ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 2496/46/11
o ceně pozemku číslo st.36 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, pozemek číslo 60/2
ostatní plocha - manipulační plocha a pozemek číslo 1159 ostatní plocha - ostatní
komunikace.Na pozemcích jsou pouze trvalé porosty a v části zbořeniště. Vše je v obci
Paběnice, k.ú. Paběnice.
Objednavatel posudku:
Exekutorský úřad Beroun
Mgr.Pavel Dolanský
Palackého 31/2
266 01 Beroun
Účel posudku:
Zjištění obvyklé ceny nemovitosti
Oceňovací předpis:
Ocenění je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí
ČR č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhl.), ve znění vyhl.č.456/2008 Sb.,
č.460/2009 Sb. a č.364/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011.
Oceněno ke dni:
18.prosince 2011
Posudek vypracoval:
Ing.Jiří Hnilička,autor.ing.
Karlovo náměstí 90, Kolín 1
280 02 Kolín 2
Posudek byl vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží žadatel a 1
vyhotovení je uloženo v archívu znalce. V elektronické podobě bez razítka je předaný žadateli
ve formátu PDF. Celkem posudek obsahuje 20 stran včetně příloh.
V Kolíně, dne 19.prosince 2011
1. NÁLEZ
1.1 Bližší údaje o nemovitosti
Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Paběnice, v okrajové části západní části obce
vzdálená od centra cca 300 m.
Obec Paběnice je obcí zemědělskou a rekreační a má cca 168 obyvatel, leží cca 11 km od
Čáslavi a 17 km od Kutné Hory. Železniční stanice je v Čáslavi a ve Zbraslavicích
Autobusová doprava je zajištěna běžným linkovým autobusem. Okolní zástavbu tvoří rodinné
a obytné domy a rekreační chaty a domy. Přístup na pozemek je po zpevěné komunikaci s
asfaltovým krytem.
Při místním šetření jsem zjistil, že se jedná o nezastavěný pozemek číslo st.36 označený
jako zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, pozemek číslo 60/2 ostatní plocha – manipulační
plocha a pozemek číslo 1159 ostatní plocha - ostatní komunikace.Na pozemcích jsou pouze
trvalé porosty a v části zbořeniště. Vše je v obci Paběnice, k.ú. Paběnice.
Pozemky jsou částečně oploceny cizími ploty. Na pozemku č 60/2 se nachází trvalé
porosty (ovocné stromy a náletové dřeviny). Na hranicích pozemku je možnost napojení na
rozvod vody, plynu a el. instalace.
Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu průměrnou v klidné části obce. S
obdobnými nemovitostmi se běžně (nabídka i poptávka je v současné době malá), prodejnost
hodnotím jako mírně podprůměrnou. Parkování aut je možné na veřejné komunikaci na
vlastním pozemku a před pozemky.
1.
Znalecký úkol:
Na základě usnesení ze dne 16.11. 2011 vydané Exekutorským úřadem Beroun, exekutor
Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun.
Úkolem znalce je:
I. Stanovit cenu nemovitostí a jejich příslušenství (ustanovení § 336a odst. 1 písm. a)
o.s.ř.), a to:
1. pozemek parc. č. 60/2 o výměře 270 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha v
katastrálním území 720216 Paběnice, obec 531278 Paběnice, zapsáno na listu vlastnictví
10043 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná
Hora,
2. pozemek st. parc. č. 36 o výměře 94 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v
katastrálním území 720216 Paběnice, obec 531278 Paběnice, zapsáno na listu vlastnictví
10043 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná
Hora,
3. pozemek parc. č. 1159 o výměře 356 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v
katastrálním území 720216 Paběnice, obec 531278 Paběnice, zapsáno na listu vlastnictví
10043 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná
Hora,
II. Označit jednotlivá práva a závady spojené s nemovitostmi, které zvyšují či snižují cenu
nemovitostí (ustanovení § 336a odst. 1 písm. b) o.s.ř.);
III. Stanovit závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (ustanovení § 336a odst. 1 písm.
c) o.s.ř.);
IV. Stanovit výslednou tržní cenu nemovitostí a jejich příslušenství (ustanovení § 336a
odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
-2-
Oceněním bude u těchto nemovitostí stanovena v místě obvyklá (tržní) cena, která by byla
při jejich prodeji na trhu s nemovitostmi dosažitelná, a to:
Pro stanovení obvyklé, (tržní obchodovatelné) ceny neexistuje předpis. K dispozici je
pouze odborná literatura, respektive znalecké standardy.
V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů je v § 66 odst.5 uvedeno:
"Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a vady s nemovitostí
spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu" - dále odkaz na §2 odst.l zákona
č.151/1997 Sb.
V §2 odst.l zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována
následujícím způsobem:
"Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena
při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího
nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z
osobního vztahu k nim."
Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena
faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu.
Na této zásadě je vypracováno toto ocenění.
Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy: Cena
zjištěná, cena nákladová, hodnota výnosová a stanovení hodnoty nemovitosti metodou
srovnávací.
