Seznam p íloh:
1.
2.
3.
4.
Technická zpráva
P dorys 1.NP rozvodu plynu
Situace rozvodu plynu 1:150
Detail ešení p ipojovacího místa pro plynom r
axonometrie plynu
5. Vzorový p í ný ez uložení potrubí v zemi 1:20
Domovní rozvod plynu - technická zpráva
Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413 , Technických
pravidel TPG 934 01 ,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01
Základní údaje o stavb
akce
místo
investor
zpracovatel projektu
kontrola
datum
:
:
:
:
:
:
Novostavba rodinného domu
Hostivice, p. . 1161/57
Ji í a Marie ajovi
Jan Bauer
Josef Bauer - I O 414 414 27
listopad 2012
Projekt eší domovní rozvod plynu pro nový rodinný d m v obci Hostivice, p. .
1161/57. St edotlaká p ípojka zemního plynu, na kterou bude napojen domovní rozvod plynu
je p ivedena do kiosku na hranici pozemku. Napojena je na hlavní plynový ad vedený místní
komunikací. P ípojka plynu je ukon ena uzavíracím plynovým kohoutem G 1" sloužící
zárove jako hlavní uzáv r plynu. Na HUP bude navazovat regulátor plynu a dle spot eby
plynu plynom r G4. Celá sestava je umíst na spole né sk íni o rozm rech 500x500x350mm.
Sk í musí být z neho lavého materiálu a p ístupná zp edu pro obsluhu, revizi a údržbu
plynového za ízení. Sk í s hlavním uzáv rem musí být umíst na v takové výši, aby po itadlo
plynom ru bylo min.1000 mm nad terénem.
Z kiosku od HUP a plynom ru bude nízkotlaký rozvod plynu o tlaku 2,0 kPa veden
p edzahrádkou a dále podél rodinného domu v zemi v hloubce 0,8m. V ur eném míst
vystupuje ze zem na fasádu domu a prochází do prostoru koupelny. Plynovod následn vede
pod omítkou a prochází do prostoru technické místnosti k plynovému spot ebi i a dále
prochází do prostoru kuchyn k plynovému sporáku. V našem p ípad se jedná o plynový
kondenza ní kotel a plynový sporák. P ed spot ebi i je rozvod plynu ukon en plynovými
kohouty sv tlosti dle udání výrobce spot ebi .
Rozvod plynu bude proveden m d ným potrubím, navzájem sva ovaným natvrdo (dle
požadavku TPG 700 01). Mohou být použity trubky i z jiných materiál , (nap . ocelové),
jestliže mají srovnatelné, p ípadn lepší vlastnosti. Nesmí se používat pozinkovaných trubek a
tvarovek. Pro zm nu tvaru se ohýbají pouze trubky bezešvé do DN 32. Pokud se na trubce,
nebo tvarovce zjistí p i montáži závada bránící použití, nesmí se opravovat, ale musí se
spoje se doporu uje omezit na nezbytn nutný po et (nap .u
vym nit. Závitové
plynom ru,p ed spot ebi em a p.).
Plynovod musí být chrán n proti korozi v místech, kde by mohl p ijít do styku
s agresivním prost edím, nap . trvale nebo ob asné p sobení vlhkosti, p ítomnost
dusitanových, amonných, halogenových a sirnatých látek, urychlova nebo zpomalova
tuhnutí malty. Tato protikorozní ochrana se nevyžaduje v p ípad , že plynovod p ichází do
styku se sádrou nebo vápennou maltou. V zemi je rozvod plynu veden PE potrubím 32/3,
které 1000 mm p ed objektem p echází v m d né potrubí.
P ed zapo etím výkopových prací je nezbytné vyzna it vedení jednotlivých sítí, které
bude k ižovat zamýšlená trasa plynovodu. Výkopové práce musejí být provád ny
ru ním zp sobem.
Zp sob provedení ochrany musí být v souladu s požadavky TPG 700 01.
Veškeré svá e ské práce sm jí vykonávat pracovníci,kte í mají zkoušku podle SN EN 2871, p i použití ocelových trubek, nebo zkoušky podle TP 217 z roku 1997 eské svá e ské
spole nosti p i použití m d ných trubek. P i procházení stavební konstrukcí bude rozvod
veden v m d né chráni ce, vhodným zp sobem ut sn né na obou koncích. Ke zdi bude
rozvod uchycen pomocí konzol a veden ve spádu od plynom ru. P i použití kovových
p íchytek musí být místa jejich možného styku s m d ným materiálem izola n odd lena, aby
bylo zabrán no elektrochemické korozi.
Rozvod vedený pod omítkou musí být uložen tak, aby nedocházelo ke styku m d ného
potrubí s omítkou, nap . uložením do izola ního pouzdra tl.6 mm.
Zkouška plynovodu – všeobecn – postup dle TPG 702 01
-
-
tlakovou zkoušku provádí dodavatel montáže za ú asti budoucího provozovatele.
Potrubí se zkouší stla eným vzduchem nebo inertním plynem. Ve zvláštn
od vodn ných p ípadech je dovoleno, na základ zpracovaného technologického
postupu zkoušet potrubí plynem, který bude potrubím dopravován.
tlakovou zkoušku lze zahájit nejd íve po uplynutí doby uvedené v TPG 702 01 ods.
6.1.9.
tlaková zkouška se provede na smontovaném a zasypaném úseku. Rozebíratelné spoje
se p i zkoušce nezasypávají.
Tlaková zkouška vzduchem nebo inertním plynem
- P i tlakové zkoušce nesmí být žádná uzavírací armatura plynovodu uzav ena.
