www.ronn.cz
Vsakovací systémy
a nádrže pro využití
dešťové vody
Odlučovací a vsakovací technika
RONN TECH
Vsakování
Odborné vsakování RONN BLOK
Při správném použití vsakovacích systémů můžeme odlehčit přetížené kanalizační síti a zabránit nadměrnému
zatěžování ČOV. Díky použití vsakovacích systémů lze ekonomicky navrhovat i dešťovou kanalizaci nebo používat dešťovou vodu k užitkovým
účelům.
Moduly RONN BLOK a RONN TUNEL
jsou určené pro navrhování vsakovacích systémů pro velké průmyslové
plochy i pro malé rodinné domky.
Firma RONN nabízí návrhy vsakovacích systémů zdarma.
Další podrobné informace o sortimentu RONN naleznete na naší domovské stránce www.ronn.cz.
2
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Vsakování
Výpočet vsakování
Plánování a měření
Vsakovací jednotky musí být propočítávány dle místních srážkových poměrů. U samostatných jednotek se
vychází z hodnoty 5-tiletého překračovaného množství srážek, tzn.
n=0,2/a. U systému s retenční plochou a se vsakovací jednotkou se vychází z hodnoty jednoletého překra-
čovaného množství srážek, tzn.
n=1/a pokud existuje nouzový přepad.Vliv na výpočet má též množství
dešťových srážek, propustnost půdy,
velikost plochy (střechy, parkoviště) a
odtokové hodnoty.
rojektu
šeho p
Dle Va
eme
navrhn
ání
v
o
k
a
vs
Roční srážkové úhrny
[ l/s/ha ]
pro 15-ti sek. déšť
Výpočet malých objektů
Ústí nad Labem
130
Hradec Králové
125
Praha
120
Ostrava
145
Nové Město na Moravě
140
České Budějovice
160
Brno
105
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 100
100 - 120
201 - 140
Velikost ploch
Množství dešťových srážek je udáváno jako množství vody
při 15-ti minutovém dešti při překročení jednoleté maximální hodnoty v litrech/sec. na 1 ha plochy.
nevhodný
k vsakování
vhodný
štěrk
hrubý písek
jemný písek
suť
jíl
10-10
10-8
10-6
Hodnota propustnosti
10-4
10-2
k, [m/s]
10
r15,n=1=100 l / (s*ha)
Propustnost
kr (m/sec)
S k=0,95
1*10
štěrk
r15,n=1=120 l / (s*ha)
A=100m2
A=150m2
A=200m2
A=100m2
A=150m2
A=200m2
objem v m
počet modulů
0,76
3
1,15
4
1,33
5
0,95
4
1,35
5
1,71
6
1*10-4
hrubý písek
objem v m 3
počet modulů
1,59
6
2,39
8
3,18
11
1,90
7
2,85
10
3,61
13
1*10-5
jemný písek
objem v m 3
počet modulů
2,28
8
3,38
12
4,50
16
2,66
10
4,00
14
5,13
18
1*10-6
suť
objem v m 3
počet modulů
2,55
9
3,82
14
4,50
18
3,04
11
4,37
16
5,89
21
1*10-7
jíl
objem v m 3
počet modulů
-3
3
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Vsakování již možné není
3
Vsakování
Vsakování - systém RONN BLOK
bez použití štěrku, trubek a měření
Flexibilní a vysoce účinný RONN Blok
nachází uplatnění především v komunální a průmyslové oblasti. Může být
použit k odvodnění střech, ploch, silnic ale i k odvodnění velkých průmyslových ploch. Díky stabilní konstrukci přenáší extrémní zatížení. Při překrytí zeminou 800 mm je u pojezdové verze pro nákladní auta možné
zatížení. Při používání těchto bloků
se nekladou žádné hranice.
Parkoviště, skladovací plochy, tovární
plochy - vše je možné odvodnit pomocí RONN Bloků.
RONN Blok
Sortiment
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Barva
Obj. číslo
B-osobní auta
1200
600
420
zelená
360011
D-nákladní auta 1200
600
420
černá
360010
RONN Blok - kompletní sada
Se skládá z: RONN Blok, spojovacích elementů
Koncové odvzdušnění
koncového odvzdušnění DN 100 a Tex 200 geotextilie.
DN 100
Osobní auta - pojezdové při překrytí zeminou od min. 500 mm,
Obj. číslo 202004
max. hloubka zabudování 1800 mm. Dbejte pokynů v montážním návodě.
Objem
[litrů]
Počet kusů RONN Blok
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Obj. číslo
600
2
2400
600
420
360120
1200
4
2400
1200
420
360121
1800
6
3600
1200
420
360122
Sady je možné kombinovat / rozšiřovat.
Spojovací elementy
pro horizontální a vertikální spojení
10 kusů
Obj. číslo 369012
Nákladní auta - pojezdové při překrytí zeminou od min. 800 mm,
max. hloubka zabudování 2650 mm. Dbejte pokynů v montážním návodě.
Objem
[litrů]
Počet kusů RONN Blok
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Obj. číslo
600
2
2400
600
420
360101
1200
4
2400
1200
420
360102
1800
6
3600
1200
420
360100
Tex 200 Geotextilie
pro jeden RONN Blok o velikosti 2,00 x 2,50 m
Obj. číslo 369010
Role 1 x 5 m
Obj. číslo 369014
Sady je možné kombinovat / rozšiřovat.
4
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Jednoduchá instalace
95% úložný objem
Díky stabilní konstrukci bloku pro nákladní auta snáší extrémní zatížení.
Pro 80 cm překrytí zeminou je možné
zatížení 10 t/m2 (krátkodobě 60 t),
aniž by došlo ke změnám vsakovacích
vlastností. RONN Blok pro osobní auta umožňuje dlouhodobé zatížení 3,5
t/m2.
Je možná bez těžké techniky, jeden
vsakovací blok váží pouze 15 kg.
Vsakovací blok nahrazuje běžnou
vsakovací trubku se štěrkovým obalem. Proto se provádí méně výkopů a
jsou nižší náklady na stavební práce.
Libovolné navrhování
Ve formě do řady nebo do bloku lze
výrobek plošně instalovat maximálně
v pěti vrstvách. Díky praktickým spojkám je spojování velmi jednoduché.
Malá konstrukční výška
Umožňuje použití také při vysokém
stavu spodní vody nebo v případě kamenitého podloží.
3-D průtok
Zaručuje trvale vysoký vsakovací výkon.
Stavebnicový systém
Bloky lze sestavovat podle potřeby
prostřednictvím rychlospojek do řad
nebo sloupců. Tento systém je ideální
jak pro malé tak i velké projekty.
Úspora materiálu
Objem jednoho vsakovacího RONN
Bloku 300 nahradí objem 37 m drenážních trubek DN 100.
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
5
Vsakování
Vysoká výkonnost
pomocí bloků RONN Blok
RONN Blok je speciálně vyvinutý systém pro vsakování nebo zadržování
dešťových vod. Struktura a konstrukce bloků dovoluje sestavovat
různé vsakovací plochy a moduly také pod dopravou zatíženými plochami. Dimenzování a konstruování
bloků se řídí bezpodmínečně předpisem ATV-DVWK-A 138. Pro ochranu před zanášením bloků nečistotami je nutné zabudovat vsakovací filtr. Zabudování provádí odborná firma.
