A
Ž
INS KÁ
V Ž ILIN
E
IL
U
N
IVERZI
T
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA
pod záštitou
REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.
MINISTRA HOSPODÁRSTVA SR
Ing. Tomáša Malatinského
MINISTRA VNÚTRA SR
JUDr. Roberta Kaliňáka
organizuje
19. medzinárodnú vedeckú konferenciu
ŽILINA
21. - 22. máj 2014
PROGRAM
19. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
„RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ“
21. – 22. 5. 2014
21. 5. 2014 STREDA
9.00 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 18.00
19.00
Prezentácia účastníkov konferencie
Otvorenie konferencie
Plenárna časť konferencie
Prestávka
Plenárna časť konferencie
Obed
Rokovanie v sekciách
Prestávka
Rokovanie v sekciách
Banket
22. 5. 2014 ŠTVRTOK
9.00 – 10.20
10.10 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00
Rokovanie v sekciách
Prestávka
Rokovanie v sekciách
Obed
PROGRAM ROKOVANIA
21.5. 2014
BUDOVA NR 1
PLENÁRNE ROKOVANIE
10:00
Moderátori pléna: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., Ing. Jozef Ristvej, PhD.
dekan FŠI ŽU
Šimák Ladislav, prof. Ing.
Otvorenie konferencie
PhD.
rektorka ŽU v Žiline
Čorejová Tatiana, prof.
Príhovor rektorky ŽU v Žiline
Ing. PhD.
Čas
10:15
Autor
Staračková Jana
Pracovisko
10:45
Regec Adam, Medo
Miroslav
MV SR - Sekcia krízového
riadenia
MH SR – Odbor
bezpečnosti a krízového
riadenia
Prestávka
11:00
11:15
Zagorecki Adam
11:30
Hollá Katarína
Cranfield University
Defence Academy of the
United Kingdom
FŠI ŽU
11:45
Dvořák Zdeněk
FŠI ŽU
12:30
Príspevok
Ukážka možných spôsobov vyrozumievania
subjektov hospodárskej mobilizácie
prostredníctvom špecifického aplikačného
programu jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie
Modernizácia vyrozumievacej a varovacej siete
civilnej ochrany v Slovenskej Republike
Obed
Trends in Analytics for Protecting Critical
Infrastructure
Výstupy a prínosy projektu APVV Komplexný
model posudzovania rizík priemyselných
procesov
Výstupy a prínosy projektu APVV Ochrana
kritickej infraštruktúry v sektore doprava
21. 5. 201
BUDOVA NR 1
Sekcia 1: Všeobecné zásady krízového riadenia
Sekcia 4: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy
Čas
14:00
Moderátori sekcie: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Autor
Pracovisko
Príspevok
Niektoré špecifické prístupy ku kontrole v krízovom
Akadémia policajného
Buzalka Ján
14:15
Filip Stanislav
14:30
Horák Rudolf, Juříček
Ludvík
Karda Ladislav, Líbal Libor
Vysoká škola K. Engliše,
a.s. Brno
Kátai-Urbán Lajos, Vass
Gyula, Sibalinné Fefete
Katalin
Dušková Radka, Böhm
Pavel
National University of
Public Service, Budapešť
14:45
15:00
15:15
15:30
16:00
zboru, Bratislava
VŠEMvs, Bratislava
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
manažmente vo verejnej správe
Problémy a perspektívy cezhraničnej spolupráce
územných celkov SR pri katastrofách
Strategie bezpečnosti v Evropské unii
Bezpečnostní výzkum na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích v návaznosti na právní
předpisy ochrany obyvatelstva v ČR
Establishment and Implementation of Hungarian
system for critical infrastructure protection
Teoretické možnosti zásobení zdravotnického
zařízení elektrickou energií
ČVUT Praha
Prestávka
Moderátori sekcie: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
European funding for projects – main source for
T.Kableshkov University of
Todorova Daniela
16:15
Pellowski Witalis, Żuber
Marian, Zamiar Zenon
16:30
Stehlíková Beáta
16:45
17:00
Harazin Lukáš, Luža
Oldřich, Krulík Oldřich
Georgiev Nikolay
17:15
Ambrusz József
17:30
Štefanková Jarmila,
Rakšány Peter, Valko
Jaroslav, Balog Karol
17:45
Ristvej Jozef, Šimák
Ladislav, Hollá Katarína
Transport, Sofia
The General Tadeusz
Kosciuszko Military
