© ZČU v Plzni, Fakulta strojní
Garant dokumentu: Tajemník FST
Zápis z kolegia děkana FST
Kolegium děkana Fakulty strojní – ZČU v Plzni
Ing. Milan Pinte, Ph.D.
tajemník Fakulty strojní
Telefon:
8003
E-mail:
[email protected]
UV 201
18.1. 2012
Pořad. číslo jednání
Místo jednání
Datum jednání
Účastníci jednání
Fa
ku
lta
Seznam použitých zkratek
Zkratka Význam
DEK
děkan fakulty
PASFST předseda AS FST
VJAK
představitel vedení pro jakost na FST
PVaV
proděkan pro výzkum a vývoj
PVVZ
proděkan pro vnější vztahy
PSZ
proděkan pro studijní záležitosti
RTI
ředitel RTI
VK
vedoucí katedry
POR
předseda oborové rady
TFST
tajemník FST
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů
2. Pedagogická činnost
3. VaV činnost na FST
4. Vnější vztahy a spolupráce s praxí
5. Legislativa a řízení fakulty
6. Různé
Odd.
Poznámka
ČU
Funkce
DEK
TFST
PSZ
PVaVaI
PVVZ
PSP
VK KKE
VK KKS
VK KMM
VK KPV
VK KTO
VK KTS
VC RTI
VJAK
PASFST
1
íZ
ojn
Jméno
Staněk Jiří, Doc., Ing., CSc.
Pinte Milan, Ing., Ph.D.
Česánek Jiří, Doc., Ing., Ph.D.
Horejc Jan, doc., Ing., Ph.D.
Vaněk Václav, Doc., Ing., Ph.D.
Duchek Vladimír, doc., Ing., Ph.D.
Polanský Jiří, Doc.,Ing.,Ph.D.
Lašová Václava, Doc.,Ing.,CSc.
Mentl Václav, Doc.,Ing.,CSc.
Šimon Michal, Doc.,Ing.,Ph.D.
Řehoř Jan, Ing.,Ph.D.
Tománek Tomáš, Mgr.
Kepka, Miloslav, Doc.,Ing.,CSc.
Zvoneček František, Doc.,Ing.,CSc.
Edl Milan, Doc.,Ing.,Ph.D.
str
poř.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Hosté
1
vP
lzn
Pracoviště
Zaznamenal
Funkce
Spojení
i
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
nepřítomen
© ZČU v Plzni, Fakulta strojní
Garant dokumentu: Tajemník FST
Zápis z kolegia děkana FST
ad 1) Zahájení, kontrola úkolů (děkan)
ORGANIZACE SZZ v roce 2012
Na KD 16.11. byla odsouhlasena varianta: NMgr. červen, Bc. srpen
Na základě vyjádření kateder připraví vedení FST vyhlášku k SZZ.
SPLNĚNO
T: 10.1.2012
vP
lzn
i
Úprava studijních plánů (B2301) – návrh vedení byl rozeslán na pedagogickou komisi FST. Připomínky/
náměty z kateder prod. Česánek zabudoval a rozeslal mailem k vyjádření.
NESCHVÁLENO KATEDRAMI
T: 21.12.2011 do 8:00
Výběrová řízení na ERASMUS – Výběrová řízení probíhají v měsíci lednu.
PROBÍHÁ
ČU
Podklady pro potřeby DZ a VZ FST/ZČU (např. nové smlouvy v rámci projektů + počet přednášek odborníků
z praxe a zahraničních odborníků) nutno zadávat do INIS-u.
T: 25.1.2012 a dále průběžně
Informace z kolegia REK 14.12.2011
Výroční zprávu o činnosti ZČU za rok 2011 bude zpracovávat tým prorektora Ježka a pojme ji jako strategické
hodnocení. Bude vycházet ze zásady, že co není v databázi, neexistuje.
ad 2) Pedagogická činnost (proděkan Česánek)
DOD – prod. připomenul den otevř. dveří, který se bude konat dne 19.1.2012. Program DOD proděkan rozeslal
mailem na katedry. K programu nepřišly z kateder připomínky.
íZ
Dne 2.2. navštíví FST výchovní poradci z Karlovarského kraje – bližší informace (program a zapojení
kateder) zašle prod. Česánek.
ojn
Proděkan okomentoval vydané vyhlášky FST (3D/2012 Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na
FST ZČU v Plzni, 2D/2012 Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní, 1D/2012 Úprava harmonogramu
akademického roku 2011/2012) – odkazy na vyhlášky rozeslány tajemníkem FST mailem.