Volba umístění
Vzdálenost vsakovací jednotky od
nepodsklepených budov musí být více než 6 m. Pro optimální funkci
vsakování je vhodné zabudovat
RONN Bloky min. ve vzdálenosti
1 m od hl. spodní vody. Vzdálenost
bloků ke stojícímu nebo plánovanému stromořadí musí odpovídat minimálně průměru koruny stromů.
Montáž odvzdušnění
Na sestavu bloků bude na každém
konci napojené vedení pro přívod
a odvod vzduchu (odvzdušnění).
Toto vedení musí být min. 200 mm
zapuštěno do modulu. Při rozsáhlých plochách bloků je nutné zabudovat více šachet pro odvod a přívod vzduchu.
Zabudování RONN Bloku
Na srovnané dno předem vykopané
jámy se položí voděpropustná geotextilie s překrýváním min. 500
mm, na kterou se položí jednotlivé
bloky. Spojování nastává pomocí
spojovacích elementů. Pro spojení
dalších stran používáme min. 4 kusy
spojovacích elementů. Pro vytváření
modulů z jednotlivých bloků je nutné řádné pospojování, aby nedocházelo k posuvům. Před zasypáním
musíme kompletně zabalit modul
do geotextilie s překrytím min. 500
mm.
Technická data
Objem
300 litrů
Délka
1200 mm
Šířka
600 mm
Výška
420 mm
Vstupy
vždy 2x DN 100 a
DN 125/150
Hmotnost
cca 15 kg
Materiál
RONN Blok 300
pro nákladní i osobní auta:
100% Polypropylen (PP)
Recyklovatelný materiál
DN 125
DN 150
DN 100
DN 125
DN 150
DN 100
600
420
Vsakování
Instalace vsakovacích jednotek
1200
6
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Vsakování
Maximální překrytí zeminou a hloubka zabudování
Zatížení
RONN Blok - nákladní
RONN Blok - osobní
krátkodobé max. 10 t/m2
dlouhodobé max. 5 t/m2
krátkodobé max. 7,5 t/m2
dlouhodobé max. 3,5 t/m2
250 mm
5000 mm
400 mm
3000 mm
Min. překrytí zeminou
Max. hloubka zabudování
bez zatížení dopravou
Min. překrytí zeminou
Max. hloubka zabudování
při zatížení os. vozidly
250 mm
5000 mm
Min. překrytí zeminou
Max. hloubka zabudování
při zatížení nákl. vozidly (12 t)
500 mm
5000 mm
Min. překrytí zeminou
Max. hloubka zabudování
při zatížení nákl. vozidly (30 t)
500 mm
4600 mm
Min. překrytí zeminou
Max. hloubka zabudování
při zatížení nákl. vozidly (40 t)
700 mm
4100 mm
Min. překrytí zeminou
Max. hloubka zabudování
při zatížení nákl. vozidly (60 t)
800 mm
3700 mm
400 mm
3000 mm
není přípustné
není přípustné
není přípustné
není přípustné
Řez vsakovacího systému
koncové odvzdušnění
Universální filtr - 3 Extern
Kypřící materiál
RONN Blok 300
Geotextilie
Tex 200
Řez systému pro využití dešťové vody
Universální filtr - 3 Extern
vrstva písku
(jako ochranná folie)
RONN Blok 300
vodou nepropustná
Geotextilie
Universální šachta 600
folie
Tex 200
s teleskopem
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
7
Vsakování
Vsakování - systém RONN Tunel
cenově výhodný a skladný
RONN Tunel je vyvinutý především
pro použití v soukromém sektoru,
např. odvod dešťové vody z rodinného domu. Systém se skládá z několika Tunelů-modulů a dvou koncových
desek a umožňuje jednoduché dimenzování.
Prodlužování je možné z čelní části
RONN Tunelu a díky nízké hmotnosti
(11 kg) je to velmi snadné. Takto sestavené moduly umožňují dlouhodobé zatížení cca 3,5 t/m2. Používají se
pro zatížení osobními vozidly.
RONN Tunel osobní
Sortiment
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Barva
Obj. číslo
Osobní auta
1220
800
510
černá
410090
Kontrolní šachta
DN 200
Koncová deska pro RONN Tunel osobní
Obj. číslo 410092
Sortiment
Barva
Obj. číslo
koncová deska
černá
410091
Vsakovací sada
Koncové odvzdušnění
Se skládá z: RONN Tunel, 2 koncové desky,
DN 100
koncové odvzdušnění DN 200 a Tex 200 Geotextilie
Obj. číslo 202004
Pojezdové osobními vozidly při překrytí zeminou od 500 mm,
2500
max. hloubka zabudování 2500mm. Dbejte pokynů v montážním návodě.
Objem
[litrů]
Počet RONN Tunelů
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Obj. číslo
1200
4
4700
800
510
410100
1800
6
7020
800
510
410109
2400
8
9340
800
510
410101
3000
10
11660
800
510
410110
3600
12
13980
800
510
410103
Tex 200 Geotextilie
pro jeden RONN Tunel o velikosti 1,50 x 2,50 m
Obj. číslo 369026
Role 1 x 5 m
Obj. číslo 369014
Sady je možné kombinovat / rozšiřovat.
Při použití více koncových desek je možné sestavovat moduly ve více řadách.
8
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Vysoký zadržovaný objem
Jednoduchá montáž
Díky speciální konstrukci RONN Tunel je možné
jejich stohování. Na paletu se vejde až 42 ks,
což šetří náklady na dopravu a prostor skladovacích ploch.
RONN Tunel umožňuje zadržovat
3x větší objem než štěrkový rigol.
Jeden modul (11 kg) nahradí cca 800
kg štěrku a 36 m drenážních trubek.
Montáž modulů je jednoduchá, rychlá a variabilní. Montáž je možná bez
použití těžké mechanizace, protože
RONN Tunel váží jen 11 kg.
Jednotlivé moduly se pospojují v řadu a na začátek a konec se nasadí
koncové desky.
Na paletě jsou tunely
až do objemu 12.600 litrů
Pojízdné osobními
automobily
Sestavené moduly umožňují dlouhodobé zatížení cca 3,5 t/m2. Používají
se pro zatížení osobními vozidly.
Rentabilita
Díky užitečným vlastnostem a nízké
ceně je vysoce rentabilní.
3-D průtok
Snadné dimenzování
RONN Tunel lze snadno prodlužovat
a vytvářet potřebné zadržovací objemy.
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Zaručuje trvale vysoký vsakovací výkon.
9
Vsakování
Skladnost
Vsakování
Instalace vsakovacích jednotek
pomocí vsakovacích tunelů RONN Tunel
Vsakovací tunel je speciálně vyvinutý
systém pro vsakování či zadržování
dešťové vody. Struktura vsakovacího
tunelu dovoluje jeho zabudování do
malých hloubek pod povrch, a to
i pod parkovací či odstavné plochy.
U větších objektů je nutný výpočet
rozměrů.
Volba polohy
Montáž větracích potrubí
Větrací potrubí se napojí z čela vsakovacího tunelu. K tomu je nutno vyříznout otvor v čele modulu v místě
vyznačeném perforací. Trubka musí
být nejméně 200 mm zasunuta do
modulu. Pro zajištění stejnoměrného
vstupu vody je nutno, pokud má systém více větví, počítat s odvětráním
v každé větvi.