Academy of Land Forces,
Wroclav
Paneurópska vysoká škola,
Bratislava
Policejní akademie České
republiky v Praze
sustainable development of transport sector
CBRN threats for infrastructure of gas distribution and
its potential influences on the national system of
critical infrastructure
T.Kableshkov University of
Transport, Sofia
National University of
Public Service, Budapešť
MZV SR
Managerial ways for avoidance of crisis of safety
management in railways
The system of recovery (rehabilitation) in Hungary
following natural disasters
Nástroj na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie
zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a spolupráca
členských krajín EÚ, NATO a OSN pri riešení
krízových situácií
FŠI ŽU
Riešenie a rekonštrukcia v rámci komplexnej obnovy
zameranej na spoločnosť
Využitie dataminingu v boji proti terorizmu
Možné příčiny ropné nouze ve střední Evropě na
počátku XXI. století
18:00
Záver rokovania – organizačné pokyny
19:00
Banket
22.5. 2014
BUDOVA NR 1
Sekcia 1: Všeobecné zásady krízového riadenia
Sekcia 4: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy
Čas
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
Moderátori sekcie: doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Autor
Pracovisko
Príspevok
Výskumné laboratória Univerzitného vedeckého
FŠI ŽU
Loveček Tomáš, Ristvej
parku Pracoviska výskumu krízového riadenia a
Jozef, Riska Tomáš
Kraus Jakub, Plos
Vladimír, Vittek Peter
Vittek Peter, Matyáš
Roman, Kraus Jakub
Kaplan Věroslav, Uvarova
Světlana
Kister Lukasz, Skrzynski
Grzegorz
09:50
Frankovič Martin
10:00
Stoyanov Ivaylo, Velyova
Violina
ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore
dopravy
Process of Creating Airport Emergency Plan
ČVUT v Praze
ČVUT Praha
Customized Emergency Response Plan for Aviation
Organizations
Univerzita obrany, Brno
Stanovení rizik
infrastruktury
Centrum
Badań
nad
Terroryzmem
Collegium
Civitas,
Warszawa
FŠI ŽU – externý
doktorand
Higher School of Transport
„T. Kableshkov“, Sofia
SEA port protection management
vybrané
prvky
dopravní
Bezpečnosť strategickej dopravnej infraštruktúry v
Afganistane
Profound analysis of railway accident characteristics
as a basis for avoidance of crisis states of technical
exploitation
Prestávka
10:10
10:30
Čička Vladimír
MO SR, sekcia ekonomiky
10:40
Ivanka Ján
Univerzita T. Bati ve Zlíně
10:50
Klír Robert
11:00
11:10
11:20
Lusková Mária
Cibulová Klára, Sobotková
Šárka
Melicharová Michaela
Technická univerzita v
Košiciach
FŠI ŽU
11:30
Mráziková Jana
FŠI ŽU
11:40
Adamíková Jana
FŠI ŽU
12:00
pro
Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti cestných
komunikácií pri mimoriadnych udalostiach
Dopravní zabezpečení železničních přejezdů jako
součást řešení krizových situací
Letecké jednotky v krízovom manažmente
Resiliency and critical infrastructure protection
Univerzita obrany, Brno
Možnosti vyhodnocování průjezdnosti terénu
v krizových situacích
T-SOFT, a.s. Praha
Informační systémy pro podporu cvičení, plánování a
simulaci
Proces realizácie humanitárnej pomoci Slovenskej
republiky
Kvantitatívne metódy na analýzu rizík nelegálnych
skládok v obci Nová Bystrica
Obed
21. 5. 2014
BUDOVA NR 2
Sekcia 2: Bezpečnostný manažment - ochrana osôb a majetku
Čas
14:00
14:10
14:25
14:40
Moderátori sekcie: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sivák, PhD.
Autor
Pracovisko
Príspevok
Bezpečnostné riziká
FŠI ŽU, Katedra
Belan Ľubomír
Sivák Jaroslav, Siváková
Lenka, Jelšovská Katarína,
Šefčík Radek
Rak Roman
Hofreiter Ladislav
15:20
Maláník Zdeněk, Ignatěv
Maxim, Ivanka Ján
Šesták Bedřich, Tvrdek
Jan, Krulík Oldřich
Mach Vlastimil
15:30
16:00
Veľas Andrej
14:50
15:05
bezpečnostného
manažmentu
ALFA Security
Technologies, a.s.
