PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE
detekce CNG/LPG/CO
OBSAH
legislativa
ÚVOD
Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom Vám představili naši aktuální nabídku detekčních systémů nebezpečných plynů a par DEGA.
Pod tímto logem se skrývá jeden z nejznámějších systémů pro detekci výbušných a toxických plynů a par, který se od svých počátků zaměřoval především
na kvalitu produktu a kompletní servis jak při zavádění, tak v průběhu životnosti celého systému.
Výroba se datuje již od roku 1990, kdy byly položeny její základy. Produkce detekčních systémů v sobě zahrnuje vývoj, výrobu, zkoušky, podporu projektování,
montáž a servis. Samozřejmostí je i technicko-obchodní poradenská činnost, zejména ve fázích výběrových řízení a projektové přípravy akcí a v rámci
servisu. Bezplatná podpora navrhování detekce pr projekční kanceláře je samozřejmostí. Na základě systému DEGA a jeho přídavných zařízení (reléový
modul, optická a akustická signalizace), je možné vytvářet i rozsáhlé komplexní havarijní monitoringy pracovního či životního prostředí.
Systémy DEGA umožňují v současnosti realizovat jedno, dvou a vícestupňovou detekci zvoleného plynu či páry v prostředí. Snímače detektorů jsou v
provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Běžně jsou vyráběny snímače pro zemní plyn, bioplyn, propan-butan, oxid uhelnatý, čpavek,
acetylén, benzínové nebo naftové páry, kyslík, chlor, či třeba oxid siřičitý. Zajistitelný sortiment detekovaných mezí je však nepoměrně širší a odráží
rozmanitost požadavků zákazníků.
4-5
VYHODNOCOVACÍ ÚSTŘEDNY
DEGA UPA II L v BOXu
6-7
SNÍMAČE A DETEKTORY
DEGA NBC-EL II
DEGA NSM-CL10-11
DEGA NSP-CL12-13
OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
8-9
14-15
RUČNÍ DETEKTOR CNG/LPG/CO16-17
Detekce úniku plynů a par organických látek systémem DEGA představuje základní, výstražnou a havarijní ochranu průmyslových, zemědělských či
jiných objektů, kde se vyskytuje možnost úniku spalitelného, nebo toxického plynu. Může tvořit předstupeň vyšších systémů EPS, EZS či MaR, avšak svými
perifériemi umožňuje i samostatnou varovnou i akční činnost, případně řízení technologie.
Veškeré informace naleznete na www.dega.cz
PRODUKTOVÝ KATALOG
detektory nebezpečných plynů a par
LEGISLATIVA - DETEKCE CNG/LPG/CO
TECHNICKÁ DOPORUČENÍ
G982-01 - Vybavení garáží a jiných prostorů pro
motorová vozidla s pohonným systémem CNG
G982-02 - Podmínky provozu, oprav, údržby
a kontroly motorových vozidel s pohonným
systémem CNG
G304 02 - Plnicí stanice stlačeného zemního
plynu pro motorová vozidla
G304 02 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s
pohonným systémem CNG
G938 01 - Detekční systémy pro zajištění provozu
před nebezpečím úniku hořlavých plynů
ČSN 73 6058 (září 2011)
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
Nastavení snímačů detekce CO :
NPK-P, Nejvyšší přípustná hodnota Cp=50 ppm
CO
PEL, Přípustný expoziční limit PEL (TLV) chemické
látky, tj. maximální přípustná hodnota časově
váženého průměru (TWA) koncentrace plynu v
ovzduší.
Cpel=26ppm (30min.)
Nastavení snímačů pro plynná paliva (CNG/LPG) :
1. ALARM - 10 % DMV (nucené větrání)
2. ALARM - 20 % DMV (havarijní větrání)
3. ALARM - 50% DMV
Zvuková a optická signalizace :
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb
str.145 (kap.L3.4, bod.č.4) + str.149 (kap.I4.3.)
ČSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy
ČSN 73 0804 -Požární bezpečnost staveb
Příloha I (normativní) , Požární bezpečnost garáží
I.2.2 - Podle druhu vozidel se garáže třídí do těchto skupin:
a) garáž skupiny 1 - pro osobní automobily, dodávkové
automobily a jednostopová vozidla;
b) garáž skupiny 2 - pro nákladní automobily, autobusy a
speciální automobily;
c) garáž skupiny 3 - pro traktory a samojízdné pracovní
stroje.
