ÚTVAR: Pozemkový úřad Kolín
ČÍSLO ÚTVARU: 130705
SPISOVÁ ZN.: 2RP44487/2011-130705
NAŠE ČJ.:
226345/2011-MZE-130705
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DS:
Marie Přibková
321744279
[email protected]
yphaax8
ADRESA: P.O.BOX 41, 280 30 Kolín 2
DATUM: 13. 12. 2011
VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
1) OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Pučery a
v části katastrálního území Mančice a o svolání úvodního jednání
2) POZVÁNKA
na úvodní jednání
I.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kolín, jako věcně a místně příslušný správní úřad,
podle ustanovení zákona čís. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) zahájil dne 28.11.2011, v souladu s
ustanovením § 6 a § 4 odst. 1 zákona komplexní pozemkovou úpravu, v územním
obvodu Obce Kořenice, v katastrálním území Pučery a v územním obvodu Obce Dolní
Chvátliny, v části katastrálního území Mančice.
Zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě bylo podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona
oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena ve dnech od 30.11.2011 do 16.12.2011 na
úřední desce Obcí Kořenice a Dolní Chvátliny, na úřední desce Ministerstva zemědělství
Pozemkového úřadu Kolín a současně na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství
Pozemkového úřadu Kolín. Dále bylo oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy
zasláno Obcím Bečváry, Lošany a Dolní Chvátliny, jejichž územní obvod sousedí s pozemky,
zahrnutými do obvodu komplexní pozemkové úpravy, prováděné v katastrálním území Pučery
a v části katastrálního území Mančice.
Zpracovatelem geodetických a projekčních prací je, na základě výsledku výběrového řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění a uzavřené smlouvy o dílo pověřena firma
Geoprogres, spol. s r.o., se sídlem Stoliňská čp. 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.
Geodetickou část pozemkových úprav bude zpracovávat úředně oprávněný zeměměřický
inženýr Ing. Martin Mezihorák.
II.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kolín současně svolává podle § 7 zákona úvodní
jednání o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Pučery a v části
katastrálního území Mančice, které se bude konat
dne 6. ledna 2012
v sále pohostinství u Nováků v Kořenicích od 15.00 hod.
Do sálu, kde se bude konat úvodní jednání, je zajištěn vstup ze dvora.
Presence účastníků správního řízení bude probíhat v době od 14.15 hod.
Na tomto úvodním jednání budou vlastníci zemědělské půdy, dotčené pozemkovou úpravou
seznámeni s důvodem, cílem a účelem pozemkových úprav a s dalšími náležitostmi.
Dále bude na tomto úvodním jednání, zvolen sbor zástupců z řad vlastníků, který bude ostatní
vlastníky v rámci určených pravomocí, v průběhu správního řízení o pozemkových úpravách
zastupovat. V přiloženém rozdělovníku prosím zkontrolujte své osobní údaje. Případné
nesrovnalosti nahlaste při presenci na úvodním jednání nebo písemně na výše uvedené adrese
Pozemkového úřadu Kolín.
Účast všech pozvaných vlastníků je ve vlastním zájmu nutná, jelikož výsledky této
komplexní pozemkové úpravy, budou předmětem zápisu do katastru nemovitostí.
Pokud budete při jednání zastupovat další vlastníky či spoluvlastníky, je bezpodmínečně
nutné se prokázat plnou mocí. To se vztahuje i na spoluvlastnictví manželů. Plná moc nemusí
být úředně ověřená.
III.
Obec Kořenice a Obec Dolní Chvátliny vyvěsí tuto veřejnou vyhlášku na své úřední desce, po
dobu 15-ti dnů ode dne jejího doručení. Po jejím sejmutí z úřední desky, vyznačí na této
listině datum vyvěšení, sejmutí a opatří ji úředním razítkem. Veřejnou vyhlášku po té zašlou
zpět Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Kolín.
Toto oznámení se také vyvěšuje po dobu 15-ti dnů na úřední desce Mze, Pozemkového úřadu
Kolín a současně se zveřejňuje na elektronické úřední desce.
IV.
Oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona budou pracovníci zpracovatelské
firmy Geoprogres, spol. s r.o., v době průběhu správního řízení o komplexní pozemkové
úpravě, vstupovat na pozemky, dotčené pozemkovou úpravou za účelem provádění
geodetických a projekčních prací.
Ing. Jana Zajícová
ředitelka Pozemkového úřadu Kolín
226345/2011-MZE-130705
2
ROZDĚLOVNÍK VLASTNÍKŮ – KPÚ Pučery
poř.
1
Adamcová Helena
Bydliště (Sídlo)
Seznam čísel LV
Opletalova 180, Kutná Hora-Šipší, 284 01 Kutná
Hora 1
195, 208 - Pučery
2
Adámek Jan
Pučery 45, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 113 - Pučery
3
Adámek Jan
Pučery 45, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 113 - Pučery
4
Andersen John
Forrest Street 1227, Ms 39180-5009 Vicksburg
370 - Pučery
5
Barák Martin Ing.
Vrchlického 789, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2
195, 483 - Pučery
6
BENZ spol.s.r.o.
Suchdol 234, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
704 - Pučery
7
Brandová Daniela
Bedřichov 151,
Špindlerův Mlýn
8
BROŽEK FRANTIŠEK
459 - Pučery
9
BROŽKOVÁ ANTONIE
459 - Pučery
10
Bříza Adolf
Masarykova 843, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
11
Bříza Jan
Na Magistrále 770, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2 608 - Pučery
12
Bříza Viktor
Pučery 39, Kořenice, 281 44 Zásmuky
13
Buchlová Vladimíra
14
Bzenecká Ivana
Kamarýtova 1596/10, Tábor-Tábor, 390 02 Tábor
2
589 - Pučery
Na staré silnici 60/21, Praha-Horní Počernice, 193
00 Praha 913
462 - Pučery
15
Cestr Ivan JUDr.
Nad Panskou Zahradou 553,
Horoměřice, 252 62 Horoměřice
16
Cukr Zdeněk
Josefa Suka 210, Kolín-Kolín III, 280 02 Kolín 2
17
ČÁBELA FRANTIŠEK
18
Čábela Karel
Pašinka 13, Pašinka, 280 02 Kolín 2
443 - Pučery
19
Čábelka Jan
Ke Hřbitovu 531, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
636 - Pučery
20
ČÁBELOVÁ BOŽENA
21
Čech Karel
Poďousy 17, Bečváry, 281 43 Bečváry
498 - Pučery
22
Černíková Hana Ing.
Bílinská 493/1, Praha-Prosek, 190 00 Praha 9
600 - Pučery
23
Černíková Marie
24
Černý František
Bečváry 93, Bečváry, 281 44 Zásmuky
265, 281 - Pučery
Suchdol 69, Suchdol, 285 02 Suchdol u Kutné
Hory
496 - Pučery
Česká republika
Čižimská Anna
1, 73, 113, 189,
195, 489, 698, 703,
10002 - Pučery
Buchovcova 1669/6, Praha-Žižkov, 13000 Praha 3 265 - Pučery
25
26
Jméno (Název)
226345/2011-MZE-130705
Špindlerův
Mlýn,
543
51
Horoměřice-
73 - Pučery
608 - Pučery
608 - Pučery
195, 481 - Pučery
195, 263 - Pučery
195, 480 - Pučery
195, 480 - Pučery
3
27
Dejdová Stanislava
Pionýrů 48, Poděbrady II
73,113,183-Pučery
28
Doubrava František
Chotouchov 54, Kořenice, 281 44 Zásmuky
438 - Pučery
29
Drožová Růžena
Horní Chvatliny 340, Dolní Chvatliny, 281 44
Zásmuky
195 - Pučery
30
Dušinská Lenka
Pučery 46, Kořenice, 281 44 Zásmuky
31
Glaserová Hana
32
Havlíková Jitka
Pučery 11, Kořenice, 281 44 Zásmuky
192 - Pučery
Boženy Němcové 4260/46, Jablonec nad Nisou- 73, 113, 258
Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Pučery
33
Hejduková Věra
Ruská 623, Kouřim-Kouřim, 281 61 Kouřim
34
HORÁČEK JAROSLAV
195 - Pučery
35
HORÁČKOVÁ MARIE
195 - Pučery
36
Horková Romana
37
HRDINA FRANTIŠEK
38
Hubalová Lenka
39
HURT FRANTIŠEK
40
Chadraba Karel
41
Chase Jaroslava
42
CHUCHVALEC KAREL
43
Jedličková Vanda Ing.