Matematické modelovanie bezpečnostných procesov
Vysoká škola Karlovy Vary
Proč a jak probíhá korupce v ICT státní správy?
FŠI ŽU, Katedra
bezpečnostného
manažmentu
Univerzita T. Bati ve Zlíně
Indikátory bezpečnosti v lokálnom prostredí – význam
pre bezpečnostný manažment
Policejní akademie ČR v
Praze
Perspektivy soukromých bezpečnostních
v oblasti ochrany kritické infrastruktury
FŠI ŽU, Katedra
bezpečnostného
manažmentu
Aspekty prielomovej odolnosti úschovných objektov
Použití kontaktních elektrických paralyzérů v obraně
služeb
Prestávka
Skúšky základnej detekčnej
magnetických kontaktov
FŠI ŽU, Katedra
bezpečnostného
manažmentu
Vysoká škola Karla
Engliše, a.s. Brno
funkcie
a odolnosti
16:15
Juříček Ludvík, Horák
Rudolf
16:30
Kozera Andrzej
16:45
Ďurovec Martin, Januš
Peter
17:00
Brechlerová Dagmar
17:15
17:30
Štefka Vladislav
Dvořák Petr, Štoller Jiří
UTB Zlín
Charakteristika a vývoj bezpečnostních služeb v ČR
Univerzita obrany Brno
Protection of Military Camps Used by Czech Armed
Forces in Foreign Operations
17:45
Jangl Štefan,
Zuzana
Výbušniny ako nástroj na prekonávanie systému
ochrany objektov
18:00
Januš Peter, Štofko
Stanislav
FŠI ŽU, Katedra
bezpečnostného
manažmentu
FŠI ŽU, Katedra
bezpečnostného
manažmentu
FŠI ŽU, Katedra
bezpečnostného
manažmentu
Mariš Ladislav
Ligasová
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie
FŠI ŽU, Katedra
bezpečnostného
manažmentu
ČVUT v Praze
Metody
kvantitativního
hodnocení
ranivého
potenciálu malorážových střel v experimentální ranivé
balistice
Local security policies
Identifikácia
osôb
kamerových systémov
pomocou
inteligentných
Zákon o kybernetické bezpečnosti, situace v ČR
Geografický informačný systém a jeho uplatnenie
v oblasti bezpečnosti
Kriminálna antropometria
18:10
Záver rokovania – organizačné pokyny
19:00
Banket
21.5. 2014
BUDOVA NS 16
Sekcia 3: Ekonomické a sociálne súvislosti riešenia krízových situácií
Čas
14:00
14:15
Moderátori sekcie: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Autor
Pracovisko
Príspevok
Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní
VŠEMvs, Bratislava
Gozora Vladimír
Bezpečnostní prostředí podnikové sféry z hlediska
Vysoká škola ekonomická
Kopecký Zdeněk
15:00
Brehovská Lenka,
Libor, Zölzer Friedo
Kelíšek Alexander,
Ondrúšková Helena
Morong Stanislav
15:15
Novák Jaromír
14:30
14:45
15:30
16:00
Líbal
16:15
Harazin Lukáš, Móricová
Valéria
Matoušková Ingrid
16:30
Volnenko Nataliya a kol.
16:45
Ondrušek Miloš
17:00
Černá Lenka
17:15
Dušek Jiří
17:30
Charvátová Marie, Líbal
Libor a kol.
17:45
Ondrúšková Helena
v Praze
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
krizového řízení ČR
Informovanost obyvatelstva jako jedna
přípravy na mimořádné a krizové situace
FŠI ŽU, Katedra krízového
manažmentu
Komparácia
vybraných
s ohľadom na možné riziká
účtovných
z úloh
programov
Zdroje ako iniciátor bezpečnostných rizík
Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika v L.