Cena zjištěná - (tzv.,,administrativní cena") - jedná se o cenu zjištěnou dle platného
oceňovacího předpisu ke dni 12. 1. 2011. dle platné vyhlášky Ministerstva financi České
republiky č. 3/2005 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o
oceňování majetku, ve zněni vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 160/2009 Sb. a vyhlášky
č. 364/2010 Sb.. Touto metodou jsou oceněny všechny stavby hlavni a pozemky, kromě
vedlejších staveb §7 a trvalých porostů (§41 a § 42), neboť cena zjištěná má dle typu zadání
objednavatele a dle typu účelu posudku pouze pomocný indikační charakter (tylo objekty jsou
však ve výsledné obvyklé hodnotě zohledněny).
Nákladová cena - jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách
a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný,
technický stav v čase hodnocení).
Výnosová hodnota - vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos
(příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. Srovnávací hodnota - v
principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit nebo
nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikosti a
lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen
jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly
-3-
být starší než 6 měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji
vypovídající schopnost.
Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů
z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,
konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.
1.2 Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú.Paběnice, obec Paběnice,list vlastnictví č.10043.
Kopie katastrální mapy pro k.ú. Paběnice - získaná prostřednictvím internetu.
Usnesení Exekutorského úřadu.
Foto - mapa.
Fotodokumentace.
Mapa okolí oceňované nemovitosti.
1.3 Vlastnictví
Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č.10043
pro k.ú.Paběnice, obec Paběnice zapsán:
Zdeněk Kulíšek, Dolní Náměstí 14, 250 70 Odolena Voda (661223/1384)
1.4 Prohlídka
Oceněná nemovitost byla prohlédnuta znalcem dne 18.prosince 2011.
1.5 Přílohy posudku
Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú.Paběnice, obec Paběnice,list vlastnictví č.10043.
Kopie katastrální mapy pro k.ú. Paběnice - získaná prostřednictvím internetu.
Foto - mapa.
Fotodokumentace.
Mapa okolí oceňované nemovitosti.
1.6 Předmětem ocenění jsou
1) Stavební pozemek - st.36
2) Číslo 60/2 ost.plocha-funkční celek se stav.poz.
3) Poz č.1159 ost.plocha-ost.komunikace.
4) Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem
-4-
2. POSUDEK A OCENĚNÍ
2.1 Stavební pozemek - st.36
Oceněno podle § 28 vyhlášky.
2.1.1 Popis
Číslo pozemku st.36 o výměře 94 m2 , zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště.
Na pozemku se nenachází žádné stavby, pouze náletové dřeviny. Pozemek je přístupný
přímo z veřejné komunikace, pozemek lze připojit na rozvod plynu, vody a el.energie.
2.1.2 Úprava ceny pozemku
Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci (až -7%)
Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%)
-7%
10%
2.1.3 Výpočet ceny stavebního pozemku (§ 28 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Základní cena za m2 stavebního pozemku
(35 + (1000 - 1000) x 0.007414) x 1.00
Po vynásobení koeficientem 0.80
Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1)
Po započtení 3.00% dalších přirážek a srážek
Koeficienty:
Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
Cena upravená uvedenými koeficienty
Cena za celou výměru 94.00 m2
= Kč
35,-
= Kč
= Kč
= Kč
28,28,28,84
= Kč
= Kč
x 2.1690
x 1.2920
80,82
7.597,05
_______________________________________________________________________________________________________________
Stavební pozemek - st.36
Cena celkem Kč
7.597,-
_______________________________________________________________________________________________________________
2.2 Číslo 60/2 ost.plocha-funkční celek se stav.poz.
Oceněno podle § 28 vyhlášky.
2.2.1 Popis
Číslo pozemku 60/2 ostatní plocha - manipulační plocha. Tvoří zahradu ke stavebnímu
pozemku st.36.
Na pozemku se nenachází žádné stavby ani venkovní úpravy, pouze náletové dřeviny.
Pozemek je přístupný přímo z veřejné komunikace, pozemek lze připojit na rozvod plynu,
vody a el.energie.
2.2.2 Úprava ceny pozemku
Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci (až -7%)
Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%)
-5-
-7%
10%
2.2.3 Výpočet ceny stavebního pozemku (§ 28 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Základní cena za m2 stavebního pozemku
(35 + (1000 - 1000) x 0.007414) x 1.00
Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1)
Po započtení 3.00% dalších přirážek a srážek
Koeficienty:
Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
Cena upravená uvedenými koeficienty
Po vynásobení koeficientem 0.40
Cena za celou výměru 270.00 m2
= Kč
35,-
= Kč
= Kč
35,36,05
= Kč
= Kč
= Kč
x 2.1690
x 1.2920
101,02
40,41
10.910,66
_______________________________________________________________________________________________________________
Číslo 60/2 ost.plocha-funkční celek se stav.poz.
