KNÍŽECÍ ROD
LIECHTENSTEINŮ
V HISTORII ZEMÍ
KORUNY ČESKÉ
24.–26. listopadu 2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Mezinárodní vědeckou konferenci
Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
pořádá
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
a
Historický spolek Liechtenstein
...
Záštitu nad konferencí převzali
Hans-Adam II., vládnoucí lichtenštejnský kníţe
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský
...
Lichtenštejnský knížecí dům, web: www.fuerstenhaus.li
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, web: http://ff.osu.cz/chd/
Arcibiskupství olomoucké, web: http://www.ado.cz/
Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum, web: http://www.olmuart.cz/
Veškeré zveřejněné materiály týkající se programu a organizace konference jsou rovněţ k dispozici na
webové adrese http://ff.osu.cz/chd/index.php?id=7335
Anotace mezinárodní vědecké konference
Jiţ více neţ 760 let trvají společné dějiny dnešního kníţecího rodu Liechtensteinů a českých zemí,
během kterých příslušníci tohoto významného rodu zde zanechali nesmazatelné stopy. S nimi se
velmi často setkáváme ve všech oblastech naší historie: politické, kulturní, hospodářské a sociální.
Hlavním cílem mezinárodní vědecké konference je proto představit a prodiskutovat historii rodu
Liechtensteinů v co nejširších souvislostech nejen ve vztahu k českým zemím, ale rovněţ k
habsburské monarchii či Evropě. V jednotlivých blocích je proto dán prostor příspěvkům, které se
věnují obecně historii rodu, jeho jednotlivým osobnostem a jejich politickým, hospodářským a
kulturním aktivitám, či jejich kaţdodennímu ţivotu. Zařazeny jsou rovněţ příspěvky, které
problematiku sledují na regionální úrovni – z pohledu dějin panství, měst a obcí, které
Liechtensteinové v českých zemích vlastnili. Nedílnou součástí je také stopa, zanechaná příslušníky
liechtensteinského rodu v kultuře, architektuře a umění. Jistě ne posledním, ale mimořádně
důleţitým je téma procesu vzniku, kumulace a následně i zániku mohutné rodové majetkové
základny, včetně přesunu rodu do alpského Kníţectví Lichtenštejnského.
Věříme, ţe mezinárodní konference přispěje k hlubšímu poznání dějin kníţecího domu, který od
nepaměti utvářel prostor, ve kterém ţijeme.
Přednesené příspěvky budou publikovány.
Za organizátory
doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
Ing. Pavel Juřík
ST ŘE DA
24 . 11 . 2 01 0
10:00–11:00
11:00–11:15
prezentace
slavnostní zahájení konference za přítomnosti Hanse-Adama II.,
vládnoucího liechtensteinského kníţete
LI CH TEN ST EIN O VÉ V DĚ J IN Á C H Č ESK ÝC H ZE M Í (úvodní referáty)
Předsedající
DOC . P H D R . ALEŠ ZÁŘICKÝ, P H .D.
11:15–11:30
P H D R . MAREK VAŘEKA, P H .D.
(Ostravská univerzita v Ostravě, Masarykovo muzeum Hodonín)
Lichtenštejnové v dějinách českých zemí. Hlavní aspekty vývoje
11:30–11:45
LIC . PHIL .
PAUL VOGT
(Landesarchiv Liechtenstein, Vaduz)
Archivalien mit Bezug zu Böhmen und Mähren in den Beständen
des Liechtensteinischen Landesarchivs
LIE C HT EN S TE IN O V É N A M OR A VĚ V E S TŘ ED O VĚ K U
A V P ŘE D BĚ LO HO R SKÉ M OB D OB Í
Předsedající
DOC . P H D R . TOMÁŠ KREJČÍK, CS C .
Prezentace
posteru
M GR . PETR ELBEL, P H .D.
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň)
Na straně krále Zikmunda a vévody Albrechta V. Liechtensteinové v boji proti husitům
11:45–12:00
DOC .
P H D R . I NG . MIROSLAV PLAČEK
(Masarykova univerzita, Brno)
K sídlům Lichtenštejnů před jejich příchodem na Moravu
12:00–12:15
U NIV . P ROF . D R . HEINZ DOPSCH
(Universität Salzburg)
Die Anfänge des Hauses Liechtenstein in Mähren bis zum Sturz des Hofmeisters
Johann von Liechtenstein (1249–1395)
12:15–12:30
M GR . MIROSLAV SVOBODA, P H .D.
(Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově)
Majetek Liechtensteinů na Moravě ve středověku
12:30–12:45
M GR . PETER FUTÁK
(Městské muzeum ve Veselí nad Moravou)
Dva sňatky Alžběty z Lichtenštejna
12:45–13:00
JUD R . MAREK STARÝ, P H .D.
(Univerzita Karlova v Praze)
Páni z Lichtenštejna v moravské zemské správě v předbělohorské době
13:00–13:30
13:30–14:00
diskuze
přestávka na kávu
V ZE ST UP A S LÁ V A KN Í Ž E C ÍH O R O D U LIE C HT ENS TE IN Ů I .
Předsedající
U NIV .-P ROF . D R . D R . H . C . THOMAS WINKELBAUER
14:00–14:15
O .U NIV .-P ROF .
D R . D R . GERALD SCHÖPFER
(Universität Graz)
Der Aufstieg des Hauses Liechtenstein. Kriege als Sprungbrett zur Macht
14:15–14:30
PROF .
14:30–14:45
DOC .
14:45–15:00
H OFRAT I . R. D R . HERBERT HAUPT
(Archiv des Kunsthistorischen Muzeums, Vídeň)
Fürst Johann Adam Andreas I. von Liechtenstein. Repräsentation als Ausdruck von
Sozialdifferenzierung und Herrschaftsanspruch
15:00–15:30
15:30–16:00
diskuze
přestávka na kávu
P H D R . M GR . TOMÁŠ KNOZ, P H .D.
(Masarykova univerzita, Brno)
Liechtenstein, Dietrichstein, Valdštejn. Tři cesty k úspěchu
P H D R . TOMÁŠ KREJČÍK, CS C .
(Ostravská univerzita v Ostravě)
Liechtensteinský erb a jeho proměny v souvislostech heraldiky tzv. nových knížat
VZESTUP A SLÁVA KNÍŽ ECÍHO RODU LIECHTENS TEINŮ II.
Předsedající
U NIV . P ROF . D R . HEINZ DOPSCH
16:00–16:15
P H D R . ROSTISLAV SMÍŠEK, P H .D.
(Jihočeská univerzita, České Budějovice)
Antonín Florián z Liechtensteina a Řím.
Sebeprezentace císařského vyslance na sklonku 17. století
16:15–16:30
M GR . JIŘÍ BRŇOVJÁK, P H .D.
(Ostravská univerzita v Ostravě)
Vzestup rodu Liechtensteinů ve světle nobilitačních privilegií ze 17.–18. století
16:30–16:45
PROF .
16:45–17:15
19:00
diskuze
společenský večer
P H D R . DUŠAN UHLÍŘ, CS C .
(Slezská univerzita, Opava)
Vojenská a diplomatická účast knížete Jana z Liechtensteina v napoleonských válkách
ČTVRTEK
25. 11. 2010
9:00–11:00
prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci
komentovaná prohlídka centra Olomouce (v německém jazyce)
LIECHTENSTEINOVÉ JAKO (RANĚ)NOVOVĚKÁ POZEMKOVÁ VRCHNOST
Předsedající: PROF . P H D R . M GR . TOMÁŠ KNOZ, P H .D.
Prezentace
posterů
I NG . PETR SÝKORA
(Mladějovská průmyslová dráha, Průmyslové muzeum Mladějov)
Fürst Lichtensteinische Kohlen und Tonwerke Blosdorf, GmBH
P H D R . VLADIMÍR MRVÍK
(Univerzita Karlova v Praze)
Kostelec nad Černými lesy v éře Lichtenštejnů.
Praktické otázky provozu jednoho venkovského zámku a panství v 17.–19. století
12:00–12:15
P H D R . MIROSLAV GERŠIC
(Lichtenštejnský dům v Břeclavi)
Dědické smlouvy Lichtenštejnů a snaha udržet majetek rodu
12:15–12:30
M GR . ŠTĚPÁN GILAR
(Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha)
Liechtensteinové a předbělohorská privilegia měst (na příkladu panství Lanškroun)
12:30–12:45
P H D R . JAN ŠTĚPÁN, P H .D.
(Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc)
Nový pán – staré panství.