Odstup od budov, které nemají odizolované sklepní prostory, musí být
minimálně 6 m. Pro optimální funkci
vsakování musí být vsakovací tunely
vzdáleny nejméně 1 m od spodní vody. Stromy musí být obcházeny nejméně mimo průměr stávající či dorůstající koruny.
Zabudování vsakovacího
tunelu
Vodorovné lože vysypeme asi 80 mm
vrstvou štěrku hrubosti 8/16. Na tuto
vrstvu uložíme vsakovací tunely, podélně pospojujeme. Pro zajištění stejnoměrného vsakování zasypeme vsakovací tunely štěrkem o hrubosti
20/40 do výše 150 mm nad tunel.
Před dosypáním zeminou štěrkovou
výplň zakryjeme geotextilií.
DN 200
Technická data
Objem
300 litrů
Délka
1220 mm
490
510
(vč. koncových desek)
Šířka
800 mm
Výška
510 mm
Vstupy
horní: DN 100, 150,
1160
Délka včetně koncové desky 1220
400
200, 300
dolní: DN 100
Hmotnost
cca 11 kg
Materiál
100% Polypropylen (PP)
Recyklovatelný materiál
DN 200
DN 100
DN 100
DN 150
DN 200
DN 300
800
DN 100
koncová deska, obj.č. 231004
10
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Vsakování
Maximální překrytí
a hloubka zabudování
RONN Tunel
Zatížení
krátkodobé max. 7,5 t/m2
dlouhodobé max. 3,5 t/m2
Min. překrytí zeminou bez zatížení dopravou
250 mm
Min. překrytí zeminou při zatížení os. vozidly
500 mm
Max. hloubka zabudování
2500 mm
Částečný řez - pohled shora
pojezdová plocha osobními vozidly
výplňový materiál
zemina
výplňový materiál: původní zemina/písek
o hodnotě kf-Wert 1 x 10-5 m/s
Geotextilie (např.: Tex 200)
štěrk 20/40
RONN Tunel
připojovací potrubí
max. DN 300
hlavní potrubí
Příčný řez
zemina
výplňový materiál: původní
zemina/písek o hodnotě k f1 x 10-5m/s
vývod pro kontrolu
a odvzdušnění
pojezdová plocha
osobními vozidly
500 až
2000
štěrk 20/40
510
100
Geotextilie např.: Tex 200
RONN Tunel
Příčný řez - otevřeným systémem s retenční plochou a vsakovací jednotkou
silnice nebo
parkoviště
500 – 2000 max.
Geotextilie
výplňový materiál: původní zemina/
písek o hodnotě k f-Wert 1 x 10-5 m/s
RONN Tunel
Rozměry v mm
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
11
Vsakování
Vsakování - systém s retenční
plochou a vsakovací jednotkou
šachta s řízeným odtokem / usazovací šachta s filtrem
Ve vsakovacím systému s retenční
plochou a vsakovací jednotkou voda
v retenční ploše prosakuje přes zásypový materiál do vsakovacích modulů, např. RONN Blok nebo RONN
Tunel. Pro projektování tohoto systé-
mu je důležitý koeficient vsakování
zásypového materiálu. Vyústění
ze vsakovacích modulů je do šachty
s řízeným odtokem. Použití tohoto
systému je převážně u objektů s velkými nepropustnými plochami (např.
parkoviště, velké skladovací plochy
atd.) V systému lze také použít filtrační šachtu s nouzovým přepadem.
max. hladina vody
ornice s pískem a koeficientem 1 x 10-5 m/s
Průsaková šachta s filtrem
RONN Tunel
Šachta s řízeným odtokem
nouzový
přepad
přepad
do kanálu
řízené škrcení
● Nastavitelná montážní výška 6001250 mm pomocí teleskopického
/ 400 mm
nástavce O
● Pochozí s plastovým víkem, nebo
tř. B125
● pojezdové s litin. poklopem tř. B
● Víko opatřené dětskou pojistkou
● Utěsněná až po povrch
● Žádná výšková ztráta mezi přítokem a odtokem
● pro plochy do 350 m2
● Napojení DN 100
● Nastavitelné odtokové množství
od 0,5–6,5 l/s
● Jiná řešení možná na poptání
Usazovací šachta s filtrem
1
3
2
12
Odtok
do vsakování
● 3-stupňový proces čištění
① Jemný filtr (0,35 mm velikost)
② Usazovací oblast
③ Potopená roura jako
odlučovač oleje
● Nastavitelná montážní výška
900–1600 mm pomocí teleskopic/ 400 mm
kého nástavce O
● Pochozí s plastovým víkem, nebo
tř. B125
● pojezdové s litin. poklopem tř. B
● Víko opatřené dětskou pojistkou
● Utěsněná až po povrch
● pro plochy do 1000 m2
● Napojení DN 150
Šachta s řízeným odtokem
Šachta s řízeným odtokem
Pochozí, Barva: zelená
Obj. číslo 340028
Šachta s řízeným odtokem
B125, Barva: černá
Obj. číslo 340029
Usazovací šachta s filtrem
Pochozí, Barva: zelená
Obj. číslo 340026
Usazovací šachta s filtrem
B125, Barva: černá
Obj. číslo 340027
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
1
Vsakování
Filtry pro vsakování
100%
žádné ztráty
děšťové
vody
2
pochozí
nebo B125
3
odtok k vsakování
Nouzový
přepad
vyčištěná voda
s odpadem do nádrže nebo vsakování
Průsaková šachta s filtrem
Universální filtr - 3 Extern
● 3-stupňový proces čištění
① Hrubý filtr
② Jemný filtr (0,35 mm velikost)
③ Sedimentační oblast
● Za držuje nečistoty, které snižují
vsakovací výkon.
● Ideální jako dvorní vpusť nebo
prvek systému s retenční plochou
a vsakovací jednotkou
● Pojezdové pro osobní vozidla s litinovým poklopem třídy B
● Nastavitelná montážní výška
570 – 1050 mm pomocí teleskopického nástavce 400 mm
● Pro plochy
do 350 m2 napojení DN 100,
do 500 m2 napojení DN 150
● Napojení DN 100 a DN 150
● Žádné ztráty dešťové vody
● Nastavitelná montážní výška
570 – 1050 mm pomocí teleskopického nástavce 400 mm
● Pochozí s plastovým víkem, nebo
pojezdové s litinovým poklopem
třídy B
● Víko opatřené dětskou pojistkou
● Zanedbatelná výšková ztráta (270
mm) mezi přítokem a odtokem.
● Pro plochy
do 350 m2 napojení DN 100,
do 500 m2 napojení DN 150
● Napojení DN 100 a DN 150
● Koš se sítem o velikosti 0,35 mm
Universální filtr - 3 Extern pro
průmyslové použití
● Stejná specifikace jako
u Universálního filtru - 3 Extern
● Pro plochy 1200 m2
● Nastavitelná montážní výška
800 – 1200 mm pomocí teleskopického nástavce 600 mm
● Pro plochy
do 750 m2 napojení DN 150,
do 1200 m2 napojení DN 200
● Napojení DN 150 a DN 200
● Koš se sítem o velikosti 0,35 mm
Universální filtr - 3 Extern
Universální filtr - 3 Extern
Pochozí, Barva: zelená
Pochozí, Barva: zelená
Obj. číslo 340020
Obj. číslo 340050
Průsaková šachta s filtrem
Universální filtr - 3 Extern
Universální filtr - 3 Extern
B125, Barva: černá
B125, Barva: černá
B125, Barva: černá
Obj. číslo 340025
Obj. číslo 340021
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Obj. číslo 340051
13
k zadržování dešťové vody a odlehčení kanalizačních sítí
Retenční nádrže
Slouží k zadržování dešťové vody
a odlehčení kanalizačních sítí.