Aktualizace předmětů vyučovaných v rámci projektů ERASMUS pro AR 2013/14 – prod. Česánek zpracuje
zaslané odpovědi a nabídka aktual.předmětů bude zveřejněna na webu FST.
str
Nový Studijní a zkušební řád ZČU – schválen AS ZČU pro akad.rok 2012/13 (řád je nyní předán k podpisu na
MŠMT). Komentáře k SZŘ lze nalézt na http://dione.zcu.cz/content/schvalen-novy-studijni-zkusebni-rad-zcu
lta
Akreditace předmětů na ZČU (vnitřní) – ze stran kateder nebyly vzneseny žádné připomínky k předkládaným
předmětům z ostatních fakult. Zasedání proběhne 23.1. (za FST je v akredit.komisi doc. Česánek a doc.
Kleinová).
ku
ad 3) VaV činnost na FST (proděkan Horejc)
Oponentní řízení rozvojových projektů ZČU proběhne 26. ledna 2012 (garant pror. Ježek, po celý den).
Fa
Vypořádání center (VCTT, VCKV)
Závěrečné jednání s vedením VCTT proběhlo ve čtvrtek 15.12. 2011 na DFST. Prof. Mašek odmítl s konečnou
platností nabídku zařadit se pod katedru KMM nebo RTI.
Na základě toho, že po ukončení činnosti center musí dojít k vypořádání závazků vůči FST ZČU v Plzni,
spoluřešitelům a poskytovateli dotace byl stanoven, po dohodě se zástupci vedení center, termín oficiálního
ukončení na 30. 6. 2012.
Jedná se především o vypořádání:
- majetku, ploch, finančních závazků a pohledávek, a to v souvislosti s přípravou rozpočtu ZČU, podaných a
momentálně řešených projektů a případných smluvních vztahů s partnery.
Na stránkách MŠMT na adrese: http://www.msmt.cz/vyzkum/specificky-vysokoskolskyvyzkumv-roce-2012 byly zveřejněny informace o specifickém vysokoškolském výzkumu v roce 2012.
© ZČU v Plzni, Fakulta strojní
Garant dokumentu: Tajemník FST
Zápis z kolegia děkana FST
Regionální kontaktní organizace Západní Čechy - proběhne seminář Informace o podpoře a možnostech
získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU – role Projektového centra. Seminář se uskuteční v
pondělí 30. ledna 2012 se v 9:00 v místnosti UR007 (za FST se zúčastní prod. Horejc, prod. Duchek a Ing.
Dvořák).
SGS ZČU– do 16.1. se odevzdávaly zprávy, dne 27.1. proběhne v UV201 oponentura projektů od 8-11. Během
dneska (nejpozději zítra ráno) zaslat prod. Horejcovi jméno interního oponenta ze ZČU.
vP
lzn
i
Projekty do okruhu “A” FRVŠ
změna filozofie, limit je stanoven pro univerzitu (26 projektů). Na FST žádáme jako v minulosti o 3 projekty
(dle rozpisu připadají na KKS, KPV a KTO). Pokud tyto katedry nemají zájem projekt podat – informují
neprodleně prod. Horejce. Prorektor Šimandl požádal o náměty (stručnou anotaci) – VK KKS, KPV a KTO
zašlou stručnou anotaci (nadpis a několik vět anotaci) mailem na děkana Staňka (v tabulce, která byla rozeslána
mailem dne 19.1.).
T: 27.1.2012
Závěrečná oponentura fakultních projektů FRVŠ proběhne 7.2. od 12:30 – 16:00.
Stav přípravy podání projektů do OP VaVpI 3.1 – za FST prod. Horejc (informace rozeslána mailem).
ČU
VT park Dobříš (Centrum nanomateriálů). Okomentováno proděkanem Horejcem.
ad 4) Vnější vztahy a spolupráce s praxí (proděkan Duchek, proděkan Vaněk)
Nabídka placených stáží od společnosti Prazdroj – 3. měsíční stáž pro dva studenty (bude rozesláno mailem),
ojn
íZ
LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012/2013 Aktivita: Učitelská mobilita
ku
lta
str
Je potřeba vybrat učitele na tzv. "Krátkodobou stáž učitelů (TM)" (V doporučeném rozsahu 1 - 2 týdnů na
univerzitách v členských zemích Evropské unie. Akademik musí odučit alespoň 8 hodin při délce pobytu 1
týden).
