SULIKOL K
Charakteristika přípravku a jeho použití v lesnictví:
Fungicidní a akaricidní přípravek ve formě hnědého dispergovatelného prášku k ochraně rostlin proti
houbovým chorobám. V lesnictví se používá k ochraně listnatých dřevin proti padlí dubovému.
Působení přípravku:
Sulikol K působí na patogeny parami z jemně rozptýlené síry. Plné biologické účinnosti dosahuje při
teplotě vzduchu 16-25 °C. Fungicid neničí svilušky, ale omezuje jejich výskyt.
Fytotoxicita: při teplotě na 25°C ve stínu se přípravkem neošetřuje, aby nedošlo k popálení listů nebo
plodů.
Registrované dávky:
Škodlivý činitel
Dávka/ha
Termín a způsob ošetření
padlí dubové
0,6-1,0 % roztok
postřik při zjištění prvních příznaků, 2-3x opakovat
1 000 l jíchy/ha
Poznámka ke způsobu použití:
Příprava jíchy: do menšího množství vody se sype zvolna za stálého míchání předepsané množství
přípravku, až vznikne řídká kašička bez hrudek, která se za stálého míchání vlije do nádrže
postřikovače naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený
objem. Připravte si takové množství jíchy,které spotřebujete.
Aplikace: při ošetření mladých výsadeb a kultur se zabrání přezimování houby v pupenech a zmrznutí
nevyzrálých letorostů. Vhodný je i preventivní postřik proti padlí dubovému s nižší koncentrací jíchy
(0,3%). První ošetření se provádí v červenci a dále v intervalech 2-3 týdnů po celou vegetační sezónu.
Při aplikaci fungicidu postřikem je nezbytné, aby došlo k dokonalému smáčení všech ošetřovaných
částí (listové plochy), čehož docílíme vysokým tlakem v postřikovači nebo použitím motorového
rosiče. Na aplikaci lze použít běžné zádové postřikovače a rosiče. Ve školkách a tam, kde to terénní
podmínky dovolují je výhodné použít postřikovače (rosiče) jako adaptéry na UKT. Postřik provádějte
pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících.
Skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, uzamčených skladech, odděleně od
potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při
teplotě od +5 do +30 °C. Přípravek chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a
sáláním tepelných zdrojů. Při skladování v originálních neotevřených obalech a dodržení podmínek
skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Prach přípravku rozptýlený ve vzduchu je výbušný.
Download

SULIKOL K Charakteristika přípravku a jeho použití v lesnictví