3 ­ FÁZOVÝ
ELEKTROMÌR
(jednotarifový,
pro nepøímé mìøení)
Tøífázový elektromìr pro støídavé napìtí, slouží k
mìøení èinné elektrické energie v nepøímém
zapojení do obvodu. Je urèen na podružná mìøení
spotøeby samostatných spotøebièù ve skupinách.
spotøebièù, nebo
Poèítání hodnoty spotøebované energie v obvodu každé fáze
je signalizováno blikáním LED diody pro danou fázi. Poèítadlo
elektromìru ukazuje namìøenou hodnotu v rozsahu 0÷999999,99
k Wh b e z mo ž n o s ti v y n u lo v á n í. Po s le d n í è e rv e n á è ís lic e z n á z o rò u je
desetinné místo (100Wh).
E l e k t r o m ì r m á i m p u l z n í v ý s t u p n a s v o r k á c h ( 9 ) S 0 + a ( 8 ) S 0 ­ . To
umožòuje pøipojení externího zaøízení, které poèítá impulzy (SO)
generované elektromìrem. Ke správné funkci elektromìru se
nevyžaduje zapojení tohoto doplòkového zaøízení.
1 . Vy p n o u t n a p á j e n í o b v o d u d o k t e r é h o m á b ý t e l e k t r o m ì r z a p o j e n .
2 . E l e k t r o m ì r u c h y t i t n a D I N l i š t u T S 3 5 v r o z v o d n é s k ø í n i .
3 . N a p á j e n í p ø i p o j i t d o s v o r e k e l e k t r o m ì r u 1 8 ( U 1 ) , 1 7 ( U 2 ) , 1 6 ( U 3 )
a 15(N).
4 . M ì ø e n ý o b v o d p ø i p o j i t d o s v o r e k e l e k t r o m ì r u d l e s c h é m a t u
zapojení.
5 . C h c e t e ­ l i p ø i p o j i t d o p l ò k o v é z a ø í z e n í k p o è í t á n í i m p u l z ù
pøipojte jej do svorek 9(S0+) a 8(S0­).
­ Referenèní napìtí 3x230/400V + N
­ Referenèní proud 3x1,5/6A
­ Maximální proud ­ Tøída pøesnosti (EN61036) 60/80/100A (dle typu)
1
­ Vlastní spotøeba <10VA; <2W
­ Èíslice poèítadla 99999,9 kWh
­ Signalizace spotøeby energie 3xèervená LED
­ Signalizace impulzu èervená LED
­ Impulzní výstup
(s optickým oddìlovaèem) SO (DIN 43864)
otevøený kolektor
­ Napìtí impulzu ­ Proud impulzu <30V DC
<27mA
­ Konstanta elektromìru (impulzu) 12800 imp./kWh
(0,078Wh/imp.)
­ Pracovní teplota ­ Stupeò krytí ­ Pøipojení IP20
šroubové svorky
25mm 2
­ Rozmìry ­ Montហ­20÷55°C
7 modulù (122mm)
na DIN lištu TS35mm
= MTB – mìøící transformátor proudu (napø. 100)
= x (hodnota na èíselníku elektromìru) =
=
(hodnota na èíselníku elektromìru) =
SO výstup
L1
L2
L3
PEN
kWh
U1
U2
U3
N
18
17
16
15
9
8
1
2
3
4
5
6
k
IN
K
eleman spol. s r.o.
Boøivojova 878/35
130 00 Praha 3
Poboèka a sklad:
eleman spol. s r.o.
Olomoucká 107
796 01 Prostìjov
www.eleman.cz
[email protected]
l
OUT
L
k
K
l
L
k
K
l
L
Download

návod k použití - ELEMAN spol. s r.o.