2014/2015
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Politikası ve İşletmeciliği
Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Programın Amacı
Geçtiğimiz son yirmi yıl küresel ölçekte kamu yönetimi sistemlerinin içinde işlediği çevresel
koşulları önemli ölçüde değiştirmiş. Günümüzde kamu kurumları aşağıdaki şekilde
gösterildiği biçimde karmaşık ilişki ağlarının oluşturduğu bir çevrede işlevlerini yerine
getirmektedir.
Çevresel koşullardaki değişiklikler kamusal kararların alınması, uygulanması ve sonuçlarının
değerlendirilerek yeni politikalar belirlenmesi süreçlerine olan ilgiyi arttırmıştır. Çoklu
aktörler ve değişkenlerden oluşan bir geri planda belirlenip uygulanan kamusal politikaların
analizi kamu yönetimi, siyaset bilimi, işletmecilik, iktisat, uluslar arası ilişkiler ve sosyoloji
gibi bilim dallarının ortak araştırma alanı durumuna gelmiştir. Kamu yönetimi sistemlerinde
yaşanan bu değişiklikler, uygulayıcı konumda olanların da yeni bilgi, beceri ve nitelikleri
kazanmasını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, 2014-2015 Öğretim yılında açılan “Kamu
Politikası ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı”nın temel amacı lisansüstü eğitim görmek
isteyen ve üst düzey yöneticiliğe aday kamu görevlilerinin, bu alanda akademik kariyer
yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu politikası alanında inter-disipliner bakış
açısının gelişimine katkıda bulunmaktır.
Kimler Başvurabilir?
Programa bir kamu kurumunda görevli olup dört yıllık lisans eğitimi
veren fakülte mezunları, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinden mezun olanlar ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilen alan dışı mezunlar da başvurabilirler. Başvuru koşulları
ve sınav tarihleri için Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyuruları takip
edilmelidir.
Program Çıktıları
Kamu Politikası ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programının çıktıları Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri çerçevesinde
belirlenmiştir. Bu programdan mezun olacak öğrencilerin kazanması beklenen program
çıktıları aşağıdaki listede gösterilmiştir.
Program
Çıktısı
BİLGİ
PÇ-1
Lisans düzeyi
yeterliliklerine
dayalı olarak, aynı
veya farklı bir
alandaki bilgilerini
uzmanlık düzeyinde
geliştirir ve
derinleştirir.
Alanının ilişkili
olduğu disiplinlerle
etkileşimi açıklar.
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
BECERİ
YETKİNLİKLER
Bağımsız
Öğrenme
çalışabilme ve
yetkinliği
sorumluluk
alabilme
yetkinliği
İletişim ve sosyal
yetkinlik
Alana ilişkin bilgileri
çalışanlar ve ekip
arkadaşlarına aktarabilme
becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri
analitik ve sistematik
olarak analiz etme,
yorumlama ve
değerlendirme becerisine
sahiptir.
Karar, uygulama ve
davranışlarında alana
ilişkin edindiği bilgileri
kullanmak suretiyle
verileri yorumlayabilme,
analiz edebilme, sorunları
tanımlayabilme ve çözüm
önerileri getirebilme
becerisine sahiptir.
Alana ilişkin
uzmanlık
gerektiren
konularda bir
çalışmayı
bağımsız olarak
gerçekleştirir.
Proje yürütücüsü
ya da katılımcısı
olarak proje
hedeflerine
uygun
sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum
için vizyon, amaç
ve hedef belirler.
Edindiği bilgi
ve becerileri
eleştirel olarak
değerlendirir.
Alanı ile ilgili
edindiği bilgi ve
beceriler
düzeyindeki
düşüncelerini ve
önerilerini ilgililere
yazılı ve sözlü
olarak aktarır.
Alana ilişkin çalışma
yapanlarla iletişim
kurar.
Çalışma alanlarına
ilişkin veri giriş ve
analizlerini
yapabilecek düzeyde
bilgisayar yazılımı,
Alana özgü yeterlilik
bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri
düzeyde kullanır.
Örgüt/Kurum, iş ve
toplumsal etik değerlere
uygun davranır.
Örgütün/Kurumun
paydaşlarıyla ilişkilerini
analiz edebilir ve etkin
biçimde yürütür.
Alana ilişkin yapılacak
çalışmalarda özgünlük
ve katkı sağlar.
Sosyal hakların
evrenselliği, sosyal
adalet, kalite ve kültürel
değerler ile çevre
koruma, iş sağlığı ve
güvenliği konularında
yeterli bilince sahiptir.
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
Dersler
Kamu Politikası ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve ikinci öğretim tezsiz olmak
üzere iki seçeneğe sahiptir. Her iki seçenekte de Araştırma Yöntemleri, Kamu Yönetiminde
Kuramsal Yaklaşımlar ve Kamu Politikası Analizi dersleri zorunlu olup, seçmeli dersler
programın inter-disipliner karakterine uygun biçimde ağırlıklı olarak Kamu Yönetimi, İşletme
ve İktisat Anabilim Dalları derslerinden oluşmaktadır.
KAMU POLİTİKASI VE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA
KAMU YÖNETİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
STRATEJİK YÖNETİM
HALKLA İLİŞKİLER
PERFORMANS YÖNETİMİ
İNSAN HAKLARI
KAMUSAL HİZMET SUNUM YÖNTEMLERİ
KÜRESEL YÖNETİŞİM
KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE
POLİTİK EKONOMİ
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
KAMU POLİTİKASI ANALİZİ
KAMUDA ETİK YÖNETİM
KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM
LİDERLİK VE MOTİVASYON
KARAR ALMA VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI VE GÜNCEL
TOPLUMSAL SORUNLAR
BÖLGESEL KALKINMA MODELLERİ
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
KENTLEŞME POLİTİKALARI
RİSK YÖNETİMİ
AVRUPA BİRLİĞİ: KURUMSAL YAPI VE
POLİTİKALAR
KAMU KURUMLARINDA TEKNOLOJİK DEĞİŞİM
ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI
BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZ
KAR AMACI GÜTMEYEN ÖRGÜTLERDE
PAZARLAMA
SEMİNER/DÖNEM PROJESİ/BİTİRME TEZİ
İletişim
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İnternet: http://sbe.nevsehir.edu.tr/
Telefon: 0 (384) 2281000 (iç hat: 13086)
E-posta: [email protected]
Program Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. H. Serkan AKILLI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF
Kamu Yönetimi Bölümü
Telefon: 0 (384) 2281000 (iç hat: 16038)
E-posta: [email protected]
Download

Kamu Politikası ve İşletmeciliği