S danou zahr. institucí musí být uzavřena Erasmus Bilaterální dohoda.
Přehled smluv naleznete na ZO: http://international.zcu.cz/_files/fst-2012-13.xls
O možnostech a realizaci stáže je potřeba se dohodnout a příslušným garantem, kterého naleznete ve výše
uvedeném dokumentu.
Nominovat alespoň minimálně dva zaměstnance z každého pracoviště (musí být učitelé).
Návrhy zasílat nejpozději do 27. 1. 2012 ( musíme být schopni realizovat výběrové řízení).
Zaslat následující údaje:
- Jméno a příjmení uchazeče (Katedra/pracoviště)
- Plánovaný počet pracovních dní stáže
- Období konání školení: 9-12/2012 (omezeně) nebo 1-6/2013
- Cílová země stáže
Fa
EURES a ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg (IHK Regensburg)
-Nabídka pracovních míst pro kvalifikované inženýry ve společnosti DEPRAG, která sídlí v Ambergu.
-Nabídka stáží v Německu
-Zájem o spolupráci s katedrami a RTI na řešení VaV úkolů
(bude nutné vypracovat nabídku).
Propagace FST Den s vědou pro žáky gymnázium Plasy
Místo konání: Areál ZČU – Zelený trojúhelník, Techmania Science Center
Termín: Pátek 20. ledna 2012 v čase 8.30 – 14.30
Účastníci: 46 žáků a učitelů G Plasy. Žáci ve věku cca 15 let.
Zaslat kontaktní osoby (na prod. Česánka) - KKE a KMM T: zítra dopoledne
© ZČU v Plzni, Fakulta strojní
Garant dokumentu: Tajemník FST
9.30 – 11.15
Zápis z kolegia děkana FST
Laboratoře FST, laboratoře FEL, knihovna (tři skupiny po15 osobách)
9.30 – 10.05 první běh (1. skupina FST, 2. skupina FEL, 3. skupina UK)
10.15 – 10.50 druhý běh (1. skupina UK, 2. skupina FST, 3. skupina FEL)
11. 00 – 11.35 třetí běh (1. skupina FEL, 2. skupina UK, 3. skupina FST)
ČU
vP
lzn
WEB FST – aktualizace
Úspěšní studenti:
http://www.fst.zcu.cz/o-fakulte/osobnosti-FST/uspesni-studenti-FST.html
Propagační akce FST 2011:
http://www.fst.zcu.cz/o-fakulte/prezentace-FST/akce-FST.html
Pamětní medaile ZČU
http://www.fst.zcu.cz/o-fakulte/osobnosti-FST/medaile-ZCU.html
Pamětní medaile a listy
http://www.fst.zcu.cz/o-fakulte/osobnosti-FST/medaile-listy-FST.html
Ocenění Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry IAPWS – prof. Mareš
http://www.fst.zcu.cz/o-fakulte/osobnosti-FST/oceneni-IAPWS-FST.html
Cena města Plzně
http://www.fst.zcu.cz/o-fakulte/osobnosti-FST/oceneni-mest-plzne-FST.html
i
Předání skupin vždy před místností UV 115
Gaudeamus® 2012 v Praze- Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Výstaviště Praha Holešovice, pavilon E, termín 24.-25.1.2012, otevřeno 8-16 h.
íZ
Techmania stánek ZČU - střídaly by se technické fakulty s programem pro SŠ
Zajišťují: doc. Milan Edl- KPV, doc. Josef Formánek- KKS
ojn
Kalendárium akcí ZČU na kalendářní rok 2012 – zadat, co nejdříve.
Fa
ku
lta
str
ad 5) Legislativa a řízení fakulty (taj. Pinte)
ZČU: 1R/2012 Stanovení výše ubytovacího stipendia a termínu výplaty ubytovacího a sociálního stipendia
65R/2011 Ceník prací a služeb
64R/2011 Vnitřní předpisy a vnitřní normy
63R/2011 Dispečink s nepřetržitou službou
62R/2011 Personální změna na ZČU
61R/2011 Číselník pracovišť pro rok 2012
60R/2011 Organizační řád ZČU
59R/2011 Náhradová komise
58R/2011 Náhradové řízení
7K/2011 Zajištění správy a provozu stálého úkrytu civilní obrany
6K/2011 Postup při mimořádné události
5K/2011 Postup objednávání a výše plateb pro nerozvrhové akce
4K/2011 Konec provozní doby pokladen v roce 2011
+ dodatky:
dodatek č. 2 k 22R/2007 Cestovní náhrady
dodatek č. 1 k 36R/2011 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2011
FST:
3D/2012 Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni
2D/2012 Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní
1D/2012 Úprava harmonogramu akademického roku 2011/2012
Úkol: Předat na PER výkazy práce (dle 19R/2002).