2. V hromadných garážích, nebo v ostatních případech
řadových garáží, pokud tyto garáže nejsou uzavřeny
podle I.2.5c)
I.2.3 - Podle seskupení odstavných stání se garáže třídí na:
a) jednotlivé garáže - s nejvýše třemi stáními a s možným i
jediným vjezdem;
b) řadové garáže - s více než třemi stáními, která jsou buď v
jedné řadě, nebo ve dvou řadách za sebou a každé stání v
první řadě má samostatný vjezd;
c) hromadné garáže - sloužíci k odstavování (odstavná
garáž) nebo parkování (parkovací garáž) více jak tří vozidel
se společným vjezdem;
Garáže s vozidly podle bodu a) i b) musí být požárně
zajištěny podle dalších ustanovení přílohy I.
I.2.3.1 - Podle druhu paliv se vozidla člení do dvou skupin a
to:
a) s kapalnými palivy nebo elektrických zdrojů
(bez ohledu na kombinaci s těmito palivy);
b) s plynným palivy, popř.v kombinaci s elektrickým zdrojem.
Vozidla podle bodu a) mohou být umístněny ve všech
garážích podle I.2.3 Vozidla podle bodu b) mohou být
umístněny :
1. V jednotlivých garážích, a v řadových garážích v
nadzemních podlažích, nejvýše s polovičním počtem
vozidel v požárním úseku podle tabulky I.1, mohou být bez
dalších opatření, avšak musí být v garážích detektory úniku
plynů;
V garážích, kde nejsou vymezeny vozidla s druhy paliv,
nebo kde nejsou kontrolovatelná vozidla s druhem
paliv se předpokládají vozidla podle bodu b) - např.
garáže obchodních center (i když jsou označována
jako parkoviště objektu).
Pozn.: U stávajících hromadných garážích, kde mají
být umístněny i vozidla podle bodu b), aniž by šlo o
skupinu otevřených garáží podle I.2.5a) se zajistí alespoň
částečně otevřené požární úseky garáží podle I.2.5b)jde-li zejména o garáže v podzemních podlažích. Garáže
podle bodu b1)se považují za dostatečně odvětrané, jsou
li stavebně provedeny v souladu s příslušnými normami
na projektování garáží. Hromadné garáže s vozidly bodu
b2) s odvětráním podle I.2.5a) nebo b) se nehodí podle
§30, odst.8, vyhlášky č.23/2008Sb., i když je podlaží
označeno jako podzemní (SSHZ viz též I.3.5).
Projektování servisů a opraven motorových vozidel a
čerpacích stanic pohonných hmot platí ČSN 73 6059 a
ČSN 73 6060; požární bezpečnost se posuzuje podle
ČSN 73 0804 a u čerpacích stanic pohonných hmot
podle ČSN 650202, příp.podle TPG 304 01 nebo TDG
304 02 pro čerpací stanice propan-butanu a plnící
stanice stlačeného zemního plynu.
4
Detekce hořlavých/výbušných plynů (CNG/LPG) musí být zajištěna snímačem s certifikací:
ATEX certifikace (zóna 1/2)
snímače jsou pro průmyslové/komerční prostory, vhodné také do „Ex“ prostředí
PBZ certifikace (PAVUS/TAZUS)
požárně-bezpečnostní zařízení
Doporučený Katalytický/Infračervený senzor
Detekce oxidu uhelnatého (CO) je zajištěna snímačem s elektrochemickým senzorem
(Cpel= 26ppm/30min; Cp= 51ppm)
Vyhodnocení s adresnou ústřednou se zobrazením konkrétních hodnot měřeného plynu u daného snímače (displej)
Zvuková a optická signalizace ve sledovaném prostoru a před každým vstupem
Další požadavky na prostory dílen se zásahem do CNG jednotky nebo pro více než 4 stání:
Přirozené větrání/Havarijní větrání (při 20% DMV: 6-ti násobná výměna vzduchu „Ex“)
Nouzové „Ex“ osvětlení
Zálohování - UPS (60min)
5
legislativa
Kompaktní ústředna DEGA UPA II L
Kompaktní ústředna DEGA UPA II L
Kompaktní vyhodnocovací ústředna sloužící k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné
vyhodnocení 1-4.stupňové detekce (včetně detekce „PEL“). Je koncipována jako kompaktní
zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA UPA II L BOXů s reléovými
výstupy (8x). Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí
vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou
signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického
hlídání kalibračních termínů.