Cena celkem Kč
10.911,-
_______________________________________________________________________________________________________________
2.3 Poz č.1159 ost.plocha-ost.komunikace.
Oceněno podle § 28 vyhlášky.
2.3.1 Popis
Číslo pozemku 1159 ostatní plocha - ostatní komunikace.
Na pozemku se nenachází žádné stavby ani venkovní úpravy.
Pozemek je přístupný přímo z veřejné komunikace, pozemek lze připojit na rozvod plynu,
vody a el.energie.
2.3.2 Úprava ceny pozemku
Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci (až -7%)
Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%)
-7%
10%
2.3.3 Výpočet ceny stavebního pozemku (§ 28 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Základní cena za m2 stavebního pozemku
(35 + (1000 - 1000) x 0.007414) x 1.00
Po započtení 3.00% přirážek a srážek
Koeficienty:
Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
Cena upravená uvedenými koeficienty
Ceny dle odst.7: min.= 21.00, max.= 63.00
Po úpravě na maximální cenu dle odst.7
Cena za celou výměru 356.00 m2
= Kč
35,-
= Kč
36,05
= Kč
x 2.1690
x 1.2920
101,02
= Kč
= Kč
63,22.428,-
_______________________________________________________________________________________________________________
Poz č.1159 ost.plocha-ost.komunikace.
Cena celkem Kč
22.428,-
_______________________________________________________________________________________________________________
-6-
2.4 Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem
Oceněno podle § 42 vyhlášky.
2.4.1 Popis
Na pozemku se nachází ovocné a okrasné stromy.Stáří 10 - 45 let.
2.4.2 Zjištěná jednotková cena pozemků
Poř.číslo
Název
Výměra m2
Cena
_______________________________________________________________________________________________________________
1.
Číslo 60/2 ost.plocha-funkční
celek se stav.poz.
270.00
10911.00
_______________________________________________________________________________________________________________
Celková výměra a cena
Jednotková cena pozemků = 10911.00 / 270.00 = 40.4111
270.00
10911.00
2.4.3 Výpočet ceny porostů (§ 42 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
Zjištěná cena pozemku o výměře porostu
( 150.00 m2 x 40,41 Kč/m2 )
Podíl ve výši 6,5% ze zjištěné ceny
= Kč
6.061,67
= Kč
394,01
_______________________________________________________________________________________________________________
Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem
Cena celkem Kč
394,-
_______________________________________________________________________________________________________________
VÝSLEDNÉ CENY – dle cenového předpisu
1) Stavební pozemek - st.36
2) Číslo 60/2 ost.plocha-funkční celek se stav.poz.
3) Poz č.1159 ost.plocha-ost.komunikace.
4) Ovoc.dřeviny a okras.rostliny zjedn.způsobem
Kč
Kč
Kč
Kč
7.597,10.911,22.428,394,-
_______________________________________________________________________________________________________________
Zjištěná výsledná cena
Zaokrouhleno
Kč
Kč
41.330,41.000,-
_______________________________________________________________________________________________________________
-7-
3. Metoda nákladového ohodnocení (věcná)
Pro ocenění pozemku nelze použít.
4 Metoda výnosová (příjmová)
Vzhledem k umístění pozemku, jeho velikosti a nákladům s vlastnictvím takového pozemku
(daně, údržba atd.) je výnos nulový, pozemek nepřináší žádný příjem.
5 Metoda srovnávací (tržní, statistická)
V nabídkách realit jsou převážně výrazně větší pozemky.
Nabídka pozemků v místě a okolí cca 5 km a pro bydlení se pohybuje v rozmezí 180 – 300
Kč/m2.
Pro tyto pozemky a jejich umístění uvažuji 270,-Kč/m2.
Pozemek číslo 1159: uvažuji pouze část ceny zastavěného pozemku a to z důvodu
nevhodného tvaru a označení jako veřejná komunikace.
pozemek č: st.36
pozemek č: 60/2
pozemek č: 1159
Celkem
Zaokrouhleno
94 m2
271 m2
359 m2
25 380,-Kč
73 170,-Kč
21 540,-Kč
120 090,-Kč
120 000,-Kč
-8-
6. REKAPITULACE
Cena podle cenového předpisu po zaokrouhlení podle § 46
vyhlášky
Stanovení ceny metodou nákladovou
Stanovení ceny výnosovou metodou
Cena zjištěná metodou srovnávací
41.000,- Kč
- Kč
- Kč
120.000,- Kč
Slovy: StodvacettisícKč
V Kolíně, dne 19.prosince 2011
Ing.Jiří Hnilička,autor.ing.
4. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Praze
ze dne 28.1.1986, č.j. Spr 695/83,pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se
zvláštní specializací pro odhady nemovitostí.
Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadové číslo: 2496/46/11
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiloženého daňového dokladu.
-9-
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
Fotodokumentace
Pohled z jihu
- 17 -
Pohled z cesty a na pozemek 1159
- 18 -
Pohled zadní
Vodovod v ulici
Plyn v ulici
- 19 -
Mapa okolí
- 20 -
Download

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2496/46/11