Zadržování dešťové vody je na přání
zákazníka možné regulovat od 0,05 2,0 l/sec. odtokem do kanalizace. Při
silném dešti stoupá hladina vody
v nádrži a odtéká řízeným odtokem
na plováku do kanalizace. Dochází
tak k odlehčování kanalizací a ČOV.
Vodní hladina může stoupat až
k nouzovému přepadu a po dešti
opět pomalu klesá.
Max. hladina vody
(krátkodobě)
Nouzový přepad
Řízený odtok
Kanalizace
nebo vsakování
Zadržovaný
objem
Klidný odtok
Max. hladina vody
(dlouhodobě)
Celkový
Zadržovaný
objem [l]
objem [l]
pochozí
B125
Obj. číslo
ve spojení s teleskopem
314201
X
2200
2200
3350
3350
314202
X
4800
4800
314203
X
6500
6500
314204
X
7800
7800
314205
9200
9200
314206
Příslušenství jako poklopy a teleskopické nástavce musí být zvlášť objednány.
Odtokové množství
Vsakování
Retenční nádrže
Čas odtoku v hodinách
1. Normální odtok deště (bez zadržování)
2. Odtok deště se zadržováním a sníženým
odtokem bez plováku
3. Odtok deště se zadržováním a řízeným
odtokem na plováku
Informujte se na následné využití
dešťové vody!
Další informace na www.ronn.cz
14
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Vsakování
Retenční nádrže - kombinované
k zadržování dešťové vody a jejímu využití
Retenční nádrže
Nouzový přepad
Max. hladina vody
(krátkodobě)
Zadržovaný
objem
Max.
hladina vody
(dlouhodobě)
Řízený odtok
Alternativně lze nádrže k zadržování
dešťové vody využít i jako zásobník
užitkové vody. Hladina zadržované
vody stoupá až k nouzovému přepadu, kudy odtéká přes přepadový sifon. Takto získaný objem dešťové vody lze následně využít jako užitkovou
vodu.
Kanalizace
nebo vsakování
Využívaný
objem
Přepadový
sifon
Klidný odtok
Celkový
Zadržovaný Využitelný objem
pochozí
Obj. číslo
B125
objem [l]
objem [l]
[l]
ve spojení s teleskopem
4800
2000
2800
314005
X
6500
3500
3000
314006
X
6500
2500
4000
314007
X
7800
2000
5800
314008
7800
3000
4800
314009
9200
3000
6200
314010
9200
4500
4700
314011
Příslušenství jako poklopy a teleskopické nástavce musí být zvlášť objednány.
Dodává
me též sp
eciální n
podle p
ádrže
ožadavk
ů zákaz
Zadržov
níka.
ání dešť
ové vod
y je mož
od 2200
né
- 100 00
0 litrů.
Informu
jte se
a my Vá
m rádi p
oradíme
!
více v k
atalogu
Zemní
nádrže
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
15
úspora a ekologie
EUR/m 3
Využitím dešťové vody je možné
uspořit až 50 % pitné vody
Používání dešťové vody - menší
zatížení pro životní prostředí
Rozborem průměrné spotřeby 150 lit-rů pitné
vody na osobu a den se ukazuje, že asi 50%
této spotřeby lze bez jakéhokoliv snížení komfortu nahradit vodou dešťovou. Počínaje splachováním toalety, přes praní a úklid až po zalévání zahrady. Vycházíme-li z toho, že ceny
za vodu budou dále stoupat, pak se celé užitkové zařízení na dešťovou vodu, nepočítaje
v to náklady na instalaci, vrátí za 5 - 8 let.
Kromě toho je mnoho obcí, které využití dešťové vody a průsak finančně podporují. Jak
však mezi velkým množstvím programů najít
ten správný? S námi to není žádný problém,
pomůžeme Vám, rychle a přímo.
Používání dešťové vody má smysl také z hlediska ekologického. Protože místo toho, aby
voda přímo odtékala, jsou srážky na Vašem
pozemku zadržovány. Sníží se tím zatížení kanalizace. Tento pozitivní efekt ještě zesílí
v okamžiku, kdy je nadbytečná povrchová voda při intenzivních dešťových srážkách a přeplněných zásob- nících zachytávána pomocí
dodatečně připojeného průsakového zařízení.
Také v oblasti průsakových zaříze- ní nabízí firma GRAF vyspělou techniku, která se již v praxi mnohokrát osvědčila. Decentralizovaný průsak dešťové vody získává v mnoha ze-mích finanční podporu.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1990
1995
2000
2005*
2010*
*Předpoklad
Vývoj cen za pitnou a odpadní vodu
pitná voda
odpadní voda
součet pitné a odpadní vody
Voda je stále dražší
Voda je drahocenné zboží. I přesto, že je spotřeba konstantní nebo dokonce lehce klesající, je částka za roční vyúčtování vodného
a stočného každý rok vyšší. Důvodem neustále se zvyšující ceny jsou zvyšující se náklady
na čištění pitné vody a likvidaci odpadních
vod. Kromě toho v mnoha oblastech klesá
hladina spodních vod. Celkové zásoby pitné
vody se tak snižují - také to vyhání cenu nahoru. Ve středně dlouhém časovém horizontu
se na této situaci nic nezmění. Výsledkem je,
že ceny budou
i nadále růst.
mytí auta, úklid: 3 l
zalévání zahrady: 11 l
vaření / pití: 3 l
splachování toalety : 46 l
ostatní: 8 l
Kvalita vody, jíž můžete
důvěřovat
Při používání osvědčené filtrovací techniky
GRAF je voda vždy průzračně čistá a bez zápachu. Voda z užitkových zařízení na dešťovou
vodu je hygienicky naprosto nezávadná.
Doložily to četné prověrky nezávislých institucí, např. Institutu hygieny v Brémách.
péče o tělo: 9 l
koupání / sprchování : 44 l
umývání nádobí: 9 l
praní prádla: 17 l
Průměrná spotřeba vody v domácnosti
(celkem: cca 150 l na osobu a den)
lze nahradit dešťovou vodou
pitná voda, jíž nahradit nelze
Roční srážkové úhrny
[ l/s/ha ]
pro 15-ti sek. déšť
Výpočet velikosti nádrže
Nutná velikost nádrže zásadně závisí na třech
faktorech:
● místním množství srážek
● velikosti plochy
● potřebě dešťové vody
Ústí nad Labem
130
Hradec Králové
125
Praha
120
Ostrava
145
Nové Město na Moravě
140
České Budějovice
160
Brno
105
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 100
100 - 120
201 - 140
Zahradnické využití - velikost zahrady
Domácí využití - počet osob
Nádrže
Využívání dešťové vody
16
0 m2
0
100 m2
200 m2
300 m2
500 m2
700 m2
2500 litrů
2500 litrů
2500 litrů
2500 litrů
3500 litrů
2
2500 litrů
2500 litrů
3500 litrů
3500 litrů
4500 litrů
6000 litrů
4
4500 litrů
4500 litrů
6000 litrů
6000 litrů
7000 litrů
7000 litrů
6
6000 litrů
7000 litrů
7000 litrů
9000 litrů
9000 litrů
9000 litrů
8
9000 litrů
9000 litrů
9000 litrů
12000 litrů
12000 litrů
12000 litrů
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Nádrže
Výjimečný světový výrobek!