- Tlaková zkouška se provádí podle SN EN 12007-2 (38 6413) p i tlaku zkušebního
média rovného nejmén 1,5 násobku MOP.
- Zvyšování tlaku musí být provád no pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního
p etlaku.
- Pr b h ustálení tlaku p ed tlakovou zkouškou se kontroluje deforma ním tlakom rem,
viz. TPG 702 01, ods. 7.2.6. Ke kontrole je možno použít rovn ž registra ní tlakom r
odpovídající rozsahu a t íd p esnosti.
- Diferen ní tlakom r má být umíst n nad úrovní terénu mimo výkop, na bezpe n
p ístupném míst a údaje z n ho musí být snadno ode itatelné.
- Doba trvání tlakové zkoušky je závislá na geometrickém objemu zkušeného potrubí a
na druhu použitého tlakom ru.
Doba trvání tlakové zkoušky je pro každých i zapo atých 250l objemu:
a) nejmén 30 min p i použití deforma ního tlakom ru
b) nejmén 5 min p i použití diferen ního tlakom ru, p i emž doba trvání zkoušky
nesmí být kratší než 15min
- T snost rozebíratelných spoj se ov uje p novým prost edkem (viz TZP 943 01)
nebo jiným vhodným zp sobem. Ov ovaní se provádí zejména p i zahájení a p i
ukon ení tlakové zkoušky.
- T snost potrubí je vyhovující, pokud v pr b hu tlakové zkoušky:
a) nedošlo ke zm n tlaku vlivem úniku zkušebního média (p i hodnocení se p ihlíží
ke zm nám teploty)
b) nebyly zjišt ny net snosti
-
dojde-li p i zkoušce k poklesu tlaku vlivem úniku zkušebního média a místa úniku
nebyla identifikována, je možno p i novém tlakování p idat do potrubí dávkovacím
za ízením odorant, pop . i jinou látku umož ující identifikaci místa únik . Pro práci
s odorantem platí zvláštní p edpisy (zak. . 157/1998 Sb.)
Ostatní požadavky na zkoušku
- o výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol o zkoušce s p íslušným
zhodnocením pr b hu zkoušky, s uvedením pot ebných údaj a ode tených veli in a
se záv re ným konstatováním, zda bylo zkoušené potrubí uznáno za pevné a t sné.
Protokol o zkoušce obsahuje náležitosti podle 4.6 SN EN 12327 (38 6414)
- není-li zkouška úsp šná, je nutné ji po odstran ní závad opakovat
- po provedené tlakové zkoušce, s výjimkou zkoušky plynem, se zkušební médium
vypustí, a to tak, aby nebylo ohroženo životní prost edí. Pokud by m lo dojít
k vypušt ní za více než 24 hodin po ukon ení tlakové zkoušky, musí se snížit tlak
v potrubí na hodnotu provozního tlaku. V dob , kdy je v potrubí zvýšený tlak, musí
být vylou ena jakákoliv manipulace se za ízením nepovolanou osobou.
Uvedení do provozu
Na základ odb rního za ízení zajistí dodavatelská firma p ed uvedením do provozu výchozí
revizi a vyhotoví zprávu o revizi, která je sou ástí dodávky odb rního za ízení.Vpušt ním
plynu do odb rního plynového za ízení je plynovod uveden do provozu. P i vpušt ní plynu je
nutno sou asn provád t odvzduš ování odb rního plynového za ízení. Plynovod uvede do
provozu provád jící plynárenský závod.O vpušt ní plynu do nov z izovaného plynovodu je
provád jící organizace povinna vystavit protokol o vpušt ní plynu.
Spot ebi e se izuje a uvádí do provozu oprávn ná organizace. Je povinna se ídit spot ebi e
podle návodu výrobce na p íslušný tepelný výkon a vyzkoušet jejich bezvadnou funkci.
Krom se ízení ho ák , kontroly funkce ovládacích orgán , pojistek a ostatních
zabezpe ovacích a regula ních orgán je povinna p ezkoušet funkci odtahového za ízení,
p erušova e ,nebo usm r ova e tahu, spalinových klapek a.p. a to i v p ípad ,že provedla
pouze vým nu spot ebi e(nap .starý za nový) Je rovn ž povinna p ed uvedením plynovodu a
spot ebi e do provozu seznámit uživatele se správnou a bezpe nou obsluhou a údržbou t chto
odb rních za ízení.
V trání prostoru s plynovými spot ebi i
Musí být v souladu s SN EN 1775 a Technickými pravidly TPG 704 01. V našem p ípad se
jedná o plynový kondenza ní kotel 17kW (s oh evem TUV) v provedení s uzav enou
spalovací komorou tzv. turbo kotel, který si vzduch pro ho ení nasává p ímo z venkovního
prostoru. Plynový sporák je umíst n v prostoru, který svým objemem je v souladu
s požadavky technických pravidel TPG 704 01.
Provoz,kontrola a údržba za ízení
se ídí SN EN 1775.
Instalace nových plynových spot ebi
název
po et ks.
hod. spot eba
p íkon
prov.tlak
1. Plynový kotel
2. Plynový sporák
Max. hod odb r
Min.hod odb r
ks
ks
1,79 m3/hod
1,2 m3/hod
2,99 m3/hod
0,39 m3/hod
17 kW
10kW
17 kW
2 kW
2 kPa
2 kPa
1
1
Výpo et sv tlosti nového p ívodního potrubí byl po ítán pro množství 2,99 m3 dle TGP
704 01
l.4.2.4 a tlakové ztráty 50 Pa s p ihlédnutím k možnosti p ipojení dalších
plyn.spot ebi .
Download

Seznam příloh: 1. Technická zpráva 2. Půdorys 1.NP rozvodu plynu