Ke vzájemným vztahům Karla z Liechtenštejna a jeho panství Úsov
12:45–13:00
P H D R . MICHAELA KOKOJANOVÁ
(Muzeum Prostějovska v Prostějově)
Karel z Lichtenštejna a epilog rezidence v Prostějově
13:00–13:15
U NIV .-P ROF . D R . D R . H . C . THOMAS WINKELBAUER
(Universität Wien)
Die Verwaltung der mährischen Herrschaften Gundakers von Liechtenstein (1622–1658)
13:15–13:30
P H D R . VÁCLAV ŠTĚPÁN, P H .D.
(Opava)
Sklářská výroba na panstvích Liechtensteinů
Diskusní
vystoupení
DOC .
13:30–14:00
14:00–14:30
diskuze
přestávka na kávu
P H D R . MARIE MACKOVÁ, P H .D.
(Univerzita Pardubice)
Úřednictvo liechtensteinských statků v 19. století
MEZI MORAVOU A SLEZSKEM – LIECHTENSTEINOVÉ NA OPAVSKU A KRNOVSKU
Předsedající: DAVID BEATTIE C.M.G.
14:30–14:45
P H D R . RADIM JEŢ
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Lichtenštejnové a Těšínské knížectví v 17. století.
Právní nároky jako důsledek nezdařeného manželství?
14:45–15:00
P H D R . KAREL MÜLLER
(Zemský archiv Opava)
Holdování Karlu Eusebiovi knížeti z Liechtensteinu v Opavě v roce 1632
15:00–15:15
M GR . HANA ŠÚSTKOVÁ
(Ostravská univerzita v Ostravě)
Vztah knížecí rodiny Liechtensteinů k Rakouskému Slezsku
15:15–15:45
15:45–16:15
diskuze
přestávka na kávu
LICHTENSTEINOVÉ VE VÍRU 20. STOLETÍ
Předsedající: PROF . P H D R . PAVEL ZATLOUKAL
16:15–16:30
DAVID BEATTIE C.M.G.
(Londýn)
Liechtenstein‘s campaign for international recognition, 1919–1922
16:30–16:45
JUD R . ONDŘEJ HORÁK, P H .D.
(Univerzita Palackého v Olomouci)
Liechtensteinové ve světle československé právní vědy (1918–1947)
16:45–17:00
DOC .
17:00–17:15
DOC .
17:15–17:45
19:00
diskuze
večeře
P H D R . JAN ŢUPANIČ, P H .D.
(Univerzita Karlova v Praze)
Liechtensteinská otázka v ČSR v meziválečném období
P H D R . VÁCLAV HORČIČKA, P H .D.
(Univerzita Karlova v Praze)
Československé úřady a konfiskace liechtensteinského majetku po druhé světové válce
PÁTEK
26. 11. 2010
LIECHTENSTEINOVÉ A NÁBOŽENSKÁ OTÁZKA V 17.–18. STOLETÍ
Předsedající: DOC . P H D R . MARIE MŢYKOVÁ, CS C .
9:00–9:15
D R . ARTHUR STÖGMANN
(Liechtenstein Museum, Vídeň)
Die Fürsten von Liechtenstein und die Gegenreformation
9:15–9:30
D R KATARZYNA BRZEZINA
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Z zagadnień patronatu książąt Liechtensteinów na Śląsku Opawsko-Karniowskim
w dobie baroku. Kościół w Lichnowie
9:30–9:45
P H D R . JAN AL SAHEB, P H .D.
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
„…Protivenství a žaloby ten jezovita protiva mně a protiva mým poddaným vedl…“
Konfesní střety v opavském knížectví v 70. letech 17. století na příkladu panství Hošťálkovy
9:45–10:00
M GR . JIŘÍ MIHOLA, P H .D.
(Masarykova univerzita, Brno)
Lichtenštejni a paulánský konvent ve Vranově u Brna.
Ke vztahu církevního řádu a jeho donátora
10:00–10:30
10:30–11:00
diskuze
přestávka na kávu
UMĚLECKÁ TVORBA NA PANSTVÍCH A SÍDLECH LIECHTENSTEINŮ
Předsedající: H OFRAT I . R. D R . HERBERT HAUPT
11:00–11:15
M GR . PETR CZAJKOWSKI
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
Dispoziční uspořádání liechtensteinských zámků na Moravě v 17. a 18. století
11:15–11:30
PROF .
D R . CHRISTIANE SALGE
(Freie Universität Berlin)
Der Architekt Anton Johann Ospel (1677–1756) und seine Tätigkeit für die Fürsten
von Liechtenstein in Valtice
11:30–11:45
P H D R . PETR VOJTAL
(Slezská univerzita v Opavě)
Tempus edax rerum. Areál Červeného dvora u Krnova
11:45–12:00
EM .O.U NIV .-P ROF .