Zemní nádrže na dešťovou vodu Carat
z materiálu Duralen vyráběný tlakovým vstřikováním
Unikátní výrobní způsob pro nádrže Carat se
vyrábí, na rozdíl od obvyklých způsobů výroby
zemních nádrží, tlakovým vstřikováním. Pro tyto velikosti nádrží je to zcela výjimečný způsob
výroby, který poskytuje nádržím výjimečnou
stabilitu a přesnost jednotlivých dílů.
Tloušťka stěn je na všech místech stejná. Na
výrobu nádrží řady Carat musel být vyvinut
a vyroben jeden z největších strojů pro tlakové
odlévání. Výsledkem je prvotřídní výrobek
o vysoké přesnosti, který je schopný snášet vysoké zatížení. Zemní nádrž Carat je vyrobena
z vysoce kvalitního materiál Duralen®, který je
mimořádně tuhý a nárazu-vzdorný. Minimální
deformace a vysoká tuhost zaručují optimální
stabilitu celé zemní nádrže.
Materiál celkově zaručuje dlouhodobou životnost a navíc je zcela recyklovatelný.
Další výhody
●
●
●
●
Vysoká pevnost díky moderní výrobě
Přesnost
Stálá kvalita
Lze snadno převážet díky nízké váze
a tvaru
● Stabilní při spodní vodě až do poloviny nádrže díky propracované konstrukci
● Bezpečná investice
– 25 let záruka
● Lze libovolně rozšiřovat
1
2
3
Utěsněno až po horní hranu
terénu
(2 těsnění)
1
Průběžný stabilizační prstenec s jedinečným H profilem
2
Dno nádrže
žebrované
3
První nádrž, ze které se Vám zatočí hlava…
Zemní nádrž Carat má otočný nástavec. Tím může být nástavec vyrovnán
zcela nezávisle k zemní nádrži i vzhledem k různým napojením instalačních
přípojek. Zasouvací horní díl šachty Carat uzavírá až k korní hraně terénu.
K optimálnímu přizpůsobení místním podmínkám nebo k průběžnému nastavování výšky lze jej sklápět o 5°. Celý systém je zcela utěsněný až k horní hraně terénu.
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
17
vyberte si velikost nádrže,
kterou potřebujete
Zemní nádrž Carat lze přejíždět
osobním i nákladním
automobilem.
Nádrž na 4800 litrů s výsuvnou litinovou kopulovou šachtou pojízdnou
nákladním automobilem.
● Velikost 2.700 až 13.000 litrů
● Maximální zatížení 2,2 t ve spojení se zasouváním (teleskopem) a litinovým víkem třídy B nebo max. zatížení osy 8 t
(celková max. váha 12 t) se zasouvacím nástavcem BEGU
Nádrž na dešťovou vodu CARAT
lze přejíždět osobním nebo nákladním
automobilem 12 t
(podle víka nádrže)
Obsah/litrů
Obj. číslo
2700
370001
3750
370002
4800
370003
6500
370004
7500*
370007
8500
370005
9600*
370008
10000
370006
13000*
370009
2080 mm
2280 mm
2390 mm
2 nádrže Carat
610 mm
2900 mm
610 mm
2700 mm
610 mm
610 mm
2710 mm
610 mm
2280 mm
2430 mm
2200 mm
610 mm
* souprava se skládá ze dvou zemních nádrží Carat
2010 mm
Nádrže
Modulový systém Carat
3500 mm
2 nádrže Carat
2520 mm
2 nádrže Carat
Technická data
Rozměra / váha
2700 l
3750 l
4800 l
6500 l
7500 l*
8500 l
9600 l*
10000 l
13000 l*
šířka (mm)
1565
1755
1985
2190
souprava
3750 L
nádrží*
2040
souprava
4800 L
nádrží
2240
souprava
6500 L
nádrží
vnitřní Ø kopule
nádrže (mm)
800
800
800
800
-
800
-
800
-
váha Carat (kg)
120
150
185
220
-
355
-
410
-
max. tlak na osu (t)
8
8
8
8
-
8
-
8
-
max. celková váha (t)
12
12
12
12
-
12
-
12
-
pokrytí zeminou
(mm)
max pokrytí zeminou
(mm)**
800-1200
800-1200
800-1200
800-1200
-
800-1200
-
800-1200
-
1500
1500
1500
1500
-
1500
-
1500
-
Zatížitelnost
Spodní voda
stabilní vůči
spodní vodě
potřebné pokrytí
zeminou (mm)
18
po horní okraj nádrže
do středu nádrže
-
do středu
nádrže
-
do středu
nádrže
-
800
800
-
800
-
800
-
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Nádrže
Modulový systém Carat
poklopy nádrže
Teleskopický vyrovnávací nástavec
MINI s pochozím PE poklopem
Teleskopický vyrovnávací nástavec
MAXI s pochozím PE poklopem
Plynulé nastavení od 750-950 mm nad hřbetem
nádrže, 5% sklon. S profilovým těsněním a svěracím profilem.
Včetně PE-poklopu vyrobeného vstřikováním.
● Barva: zelená
● Délka: 360 mm, vnitřní ø: 600 mm
● Vnější ø: 778 mm, váha: 6 kg
● Ideální pro: Garten Jet, Komfort
● Dětská pojistka
Plynulé nastavení od 750 - 1050 mm nad hřbetem nádrže.
5% sklon. S profilovým těsněním. Včetně PE-poklopu vyrobeného
vstřikováním.
● Barva: zelená
● Délka: 476 mm, vnitřní ø: 600 mm
● Vnější ø: 850 mm, váha: 13 kg
● Ideální pro: Eco-Plus, Profesionell
● Dětská pojistka
objednací číslo: 371010
objednací číslo: 371011
Teleskopický vyrovnávací nástavec litinový
Teleskopický vyrovnávací nástavec BEGU
Pojezdový pro osobní vozidla - s litinovým poklopem třídy B.
Plynulé nastavení od 750 - 1050 mm nad hřbetem nádrže,
možnost sklonu 5%.
● S profilovým těsněním
● Litinový poklop třídy B, barva: tmavošedá
● Délka: 476 mm
● Vnitřní ø: 600 mm, vnější ø: 850 mm
● Pro zahradní a domácí využití
● Nádrž je utěsněna až k horní hraně terénu
Pojezdový pro osobní vozidla s možností použít
betonové skruže s vlastním
poklopem. Plynulé nastavení od 800 - 1000 mm.
objednací číslo: 371020
● S profilovým těsněním.
● Možnost rozšíření o běžně dostupné betonové skruže s poklopem.
Pro zahradní a domácí využití.
● Nádrž je utěsněna až k horní hraně teleskopického vyrovnávacího nástavce.
Ideální pro terény s asfaltovým povrchem.
● Délka: 460 mm
● Vnitřní ø: 600 mm, vnější ø: 855 mm.
