání pozemku pro pět osobních vozidel.
Pozemek parc.č. 34/3 je ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve vl. státu: Pozemkový fond ČR Praha
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Obecní úřad Horní Maršov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
17. května 2012 (čtvrtek) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě v Horním Maršově.
Poučení pro účastníky územního řízení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být v
souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k
nim nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek (k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží).
Žadatel zajistí, dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost
o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní projednání,
vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat podle § 8
odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
Spis.zn. 85/12-Mo
str. 2
f) upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim
nepřihlíží.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Uvedená lhůta je současně lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, pro vyjadřování se k
podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů dle § 36
odst. 1 správního řádu.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů řízení u Obecního úřadu v Horním Maršově, stavebního
úřadu, v úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 13,00 – 17,00 hodin a při veřejném ústním jednání.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle ustanovení §
33 správního řádu.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. Jedná se o
lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro
podávání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
Jitka Moclová
pověřená úřední osoba stavebního úřadu
"otisk úředního razítka"
Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1, stavebního zákona (dodejky, datové schránky)
Ladislav Mafek, Šubertova č.p. 1273/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Roman Vrbata, Polní č.p. 3628/29, 586 01 Jihlava 1
Magdaléna Vrbata, Žižkova č.p. 1874/87, 586 01 Jihlava 1
které zastupuje:Jana Kozlová, Horní Lysečiny č.p. 39, 542 26 Horní Maršov
Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí č.p. 102, 542 26 Horní Maršov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou:
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, oddělení správy majetku, Dobrovského č.p. 3, 543 01
Vrchlabí 1
Ing. Jindřich Růžek, Rubensova č.p. 2181/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
Květuše Růžková, Rubensova č.p. 2181/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Dotčené orgány:
Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1
Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Maršov.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou.
Dle § 25 odst. 2 správního řádu se rozhodnutí současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.4. 2012
Sejmuto dne: 2.5. 2012
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:16.4. 2012
Sejmuto dne:2.5. 2012
Download

OBECNÍ Ú AD HORNÍ MARŠOV