D R . HELLMUT LORENZ
(Universität Wien)
Die Kupferstichserie der Liechtenstein-Schlösser von Johann Adam Delsenbach
Diskusní
vystoupení
DOC .
P H D R . VÁCLAV LEDVINKA, CS C .
(Archiv hlavního města Prahy)
Lichtenštejnský palác v kontextu šlechtických rezidencí pozdní renesance a baroka
12:00–12:30
12:30–13:00
diskuze
přestávka na kávu
LIECHTENSTEINOVÉ A PODPORA LOKÁLNÍHO KULTURNÍHO ŽIVOTA
Předsedající: EM .O.U NIV .-P ROF . D R . HELLMUT LORENZ
13:00–13:15
PROF .
P H D R . PAVEL ZATLOUKAL
(Muzeum umění Olomouc)
„Dlouhé století“ na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous.
Pokus o charakteristiku kulturního dění v lednicko-valticko-břeclavském areálu
v letech 1785–1918
13:15–13:30
D R MARCIN DZIEDZIC
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
Wkład książąt Liechtensteinów w rozwój turystyki w Jesenikach
13:30–13:45
P H D R . MILOŠ HOŘEJŠ
(Národní technické muzeum, Praha)
M GR . JIŘÍ KŘÍŢEK
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci)
Liechtensteinové a počátky automobilismu
13:45–14:15
14:15–14:45
diskuze
přestávka na kávu a polední občerstvení
LIECHTENSTEINSKÉ SBÍRKY A MUZEA V MINULOSTI A SOUČASNOSTI
Předsedající: DOC . P H D R . VÁCLAV LEDVINKA, CS C .
14:45–15:00
D R . JOHANN KRÄFTNER
(Liechtenstein Museum, Vídeň)
Von Sammeln zum Museum: eine vierhundertjahrige Geschichte
15:00–15:15
M GR . MARKÉTA JAROŠOVÁ
(Slezské zemské muzeum, Opava)
Jan II. z Liechtensteinu jako mecenáš umění. Dary knížete opavskému Muzeu
Františka Josefa pro umění a řemesla
15:15–15:30
DOC .
15:30–15:45
HANS HUYSZA
(Kultur- und Tourismusverein Liechtenstein Schloss Wilfersdorf)
Das Liechtenstein Schloss Wilfersdorf.
25 Jahre Presäntation Geschichte der Familie Liechtenstein
15:45–16:00
M GR . MARTA SEDLÁKOVÁ
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
Několik poznámek k restaurování významných akvizic Liechtensteinů na zámku v Lednici
16:00–16:30
diskuze, zakončení konference
P H D R . MARIE MŢYKOVÁ, CS C .
(Univerzita Karlova v Praze)
K vyobrazení Liechtensteinů z českých a moravských sbírek
SEZNAM VYSTUPUJÍCÍCH
PHDR. JAN AL SAHEB , PH.D.
Muzeum Těšínska, Český Těšín, Česká republika
[email protected]
DAVID BEATTIE C.M.G.
Londýn, Velká Británie
[email protected]
MGR. JIŘÍ BRŇOVJÁK, PH.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
[email protected]
DR KATARZYNA BRZEZINA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polsko
[email protected]
MGR. PETR CZAJKOWSKI
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Brně, Česká republika
[email protected]
UNIV. PROF. DR. HEINZ DOPSCH
Universität Salzburg, Rakousko
[email protected]
DR MARCIN DZIEDZIC
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu, Polsko
[email protected]
MGR. PETR ELBEL, PH.D.
Institut für Mittelalterforschung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Wien, Rakousko
[email protected]
MGR. PETER FUTÁK
Městské muzeum ve Veselí nad Moravou
Česká republika
[email protected]
PHDR. MIROSLAV GERŠIC
Lichtenštejnský dům v Břeclavi, Česká republika
[email protected]
MGR. ŠTĚPÁN GILAR
Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR
Praha, Česká republika
[email protected]
HOFRAT I. R. DR. HERBERT HAUPT
Archiv des Kunsthistorischen Muzeums
Vídeň, Rakousko
[email protected]
JUDR. ONDŘEJ HORÁK, PH.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
[email protected]
PROF. PHDR. MGR. TOMÁŠ KNOZ, PH.D.
Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
[email protected]
PHDR. MICHAELA KOKOJANOVÁ
Muzeum Prostějovska v Prostějově, Česká republika
[email protected]
DOC. PHDR. TOMÁŠ KREJČÍK, CSC.
DOC. PHDR. VÁCLAV HORČIČKA, PH.D.
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
[email protected]
PHDR. MILOŠ HOŘEJŠ
Národní technické muzeum, Praha, Česká republika
[email protected]
HANS HUYSZA
Kultur- und Tourismusverein Liechtenstein Schloss
Wilfersdorf, Rakousko
[email protected]
Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
[email protected]
DR. JOHANN KRÄFTNER
Liechtenstein Museum, Vídeň, Rakousko
[email protected]
MGR. JIŘÍ KŘÍŢEK
Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Liberci, Česká republika
[email protected]
DOC. PHDR. VÁCLAV LEDVINKA, CSC.
MGR. MARKÉTA JAROŠOVÁ
Slezské zemské muzeum, Opava, Česká republika
[email protected]
Archiv hlavního města Prahy, Česká republika
[email protected]
EM.O.UNIV.-PROF. DR. HELLMUT LORENZ
PHDR. RADIM JEŢ
Muzeum Těšínska, Český Těšín, Česká republika
[email protected]
Universität Wien, Rakousko
[email protected]
DOC. PHDR. MARIE MACKOVÁ, PH.D.
O.UNIV.-PROF. DR. DR. GERALD SCHÖPFER
Universität Graz, Rakousko
[email protected]
MGR. JIŘÍ MIHOLA, PH.D.
Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
[email protected]
MGR. MARTA SEDLÁKOVÁ
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Brně, Česká republika
[email protected]
Univerzita Pardubice, Česká republika
[email protected]
PHDR. VLADIMÍR MRVÍK
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
[email protected]
PHDR. KAREL MÜLLER
Zemský archiv Opava, Česká republika
[email protected]
DOC. PHDR. MARIE MŢYKOVÁ, CSC.
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
[email protected]
DOC. PHDR. ING. MIROSLAV PLAČEK
Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
[email protected]
PROF. DR. CHRISTIANE SALGE
Freie Universität Berlin
Spolková republika Německo
[email protected]
PHDR. ROSTISLAV SMÍŠEK, PH.D.
Jihočeská univerzita, České Budějovice
Česká republika
[email protected]
JUDR. MAREK STARÝ, PH.D.
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
[email protected]
DR. ARTHUR STÖGMANN
Liechtenstein Museum, Vídeň, Rakousko
[email protected]
MGR. MIROSLAV SVOBODA, PH.D.
Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově
Česká republika
[email protected]
ING. PETR SÝKORA
Mladějovská průmyslová dráha,
Průmyslové muzeum Mladějov, Česká republika
[email protected]
PHDR. JAN ŠTĚPÁN, PH.D.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
Česká republika
[email protected]
PHDR. VÁCLAV ŠTĚPÁN, PH.D.
Opava, Česká republika
MGR. HANA ŠÚSTKOVÁ
Ostravská univerzita v Ostravě
podnikový archiv Vítkovice, Česká republika
[email protected]
PROF. PHDR. DUŠAN UHLÍŘ, CSC.
Slezská univerzita, Opava, Česká republika
[email protected]
PHDR. MAREK VAŘEKA, PH.D.
Ostravská univerzita v Ostravě
Masarykovo muzeum Hodonín, Česká republika
[email protected]
LIC. PHIL. PAUL VOGT
Landesarchiv Liechtenstein, Vaduz, Lichtenštejnsko
[email protected]
PHDR. PETR VOJTAL
Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
[email protected]
UNIV.-PROF. DR. DR. H.C. THOMAS WINKELBAUER
Universität Wien, Rakousko
[email protected]
PROF. PHDR. PAVEL ZATLOUKAL
Muzeum umění Olomouc, Česká republika
[email protected]
DOC. PHDR. JAN ŢUPANIČ, PH.D.
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
[email protected]
Kontaktní adresa:
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. – Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Reální 5, 701 03 Ostrava, Česká republika
www.osu.cz
www.marekvareka.cz
E-mail: [email protected]
tel. +420 604 746 114
E-mail: [email protected]
tel. +420 776 637 451
Download

K N Í Ž E C Í R O D L I E C H T E N S T E I N Ů V H I S T O R I I