Plynule
nastavitelný
poklop
objednací číslo: 3710210
Rozpěrná vložka
délka: 400 mm, ø: 700 mm
S rozpěrnou vložkou a teleskopickým nástavcem
lze provést překrytí zeminou až 1500 mm.
K použití základní nádrže Carat při překrytí zeminou do výše
nad 1m.
Dbejte návodu k instalaci!
objednací číslo: 371003
Obsah/litrů
Obj. číslo
2700
370001
3750
370002
4800
370003
6500
370004
7500*
370007
8500
370005
9600*
370008
10000
370006
13000*
370009
* Souprava se skládá ze dvou nádrží Carat
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
19
Nádrže
Modulový systém Carat
rozšířující sady
Rozšiřující sada 1
Použití na zahradě ke zlepšení
kvality vody
S montážní sadou 1 se základní nádrž Carat stává vhodnou také pro
použití v domě (WC a pračka).
Obsah dodávky:
● vtokové hrdlo s ochranou
proti víření vody
● přepadový sifon s integrovanou funkcí ochrany proti vniknutí drobných
zvířat
objednací číslo: 342001
Rozšiřující sada 2
Využití doma i na zahradě - 100% využití vody
Obsah dodávky:
● univerzální filtr 3 vnitřní
● vtokové hrdlo s ochranou
proti víření vody
● přepadový sifon s integrovanou funkcí proti vniknutí drobných zvířat
● rychlomontážní manžeta Spannfix
(patentovaná)
V základní nádrži Carat integrovatelný univerzální filtr 3 se 100% využitím vody. Montážní sada 2 je ideální,
má-li se docílit 100% využití vody
a přepad nádrže nebude připojen na
kanalizaci, nýbrž na vsak.
objednací číslo: 342002
Rozšiřující sada 3
Využití doma i na zahradě
- samočisticí varianta - Optimax-Pro
filtr vnitřní (patentováno)
● vtokové hrdlo s ochranou
proti víření vody
● přepadový sifón s integrovanou funkcí ochrany proti vniknutí
drobných zvířat
● rychlomontážní manžeta Spannfix (patentovaná)
V základní nádrži Carat intergrovatelný samočisticí filtr Optimax-Pro.
Pohodlné řešení s minimálními náklady na údržbu díky samočisticímu
filtru s využitím vody větším než
95%. Volitelně lze vybavit také čistící
jednotkou Opticlean®. Přepad nádrže a filtru se v případě této sady připojuje na kanalizační síť.
objednací číslo: 342005
Čistící jednotka Opticlean® bez hadice
objednací číslo: 340040
20
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Nádrže
Modulový systém Carat
vyberte si technickou sadu
Technická sada: Garten-Jet
Cenově výhodné kompletní řešení.
● Zahradní čerpadlo Jet 700
● Sací souprava 10 m sací hadice 1’’
● Box na připojení vody (připraven na zavlažovací systém
Gardena®)
objednací číslo: 342010
Technická sada: Garten-Komfort
Vysoký obslužný komfort díky automatickému řízení čerpadla.
● Ponorné a sací čerpadlo Integra Duo® 110
● Spíná automaticky při poklusu tlaku
● Box na připojení vody (připraven na zavlažovací systém
Gardena®)
● Tlaková hadice 10 m 1’’ s plovákem
objednací číslo: 342011
Technická sada: Dům ECO-Plus
Cenově výhodné kompletní řešení.
● Konzole pro doplňkové napájení pitnou vodou včetně
domácí vodárny KSB-Superinox 15/4
● Spíná automaticky při poklesu tlaku
● Stěnová průchodka DN 100
● Sada popisků
● Sací hadice z PE 12 m 1’’ s plovákem
objednací číslo: 342014
Technická sada: Dům Professionell
Vnitřní napájení pitnou vodou pomocí nejmodernější modulové techniky
s mikroprocesorovým řízením a digitálním ukazatelem hladiny.
í
í řešen
ionáln
Profes
● Modul pro doplňkové napájení pitnou vodou Aqua-CenterSilencio včetně domácí vodárny KSB-Superinox 15/4
● Digitální ukazatel
● Čistící jednotka Opticlean® (bez obrázku)
● Automatické čištění filtru 1’’ s plovákem
● Jemný filtr pro zpětný proplach
● Stěnová průchodka DN 150
● Sada popisků
● Sací hadice z PE 12 m 1’’ s plovákem
objednací číslo: 342016
Technická sada: Dům Silentio Press
Vnitřní napájení pitnou vodou s ponorným čerpadlem.
Ideální pro velké vzdálenosti (≥ 15 m) mezi nádrží a domácí vodárnou.
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
● Modul pro doplňkové napájení pitnou vodou Aqua-CenterSilencio Press včetně domácí vodárny a ponorného čerpadla 300 A
● Čistící jednotka Opticlean® (bez obrázku)
● Automatické čištění filtru 1’’ s plovákem
● Jemný filtr pro zpětný proplach
● Stěnová průchodka DN 150
● Sada popisků
● Sací hadice z PE 25 m 1’’ s plovákem
objednací číslo: 342015
21
Nádrže
Domácí vodárny a čerpadla
2
roky
záruka
Jemný filtr se zpětným
proplachováním
K jemné filtraci dešťové vody za čerpadlem.
Má význam, při používání dešťové vody k praní. Šířka otvoru filtru je 0,1 mm.
Zadrží i ty nejjemnější částečky
nečistot. Připojení R 1“ AG
1 KSB-Superinox
objednací číslo: 331010
2 KSB-Superinox
3 Rotační čerpadlo
15/4
25/4
4/1000
Druh ochrany IP 44,
těleso z nerezavějící oceli
Druh ochrany IP 44,
těleso z nerezavějící oceli
Tichá domácí
vodárna
4 Jet 700
Sací čerpadlo
Controlmatic
Automatický spínač čerpadla
s ochranou proti běhu na sucho
a manometrem, 1“
5 Integra-Duo®
objednací číslo: 355022
6 Ponorné čerpadlo
8 Ponorné tlakové
7 Ponorné tlakové
1100
300 A
čerpadlo 1000 A
čerpadlo 1000 E
Ponorné a sací čerpadlo
s integrovaným snímačem tlaku a prouděním.
Automatické řízení - nízké instalační náklady.
S ochranou proti běhu
nasucho vč. 10m kabelu,
ø 190 mm.
Se 4 oběžnými koly a
ochranou proti běhu
na sucho vč. 15 m kabelu,
ø 150 mm.
Ponorné a sací čerpadlo
s integrovaným snímačem tlaku a prouděním.
Automatické řízení - nízké instalační náklady.
Domácí vodárny
2
roky
záruka
Oblasti použití:
Náš servis:
Výhody:
2 roky záruky
Servis v České
Republice
pro čerpadla
KSB-Superinox 15/4,
KSB-Superinox 25/4 a
KSB-Superpress 15/4
● Velmi tichý chod
● Vícestupňové samonasávací, rotační čerpadla s klidným chodem a úsporným motorem
● Automatický spínač čerpadla
● Integrovaná ochrana proti chodu na sucho
a zpětnou klapkou
● Automatické zapínání a vypínání čerpadel
snímačem tlaku a proudovým chráničem
● Motory s doživotním mazáním a integrovanou ochranou.