T: 20.1.2012
Kryt CO – katedra KMM vyklidí sklad v koordinaci s ředitelem SRA – p. Benešem (přístroj RNDr. Štěpánka).
T: 31.1.2012
Zprávy z RVŠ leden 2012
Ekonomické informace
- Rozpočet VŠ klesne o 6,7%, Reprekomise se 21.12. zabývala tím, jak se tento pokles rozdělí mezi jednotlivé
ukazatele. Aby nedošlo k příliš velkému poklesu financí na stipendia DSP, byla částka na stipendia DSP
navýšena na úkor rozvojových projektů.
© ZČU v Plzni, Fakulta strojní
Garant dokumentu: Tajemník FST
Zápis z kolegia děkana FST
Dále Reprekomise podpořila myšlenku přehodnotit koeficienty ekonomické náročnosti. Za tímto účelem bude
vytvořena pracovní komise složená ze zástupců MŠMT, ČKR a RVŠ.
ČU
vP
lzn
i
Hospodaření FST (činnost 1111):
ojn
íZ
Práce na rozpočtu FST/ZČU (2012):
- v současné době probíhá finalizace vstupů a dílčích výpočtů (projednávání koeficientů předmětů, stanovení
výše vnitřních cen, …),
- odhadovaný propad fakulty ve 1111: -3,6 mil.Kč vč. ukazatele K (14,142 mil.Kč),
- odhadovaná výše IP FST: 19,227 mil. Kč, VK odsouhlasili vyčlenění 2,5 mil. Kč na kapitálové výdaje.
– střediska aktualizují přílohy pro odhad příjmů svých středisek:
T: průběžně
- 5 (Tab.c – dary, granty, účelová dotace),
- 4 (Tab. 4-1 – Základní rozpis dotace na vzdělávací činnost),
- 4 (Tab. 4-2 - Základní rozpis limitu dotace na specifický vysokoškolský výzkum),
- 4 (Tab. 4.5 – Základní rozpis – 14*, doplňková činnost).
Pozn.: Konečný termín pro finalizaci příloh bude stanoven dle stavu schvalování rozpisu dotace ZČU.
T: 27.1.2012
str
Výše smluvního výzkumu za rok 2011 – zaslat mailem tajemníkovi FST.
Dlouhodobé záměry a výroční zprávy - Aktualizace dlouhodobého záměru (ADZ)
-jednání vedení součástí o jejich ADZ pro rok 2012 s vedením ZČU bude probíhat v únoru a v březnu 2012
FST je plánována na 7. března od 10:00 hod.
lta
Institucionální rozvojový plán (IRP) ZČU - je novinkou.
- zdroje byly vedením ZČU přerozděleny, byl nastaven limit a v červenci 2012 proběhne kontrola.
ku
Rektorát plánuje realizovat kurzy pro nové zaměstnance fakult: kurz Magion (webovské služby) 2h, veřejné
zakázky až 2h – UV115. Podrobnější informace budou rozeslány mailem.
Fa
ad 7) Různé:
KTO získala certifikát kvality – VK se zamyslí nad zástupcem svého pracoviště ve fakultním týmu (doc.
Zídková bude děkanem jmenována zmocněnkyní FST pro kvalitu).
T: 15.2.2012
Nový prorektor pro vnější vztahy na ZČU - od 1. ledna 2012 jmenován prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Kvestor - rozešle anketu ke zřízení dětského koutku ve 2. patře UU v prostorech, které opustí UUD. Z právního
hlediska by se jednalo o „úschovnu“ dětí bez stravování určenou pro zaměstnance i studenty. Děkanka
Coufalová je připravena poskytnout studenty FPE jako dozor.
Volby do AS FST – předsedou zvolen doc. Edl, tajemníkem Ing. Barták.
Termíny KD (2012): 15.2., 14.3., 18.4., 16.5.,13.7.
Download

Fakulta strojní ZČU v Plzni