ÚVOD
Hodnoty absorbancí hemolýzy získané z Advie 1800 jsme vynesli do grafu proti naměřeným koncentracím hemoglobinu v g/l změřených na Radiometeru ABL
715. Pomocí lineární regrese s přímkovým modelem jsme získali regresní rovnici
a regresní přímku s pásy spolehlivosti (viz. graf 1). Z grafu regresní závislosti plyne, že naměřené body závislosti absorbance na koncentraci hemoglobinu se těsně
přimykají k regresní přímce.
Regresní závislost
TEORIE
A = -0,0025+0,031*x; 0,95 Conf.Int.
0,6
0,5
0,4
A
Advia 1800 umožňuje přibližně měřit koncentraci hemoglobinu (stupeň
hemolýzy) u analyzovaných vzorků. Výsledky jsou vyjádřeny symbolicky
jako stupeň hemolýzy ve tvaru ±, +, ++ a +++.
Vzhledem k tomu, že u měřených analytů jsou v metodikách uváděny mezní
koncentrace hemoglobinu, při jejichž překročení dochází ke zkreslení naměřených hodnot (interferenci), rozhodli jsme se grafické symboly z Advie
1800 kvantifikovat, a to:
- umět přepočítat změřenou absorbanci pro hemolýzu na koncentraci hemoglobinu g/l [mg/dl],
- pro jednotlivé grafické symboly stupně hemolýzy určit rozmezí koncentrací v g/l [mg/dl] hemoglobinu.
VÝSLEDKY
0,3
0,2
0,1
Hemolýza nebo-li rozpad plazmatické membrány krvinek vede k vylití obsahu erytrocytů, včetně červeného krevního barviva, do plazmy (séra). K hemolýze dochází obvykle in vitro, tj. při odběru, transportu nebo uchovávání
krve, ale může být také způsobena nemocí nebo způsobem léčby pacienta.
Hemolýza může ovlivňovat výsledky měření:
1. Z erytrocytů se do plazmy vyplavuje jejich intracelulární obsah, zvyšuje
se koncentrace intracelulárních komponent. Hemolýza nejvíce ovlivňuje
stanovení K+, LD, ACP a AST.
2. Červená barva hemoglobinu vadí při fotometrickém stanovení mnoha
analytů.
3. Hemoglobin působí jako pufr, mění pH činidla a tím ovlivňuje průběh
reakce (např. snižuje hodnoty ALP, albuminu).
4. Hemoglobin reaguje s činidlem a tím snižuje výsledek (např. při stanovení bilirubinu). Velikost ovlivnění roste se stupněm hemolýzy a s koncentrací bilirubinu v séru.
Hemolytický index (HI) je definován jako přibližná koncentrace volného
hemoglobinu, kdy HI = 100 je přibližně koncentrace hemoglobinu 1 g/l.
0,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
c [g/l]
Graf 1: Regresní závislost s koeficientem spolehlivosti
0,95.
Tab.1: Rozmezí koncentrací hemoglobinu pro jednotlivé stupně hemolýzy.
Pomocí lineární regrese s přímkovým modelem byla vypočtena regresní rovnice:
A = 0,031c - 0,002 kde
A ... změřená absorbance pro hemolýzu, c ... koncentrace hemoglobinu v g/l.
Tato rovnice nám umožní přepočítat absorbance hemolýzy změřené analyzátorem ADVIA 1800 na koncentraci hemoglobinu v g/l (viz. tab. 1).
V průběhu jednoho týdne jsme
zaznamenali všechna séra, která
analyzátor Advia 1800 označil
za hemolytická, včetně rozdělení do skupin podle intenzity hemolýzy. Výsledky jsme zobrazili graficky (viz. graf 2).
Procentuální
zastoupení
jednotlivých
podílù hemolýz
v naší
Procentuální zastoupení
jednotlivých
jednotlivých
podílů hemolýz
laboratoøi
v naší
laboratoři
+++; 8%
++; 21%
±; 42%
Vyhodnotili jsme celkem 314
vzorků. 42 % bylo na hranici hemolýzy (±), 29 % slabě
hemolytických (+), 21 % hemolytických (++) a 8 % silně
hemolytických (+++).