● Vyrobeno z hodnotných nekorodujících materiálů
Rodinný dům pro jednu rodinu
s 1-3 toaletami a 1 pračkou.
Rodinný dům pro dvě rodiny se
3-4 toaletami a 2 pračkami a 1
vývodem pro závlahu zahrady.
Rodinný dům pro více rodin nebo
rodinný dům pro jednu nebo dvě
rodiny s velkou zahradou.
Pouze pro zavlažování zahrady
Před uvedením čerpadel do provozu,
prosím, dbejte na návod k obsluze!
1 Superinox
15/4
2 Superinox
25/4
3 Rotační
4/1000
4 Jet 700
5 IntegraDuo® 1100
6 Ponorné
čerpadlo
300 A
7 Ponorné
tlak. čerpadlo
1000 A
8 Ponorné.
tlak. čerpadlo
1000 E
0,66 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,7 kW
1,1 kW
0,3 kW
0,9 kW
0,9 kW
35 m
43 m
48 m
40 m
44 m
7m
36 m
36 m
max. tlak
3,5 bar
4,3 bar
4,8 bar
4,0 bar
4,4 bar
0,7 bar
3,6 bar
3,6 bar
max. dopravené
množství
3600 l/h
4200 l/h
4800 l/h
3000 l/h
2700 l/h
7200 l/h
6000 l/h
5600 l/h
max. sací výška (m)
8
8
8
8
7
-
-
-
max. sací délka (m)
Typové označení
výkon motoru
max. doprav. výška
18
18
15
15
12
-
-
-
max. ponorná
hloubka (m)
-
-
-
-
-
3
8
8
objednací číslo
353032
353046
354021
354012
354013
354031
354030
354034
22
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Nádrže
Kompletní sestava - GARTEN JET
Cenově výhodná sada s čerpadlem a jednoduchou obsluhou. Díky rozšiřující sadě č. 2
je dosaženo 100 % účinnosti. Jednoduché napojení čerpadla díky připojovacímu boxu.
4
2
3
1
Sestava - podzemní nádrž Carat
s pochozím poklopem nádrže
Zahradní souprava Garten Jet
●
●
●
●
Cenově výhodné řešení
Pochozí poklop v zelené barvě
Integrovaná filtrační jednotka (100% využití vody)
Jednoduchá instalace díky připraveným komponentům
Obsah/litrů
Obj. číslo
2700
370100
3750
370101
4800
370102
6500
370103
7500*
370106
8500
370104
9600*
370107
10000
370105
13000*
370108
* Souprava se skládá ze dvou zemních nádrží Carat
Sestava - podzemní nádrž Carat
s pojezdovým poklopem nádrže pro
osobní automobily
Obsah dodávky
1 Podzemní nádrž Carat
2 Teleskopický vyrovnávací nástavec s PE poklopem
3 Rozšiřující sada 2 obsahuje:
● interní filtr Universal-Filter 3
● vtokové hrdlo s ochranou proti víření vody
● přepadový sifon s ochranou proti vniknutí
drobných zvířat
● rychlomontážní manžety Spannfix
4 Technická sada - Garten Jet se skládá z:
● čerpadla zahradní soupravy Jet 700
● skříňky na připojení vody
● sací soupravy se 10 m sací hadicí 1’’
Obsah/litrů
Obj. číslo
2700
370200
3750
370201
4800
370202
6500
370203
7500*
370206
8500
370204
9600*
370207
10000
370205
13000*
370208
* Souprava se skládá ze dvou zemních nádrží Carat
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
23
Nádrže
Kompletní sestava - GARTEN KOMFORT
Kompletní řešení k zavlažování zahrady pomocí výkonného ponorného čerpadla
s automatickým řízením a s možností napojení na zavlažovací systém.
2
3
1
4
Sestava podzemní nádrž Carat
s pochozím poklopem nádrže
Sestava Garten Komfort
● Vysoký komfort obsluhy
● Čerpáte vodu jako proud ze zásuvky.
Čerpadlo se vypne i zapne automaticky
● Na povrchu je patrný pouze poklop
● Jednoduchá instalace a pohodlný odběr vody pomocí
boxu pro přívod vody (připraveno pro zavlažovací
systém Gardena®)
Obsah/litrů
Obj. číslo
2750
370110
3750
370111
4800
370112
6500
370113
7500*
370116
8500
370114
9600*
370117
10000
370115
13000*
370118
* Souprava se skládá ze dvou zemních nádrží Carat
Obsah dodávky
1 Podzemní nádrž Carat
2 Pochozí teleskopický vyrovnávací nástavec
od 750 - 950mm s PE - poklopem
3 Rozšiřující sada 2 obsahuje:
● Interní filtr Universal - Filter 3
● Vtokové hrdlo s ochranou proti víření vody
● Přepadový sifon s ochranou proti vniknutí
drobných zvířat
● Rychlomontážní manžety Spannfix
4 Technická sada Garten Komfort se skládá z:
● Ponorného a sacího čerpadla Integra-Duo®
1100 s ochranou proti chodu za sucha a
automatickým zapínáním a vypínáním
● Boxu pro připojení vody
● Tlakové hadice 10 m 1’’
24
Sestava - podzemní nádrž Carat
s pojezdovým poklopem nádrže pro
osobní automobily
Obsah/litrů
Obj. číslo
2750
370210
3750
370211
4800
370212
6500
370213
7500*
370216
8500
370214
9600*
370217
10000
370215
13000*
370218
* Souprava se skládá ze dvou zemních nádrží Carat
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Cenově výhodná sada pro zahradní i domovní použití dešťové vody. Šetří cca 75 l vody
na osobu a den. Automatické přepínání na zdroj pitné vody při poklesu hladiny dešť.
vody v nádrži. Díky důmyslné filtraci je dosaženo nejlepší kvality vody.
2
4
3
1
Sestava - podzemní nádrž Carat
s pochozím poklopem nádrže
Sestava ECO-Plus
● Cenově výhodné kompletní řešení
● Patentovaná filtrační technika doplňování pitnou
vodou z vnitřku domu
● Snadná montáž díky modulové technice
● Řízená plovákovým spínačem
● Pouze jedno víko viditelné na povrchu
Obsah/litrů
Obj. číslo
3750
370120
4800
370121
6500
370122
7500*
370125
8500
370123
9600*
370126
10000
370124
13000*
370127
* Souprava se skládá ze dvou nádrží Carat
Obsah dodávky
1 Podzemní nádrž Carat
2 Teleskopický vyrovnávací nástavec 750 - 1050 mm
s PE poklopem
3 Rozšiřující sada 3 skládající se z:
● Filtru Optimax-Pro (samočistící)
● Vtokového hrdla s ochranou proti víření vody
● Přepadového sifonu s ochranou proti vniknutí
drobných zvířat
● Rychlomontážní manžety Spannfix
4 Technická sada ECO-Plus skládající se z:
● Konzole pro doplňkové napájení pitnou vodou
vč. domácí vodárny KSB-Superinox 15/4
● Sacího koše s plovákem a sací hadicí
● Stěnové průchodky DN 100
● Sady popisků
● PE - sací trubky 12 m 1’’
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Sestava - podzemní nádrž Carat
s pojezdovým poklopem nádrže pro
osobní automobily
Obsah/litrů
Obj. číslo
3750
370220
4800
370221
6500
370222
7500*
370225
8500
370223
9600*
370226
10000
370224
13000*
370227
* Souprava se skládá ze dvou nádrží Carat
25
Nádrže
Kompletní sestava ECO-Plus
Nádrže
Kompletní sestava Professionell
Úplné komfortní řešení pro zahradní i domovní použití dešťové vody. S výhodami
jako u sady Eco-Plus, navíc automatické čištění filtru. Digitální ukazatele - např.
výšky hladiny vody v nádrži.
