ffi
ffifim§trffiR§A
§&AvffiKruM
ffiffiffi§mffiNTfi§
CxA§ůPí §&{{}
§{1
§TORYCZN§
ča§r;pt§ HI§TúRICxÝ
*ifofi;pa§zařelí
RrcrNztNr Tomu/RecrNzENT svAzKu
prof. dr hab. Zdzistaw Noga
Krzysztof Mikulskit::il:-;:#;xwTrrrVorel(Pardubice)
- wiceprzewodniczqcy, Antoni Barciak (Katowice), Jaroslav Pdnek (Praha)
Zrspóz Rroercqr.rvlfu oerčNíKoLEKnv
(Poznaň)
Dobosz
- redaktor naczelny, Roman Baron (Praha)
Józef
- z-ca redaktora, Rastislav Kožiak (Banskd Bystrica) - z-ca redaktora,
Marzena Matla (Poznaň) - sekretarz, Lenka Nemeth Vitova (Poznaň)
- seketarz, Martin Čapský (Opava), Damian Szymczak (Poznaň)
Srxnrranz/T{rmNícr
Maciej Majewski
Rroaxc;n TrcHNIczNn/TrcHNicxÁ REDAKcE
Rafal Mikulski
Konrxre,/Konrrrune
Zespót
Historia Slavorum Occidentis wychodzi jako pólrocznik historyczny
Historia Slavorum Occidentis vycháaí dvakrát do roka
@ Copyright by Wydawnictwo Adam Marszaiek
Toruh 2072
IssN 2084-1213
ISBN 978-83-7780-8764
Wydawnictwo prowadzi 5pr*lri q5fllqa;4
tel./fax 56 648 50 70, e-mail: [email protected]
\ťypawlqtcrwo Apau Manszerrr, uL Lubicka 44, 87-700 Toruň,
te|. 5 6 660 81 ó0, e-mail: [email protected]_p1" wwwmarszalek.com,pl
Drukamia nr 2, ul. Warszawska 52, 87-148 Lyrcmice, tel. 5ó ó78 34 78
e@@
Českékulfurní vlivy v duchovní a materiální
hadici piastovského státu (10.-14. století)
jerzy Domaslowski
Profuorka Alicja Karlowska-Kamzow0,,,
11
Artur Róžaúski
Ceské vlivy v polské architekfuře období ranďto středověku - vybrané problémy
Piofu Boroú
Na předpolí Moravské brdny -
jžnívlivy v Horním slezsku
a západních okrajích
Malopolska
v ranthn středověku
34
Mateusz sikora
Čnkévtivy na vyobrazeních
potských mincí v raném středověku
65
Libor Jan
Ovlivnilo raně přemyslovské sprdvní a ekonomické ústroji piastovské Polsko?
72
Darius von Gůthrer-Sporzynski
Cechy a pronikdni idejíkřížovychvýprav do Polska
Magdalena Biniaš-Szkopek
DaIší ,,efekt sněžné koule" , čili můžeme mluvit o čukých vlivuh
v Polsku na prahu období
údělnýchknížectví?
98
vratislav vaníček
Pobyty a emigrace čukéelity v Polsku
souvislosti
(9 ó5 -11 25),,...
v
10.
- 12,
století a
jqich širšíinterpretační
114
Edward skibiriski
Dokwat Cechům,,,.,.,,..
150
Martin wihoda
FiduBohemicavolubilisestsicutrota.Obrazúchův
díIeGallaAnonyma,.,,.,,,,.......,,,...,,..,
Marek cetwiúski
Češiv polských andlech,,,......,
775
Hanna Krzyžostaniak
Narn tpsius exemplo plures illustres persone Polonie partibus ceperunt monasteria construere,
innumere nobiles virglnes et vtdue ad religlonem confluere f...] - ,pražskéAssisi" a rozkvět
františkdnské ducholnosh v Polsku
784
Antoni Barciak
Mezi slezskem a Čechami: Čechy, úšia sleako, slezané v kronice augustinidnůkanowíků
z Kadska (Kronika kanoników regularnych z Klodzka) Michala Czacheritze ., , ,..
796
Marzena Matla
Českékulhrnívlivyv jazyku apísemnictvípiastovskíln státu (od
10,
do 14, stolet|
v polské historiografii,,,...,,,...,
208
Marie Bláhová
Představy o společn&npůvodu Čechůa Polákůve středověkéhistoriografii,,,,,.
232
&tsffiTr€
Wojciech Iwariczak
J an
Luksemburski, D zteje bur zliwego žywota í bohaterskiq šmíerci kr6la Czech
íhrabiego Luksemburga w 21 odslonach (Magdalena Biniaš-Szkopek)..,.,.,...,,..,...,...
Emil Brix
Z powrotemw Europie Šrodkowq, Eseje
i
szkice
(Damian
Szymczak),,.,,..
255
260
Morib Csáky
Das Gedijchtnis der Stťidte. Kulťurelle Verflechtungen
in Zentraleuropa (Alina Hinc)
.......,.,,..
Seznam zkratek,..,,.,.....
Informacje dla autorów..,.
Informace pro autory..,,,,
- Wim und
díe urbanen
Mílíeus
266
273
274
276
Download

AvffiKruM