Příslušenství:
• DEGA CONFIG - Software pro nastavování stavů ústředny
• DEGA UPA II L BOX - Box se zámkem pro instalaci ústředny mimo rozvaděč tj.na zeď apod.
• DEGA VISIO III - Software umožňuje sledování (VIZUALIZACI) snímačů i celých celků, zálohování veškerých stavů všech snímačů s možnosti sledování historie jak v grafické podobě tak s
možností exportu dat.
Externí zvuková a optická signalizace:
• DEGA MR/MY/MG/MSL II - Maják Červený/žlutý/zelený/sloupcový
• DEGA S II - Siréna
• DEGA TL II - Externí odstavné (kvitační) tlačítko zvukové signalizace
Technické informace
6
7
Napájecí napětí:
230 V/50 Hz
(24V v případě využití volitelného příslušenství DEGA UPA II 24/12)
Kabel pro napájení kompaktní ústředny:
kabel 3x1,5 mm2
Kabel pro připojení snímačů plynů:
stíněný kabel 3 x 1 mm2 (max. 600 m)
stíněný kabel 3 x 1,5 mm2 (max. 1 100 m)
Kabel pro připojení teplotního čidla DEGA Tc II:
kabel UTP cat 5e (max.100 m)
Kabel pro připojení záplavového čidla DEGA Zc II:
kabel UTP cat 5e (max.100 m)
Kabel pro připojení externího odstavného tlačítka DEGA TL II:
kabel 2x1mm2 (max. 100m)
Max. odpor žíly kabelu snímače plynu:
15Ω
Příkon:
max. 15 VA
Výstup:
8x Relé- bezpotenciálový přepínací kontakt, RS 485, RS 232
12V výstup optické/akustické signalizace
Stupeň ochrany krytem:
IP 20
Zatížitelnost kontaktů relé:
odporová zátěž 8A / 250 V 50Hz, 8A / 30V DC
induktivní zátěž 1,6A / 30V DC
Výstup optické/akustické signalizace:
12V/100mA v případě napájení ústředny 230VAC
12V/4A v případě napájení ústředny 24VDC (osazen zdroj DEGA UPA II 24/12)
Rozměry (Š x V x H) :
245 x 72 x 121 mm
Hmotnost:
0,7kg
ÚSTŘEDNY DEGA
Snímač Oxidu Uhelnatého (CO)
DEGA NBC-EL II
Snímač DEGA NBC-EL II
Snímač DEGA NBC-EL II je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně
zdraví a majetku osob v prostředí, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním oxidu
uhelnatého. Snímač obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu okolí s následným převedením
aktuální koncentrace plynu na unifikovaný proudový signál 4 až 20mA.
Detektor není určen pro detekci a snímání v průmyslových a komerčních prostorách vyžadujících certifikaci dle ATEX nebo pro prostory s nebezpečím výbuchu „Ex“. Pro tyto prostory
doporučujeme snímače typu DEGA NSx-yL.
DEGA NBC-EL II s elektrochemickým senzorem (Electrochemical)
Pracuje na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně
redukční reakce detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a
schopnost detekce velmi nízkých koncentrací plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci
toxických plynů.;
Technické Informace
8
9
Napájecí napětí:
8-20 V DC
Kabel pro napájení:
Pozn: V případě požadavku propojení
snímačů s ústřednou na větší vzdálenosti,
prosím kontaktujte výrobce.
stíněný kabel 3 x 1 mm2 (max. 600 m)
stíněný kabel 3 x 1,5 mm2 (max. 1 100 m)
Max. zatěžovací impedance:
250 Ohm
Příkon:
1,2 W
Výstup:
4 - 20 mA
Stupeň ochrany krytem:
IP 30
Spotřeba při 12V:
65 mA
Zahřívací doba:
max. 1 min.