2
4
3
1
Podzemní nádrže Carat Professionell
s pochozím poklopem nádrže
Souprava Professionell
● l Profesionální řešení
● Patentovaná filtrační technika s doplňováním
pitné vody
● Snadná montáž díky modulové technice
● Mikroprocesorové řízení
● Digitální ukazatel stavu hladiny
● Automatické proplachovací intervaly čištění filtru
● Pouze jedno víko viditelné na povrchu
Obsah/litrů
Obj. číslo
3750
370130
4800
370131
6500
370132
7500*
370135
8500
370133
9600*
370136
10000
370134
13000*
370137
* Souprava se skládá ze dvou nádrží Carat
Obsah dodávky
1 Podzemní nádrž Carat
2 Pochozí teleskopický vyrovnávací nástavec
750 - 1050 mm s PE poklopem
3 Rozšiřující sada 3 se skládá z:
● Interního filtru Optimax-Pro (samočisticí)
● Vtokového hrdla s ochranou proti víření vody
● Rychlomontážní manžety Spannfix
4 Technická sada Professionell se skládá z:
● Modulu pro doplňování pitnou vodou
● Stěnové průchodky
● Čistící jednotky Opticlean®
● Zpětného proplachu filtru
● Sady popisků
● PE-Sací trubky 12 m 1’’
26
Podzemní nádrže Carat Professionell
s pojezdovým poklopem nádrže pro
osobní vozidla
Obsah/litrů
Obj. číslo
3750
370230
4800
370231
6500
370232
7500*
370235
8500
370233
9600*
370236
10000
370234
13000*
370237
* Souprava se skládá ze dvou nádrží Carat
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Univerzální filtr 3 externí
Optimax filtr® externí
● 100% využití vody, proto ideální pro menší střechy
● Konstrukce kontrolována TÜV
● Nastavitelná montážní výška 570-1050 mm pomocí teleskopického
nástavce prům. 400 mm
● PE - pochozí poklop, litinový poklop - pojezdový do 3,5 t
● Víko s dětskou pojistkou
● Těsnění zabraňuje vniknutí drobných nečistot
● Malý rozdíl výšky (270 mm) mezi přítokem a odtokem
● maximálně 350 m2 plochy střechy při DN 100 a 500 m2 při DN 150
●
●
●
●
●
100 % zí
skan
vody zpět é
!
Univerzální filtr 3 externí - pochozí
objednací číslo: 340020
●
●
●
●
●
●
Univerzální filtr 3 externí - pojezdový
Nádrže
Filtrační technika
Kapacita 95%
Samočistící
Nízkoúdržbový, protože je samočisticí
Konstrukce kontrolovaná TÜV
Nastavitelná montážní výška 57-1050 mm pomocí teleskopického
nástavce ø 400 mm
PE - pochozí poklop, litinový poklop - pojezdový do 3,5 t
Víko s dětskou pojistkou
Těsnění zabraňuje vniknutí drobných nečistot
Optimální
čistící výkon při m
Malý rozdíl výšky (270 mm) mezi přítokem a
aximální
výtěžnos
ti vody!
odtokem
Maximálně 350 m2 plochy střechy při DN
100 a 750 m2 při DN 150
Volitelně s čistící jednotkou Opticlean®.
Optimax-Filtr® Externí - pochozí
objednací číslo: 340021
objednací číslo: 340030
Náhradní filtrační koš
Optimax-Filtr® Externí - pojezdový
objednací číslo: 340524
objednací číslo: 340031
Filtrační koš s praktickým
zvedacím zařízením.
Příslušenství
Čistící jednotka Opticlean® externí
(bez hadice)
Vyčištěná voda Nouzový
do nádrže nebo přepad.
vsakování.
objednací číslo: 340041
Vyčištěná
voda
do nádrže
nebo
vsakování.
Nouzový
přepad.
Výhody filtru
Patentovaným principem filtru se dociluje optimální stupeň účinnosti
(>95%). Mimořádně hladký povrch, tím max. samočištění, velikost oka
0,35 mm. Volitelně čistící jednotka Opticlean®.
Vnitřní filtrační technika
Univerzální filtr 3
Samočistící filtr Optimax-Pro
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
100% využití vody, ideální pro menší střechy
Filtrační technika šetřící místo, integrovaná v nádrži
Těleso filtru při revizi nádrže odnímatelné bez nářadí
Výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem (250mm)
Maximálně 350 m2 střešní plochy
Přípoje DN 100
Volitelně nouzový přepad
skané
100 % zí !
vody zpět
Kapacita 95%
Patentovaná filtrační technika
Jednoduchá údržba - samočistící
Konstrukce kontrolovaná TUV
Filtrační technika šetřící místo, integrovaná v nádrži
Těleso filtru při revizi nádrže lze vyjmout bez nářadí
Průhledné víko usnadňuje údržbu
Maximálně 350 m2 střešní plochy
Přípoje DN 100
Volitelně čistící jednotka Opticlean®
Výškový rozdíl pouhých 165 mm
mezi přítokem a odtokem
n
čistící výko
Optimální imální
při max
ti vody!
výtěžnos
RONN - VSAKOVACÍ SYSTÉMY A NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
27
RONN DRAIN COMPLET s.r.o.
Liniové odvodňovací systémy
pro zpevněné plochy
z polymerického betonu a PE-HD
Vše pro objektové odvodnění:
- Anglické dvorky
- Sklepní okna
- Odvodňovací systémy
- Zatravňovací tvárnice
Kompozitní monolitické pochůzné
rošty, poklopy a konstrukce
Nerezové odvodňovací systémy
Nerezové poklopy
Odlučovače ropných látek a tuků
z polyetylenu, polyesteru a oceli
Vsakovací technika a nádrže
Regulátory průtoku
Přečerpávací stanice
✉ RONN DRAIN COMPLET
Jáchymovská 206/76
360 04
Karlovy Vary
Tel.: 353 220 259
353 220 541
Fax: 353 227 726
E-mail:
[email protected]
Kampelíkova 11
602 00
Brno
Tel.: 547 221 683
547 250 250
Fax: 547 221 613
E-mail:
[email protected]
06/13
❯ ❯ ❯ www.ronn.cz
✉ RONN SK s.r.o.
Přemyslova 660
511 01
Turnov
Tel.: 481 311 497
Fax: 481 323 483
E-mail:
[email protected]
Nad Primaskou 9
100 00
Praha Strašnice
Tel.: 274 782 526
274 810 754
Fax: 274 782 528
E-mail:
[email protected]
Žižkova tř. 1321/1
370 01
České Budějovice
Tel./Fax: 386 321 573
Vodná 27
949 01
Nitra
Tel.: +421 / 37 652 9339
Fax: +421 / 37 652 6029
Karlovy Vary
Turnov
Praha
České Budějovice
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Brno
Nitra
Sipbachzell
Download

Nádrže