+; 29%
Graf 2: Procentuální zastoupení jednotlivých podílů hemolýz.
Na Advii 1800 jsme měřili vzorky se současným měřením hemolýzy, ikteru a chylozity
a zaznamenali jsme celkovou dobu měření. Pak jsme tytéž vzorky změřili bez současného
měření hemolýzy, ikteru a chylozity.
Naměřené časy jsme porovnali a výsledky porovnání zobrazili graficky (viz. graf 3).
Pokud bychom měřili pouze Na+, K+ a Cl-, měření hemolýzy, chylozity a ikteru by významně
prodloužilo dobu měření. Protože v naší laboratoři je požadavků na samostatné vyšetření uvedených iontů málo, měření hemolýzy, chylozity
a ikteru prakticky nemá vliv na celkovou dobu
zpracování.
Obr.1 Barevná stupnice pro posouzení stupně hemolýzy vyjádřené v g/l [mg/dl] hemoglobinu (fy OrthoClinical Diagnostics, a Johnson&Johnson company).
Graf 3: Čas zpracování pacientských sér na analyzátoru Advia 1800
při současné měření hemolytického indexu a bez tohoto měření.
MĚŘENÍ
Advia 1800 detekuje a semikvantitativně vyhodnocuje stupeň chylozity (lipémii), hemolýzy a ikterus tak, že měří absorbanci vzorku ředěného fyziologickým roztokem. U každého vzorku jsou pro uvedený účel měřeny
absorbance při třech setech vlnových délek (vždy hlavní a vedlejší vlnová
délka). Průměr absorbancí je použit pro výpočet hodnot, které jsou porovnány s hodnotami v nastavení analyzátoru. Stupně chylozity, hemolýzy
a ikteru jsou vyjádřeny pomocí symbolů - viz. úvod.
ZÁVĚR
Z tabulky 1 plyne, že nejnižší koncentrace hemolýzy změřitelná analyzátorem
Advia 1800 je 0,28 g/l hemoglobinu, což představuje přibližnou dolní mez
zachytitelnou lidským okem. Pro práci v provozu laboratoře z toho vyplývá,
že již nejnižší měřené koncentrace hemoglobinu ovlivňují hladiny citlivých
analytů - K+, LD a je třeba na ně reagovat.
Nejprve jsme testovali hemolytická séra na Advii 1800 a následně na analyzátoru Fussion 5,6. Protože potřebný měřící rozsah nebyl dostatečný, rozhodli jsme se využít analyzátor Radiometer ABL 715, na kterém jsme měřili koncentrace hemoglobinu v g/l.
Symbolům stupňů hemolýzy z Advie 1800 dokážeme nyní přiřadit intervaly
koncentrace hemoglobinu a tím získat vazbu na případnou interferenci u jednotlivých analytů dle literatury.
Celkem jsme změřili 69 vzorků s různým stupněm hemolýzy. Měřené koncentrace hemoglobinu byly v rozmezí od 0,1 g/l do 17 g/l. Z měření jsme
vyloučili séra, která byla současně s hemolýzou chylózní a ikterická.
V této práci jsme se věnovali pouze interferenci hemolýzy. Následně bychom
se chtěli věnovat také vlivu dalších zdrojů interferencí a jejich vzájemným
kombinacím.
Použitá literatura:
Klinická biochemie, Jaroslav Racek et al., 2006, Galén
Vnitřní prostředí, Antonín Jabor a kolektiv, 2008, Grada Publishing, a.s.
Parametry séra, M. Stehlíková, E. Kostihová (návod fy Biovendor)
Používané programy: STATISTICA 6.1, Statsoft, Inc. 1984-2003, MS Excel 2003
Poděkování:
Děkujeme firmám Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o. a BioVendor za odbornou spoluúčast a finanční podporu. Dále děkujeme přednostovi ÚBAP 3.
LF UK a FNKV Doc. MUDr. P. Čechákovi, CSc.
Download

Hemolýza