Dejiny novoveku II. učiteľstvo v kombinácii :
zimný semester :
Priebeh Veľkej francúzskej revolúcie
Významné osobnosti VFR
Legislatívne – právne premeny Francúzska
1/
a/
b/
MAUROIS, André: Dějiny Francie, Praha, NLN, 1994. ISBN 80-7106-098-4
FERRO, Marc: Dějiny Francie. Praha, NLN, 2006. ISBN 80-7106-888-8.
DUBY, Georges (ed.): Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha,
Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-514-0.
SEIBT, Ferdinand: Zrození Evropy. Praha, Vitalis, 2004. ISBN 80-7253-108-5
POLO de Beaulieu, Marie Anne: Středověká Francie: od roku 1000 po černou smrt
1348, Praha, NLN, 2003. ISBN 80-7106-648-6
Koloniálna expanzia mocnosti od konca 18. storočia do prvej svetovej vojny
2/
a/ Anglo – francúzske súperenie o kolónie v novoveku
b/ Koloniálne podmanenie Indie.
c/ Dokončenie koloniálneho podmaňovania na začiatku 20. storočia – búrska vojna
•
•
•
•
BLACK, Jeremy: Evropa osmnáctého století, Praha 2003
HROCH, Miroslav a kol.: Obecné dějiny II. Dějiny novověku. Praha 1988.
MACKENNEY, Richard: Evropa šestnáctého století. Praha 2001.
MUNCK, Thomas: Evropa sedmnáctého století. Praha 2002.
SKŘIVAN, Aleš – DRŠKA, Václav – STELLNER, František: Kapitoly z dějin
mezinárodních vztahů 1648 - 1914. Praha 1994.
SKŘIVAN, Aleš: Evropská politika 1648 - 1914. Praha 1999.
Technicko – vedecká revolúcia , najvýznamnejšie objavy v oblasti techniky v 19.
storočí
3/
a/ Pojem technicko vedecká revolúcia
b/ „Storočie pary“ –V. Británia - dielňa sveta
c/ Doprava, dopravné systémy, nové zdroje energií
•
•
•
Kenedy, P.: Vzestup a pád velmocí. Praha 1996.
Johnson, P.: Zrození moderní doby. Praha 1998.
Davies N. : Evropa dějiny jednoho kontinentu. Praha 2001.
Národooslobodzovacie hnutie v latinskej Ameriky – vznik samostatných štátov
4/
a/ Rozpad španielskeho koloniálneho panstva v Južnej Amerike
b/ Významné osobnosti boja za nezávislosť v Južnej Amerike – Simon Bolivar
c/ Monroova doktrína – panamerikanizmus
•
•
•
5/
Kašpar, O.: Dějiny Mexica. Praha 1999.
Polišenský, Jozef: Dějiny Latinske Ameriky, Svoboda, Praha 1979
Leonov, N.S.: Nové a najnovšie dejiny krajín Dtrednej Ameriky, Bratislava 1979
Zjednotenie Talianska a Nemecka.
a/ Spoločenské a politické predpoklady vytvorenia zjednoteného Nemecka.
b/ Dejiny zjednocovacieho procesu Nemecka v kontexte európskeho vývoja.
•
•
Kol.: Dějiny Itálie. Praha 1997.
Muller, H.a a kol.: Dějiny Německa. Praha 1995.
Vnútropolitický vývoj mocností na konci 19. a začiatkom 20. storočia.
6/
Veľká Británia
a/ Írska otázka v politickom živote V. Británie v 19. storočí
b/ Viktoriánske obdobie v dejinách V.Británie
c/ Veda a umenie vo V. Británii na konci 19 a začiatkom 20. Storočia
•
•
•
Polišenský, J.: Dějiny Velké Británie. Praha 1982.
Pollard, A.F.: Anglické dějiny. Praha 1921.
Kenneth O.Morgan a kol.: Dějiny Británie.Praha 1994.
Francúzsko
7/
a/ Francúzsko po Prusko – francúzskej vojne , Parížska komúna
b/ Drayfusova aféra a jej vplyv na vnútropolitický vývoj
c/ Veda a umenie vo Francúzsku na konci 19. a začiatkom 20. Storočia
•
•
•
Maurois, A.: Dějiny Francie. Praha 1994.
Davies N. : Evropa dějiny jednoho kontinentu. Praha 2001.
Kol.: Dějiny novověku sv. III. Praha 1973.
8/
Rusko
a/ Hospodársky a politický voj Ruska v druhej polovici 19. storočia
b/ Rusko – Japonska vojna 1904-1905
c/ Revolúcia v Rusku 1905
•
•
Švankmajer, M.: Dějiny Ruska. Praha 1995.
Dějiny světa sv. VII. Praha 1965.
9/
Čína a Japonsko
a/ Reformy meidži v Japonsku
b/ Boxerské povstanie v Číne r. 1900
c/ Európa a juhovýchodná Ázia
•
•
•
•
•
BURUMA, J. 2004. Zrod moderného Japonska. Bratislava : Slovart, spol. s.r.o.,
2004. 168 s. ISBN 80-7145-943-7.
GILBERT, M. 2005. Dějiny 20. století 1900-1933. Praha : Nakladatelství lidové
noviny, 2005. 639s. ISBN 80-7106-401-7.
LABUS, D. 2009. Japonsko : Stručná historie státu. Praha : Libri, 2009. 184 s.
ISBN 978-80-7277-426-5.
MASON, R.H.P., CAIGER, J.G. 2007. Dějiny Japonska. Praha : Nakladatelství
Miroslav Sobotka, 2007. 410 s. ISBN 978-80-86977-13-3.
John K. Fairbank · Dějiny Číny Vydavateľstvo: Nakladatelství Lidové noviny,
2007
Spojené štáty americké
10/
a/ Hospodársky vývoj USA na konci 19. storočia – monopolizácia
b/ Vzťahy USA a Európa na začiatku 20. storočia
c/ Prisťahovalectvo do USA do prvej svetovej vojny
•
•
•
P. Johnson: Dějiny amerického národa. Praha, 2000.
G.B. Tindall - D. E. Shi : Dějiny USA. Praha, 1994;
J. Wanner: Spojené státy a evropská válka. I - III, Praha, 2001 -2003;
Západná a východná Európa na začiatku 20. Storočia
11/
a/ Balkánske vojny
b/ Vedecko – technická revolúcia
c/ Predpoklady vypuknutia prvej svetovej vojny
•
•
•
•
Davies N. : Evropa dějiny jednoho kontinentu. Praha 2001.
Kol.: Dějiny novověku sv. III. Praha 1973.
Kenedy, P.: Vzestup a pád velmocí. Praha 1996.
Johnson, P.: Zrození moderní doby. Praha 1998.
Download

Dejiny novoveku II.pdf