Mikuláši
Řízení a jeho společenská odpovědnost v soudobém
Univerzita Palackého v
světě
Olomouci
Prestávka
Policejní akademie České
republiky v Praze, FŠI ŽU
Psychologické aspekty při ropné (energetické) nouzi
Bankovní institut vysoká
škola, a.s. Praha
Kharkovska Narodna
Dopravna Univerzita v
Kharkovi
FŠI ŽU, Katedra krízového
manažmentu
VŠB – Technická
univerzita Ostrava
Vysoká škola evropských a
regionálních studií, o. p. s.,
České Budějovice
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
Systém psychosociální intervenční služby v ČR
FŠI ŽU, Katedra krízového
manažmentu
Safety issues within
environment” system
“human-automobile-road-
Využívanie obnoviteľných zdrojov ako stabilizačný
nástroj svetovej bezpečnosti v dlhodobom horizonte
Finanční zabezpečení krizového řízení v ČR
Chudoba jako sociální riziko a možnosti jejího měření
Výchova, vzdělávání a preventivně výchovná činnost
obyvatelstva na úseku problematiky „ochrana člověka
za mimořádných událostí“ na území
České republiky
Problémy poskytovania štátnej podpory podnikom
v SR
18:00
Záver rokovania – organizačné pokyny
19:00
Banket
21. 5. 2014
BUDOVA NR 3
Sekcia 5: Ochrana pred požiarmi a záchranné služby
Čas
14:00
Moderátori sekcie: prof. Ing. Anton Osvald, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Autor
Pracovisko
Príspevok
Vyhodnocení
provozu
požární
VŠB – Technická
Jánošík Ladislav a kol.
univerzita Ostrava
14:15
Bałuszyński Sławomir
14:30
Horváth Lajos, Pántya
Péter, Restás Ágoston
14:45
Mitrenga Patrik, Osvald
Anton, Dušková Miroslava
Michalovič Roman,
Müllerová Jana
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
15:15
Nejtek Pavel
15:30
16:00
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Prestávka
Mózer Vladimír
16:15
Navrátil Leoš
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
Fakulta biomedicínského
inženýrství ČVUT v Praze
16:30
Gašpercová Stanislava
16:45
17:00
Boguská Danka, Monoši
Mikuláš, Majlingová
Andrea
Kratochvílová Danuše
17:15
Svetlík Jozef
17:30
Pokorný Jiří,
Kratochvílová Danuše
Kraus Jakub, Plos
Vladimír, Vittek Peter
Vráblová Ľubica,
Müllerová Jana
Orinčák Michal, Bučová
Zuzana
Fanfárová Adelaida
15:00
17:45
18:00
18:10
18:20
Štatna Pożarna Slużba
Krynica
National University of
Public Service, Budapešť
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
techniky
na
podvozcích Mercedes-Benz u jednotek HZS
Moravskoslezského kraje
Selected elements of technical security systems of
public facilities
Complexity of the Firefighters’ Work in Crisis
Situations, From the effectiveness of fire prevention
to the safety of firefighters
Vplyv prípravy vzoriek na kvalitu výstupu pri
hodnotení účinnosti retardérov horenia dreva
Využitie moderných technologických prostriedkov pri
zdolávaní rozsiahlych požiarov vo vybraných
krajinách OECD
Výbuch a požár v areálu Synthesia Pardubice, aneb
požární prevence před a po těchto událostech
Rozvoj požiaru a rýchlosť odhorievania
Porovnání
připravenosti
zdravotnictví
České
republiky na rozsáhlé nehody s účastí CBRN agens v
porovnání se zahraničím
Využitie metód analýzy rizík pri protipožiarnej
kontrole zariadení na zásah v bytových domoch
Pripravenosť pracovníkov záchranných zložiek na
zdolávanie nehôd s hromadným postihnutím osôb
Česká asociace
hasičských důstojníků,
Ostrava
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
Odvod tepla vznikajícího při požárech tavitelnými
konstrukcemi
ČVUT v Praze
Process of Creating Airport Emergency Plan
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
Využitie metódy zmenšovania pre potreby požiarnej
bezpečnosti stavieb
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
Likvidácia chemického
brigádou HAZZ Žilina
FŠI ŽU, Katedra
požiarneho inžinierstva
Metodika riešenia skúšky reakcie na oheň
Niektoré aspekty Umiestnenia termočlánkov pri
veľkorozmerových
experimentoch
horenia
automobilov
Ochrana proti úniku nebezpečných plynů a požárům
v domácnostech v České Republice
18:30
Záver rokovania – organizačné pokyny
19:00
Banket
ohrozenia
záchrannou
Download

žilinská univerzita v žiline - Fakulta bezpečnostného inžinierstva