Doba pro stabilizaci:
max. 1 hod. (5 dnů bez napájení)
Doba odezvy (T90):
max. 180 sekund
Rozměry (ŠxVxH):
100 x 110 x 40 mm
Hmotnost:
0,2 kg
Typ senzoru:
elektrochemický
Předpokládaná životnost senzoru
v snímači v čistém prostředí:
1-3 roky
Rozsah provozních teplot (bez senzoru):
-20 až + 60°C
Relativní vlhkost okolního vzduchu (bez
senzoru):
max. 95%
Detekovaný plyn
Oxid uhelnatý (CO)
Rozsah měření
Standardní nastavení alarmů na ústředně
0 - 300 ppm
(0-1.000ppm)
1.st.26 ppm, 2. st. 45 ppm, 3st.:87ppm, 4 st. 130 ppm
ALARM „PEL“ : dle ČSN 50 291: 120min./30ppm
Aplikace: Detekce v obytných budovách
V případě potřeby lze systém detekce ALARM „PEL“ nastavit :
a) dle ČSN 73 6058: 30min. / 87 ppm
Aplikace: Podzemní Garáže
b) dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./26 ppm
Aplikace: Pracovní prostředí zaměstnanců
Poznámka: Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů snímačů (detekce různých plynů s
použitím katalytických, elektrochemických, infračervených a polovodičových senzorů)
SNÍMAČE DEGA
Snímač CNG (CH4)
DEGA NSM-CL
Snímač DEGA NSM-CL
Snímač DEGA NSM-CL je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně zdraví a majetku
osob v prostředí, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických plynů. Snímač
obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu okolí s následným převedením aktuální koncentrace plynu na
unifikovaný proudový signál 4 až 20mA. Snímač je možné připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA.
EX
zóna 1
II 2G Ex dem IIB+H2 T5
Snímač je určen zejména pro detekci a snímání v průmyslových a komerčních prostorách vyžadujících
certifikaci dle ATEX nebo pro prostory s nebezpečím výbuchu „Ex“ (zóna 1/2).
DEGA NSM-CL s katalytickým senzorem (Pelistor)
Pracují na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla
uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru.
Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou,
dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu.
Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci
senzoru.
Technické Informace
10
11
Napájecí napětí
8-20 V DC
Kabel pro napájení:
Pozn: V případě požadavku propojení
snímačů s ústřednou na větší vzdálenosti,
prosím kontaktujte výrobce.
stíněný kabel 3 x 1 mm2 (max. 600 m)
stíněný kabel 3 x 1,5 mm2 (max. 1 100 m)
Max. zatěžovací impedance:
250 Ohm
Výstup:
4 - 20 mA
Typ senzoru:
katalytický
Spotřeba při 12V:
110 mA
Doba odezvy (T90):
max. 20 sekund
Stupeň ochrany krytem:
IP 54 (s výjimkou senzoru)
Označení ATEX:
II 2G Ex dem IIB + H2 T5
Rozměry:
Ø 147 x 120 mm
Hmotnost:
1,4 kg
Předpokládaná životnost senzoru
v detektoru v čistém prostředí:
3-6 let
Rozsah provozních teplot (bez senzoru):
-10 až + 40°C
Relativní vlhkost okolního vzduchu
(bez senzoru):
max. 95% při + 40°C (bez kondenzace)
Zahřívací doba:
2 minuty
Doba pro stabilizaci:
max. 6 hod. (5 dnů bez napájení)
Detekovaný plyn
CNG (CH4)
Rozsah měření
0-100% DMV
Standardní nastavení alarmů na ústředně
1.st.:
2. st.:
3. st.:
4. st.:
5% DMV
10% DMV
15% DMV
20% DMV
Poznámka: DMV - Dolní Mez Výbušnosti
Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů snímačů (detekce různých plynů s
použitím katalytických, elektrochemických, infračervených a polovodičových senzorů)
Význam symbolů uvedených na štítku NSx (dle ATEX):
II 2GElektrické zařízení s ochranou proti výbuchu skupina II, kategorie 2G
Ex dembTyp použité ochrany: d - pevný závěr
e - zajištěné provedení
mb - zalití hmotou
II B+H2
Kategorie plynů
T5Teplotní třída
SNÍMAČE DEGA
Snímač LPG (C4 H10)
DEGA NSP-CL
Snímač DEGA NSP-CL
Snímač DEGA NSP-CL je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně zdraví a majetku
osob v prostředí, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických plynů. Snímač
obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu okolí s následným převedením aktuální koncentrace plynu na
unifikovaný proudový signál 4 až 20mA. Snímač je možné připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA.
