Strategie chytré
specializace (RIS3) pro
Královéhradecký kraj
12.11.2013
Závěrečná konference projektu CEPIN
Co je to RIS3 / S3
• Strategický přístup k ekonomickému
rozvoji regionu v oblasti výzkumu a
inovací
• Kontinuální proces identifikování
příležitostí a pozitivních stránek regionu,
který může profitovat ze specializace v
konkrétních oblastech vědy či technologie
• Více informací:
s3platform.jrc.ec.europa.eu
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-pro-cr
Co je to RIS3 / S3
• Přístup k nalezení konkurenční výhody VaI
• Důraz na výběr priorit (nikoliv konkrétních organizací)
• Vyhýbání se imitaci vyspělých regionů
• Zapojení podnikatelského přístupu do procesu
• Podpora upgradingu firem v rámci globálních
hodnotových řetězců
• Respektování potřeby kritické velikosti → Je reálné
dosáhnout (mezi)národní excelence?
Proč RIS3 / S3 ?
• Předběžná podmínka Evropské komise pro čerpání
peněz na výzkum, vývoj a inovace v členských
státech a jejich regionech
• Regionální dimenze → národní dimenze
• S3 je provázána na 2 relevantní operační programy
(OP VVV a OP PIK)
RIS3 / S3 – principy zpracování
• využití konkurenční výhody regionu
• podpora propojení různých sektorů a odvětví (related
variety)
• spolupráce a kolektivní snaha veřejného a
soukromého sektoru společně s akademickou sférou
• využití stávajících koncepcí, studií a analýz
RIS3 / S3 – realizační struktura
• Národní koordinátor - MŠMT
• Národní RIS3 koordinační rada
• RIS3 facilitátor pro celou ČR
• V každém kraji:
–strategická úroveň (včetně regionálního leadera)
–výkonná úroveň
–krajský S3manažer
–inovační platformy
RIS3 / S3 – nároky na výsledné strategie
Strategie budou posuzovány Evropskou komisí
• popis procesu přípravy strategie
• identifikace leadera
• jak byly vybrány priority
• popis a vysvětlení vize regionu
• reálnost dosažení kritické velikosti
• milníky, odpovědnosti, rozpočet
• stimulují opatření investice soukromých firem do VaV?
• navazování zahraničních vazeb MSP
• jsou cíle konkrétní, dosažitelné a měřitelné?
….
RIS3 / S3 – regionální annex
Analytická část
• stručná socioekonomická analýza kraje z hlediska
výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI)
• analýza VaVaI systému kraje
• existující relevantní analýzy
• existující podpůrná schémata
• aktéři VaV působící v kraji a jejich analýza
• analýza firem v kraji a jejich inovační a exportní
výkonnost
• analýza dalších aktérů podporujících VaVaI
• SWOT analýza VaVaI systému kraje
RIS3 / S3 – regionální annex
Strategická část
• strategická vize regionu, cíle a nástroje k dosažení
• horizontální a vertikální priority
• spolupráce regionu s jinými regiony (ČR, svět)
• implementační struktura pro realizaci RIS3
• časový plán a rozpočet
• systém monitorování pokroku a evaluace
Harmonogram
• Návrh národní RIS3 strategie (předpoklad 12/2013)
• Návrh regionálních annexů (předpoklad 12/2013)
• Finální verze dokumentů (předpoklad 5/2014)
• Harmonogram může doznat změn
–Start práce facilitátora
–Vyjednávání nového programového období EU
Výzkumné organizace
1. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
3. Univerzita Hradec Králové
4. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany
5. Fakultní nemocnice Hradec Králové
6. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský
Holovousy s.r.o.
Výzkumné organizace
7. Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. - pracoviště Nový
Hrádek
8. Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. – pobočka
Hradec Králové
9. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – oddělení
chovu prasat Kostelec nad Orlicí
10. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,
v.v.i. – výzkumná stanice Opočno
Zprostředkující instituce
1. Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
2. Centrum transferu biomedicínských technologií
Hradec Králové
3. Centrum textilních technologií a vzdělávání INOTEX
s.r.o., Dvůr Králové nad Labem
4. Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví
Veřejná správa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Obce s rozšířenou působností
Centrum investic, rozvoje a inovací
CzechInvest
Úřad práce
Střechové organizace
1. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého
kraje
2. Svaz průmyslu a dopravy ČR
3. Asociace inovačního podnikání ČR
4. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
5. Klastry
6. Národní / evropské technologické platformy
Inovační podnikání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Biomedicína
Strojírenství a ekosystém automotive
Textil
ICT
Potravinářství a zemědělství
(Opto)elektronika, elektrotechnika
Další kroky
• Realizaci setkání stakeholderů s cílem definovat
vhodná podpůrná schémata a stanovit horizontální a
vertikální priority
• Setkání aktualizované Rady pro výzkum, vývoj a
inovace Královéhradeckého kraje
Zadání pro tvorbu RIS3 strategií se stále vyvíjí
RIS3 jako příležitost pro region
Platforma investic, rozvoje a inovací
Královéhradeckého kraje
Průřezová témata:
• trh práce
• vzdělávání
• sociální podnikání
• finance
Kontakt:
Ing. Pavel Šubrt
[email protected]
+420 495 817 828
Fórum investic, výzkumu a inovací v
Královéhradeckém kraji
• 11. prosince 2013
• Nové Adalbertinum, Hradec Králové
• Aktuální stav příprav nového období (MŠMT, MPO,…)
• Prezentace klíčových hráčů
• Detailnější informace o RIS3
• Setkání klíčových hráčů RIS3 Královéhradeckého a
Pardubického kraje (spolupráce, networking)
• Prezentace projektů z kraje
www.strategie2020.cz , www.riskhk.cz
Kontakt
Daniel Všetečka, MSc.
Odborný konzultant
S3 manažer pro Královéhradecký kraj
Centrum investic, rozvoje a inovací
T: 495 817 810
Soukenická 54
M: 720 404 204
500 03 Hradec Králové
E: [email protected]
cz.linkedin.com/in/danielvsetecka
Děkuji za pozornost
Download

07. Daniel Vsetecka - RIS3.pdf