Nordweststrasse 29A, Dietzenbach
600 - Pučery
44
Jindřich Josef
Snopkova 485/11, Praha-Kamýk, 140 00 Praha 4
582 - Pučery
45
Kacovská Monika
Pučery 10, Kořenice, 281 44 Zásmuky
507 - Pučery
46
47
KADLEC JAROSLAV
KADLECOVÁ
BEDŘIŠKA
48
Kaňovská Květoslava
195, 482 - Pučery
Na Vlčovce 1959/7, Praha-Dejvice, 160 00 Praha
6
109 - Pučery
49
Karbusický Josef
Pražská 33, Velim-Velim, 281 01 Velim
370 - Pučery
50
Kašpar Miloslav
Pučery 56, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 265,
Pučery
51
Kmínková Jindra
52
Kmoch Antonín
53
KMOCH JOSEF
54
Kmoch Josef PaedDr.
55
Kmoch Ladislav
56
KMOCHOVÁ ANNA
226345/2011-MZE-130705
Tyršova 776, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
38, 73 - Pučery
-
195, 485 - Pučery
608 - Pučery
435 - Pučery
Lipanská 391, Kolín-Kolín III, 280 02 Kolín 2
608 - Pučery
265 - Pučery
Mančice 22, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
153, 195 - Pučery
Strojnická 1429/9, Praha-Holešovice, 170 00
Praha 7
221 - Pučery
458, 489 - Pučery
195, 482 - Pučery
553
K Jakubu 98/33, Kutná Hora-Karlov, 284 01
Kutná Hora 1
73 - Pučery
náměstí Svobody 282, Kolín-Kolín V, 280 02
Kolín 2
293 - Pučery
497 - Pučery
Dělnická 790, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
293 - Pučery
Vysočanská 235/97, Praha-Střížkov, 190 00 Praha
9
293 - Pučery
497 - Pučery
4
-
57
Kopecká Marcela
Sokolovská 972/195, Praha-Libeň (Praha 9), 190
00 Praha 9
582 - Pučery
58
Kopřiva Rudolf
Bečváry 115, Bečváry, 281 43 Bečváry
52 - Pučery
59
Košík Jiří
Tři Dvory 300, Tři Dvory, 280 02 Kolín 2
19 - Pučery
60
Košík Miloš
Tři Dvory 43, Tři Dvory, 280 02 Kolín 2
19 - Pučery
61
Košíková Libuše
Tři Dvory 25, Tři Dvory, 280 02 Kolín 2
19 - Pučery
62
Koutová Eva
Novoměstská 957, Chrudim-Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
84 - Pučery
63
64
Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, 150 21
294 - Pučery
I. P. Pavlova 450/19, Karlovy Vary-Karlovy Vary,
Králová Jiřina
360 01 Karlovy Vary 1
608 - Pučery
65
Kubásková Lenka
Macharova 1338, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
622 - Pučery
66
Kubelka Josef
Grégrova 399, Kolín-Kolín III, 280 02 Kolín 2
122 - Pučery
67
Kučera Miloslav
Pučery 27, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 113 - Pučery
68
Kučerová Zdeňka
Pučery 27, Kořenice, 281 44 Zásmuky
5, 73, 113 - Pučery
69
Kuchar Jaromir Gerard Dr. Stifter Strasse 81, Andernach
370 - Pučery
70
LANDA FRANTIŠEK
465 - Pučery
71
Landa Josef
Smilovice 73, Smilovice, 294 42 Luštěnice
466, 489 - Pučery
72
Ledašilová Marie
Pučery 44, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73 - Pučery
73
Lesák Josef
Solopysky 63, Suchdol, 285 02 Suchdol u Kutné
Hory
265, 304 - Pučery
74
Lesák Martin
Prokopa Velikého 361, Kolín III, 280 02 Kolín 2
75
Lesák Petr
Solopysky 63, Suchdol, 285 02 Suchdol u Kutné
Hory
282 - Pučery
76
Lévaiová Alena
Pučery 54, Kořenice, 281 44 Zásmuky
77
LIBANSKÁ MARIE
435 - Pučery
78
LIBANSKÝ JOSEF
435 - Pučery
79
Linhartová Vlasta
80
Malá Jitka
Zahradní 226, Rataje nad Sázavou-Rataje nad
Sázavou, 285 07 Rataje nad Sázavou
475, 489 - Pučery
náměstí Svobody 22, Dobříš-Dobříš, 263 01
Dobříš
195 - Pučery
81
Malá Miroslava
Pučery 49, Kořenice, 281 44 Zásmuky
15 - Pučery
82
Marek Oldřich
Mančice 46, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
194, 195 - Pučery
83
Marková Miloslava
Mančice 46, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
194, 195, 486 Pučery
84
Maryšková Ludmila
Bečváry 125, 281 43 Bečváry
292 - Pučery
226345/2011-MZE-130705
5
282 - Pučery
494 - Pučery
85
Mašín Vlastimil
Vávrova 807, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2
608 - Pučery
86
Mašínová Libuše
Stará Kysibelská 598/31, Karlovy
Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1
608 - Pučery
87
Maxová Anna
Pučery 16, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73,113,439-Pučery
88
Michálek Milan
Pučery 24, Kořenice, 281 44 Zásmuky
282 - Pučery
89
Michálek Zdeněk
Pučery 47, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73,113,137-Pučery
90
Michálková Libuše
Pučery 40, Kořenice, 281 44 Zásmuky
20, 696 - Pučery
91
Milík Josef Ing.
Břežany II 190, 282 01 Český Brod
192 - Pučery
92
Miškovská Irena
Lošánky 2, Lošany, 280 02 Kolín 2
436 - Pučery
93
Mládek Antonín
U Nadjezdu 360, Kutná Hora-Sedlec, 284 03
Kutná Hora 3
456 - Pučery
94
Mlázovská Věra
Bečváry 72, Bečváry, 281 43 Bečváry
95
Mlázovský Josef
96
Mlázovský Josef
97
Mlázovský Petr
Bečváry 72, 281 43 Bečváry
138 - Pučery
Dürerova 2175/14, Praha-Strašnice, 100 00 Praha
10
70 - Pučery
Blatovská 2302/7, Praha-Strašnice, 100 00 Praha
10
70 - Pučery
98
MNV Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny , 281 44 Zásmuky
195 - Pučery
99
MNV Kořenice
Kořenice , 280 02 Kolín 2
1 - Pučery
100 Moravec František Ing.
Horní Kruty 36, 281 46 Horní Kruty
467 - Pučery
101 Moťka Otakar
Radnické schody 172/7, Praha-Hradčany (Praha
1), 118 00 Praha 011
715 - Pučery
102 Nádvorníková Olga
Malenovice 12, Suchdol, 284 01 Kutná Hora 1
494 - Pučery
103 Nedvěd Václav Ing.
Bečváry 174, Bečváry, 281 43 Bečváry
700 - Pučery
104 Němeček Otto
Chotouchov 3, Kořenice, 281 44 Zásmuky
701 - Pučery
105 Novák Zdeněk
Pučery 2, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 451 - Pučery
106 Nováková Jaroslava
Pučery 2, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73 - Pučery
107 Nováková Jaroslava
Pučery 2, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 451 - Pučery
108 Novotná Alena
Kořenice 12, 280 02 Kolín 2
121, 195 - Pučery,
245 Mančice
109 Novotná Marie
Bečváry 144, 281 43 Bečváry
494 - Pučery
110 Novotný Vladimír
Hašplířská 565, Kutná Hora-Hlouška, 284 01
Kutná Hora 1
73, 705 - Pučery
111 Nykl Ladislav
Molákova 581/28, Praha-Karlín, 186 00 Praha 86
468 - Pučery
112 Obec Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny , 281 44 Zásmuky
488 - Pučery
113 Obec Kořenice
Kořenice 78, 280 02 Kolín 2
10001 - Pučery
226345/2011-MZE-130705
6
Vary-
138 - Pučery
114 Ofukaný Miroslav
Bečváry 143, Bečváry, 281 43 Bečváry
455, 489 - Pučery
115 Opplová Hana
Křižíkova 616, Uhlířské Janovice-Uhlířské
Janovice, 285 04 Uhlířské Janovice
463, 489 - Pučery
116 Panenka Jaroslav
Domov důchodců 323, Český Brod-Český Brod,
282 01 Český Brod
489 - Pučery
117 Panenka Petr
Benešova 756, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
118 Pastorková Drahuše
Václavské nám. 824/29, Praha-Nové Město, 110
00 Praha 1
622 - Pučery
119 Pazdera Josef
Mlékovice 51, Toušice, 281 44 Zásmuky
469 - Pučery
73, 579 - Pučery
120 Pazdera Josef
466 - Mančice
121 Pazderová Jindřiška
466 - Mančice
122 Pedálová Marie
Sibiřská 371, Ústí nad Labem-Neštěmice, 403 31
Ústí nad Labem 16
606 - Pučery
123 Pěnička Miloš
Bečváry 155, Bečváry, 281 43 Bečváry
633 - Pučery
124 Peroutková Yveta
U Borků 682, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
608 - Pučery
125 Petráš Miroslav
Dr. Konečného 908, Kostelec Nad Černými Lesy,
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
176 - Pučery
126 Petrová Ludmila
Dělnická 803, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
127 PÍŠA ALOIS
37, 489 - Pučery
265, 473 - Pučery
128 Píša Ivan
Bečváry 109, Bečváry, 281 43 Bečváry
129 PÍŠOVÁ ANNA
470, 489 - Pučery
265, 473 - Pučery
130 PODHAJSKÁ BARBORA 281 43 Bečváry Čp 127
471 - Pučery
Malecká 171, Chrudim-Chrudim IV, 537 05
Chrudim 5
84 - Pučery
131 Podhajský Antonín
PODHAJSKÝ
132 FRANTIŠEK
281 43 Bečváry Čp 127
471 - Pučery
133 Poledne Josef Ing.
Jižní 503, Zásmuky-Zásmuky, 281 44 Zásmuky
276, 600 - Pučery
134 Polesná Libuše
Na Patnácti kopách 718, Kolín-Kolín IV, 280 02
Kolín 2
185 - Pučery
135 Polesný Josef
Na Patnácti kopách 718, Kolín-Kolín IV, 280 02
Kolín 2
185 - Pučery
136 Poplerová Marie Mgr.
Legionářská 453, Pardubice-Rosice, 533 51
Pardubice 17
478 - Pučery
137 POSPÍŠIL JOSEF
472 - Pučery
138 Pospíšilová Marie Ing.
Pozemkový
139 republiky
fond
Hlízov 135, Hlízov, 285 32 Hlízov
370 - Pučery
České Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, 130 00 Praha 73,
113,
489,
3
10002 - Pučery
140 Procházka Jan Ing.
226345/2011-MZE-130705
Tyršova 811, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
7
193, 265 - Pučery
141 Procházková Helena
Na Průhonech 462, Zásmuky-Zásmuky, 281 44
Zásmuky
370 - Pučery
142 RADOVNICKÁ ANNA
RADOVNICKÁ
143 BARBORA
435 - Pučery
435 - Pučery
144 RAKOVÁ MATYLDA
Mančice Čp 45
195 - Pučery
145 Rejhová Hana
Pučery 23, Kořenice, 281 44 Zásmuky
551 - Pučery
146 Roček Jaroslav
Mančice 50, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
195, 485 - Pučery
147 Ruml Karel
40 Calumet Drive N , 43023 Granville
447 - Pučery
148 Rumlová Eva MUDr.
Raisova 1500/16, Nymburk-Nymburk, 288 02
Nymburk 2
447, 620 - Pučery
149 RŮŽIČKA ALOIS
150 Rytina Jaroslav
435 - Pučery
Zahradní 130, Ratboř, 281 41 Ratboř
67 - Pučery
Bečváry 167, Bečváry, 281 43 Bečváry
151 Rytina Josef
Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, 140 00 Praha 4
152 ČR
67 - Pučery
153 Říha Antonín
Bečváry 61, Bečváry, 281 43 Bečváry
16, 489 - Pučery
154 Říhová Zdeňka
Bečváry 61, Bečváry, 281 43 Bečváry
16, 489 - Pučery
155 Sedláček František
Mančice 19, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
121, 195 - Pučery,
245 - Mančice
156 Sobotková Eva
Mančice 8, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
195, 486 - Pučery
698 - Pučery
Správa železniční dopravní Dlážděná 1003/7, Praha-Nové Město, 110 00
Praha 1
189 - Pučery
157 cesty, státní organizace
158 Srb Miloš
159 Stárek Jan
Jateční 800, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2
195, 208 - Pučery
Krymlov 35, Oleška, 281 63 Kostelec nad 73, 113, 258 Černými Lesy
Pučery
160 Starý Libor
Poďousy 18, Bečváry, 281 44 Zásmuky
190 - Pučery
161 Starý Tomáš
Poďousy 18, Bečváry, 281 44 Zásmuky
190, 265 - Pučery
Sternbergová
162 Diana
Franziska Masarykova 1, Častolovice-Častolovice, 517 50
Častolovice
656 - Pučery
163 Strašil Jan
Chelčického 736, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
265, 304 - Pučery
164 Strašilová Lenka
Chelčického 736, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
265, 304 - Pučery
165 Středočeský kraj
167 Svátek Vladimír Ing.
Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, 150 00 Praha 5 294 - Pučery
Jungmannova 18/5, Praha-Nové Město, 110 00
Praha 1
622 - Pučery
73, 113, 452
Havlíčkova 346, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Pučery
168 Svatušková Emilie
Ratenice 47, 289 11 Pečky
195 - Pučery
169 Svoboda Josef
Bečváry 65, 281 43 Bečváry
474 - Pučery
166 Stuchlová Růžena
226345/2011-MZE-130705
8
-
170 SVOBODA LADISLAV
171 Svoboda Milan Ing.
446 - Pučery
Dr. Antonína Dvořáka 1486/10,
Nymburk, 288 02 Nymburk 2
Nymburk-
444 - Pučery
173 Svoboda Stanislav
K Rybníku 21, Radovesnice I-Radovesnice I, 280 73, 113,
02 Kolín 2
Pučery
73, 113,
Baranova 1878/10, Praha-Žižkov, 130 00 Praha 3 Pučery
174 Svobodová Libuše
Dr. Antonína Dvořáka 1486/10, Nymburk, 288 02
Nymburk 2
73, 113 - Pučery
175 Šedivá Anna
Kolbenova 764/12, Praha-Vysočany (Praha 9),
190 00 Praha 9
264 - Pučery
176 Šedivá Lydie
Výkup 319, Zásmuky, 281 44 Zásmuky
494 - Pučery
177 Šedivá Marie
Bečváry 98, 281 43 Bečváry
55 - Pučery
178 Šedivý Martin
Mančice 58, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
167 - Pučery
179 ŠILHÁN JOSEF
468 22 Železný Brod Těpeřská Čp 464
172 Svoboda Miroslav
183
-
183
-
181 Školová Stanislava
466, 489 - Pučery
73, 113, 445 Prosecká 680/121, Praha-Prosek, 190 00 Praha 9
Pučery
Spojovací 262, Kojetice-Kojetice, 250 72 Kojetice 73, 113, 445 u Prahy
Pučery
182 Šmídová Alena
Bílé Podolí 42, Bílé Podolí, 285 72 Bílé Podolí
180 Šimková Věra
183 ŠPAČEK JAN
184 Špačková Miloslava
209 - Pučery
477 - Pučery
Bečváry 57, Bečváry, 281 43 Bečváry
185 ŠPAČKOVÁ RŮŽENA
100 - Pučery
477 - Pučery
186 Štěpánek Vladimír
Drahobudice 4, Drahobudice, 281 44 Zásmuky
702 - Pučery
187 Švec Josef
Pučery 36, Kořenice, 281 44 Zásmuky
719 - Pučery
188 Švecová Růžena
Pučery 20, Kořenice, 281 44 Zásmuky
454 - Pučery
189 Tejnická Anna
Pučery 52, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 113 - Pučery
190 Tejnický František
Strážnická 976/13, Brno-Slatina, 627 00 Brno 27
73, 113 - Pučery
191 Tejnický Zdeněk
Dolní Kruty 41, Horní Kruty, 281 46 Horní Kruty
73, 113 - Pučery
192 TLAPÁKOVÁ ANNA
193 Tománková Olga
446 - Pučery
Kozolupská 279/2, Plzeň-Křimice, 322 00 Plzeň
22
170, 195 - Pučery
194 Trnka Josef
Poďousy 7, Bečváry, 281 44 Zásmuky
123 - Pučery
195 Trnková Eva
Poďousy 7, Bečváry, 281 43 Bečváry
123 - Pučery
196 Ulrichová Jaroslava
Zápská 532/10, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav-Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs
n.Labem-St.Bol.1
464 - Pučery
197 Václavíčková Ivana Ing.
Brankovická 331, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
198 Vajglová Miloslava
Třebešovská 214/102, Praha-Horní Počernice, 193
00 Praha 913
370 - Pučery
226345/2011-MZE-130705
9
170 - Pučery
199 VERNER ANTONÍN
Pučery
435 - Pučery
200 VERNEROVÁ ANNA
Pučery
435 - Pučery
201 Veselá Jana
Bečváry 131, Bečváry, 281 43 Bečváry
156, 489 - Pučery
202 Větrovec Vladimír
Okružní
575,
Uhlířské
Janovice-Uhlířské
Janovice, 285 04 Uhlířské Janovice
20, 696 - Pučery
203 Vojáčková Jaroslava
Na Obci 87, Starý Kolín-Starý Kolín, 281 23 Starý
Kolín
87 - Pučery
204 Volf Jan
Raisova 202, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
53, 73 - Pučery
205 Vondráček František
Mlékovice 46, Toušice, 281 44 Zásmuky
709 - Pučery
206 Vondráček Jan
Pučery 26, Kořenice, 281 44 Zásmuky
568 - Pučery
207 Vondráček Pavel
Bečváry 9, Bečváry, 281 43 Bečváry
73 - Pučery
208 Vondráčková Božena
Žehuň 106, Žehuň, 289 05 Žehuň
709 - Pučery
209 Všetečková Dana
Pučery 46, Kořenice, 281 44 Zásmuky
38, 73 - Pučery
210 Zahajská Ludmila
Bečváry 132, 281 43 Bečváry
605 - Pučery
211 Zahajský Jaroslav
Bečváry 122, 281 43 Bečváry
605 - Pučery
212 Zápotocký Alois
Neratovice
476 - Pučery
213 ZAS Bečváry a.s.
Bečváry 193, 281 43 Bečváry
606, 671 - Pučery
Zemědělská
214 vodohospodářská správa
Hlinky 60/144, Brno-Pisárky, 603 00 Brno 3
703 - Pučery
215 ZEVOS, s.r.o.
Lošany 61, Lošany, 280 02 Kolín 2
556 - Pučery
ROZDĚLOVNÍK OPRÁVNĚNÝCH OSOB
671, 700, 701, 702
- Pučery
216 Česká republika
217 ČEZ Distribuce, a. s.
218 Komerční banka, a.s.
219 Svoboda Miroslav
220 Vondráček Pavel
Všeobecná
zdravotní
221 pojišťovna České republiky
226345/2011-MZE-130705
Teplická 874/8, Děčín-Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín 2
294 - Pučery
Na příkopě 969/33, Praha-Staré Město, 114 07
Pučery 49, Kořenice, 281 44 Zásmuky
Bečváry 9, Bečváry, 281 43 Bečváry
671 - Pučery
15 - Pučery
73 - Pučery
Orlická 2020/4, Praha-Vinohrady, 130 00 Praha 3
73 - Pučery
10
Download

svolání úvodního jednání(pdf) - Informační server obce Dolní Chvatliny