EX
zóna 1
II 2G Ex dem IIB+H2 T5
Snímač je určen zejména pro detekci a snímání v průmyslových a komerčních prostorách vyžadujících
certifikaci dle ATEX nebo pro prostory s nebezpečím výbuchu „Ex“ (zóna 1/2).
DEGA NSP-CL s katalytickým senzorem (Pelistor)
Pracují na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla
uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru.
Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou,
dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu.
Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci
senzoru.
Technické Informace
12
13
Napájecí napětí
8-20 V DC
Kabel pro napájení:
Pozn: V případě požadavku propojení
snímačů s ústřednou na větší vzdálenosti,
prosím kontaktujte výrobce.
stíněný kabel 3 x 1 mm2 (max. 600 m)
stíněný kabel 3 x 1,5 mm2 (max. 1 100 m)
Max. zatěžovací impedance:
250 Ohm
Výstup:
4 - 20 mA
Typ senzoru:
katalytický
Spotřeba při 12V:
110 mA
Doba odezvy (T90):
max. 20 sekund
Stupeň ochrany krytem:
IP 54 (s výjimkou senzoru)
Označení ATEX:
II 2G Ex dem IIB + H2 T5
Rozměry:
Ø 147 x 120 mm
Hmotnost:
1,4 kg
Předpokládaná životnost senzoru
v detektoru v čistém prostředí:
3-6 let
Rozsah provozních teplot (bez senzoru):
-10 až + 40°C
Relativní vlhkost okolního vzduchu
(bez senzoru):
max. 95% při + 40°C (bez kondenzace)
Zahřívací doba:
2 minuty
Doba pro stabilizaci:
max. 6 hod. (5 dnů bez napájení)
Detekovaný plyn
LPG (C4 H10)
Rozsah měření
0-100% DMV
Standardní nastavení alarmů na ústředně
1.st.:
2. st.:
3. st.:
4. st.:
5% DMV
10% DMV
15% DMV
20% DMV
Poznámka: DMV - Dolní Mez Výbušnosti
Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů snímačů (detekce různých plynů s
použitím katalytických, elektrochemických, infračervených a polovodičových senzorů)
Význam symbolů uvedených na štítku NSx (dle ATEX):
II 2GElektrické zařízení s ochranou proti výbuchu skupina II, kategorie 2G
Ex dembTyp použité ochrany: d - pevný závěr
e - zajištěné provedení
mb - zalití hmotou
II B+H2
Kategorie plynů
T5Teplotní třída
SNÍMAČE DEGA
Optická a zvuková signalizace
DEGA PANEL S1 II
Externí ultra tenký, LED, prosvětlený panel slouží k optické signalizaci při překročení kritické koncentrace plynů, v místě aplikace a před každým vstupem do detekovaného prostoru. Panel v klidovém stavu
nezobrazuje žádný text - text je viditelný jen při rozsvícení. Panely lze napojit na všechny ústředny
detekčních systémů DEGA.
Technické informace
Napájecí napětí DEGA PANEL S1 II (12V DC):
12 V DC
Kabel pro napájení kompaktní ústředny:
kabel 2x1 mm2
Rozměry DEGA PANEL S1 II (Š x V x H):
500x200x28mm
Hmotnost DEGA PANEL S1 II :
2kg
DEGA PANEL SK
Technické informace
DEGA S II
Externí siréna zajišťující zvukovou signalizací. Sirénu lze napojit na všechny
ústředny detekčních systém DEGA. Siréna je určena do prostředí bez
nebezpečí výbuchu.
Napájecí napětí:
12V DC
Kabel pro napájení kompaktní ústředny:
kabel 2x1 mm2
Hlasitost:
min. 80 dB
Příkon:
max. 5W
Rozměry (Š x V x H):
100x100x100mm
Hmotnost:
0,5 kg
DEGA TL II
Externí kvitační-odstavné tlačítko zvukové signalizace zajišťuje kvitaci/
odstavení zvukové signalizace celého detekčního systému DEGA (Upozornění:
tlačítkem se neodstavuje samotná detekce, pouze zvuková signalizace!).
Tlačítko lze napojit na všechny ústředny detekčních systém DEGA. Tlačítko je
určeno do prostředí bez nebezpečí výbuchu.
Technické informace
Kabel pro napájení kompaktní ústředny:
kabel 2x1 mm2
Stupeň ochrany krytem:
IP 54
Rozměry (Š x V x H) :
70x70x70mm
Hmotnost:
0,2 kg
DEGA T, info
informační plexi tabulka s textem „CNG/LPG pracoviště“ šířka max.20cm
DEGA N, info
informační nálepka CNG/LPG prostor - grafika stejná jako u DEGA T
Pozn.: Nálepka na každé dveře vstupu do prostoru dílen
14
15
optická a zvuková signalizace
Ruční detektory
Technické Informace
Ruční detektor DEGA PBx-CL II
Ruční detektor plynu DEGA PBx-CL II je určen ke snímání ovzduší za účelem zjištění konkrétní koncentrace hořlavých
a výbušných plynů na bázi uhlovodíků (CH4, zemní plyn, LPG/CNG, bioplyn, propan-butan, butan). Ruční detektor se
vyznačuje dobrou přesností pomocí kvalitního katalytického senzoru. Detektor je vybaven kromě vícebarevného LCD
displeje (v případě překročení hraniční hodnoty se displej zbarví do červena) taky optickou a zvukovou signalizací s
možnosti ukládání jednotlivých měření do paměti přístroje a nastavováním hraničních hodnot detektoru. Součásti
dodávky je i praktický kufřík.
Typ detektoru
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Standardní nastavení
alarmů na ústředně
DEGA PBM-CL II
Metan (CH4)
/ Zemní plyn / CNG
0 – 100% DMV
1. st. 20 % DMV,
2. st. 50 % DMV
DEGA PBP-CL II
Butan (C4H10) /
/ Propa n-butan / LPG
0 – 100% DMV
1. st. 20 % DMV,
2. st. 50 % DMV
Ruční detektor oxidu uhelnatého (CO)
Ruční detektor plynu DEGA PBC-EL II je určen ke snímání ovzduší za účelem zjištění konkrétní koncentrace oxidu
uhelnatého (CO). Ruční detektor se vyznačuje vysokou přesností pomocí kvalitního elektrochemického senzoru. Detektor
je vybaven kromě LCD displeje taky optickou a zvukovou signalizací při překročení kritických hodnot koncentrace CO.
Součásti dodávky je i praktický kufřík.
16
17
Napájecí napětí:
4 x 1,5 V baterie typu AA
(nejlépe alkalické baterie)
Spotřeba:
<110mA v režimu měření
<15mA v pohotovostním režimu
Typ senzoru:
katalytický
Detekované plyny:
hořlavé a výbušné plyny
(metan, zemní plyn, svítiplyn,
propan-butan, CNG, LPG apod.)
Životnost senzoru v detektoru
v čistém prostředí:
2-3 roky
(poté je možná výměna senzoru v detektoru)
Rozsah provozních teplot:
max .-10°C až +60°C
Relativní vlhkost okolního vzduchu:
0 až 90%
Rozpětí měřitelných hodnot:
0-100% DMV (dolní meze výbušnosti plynu)
Rozlišení:
0,10%
Chyba měření:
± 5%
Typ signalizace:
Akusticko-optická
Technické informace
Napájecí napětí:
3 x 1,5 V baterie typu AAA
(nejlépe alkalické baterie)
Životnost senzoru
v detektoru v čistém prostředí:
2-3 roky
(poté je možná výměna senzoru v detektoru)
Typ senzoru:
elektrochemický
Rozsah provozních teplot:
max .-10°C až +50°C
Relativní vlhkost okolního vzduchu:
0 až 90%
Rozpětí měřitelných hodnot:
0-1000 ppm
Rozlišení:
1 ppm
Chyba měření:
±5%
Typ signalizace:
Akusticko-optická
Rozměry:
172 x 51 x 26mm
RUČNÍ DETEKTORY DEGA
DEGA CZ s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha, Česká Republika
DIČ: CZ27902943, IČO: 27902943
Telefon (nabídky/projekty): +420 774 447 660-661, Fax: +420 227 203 512
E-mail: [email protected], Web: www.dega.cz
© 2013 DEGA CZ S.R.O.
Všechna práva vyhrazena / All right Reserved
Download

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE