ANNUAL
REPORT
VÝRO㶏NÍ ZPRÁVA
2012
Contents/Obsah
Opening Word
Úvodní slovo
History of the Company UNIS
Historie spole㶜nosti UNIS
Basic Data of the Company
Základní údaje o spole㶜nosti
Facts and Numbers
Fakta a 㶜ísla
Realizované dota㶜ní projekty
Company Structure/
Struktura spole㶜nosti
Company Structure Description
Popis struktury spole㶜nosti
Organisation Scheme of the Company
Organiza㶜ní schéma spole㶜nosti
Quality Management
㶕ízení jakosti
Licence
Licence
Complex Supplies of Capital Equipment
Komplexní dodávky vyšších investi㶜ních celků
Specialisation
Specializace
Products and Proper Technologies
Vlastní výrobky a technologie
Selection of References
Výběr z referencí
Contact
Kontakt
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
4
5
6
7
8
8
8
8
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
24
25
28
29
32
32
3
Opening Word
ear Friends and Colleagues
Let me inform you on behalf of the company UNIS, a.s. (join stock company) on results reached by our
company in the previous year.
In 2012 the company processed a complex study (TEPEO) for building a completely new plant for
deep oil processing in the Krasnodar Region.
The realisation of an important export order AT8 for the Naftan Novopolotsk refining plant successfully
proceeded by supplies of technological and auxiliary equipment.
In the field of production and information systems the company started ‒ after Czech market
stabilisation ‒ the long-time prepared expansion of the MES PHARIS® product abroad. In the first phase, we
will concentrate at promising Russian market, but we recorded interest in our project even from Slovakia,
Austria, Greece and Sweden.
The main activity of the company further includes the „turn-key projects (EPC/EPC-M) with stress put
on quality of realisation and high added value, mainly in investment development, aimed at petro chemistry
and oil refining, in full extent including our historically traditionally strong professions of I&C, automation
and electric systems. A significant increase in activities can be seen in the field of project management and
supplies of complex units even to relatively complicated territories, including mainly the former USSR states,
Middle and Far East.
Research and development within the scope of Mechatronic and Embedded Systems department
continued by co-operation in innovation of current CPSJ(control unit for TJ100 turbine) units with the aim
of their application in TP100/TS100 motors control. Modernisation of admixing units FACS for fire fighting
vehicles together with extension of basic modules brought success and another modification is being
planned even for other utility vehicles. In the field of renewable energy resources use, there continues
co-operation referring supplies of the control system for biomass processing.
The company continues the project of Czech air industry support in the field of research, development
and production, in which the company actively participated in 2010. The main category includes the planes
CS-23, small helicopters of the category CS-27 respectively other CS-VLA (ultra light, small and medium
planes). The project in this category is engaged mainly in design of modern analysis attitude, development
of drive and control system FADEC (Full Authority Digital Engine Control) on the basis of implementation of
modern control and information systems friendly to the environment.
There is currently being performed certification of the developed software for the control unit of the
fuel pump for a helicopter.
In co-operation with the company FED there started the project referring development of control
algorithms and electronic system for the „fuel metering pump control.
The improvement of situation in Czech aviation industry is a part of long-term concept of the
Association of Plane Manufacturers (ALV), which we are active members of.
We continue our co-operation with universities in development of new technologies and as
participants of European projects. The cooperation resulted in the foundation company Invea-tech, using
new technologies for monitoring of data transfers in fast networks with stress put on their protection. A part
of this program development and mainly its practical application is the certification of the UNIS company
in the field of safe information handling in compliance with ISO/IEC 27001:2005. The co-operation is further
developed with the aim of being not only one of the first users of new technologies, but so as it also
participates in their development.
I would like to thank all the participants for good results.
D
Ji㶣í Ková㶣
C.E.O. and General Director
4
Úvodní slovo
ážení obchodní partne㶣i,
V
dovolte mi, abych Vás jménem spole㶜nosti UNIS, a.s. informoval o výsledcích za uplynulý lo㶡sky rok.
V roce 2012 spole㶜nost zpracovala komplexní studii (TEPEO) pro vybudování zcela nového závodu hlubokého zpracování ropy v regionu Krasnodar.
Realizace významné exportní zakázky AT8 pro rafinerii Naftan, Novopolotsk
úspěšně pokra㶜ovala dodávkami technologického a pomocného za㶣ízení.
V oblasti výrobních a informa㶜ních systémů spole㶜nost, po stabilizaci na 㶜eském
trhu, zahájila dlouhodobě p㶣ipravovanou expanzi produktu MES PHARIS® do zahrani㶜í.
V první fázi se soust㶣edíme na nadějný ruský trh, nicméně zájem o náš produkt jsme zaznamenali i ze strany Slovenska, Rakouska, 㶕ecka a Švédska.
Hlavní a nosnou 㶜inností spole㶜nosti i nadále zůstávají projekty „na klí㶜
(EPC/EPC-M) s důrazem na kvalitu provedení a vysokou p㶣idanou hodnotu, p㶣edevším
v investi㶜ní výstavbě zamě㶣ené do oborů petrochemie a rafinace ropy, a to v plném rozsahu, v㶜etně našich historicky tradi㶜ně silných profesí mě㶣ení a regulace, automatizace
a elektrických systémů. Podstatný nárůst 㶜inností jsme zaznamenali v oblasti 㶣ízení projektů a dodávek kompletních celků, i do relativně složitých teritorií zahrnujících zejména
státy bývalého SSSR, St㶣ední a Dálný východ.
Výzkum a vývoj v rámci sekce Mechatronické a embedded systémy pokra㶜oval
spoluprací na inovaci stávajících jednotek CPSJ (㶣ídicí jednotka chodu turbíny TJ100), s cílem jejich nasazení p㶣i 㶣ízení motorů TP100/TS100. Modernizace jednotek p㶣iměšování
FACS pro hasicí vozy, spolu s rozší㶣ením základních modulů, p㶣ineslo úspěch a plánuje se
další modifikace i pro jiná užitková vozidla. V oblasti využití obnovitelných zdrojů energie
je dále rozvíjena spolupráce na dodávkách 㶣ídicího systému spalování biomasy.
Spole㶜nost pokra㶜uje v projektu podpory 㶜eského leteckého průmyslu ve výzkumné, vývojové a výrobní oblasti, do kterého se v roce 2010 aktivně zapojila. Hlavní
kategorií jsou letouny CS-23, malé vrtulníky kategorie CS-27, pop㶣. jiná CS-VLA (velmi
lehká, malá a st㶣ední letadla). Projekt v této kategorii se zabývá hlavně vývojem pohonu
a systémem 㶣ízení FADEC (Full Authority Digital Engine Control) na bázi implementace
moderních 㶣ídicích a informa㶜ních systémů.
U vyvíjeného softwaru pro 㶣ídicí jednotku palivového 㶜erpadla do vrtulníku právě
probíhá certifikace.
Ve spolupráci s firmou FED byl zahájen projekt na vývoji 㶣ídicích algoritmů a elektronického systému pro 㶣ízení „fuel metering pump .
Zlepšení situace 㶜eského leteckého průmyslu je sou㶜ástí dlouhodobé koncepce
Asociace leteckých výrobců (ALV), jejímiž jsme aktivními 㶜leny.
Nadále spolupracujeme s vysokými školami na vývoji nových technologií i jako
ú㶜astníci evropských projektů. Hmatatelným výsledkem bylo založení spole㶜né firmy
Invea-tech, která využívá nové technologie k monitorování p㶣enosů dat v rychlých sítích
s důrazem na jejich zabezpe㶜ení. Sou㶜ástí rozvoje tohoto programu a zejména jeho nasazování v praxi, se stala certifikace spole㶜nosti UNIS z hlediska nakládání s bezpe㶜nými
informacemi v souladu s ISO/IEC 27001:2005. Tato spolupráce je nadále rozvíjena s cílem
být nejen mezi prvními uživateli nových technologií, ale podílet se též na jejich vývoji.
Mé poděkování za dobré výsledky pat㶣í všem zú㶜astněným.
Ji㶣í Ková㶣
Generální 㶣editel a p㶣edseda
p㶣edstavenstva UNIS, a.s.
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
5
History of the Company UNIS
he company UNIS was established in May 1990 as an exclusively Czech private
company without any foreign capital participation. After a significant change
of legal form in 2008, the company UNIS became a joint stock company. In 2012
the structure of the company UNIS, a.s. was adjusted and now it belongs to the
parent company UNIS Capital, a.s., owning 100% of shares of the above stated
company UNIS, a.s.
As from the beginning, the focal point of the company activities included
process control, extended in offer of electrical part solution offers in 1995 - i.e.
feeding and distribution systems and the field of instrumentation and control
(I&C), which means that it processes design studies, opening, realisation and
one-level projects of process instrumentation.
In 1999 the research and development section Mechatronic systems was
established within the company, arranging complete development cycle of the
product from the initial analysis of technical settings with a proposal of solution,
through development of software, hardware and design of mechanical parts,
up to manufacture of prototypes, testing according to required standards and
small-series manufacture.
Three years later, the company extended in implementation of
manufacturing information systems MES (Manufacturing Execution System)
and our own product was developed ‒ the manufacturing information system
PHARIS®. Originally, the system was developed for pharmaceutical industry,
but after market research and additional development of functionalities, there
was developed a product able to solve complex manufacture control even in
discrete production, like metal processing and plastic pressing. Its modules
cover the whole production process from order planning via partially processed
production monitoring and up to its assessment.
A majority of activities in the field of technologies control aims at
large capital equipment in petrochemical and chemical industry and in power
industry, which initiated establishment of a mechanical ‒ technological section.
The section aims mainly at process engineering, mechanical design and check of
important technological operations.
Realisation of many applications in petro-chemical industry allowed
adoption of technological processes control from the portfolio of leading global
providers ‒ licensors of industrial technologies. In the power industry field, UNIS
is able to offer complex management of large power plant or heating plant
blocks including safety automation and turbines control. The projects in power
industry, petro-chemical and chemical industry are characterised by exceptional
requirements towards control engineering and arrangement of safety and
due to that reason UNIS co-operates on long-term basis with leading global
manufacturers of instrumentation and control engineering.
Other activities distinguishing the UNIS company from its competitors
include control of critical and uninterrupted processes, optimisation and
modelling of technological processes with stress put on higher control systems
of the Advanced Control type, proper development and manufacture of SW and
HW oriented at „embedded systems and their application in the field of aircraft,
microprocessor and automotive industry.
T
6
As from the beginning of its existence, the
company presented as a design, engineering
and supplier company. Obtaining the first order
for complex engineering for high-level capital
equipment (EPC-M) in 1998 aimed the company
UNIS more towards technological process
specialisation to activities with higher added
value. Later, the intention leads to establishment
of subsidiary company УНИС НЕФТЕПРОЕКТ in
the territory of Byelorussia, arranging support of
engineering and design activities in Byelorussia and
all the Russian ‒ speaking territories.
Nowadays, EPC-M is the main focus of the
company activities. The developed system of large
projects management and realisation (refinery
plants, chemical plants, gas processing plants,
etc.) arranges significant stability of the company
and its further dynamic growth. The business
advantages include appropriately inter-connected
offers from the fields of technology management
and manufacturing information systems, offering
- together with solutions of electrical feeding and
distribution systems - ideal combinations for
complex solutions of I&C, control systems and
electrical parts. Provision of complex service makes
an integral part of client services.
At the present time, the UNIS company
is able to perform large orders in our country and
abroad in the volumes of billions of Czech crowns,
including assistance with arrangement of purchaser
financing of capital equipment in co-operation
with Czech banks and EGAP (Export Guarantee
and Insurance Corporation). Many successfully
performed orders represent excellent reference
for our service and this is a foundation stone for
business relations development.
Historie spole㶜nosti UNIS
pole㶜nost UNIS byla založena v květnu 1990, jako ryze 㶜eská soukromá spoSv roce
le㶜nost bez ú㶜asti zahrani㶜ního kapitálu. Po významné změně právní formy
2008 se UNIS stala akciovou spole㶜ností. V roce 2012 se upravila struktura
spole㶜nosti, UNIS, a.s. nyní spadá pod mate㶣skou spole㶜nost UNIS Capital, a.s.,
která vlastní 100 % akcií již zmíněné spole㶜nosti UNIS, a.s.
Těžištěm 㶜inností spole㶜nosti se od po㶜átku stalo 㶣ízení technologických
procesů, které se v roce 1995 rozší㶣ilo o nabídku 㶣ešení silnoproudé 㶜ásti, tj.
napájecích a distribu㶜ních systémů a oblast mě㶣ení a regulace (MaR), která zpracovává projektové studie, úvodní, prováděcí a jednostup㶡ové projekty procesní
instrumentace.
V roce 1999 vznikla ve spole㶜nosti výzkumně vývojová sekce Mechatronické systémy, která zajiš㶇uje kompletní vývojový cyklus produktu od prvotní analýzy technického zadání s návrhem 㶣ešení, p㶣es vývoj software, hardware
a design mechanických dílů, až po výrobu prototypů, testovaní dle požadovaných norem a malosériovou výrobu.
O t㶣i roky později se spole㶜nost rozší㶣ila o implementace výrobních informa㶜ních systémů MES (Manufacturing Execution System) a došlo k vývoji vlastního produktu - výrobního informa㶜ního systému PHARIS®. Původně byl tento
systém vytvo㶣en pro farmaceutický průmysl, avšak po provedení průzkumu trhu
a dopracování funkcionalit vznikl produkt schopný 㶣ešit komplexní 㶣ízení výroby i v diskrétních výrobách, jako je kovovýroba a lisovaní plastů. Svými moduly
pokrývá celý výrobní proces od zaplánování zakázky, p㶣es sledování rozpracované výroby, až po její vyhodnocení.
P㶣evážná 㶜ást stávajících aktivit v oblasti 㶣ízení technologií je zamě㶣ena na
velké investi㶜ní celky v energetice, petrochemickém a chemickém průmyslu, což
inicializovalo vytvo㶣ení strojně - technologické sekce. Její náplní je p㶣edevším procesní inženýrství, strojní projekce a kontrola důležitých technologických operací.
Realizace 㶣ady aplikací v petrochemickém průmyslu umožnila osvojit si
㶣ízení technologických procesů z portfolia p㶣edních světových poskytovatelů licenzorů průmyslových technologií. V energetice je UNIS schopen nabídnout
komplexní 㶣ízení velkých elektrárenských 㶜i teplárenských bloků, v㶜etně zabezpe㶜ovací automatiky a 㶣ízení turbín. Projekty v energetice, petrochemickém
a chemickém průmyslu se vyzna㶜ují mimo㶣ádnými nároky na 㶣ídicí techniku
a zajištění bezpe㶜nosti a z tohoto důvodu UNIS 㶣adu let spolupracuje s p㶣edními
světovými výrobci mě㶣icí a 㶣ídicí techniky.
K dalším aktivitám odlišujících spole㶜nost UNIS od konkurence, se 㶣adí
㶣ízení kritických a nep㶣erušitelných procesů, digitální zpracování obrazu, optimalizace a modelování technologických procesů s důrazem na vyšší prvky 㶣ízení
typu „Advanced Control , zákaznický i vlastní vývoj a výroba SW i HW orientovaná na „embedded systémy a jejich aplikace v oblasti leteckého, mikroprocesorového a automobilového průmyslu.
Od po㶜átku svého působení se spole㶜nost prezentuje jako projek㶜ní, inženýrská a dodavatelská firma. Získání první zakázky v roce 1998 na komplexní
inženýring pro vyšší investi㶜ní celek (EPC-M) nasměrovalo spole㶜nost UNIS více
k technologickému zamě㶣ení a poskytování 㶜innosti s vyšší p㶣idanou hodnotou.
Tento záměr později vedl k založení dce㶣iné spole㶜nosti УНИС НЕФТЕПРОЕКТ na
území běloruského státu, která zajiš㶇uje podporu inženýrské a projek㶜ní 㶜innosti
v Bělorusku a všech rusky hovo㶣ících teritoriích.
EPC-M je dnes hlavním těžištěm 㶜inností spole㶜nosti. Vytvo㶣ený systém
㶣ízení a realizace velkých projektů (rafinérie, chemické závody, továrny na zpracování plynu atd.) zajiš㶇uje zna㶜nou stabilitu firmy a její další dynamický růst.
Obchodní výhodou je vhodně se dopl㶡ující nabídky z oblasti 㶣ízení technologií
a výrobních informa㶜ních systémů, které spolu s 㶣ešením napájecích a distribu㶜ních systémů elektro - silnoproudu nabízí ideální kombinace p㶣i komplexním 㶣ešení 㶜ástí MaR, 㶣ídicích systémů, strojní technologie a elektro 㶜ástí. Nedílnou sou㶜ástí zákaznických služeb je poskytování komplexního servisu.
V sou㶜asné době je spole㶜nost UNIS schopna realizovat velké zakázky
v tuzemsku i v zahrani㶜í v objemu 㶣ádově miliard korun, a to v㶜etně pomoci p㶣i
zajištění odběratelského financování investi㶜ních celků ve spolupráci s 㶜eskými
bankami a EGAP (Exportní garan㶜ní a pojiš㶇ovací spole㶜nost, a.s.). Úspěšně realizované zakázky p㶣edstavují dobré reference na naše služby a jsou základním
stavebním kamenem p㶣i budování dalších obchodních vztahů.
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
7
Basic Data of the Company/Základní údaje o spole㶜nosti
UNIS a.s.
Company ID/I㶏O
00532304
Tax ID/DI㶏
CZ00532304
Authorised Capital/Základní kapitál: 102 000 000 CZK/K㶜
Registration by the Commercial Register of the Regional Court in Brno, section B, insert 5611/Registrace obchodního rejst㶣íku u krajského
soudu v Brně, oddíl B., vložka 5611
Facts and Numbers/Fakta a 㶜ísla
Economic Results/Hospodá㶣ské výsledky
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
01
02
03
04
05
1214
723
478
488
400
420
650
490
320
422
416
260
145
80
61
23
4
1990
297
478
504
803
1110
1609
Turnover development (in mil. CZK)/Vývoj obratu (v mil. K㶜)
06
07
08
09
10
11
2012
1990
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
* since 2010, there is stated the total physical number of employees
of UNIS, a.s. including branch offices and subsidiary companies.
8
187 217*
253*
170
167
175
186
183
172
165
169
138
136
105
90
65
42
32
12
2
4
144
159
168
174
277*
Development of the Number of Employees/Vývoj po㶜tu zaměstnanců
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
2012
* od roku 2010 je uváděn celkový fyzický po㶜et zaměstnanců UNIS, a.s. v㶜etně pobo㶜ek a dce㶣iných spole㶜ností.
Share of Orders from the Point of View of End User (in mil. CZK)/Podíl zakázek z pohledu kone㶜ného uživatele (v mil. K㶜)
Domestic orders/Tuzemské zakázky
Foreign orders/Zahrani㶜ní zakázky
46,932
1 003,805
Share of Orders from the Point of View of Branch Classification (in mil. CZK)/Podíl zakázek dle oborového 㶜lenění (v mil. K㶜 )
Petro-chemistry/Petrochemie
Power industry/Energetika
Chemistry/Chemie
Manufacturing execution system/
Výrobní informa㶜ní systém
Mechatronic and embedded systems/
Mechatronické a embedded systémy
1 006,533
1,903
0,707
16,190
9,493
Others/Ostatní
15,849
Research and Development ‒ Subsidised Projects (in thous. CZK)/Vývoj a výzkum ‒ dotované projekty (v tis. K㶜)
Project/Projekt
SCAR
Subventions in 2012/dotace v r. 2012
26
MOST
1 839
RSTS
891
SONI
1 913
MIST
1 048
ACTU
1 713
ESPO
7 673
CAAE
2 789
UV3C
825
Others/Ostatní
74
In total/Celkem
18 791
SCAR
MOST
RSTS
SONI
MIST
ACTU
ESPO
CAAE
UV3C
Others
SCAlable & Reconfigurable Electronics Platforms and Tools
Modernization of Small Transport Aircraft to increase operation effectiveness and economy
The development of turbo-shaft engine designated for light helicopters and unmanned aircrafts
Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-recovery Factory
MIlitary Small TRAnsport aeropLane
Modular Electro Mechanical Actuators for ACARE 2020 aircraft and helicopters
Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
Complex Affordable Aircraft Engine Electronic Control
Visual Computing Competence Center
Financial support of trade fair events in 2012
Subsidy for the above projects was provided from the state budget CZ and funding from the European Community of the EU framework
programs for research and development.
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
9
Realizované dota㶜ní projekty
7. rámcový program EU pro VaV:
SCARLETT (5/2008- 4/2012) 㶜. proj. 211439
Název projektu: SCAlable&Reconfigurable Electronics Platforms and Tools
Poskytovatel:
EU
Koordinátor:
Thales-Avionics SA
Spolup㶣íjemce 㶜. 30: UNIS, a.s.
ACTU (11/2011-10/2014) 㶜. proj. 284915
Název projektu: Modular Electro Mechanical Actuators for ACARE 2020 aircraft
and helicopters (ACTUATION 2015)
Poskytovatel:
EU
Koordinátor:
Goodrich Actuation systems SAS
Spolup㶣íjemce 㶜. 54: UNIS, a.s.
MOST (4/2010-12/2013) 㶜. proj. FR-TI2/557
Program:
TIP 2010
Název projektu: Modernizace malého dopravního
letounu za ú㶜elem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu
Poskytovatel:
MPO 㶏R
P㶣íjemce:
Aircraft Industries, a.s.
Spolup㶣íjemce: UNIS, a.s.
ESPO (10/2011-9/2015) 㶜. proj. 284859
Název projektu: Efficient Systems and Propulsion
for Small Aircraft (ESPOSA)
Poskytovatel:
EU
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Koordinátor:
Spolup㶣íjemce 㶜. 9: UNIS, a.s.
RSTS (10/2010-12/2013) 㶜. proj. FR-TI2/313
Program:
TIP 2010
Název projektu: Vývoj turboh㶣ídelového motoru
ur㶜eného pro lehké vrtulníky
Poskytovatel:
MPO 㶏R
P㶣íjemce:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Spolup㶣íjemce: UNIS,a.s.
SONI (3/2010-12/2012) kód.proj.(MŠMT) 7H10008,
㶜. proj. (EK) 100223
Výzva:
ARTEMIS JU 2009 Call
Projekt MŠMT: projekt mezinárodní spolupráce
Název projektu: Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control:
Towards the Asset-aware and Self-recovery Factory
Poskytovatel:
MŠMT 㶏R, EU
Koordinátor:
Hermia Itd.
P㶣íjemce 㶜. 15 UNIS, a.s.
CAAE (1/2012- 12/2015) 㶜. proj. TA02010259
Program:
ALFA 2. výzva
Název projektu: Komplexní cenově dostupný 㶣ídicí
systém leteckých motorů (CAAEEC)
Poskytovatel:
Technologická agentura 㶏eské republiky (TA 㶏R)
P㶣íjemce
UNIS, a.s.
UV3C (5/2012-12/2019) 㶜. proj. TE01020415
Program:
Centra kompetence ‒ 1. Výzva,
2. Stupe㶡 ve㶣ejné soutěže
Název:
Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C-Visual
Computing Competence Center)
Poskytovatel:
Technologická agentura 㶏eské republiky (TA 㶏R)
P㶣íjemce:
Vysoké u㶜ení technické v Brně
Spolup㶣íjemce: UNIS, a.s.
Ostatní:
Finan㶜ní podpora veletržních akcí za rok 2012.
MIST (1/2011-12/2013) 㶜. proj. FR-TI3/333
Program:
TIP 2010
Název projektu: MISTRAL ‒ Malý vojenský dopravní
letoun
Poskytovatel:
MPO 㶏R
P㶣íjemce:
Evektor, spol. s r.o.
Spolup㶣íjemce: UNIS, a.s.
Dotace u výše uvedených projektů byla poskytnuta ze státního rozpo㶜tu 㶏R a z prost㶣edků Evropského spole㶜enství z rámcových programů EU pro výzkum a vývoj.
10
Company Structure/Struktura spole㶜nosti
UNIS Capital a.s.
UNIS, a.s.
СООО
«БелАСУСИнК»
ИООО «УНИС
нефтепроект»
UNIS Invest, s.r.o.
INVEA-TECH, a.s.
UNIS Real s.r.o.
Mycroft Mind, a.s.
UNIS SLOVENSKO,
spol. s r.o.
UNIS - Marketing e Consultoria
Económica Comercial, Lda
UNIS PUBLISHING, spol. s r.o.
UNIS Iraq
(Local branch)
Акционерное Общество
«УНИС» Чешская Республика
(в г. Москва)
Филиал Акционерного
Общества «УНИС»
«UNIS, a.s.» Чешская
Республика (в г. Усинск)
LAVIMONT
INTERNATIONAL, s.r.o.
Представительство
Акционерного Общества
«UNIS, a.s.» (Чешская
Республика)
в Республике Беларусь
Network Security
Monitoring Cluster,
družstvo
HORÁCKO s.r.o.
100% Ownership/
100% vlastnictví
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
Partial ownership/
Podílové vlastnictví
Representation abroad/
Zastoupení v zahrani㶜í
11
Company Structure Description/Popis struktury spole㶜nosti
n the course of development of the company
UNIS, a.s. there were purchased or founded
several subjects, creating an inter-connected and
functioning unit as to this date.
If we divide the whole structure to several
logic levels, then the first (supporting) level includes
UNIS Invest, s.r.o., UNIS Real, s.r.o., HORÁCKO
s.r.o. and UH PARK a.s., arranging investments
into real estates, buildings administration and
quiet background for the company branch offices
as well as for other independent business subjects.
The level is closed by UNIS PUBLISHING spol. s r.o.,
arranging publication of specialised publications
from own production as well as from independent
sources.
The second imaginary level may contain our
branch offices and affiliated companies abroad. One
of those first established is UNIS SLOVENSKO, spol.
s r.o., covering our activities in Slovakia and actively
participating in establishment of the branch office
UNIS in Iraq which it is inter-connected with up to
now. The above mentioned UNIS Iraq supervises
the support of existing clients (SCOP, NRC, MRC) and
pending projects as well as mapping of the market
situation in the whole region of Near East. A logical
step in the company expansion to the territories
of former USSR and mainly the Russian Federation
was the establishment of the branch office АО
(УНИС) in Moscow, necessary for arrangement
and maintenance of licences and general support.
Establishment of another branch office in the
territory of RF ‒ the affiliated company Филиал
АО (УНИС) in Usinsk proved to be a necessary
step for co-ordination of works at the time of our
significant order realisation. Equivalent activities,
including complete support in the whole territory
of Byelorussia is arranged by our branch office
ООО (UNIS spol. s r.o.) in the Republic of Belarus.
The Portuguese branch office UNIS Marketing
Consultancy of Economic Comercial, Lda, initially
served as a satellite connection of the company with
Western Europe and it did not lose its importance
even at the beginning of the new decade.
On the third level there are the companies
with their results directly supporting the
development of resulting products. These are the
companies Network Security Monitoring Cluster,
INVEA-TECH, a.s., and Mycroft Mind, a.s., with their
main activities including research and development
in the field of monitoring and protection of
computer networks. In this way they support
a secondary but hopefully developing field of our
company- the manufacture information systems
PHARIS®.
The most significant part of the third level
is the subsidiary company УНИС НЕФТЕПРОЕКТ,
arranging support of engineering and design
activities not only in the territory of Byelorussia but
in all the Russian ‒ speaking territories. Another
important function performed together with OOO
БелАСУСИнК is the local support of an important
client OAO NAFTAN Novopolotsk, Byelorussia.
The last company on this level is the company
LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o., providing
supplies of equipment and works in investment
constructions.
All these parts together with the parent base
in the Czech Republic make the company UNIS, a.s.,
being able to manage even highly complex orders
all over the world in this way.
Since 2012, UNIS a.s. belongs to the parent
company UNIS Capital, a.s., being a holder of 100%
of shares of the company UNIS, a.s.
I
12
ěhem rozvoje spole㶜nosti UNIS, a.s. došlo
k založení, p㶣ípadně k akvizici několika subjektů, které k dnešnímu dni tvo㶣í vzájemně propojený fungující celek.
Pokud celou struktury rozdělíme do několika logických úrovní, potom na té první (podpůrné)
nalezneme UNIS Invest, s.r.o., UNIS Real, s.r.o., HORÁCKO s.r.o. a UH PARK a.s., které zajiš㶇ují investice
do nemovitostí, správu budov a klidné zázemí nejen pobo㶜kám spole㶜nosti, ale i dalším nezávislým
podnikatelským subjektům. Tuto úrove㶡 pak uzavírá
UNIS PUBLISHING spol. s r.o., který zajiš㶇uje vydávání odborných publikací jak z vlastní produkce, tak
i z nezávislých zdrojů.
Do druhé pomyslné úrovně můžeme za㶣adit
naše pobo㶜ky a filiálky v zahrani㶜í. Jednou z prvních
založených byla spole㶜nost UNIS SLOVENSKO, spol.
s r.o., která pokrývá nejen naše aktivity na Slovensku,
ale aktivně vystupovala p㶣i vzniku pobo㶜ky UNIS
in Iraq, se kterou je propojena doposud. Zmíněný
UNIS Iraq dohlíží na podporu stávajících zákazníků
(SCOP, NRC, MRC) a běžících projektů, stejně jako na
mapování aktuální situace na trhu v celém regionu
Blízkého východu. Logickým krokem p㶣i expanzi
spole㶜nosti na teritoria bývalého SSSR a speciálně
Ruské Federace, bylo založení moskevské pobo㶜ky
АО (УНИС) в г. Москвa, nezbytné pro zajištění
a údržbu licencí a obecnou podporu. Založení
další pobo㶜ky na teritoriu Ruské Federace Филиал
АО (УНИС) в г. Усинск se ukázalo nezbytným krokem pro koordinaci prací v době realizace naší
významné zakázky. O ekvivalentní 㶜innosti, v㶜etně
kompletní podpory na celém území běloruského
státu, se stará naše pobo㶜ka ООО (UNIS spol. s r.o.)
в Республике Беларусь. Portugalská pobo㶜ka UNIS
Marketing Consultancy of Economic Comercial,
Lda, v za㶜átcích sloužila jako satelitní propojení
firmy se západní Evropou a svůj význam neztratila
ani v po㶜átku nového desetiletí.
Na t㶣etí úrovni jsou pak spole㶜nosti, které
svými výsledky p㶣ímo p㶣ispívají k rozvinutí výsledných produktů. Jsou to spole㶜nosti Network Security Monitoring Cluster, INVEA-TECH, a.s. a Mycroft
Mind, a.s., jejichž hlavní 㶜inností je výzkum a vývoj
v oblasti monitorování a zabezpe㶜ování po㶜íta㶜ových sítí. Podporují tak jednu by㶇 z vedlejších, ale
zárove㶡 nadějně se rozvíjejících oblastí naší spole㶜nosti, což je vývoj a implementace výrobního informa㶜ního systému - PHARIS®.
Nejvýznamnější složkou t㶣etí úrovně je dce㶣iná spole㶜nost УНИС НЕФТЕПРОЕКТ, která zajiš㶇uje
podporu inženýrské a projek㶜ní 㶜innosti nejen na
území Běloruska, ale ve všech rusky hovo㶣ících teritoriích. Neméně důležitou funkcí vykonávanou spolu s OOO БелАСУСИнК je místní podpora významného zákazníka OAO NAFTAN Novopolock, Bělorusko.
Poslední spole㶜ností z této úrovně je spole㶜nost
LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o., která poskytuje
podporu p㶣i dodávkách za㶣ízení a prací v investi㶜ní
výstavbě.
Všechny tyto složky pak spole㶜ně s mate㶣skou základnou v 㶏R tvo㶣í spole㶜nost UNIS, a.s., která je tak schopna zvládat i velmi složité zakázky po
celém světě.
Od roku 2012 UNIS a.s. spadá pod mate㶣skou
spole㶜nost UNIS Capital, a.s., která je 100% držitelem akcií UNIS, a.s.
B
Organisation Scheme of the Company
/Organiza㶜ní schéma spole㶜nosti
General Director Chairman of the Board
of Directors
Mr. Ji㶣í Ková㶣
tel.: +420 541 515 200
[email protected]
Chairman of the Supervisory Board
Mr. Miroslav Dosoudil
tel.: +420 541 515 210
[email protected]
Members of the Board of Directors
Mr. Petr Špringer
Mr. Ladislav Chodák
Members of the Supervisory Board
Mr. Petr Kotek
Ms. Hana Krutišová
Financial Director
Mr. Miroslav Dosoudil
tel.: +420 541 515 210
[email protected]
Project Management
Director
Mr. Matouš Životek
tel.: +420 541 515 280
[email protected]
Quality Management
Mrs. Věra Kone㶜ná
tel.: +420 541 515 217
[email protected]
Commercial Director
Mr. Luboš Glozar
tel.: +420 541 515 232
[email protected]
Technical Director
Mr. Vladimír Rakšany
tel.: +420 541 515 611
[email protected]
Controlling
Mr. Marek Zezula
tel.: +420 541 515 218
[email protected]
Airworthiness Quality
Management
Mr. Ji㶣í Smolek
tel.: +420 541 515 221
[email protected]
Marketing & Sales
Mr. Libor Jaroš
tel.: +420 541 515 274
[email protected]
Purchasing
Mr. Michal Švanda
tel.: +420 541 515 403
[email protected]
Industrial Process Control
Mr. Lubomír Kor㶜ek
tel.: +420 541 515 272
[email protected]
Instrumentation and
Control Design
Mr. Petr Smr㶜ka
tel.: +420 541 515 208
[email protected]
Electrical Design
Mr. Michal Balcárek
tel.: +420 541 515 262
[email protected]
Mechatronic &
Embedded Systems
Mr. Vladimír Opluštil
tel.: +420 541 515 541
[email protected]
Process & Mechanical
Engineering
Mr. Bronislav Staněk
tel.: +420 541 515 205
[email protected]
Control & Information
System
Mr. Leoš Hons
tel.: +420 541 515 266
[email protected]
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
13
Quality Management/㶕ízení jakosti
NIS received Lloyd s Register Quality Assurance certification as early as 1995
as one of the first Czech companies, in accordance with the ISO 9001:94
applicable to design, development, procurement, assembly, system integration
including software development according to TickIT ‒ scheme, installation and
commissioning of instrumentation, control and information systems, electrical
installations and servicing of supplied equipment, design, development,
manufacturing, servicing and general purpose applications.
In 2009, there was performed a trouble-free transition to a new revision
of the standard ISO 9001:2008. In November 2011, the company successfully
managed the last re-certification audit of the standard and obtained a new
certificate for the forthcoming three-year period.
In 2010 there was re-certified the certification on quality management
system compliance with the requirements of the standard 㶏OS 051622 (AQAP
2110), obtained by the company UNIS in 2007.
Need to protect information and information of customers led UNIS
in 2008 to implementation of information security management system in
accordance with standard ISO/IEC 27001:2005. Together with this system there
was also implemented, and successfully certified, IT service management system
in accordance with standard ISO/IEC 20000-1:2005 (new version of the standard
- ISO/IEC 20 000-1:2011), mainly as a support of our product ‒ manufacturing
information system PHARIS®. In November 2011, there was successfully
performed the re-certification audit and the company obtained new certificates
of the standards for another three-year period.
UNIS considers this certificate to be basic prerequisite for the continuous
improvement of all activities.
As from 2003, the company UNIS has been the holder of the CIVIL
AVIATION AUTHORITY Czech Republic CAA CR certification for designing
the airplane equipment and parts, including their changes and repairs, based
on continuous fulfilment of requirements emerging from the regulation No.
CAA-TI-026-n/01. Simultaneously, the certification allows the company to coparticipate as a supllier / subcontractor of project works in important national
and international projects of civil aviation.
The company UNIS is also a holder of the EASA organisation authorisation
for manufacture (POA), No. CZ.21G.0026, within the range of the category C1
Plane Equipment - Avionic Computer systems of planes and simultaneously C2
Plane Parts ‒ Avionic Modules. The use of the certificate is based on continuous
fulfilment of obligatory requirements set by the Commission Directive (EC) No.
748/2012, Part 21, Section A, Head G [replacing the Directive of the Commission
(EC) No. 1702/2003, on the basis of which the company obtained the certificate
in 2003 for the first time].
An important priority in the course of all the activities remains to be the
environmental protection as well as health protection at work, while statutory
requirements make a part of internal regulations of the company and their
fulfilment is regularly controlled.
U
14
pole㶜nost UNIS byla certifikována, jako jedna
z prvních 㶜eských firem, spole㶜ností Lloyd s Register Quality Assurance již v roce 1995, a to v souladu s normou ISO 9001:94 pro projektování, vývoj,
dodávky za㶣ízení, kompletaci, systémovou integraci, v㶜etně vývoje software v souladu s programem
TickIT, instalaci a p㶣ejímací testy p㶣ístrojové techniky, 㶣ídicí a informa㶜ní systémy, silnoproudá za㶣ízení
a servisní služby dodávaných za㶣ízení.
V roce 2009 proběhl bezproblémový p㶣echod na novou revizi normy ISO 9001:2008.
V listopadu roku 2011 spole㶜nost úspěšně
zvládla zatím poslední re-certifika㶜ní audit této normy a obdržela nový certifikát na následující t㶣íleté
období.
V roce 2010 došlo k re-certifikaci osvěd㶜ení
o shodě systému managementu jakosti s požadavky
normy 㶏OS 051622 (AQAP 2110), kterou spole㶜nost
UNIS získala v roce 2007.
Stále nutnější pot㶣eba chránit informace
vlastní, i informace našich zákazníků, vedla UNIS
v roce 2008 k zavedení systému 㶣ízení bezpe㶜nosti
informací v souladu s normou ISO/IEC 27 001:2005.
Spole㶜ně s tímto systémem 㶣ízení byl zaveden i systém 㶣ízení služeb v oblasti IT v souladu s normou
ISO/IEC 20000-1:2005 (nová verze normy - ISO/
IEC 20 000-1:2011), zejména jako podpora našeho
produktu - výrobního systému PHARIS®. V listopadu roku 2011 proběhl úspěšně re-certifika㶜ní audit
a spole㶜nost UNIS obdržela nové certifikáty těchto
norem na další t㶣íleté období. Dosažení těchto certifikátů považuje spole㶜nost UNIS za základní podmínku pro neustálé zlepšování všech svých 㶜inností.
Spole㶜nost UNIS je od roku 2003 držitelem
Oprávnění ÚCL 㶏R k projektování letadlových za㶣ízení a 㶜ástí, v㶜etně jejich změn a oprav, a to na
základě průběžného plnění požadavků plynoucích
ze směrnice 㶜. CAA-TI-026-n/01. Toto oprávnění zárove㶡 spole㶜nosti umož㶡uje, aby se spolupodílela
jako dodavatel/subdodavatel projek㶜ních prací na
významných národních i mezinárodních projektech
civilního letectví.
Spole㶜nost UNIS je dále držitelem Oprávnění EASA organizace k výrobě (POA), 㶜. CZ.21G.0026,
v rozsahu kategorie C1 Letadlová za㶣ízení - Avionické po㶜íta㶜ové systémy letadel a zárove㶡 C2 Letadlové 㶜ásti ‒ Avionické moduly. Využívání tohoto
certifikátu je založeno na průběžném plnění závazných požadavků vyty㶜ených Na㶣ízením Komise (ES)
㶜. 748/2012, Part 21, Oddíl A, Hlava G [nahrazující Na㶣ízení Komise (ES) 㶜. 1702/2003, podle něhož získala
spole㶜nost tento certifikát poprvé v roce 2003].
Důležitou prioritou během veškerých aktivit
zůstává jak ochrana životního prost㶣edí, tak i ochrana zdraví p㶣i práci, p㶣i㶜emž zákonné požadavky jsou
sou㶜ástí interních směrnic spole㶜nosti a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno.
S
Licence/Licence
he UNIS company and its subsidiary company UNIS nefteprojekt are the owners of the licenses to perform of project in the
fields of chemistry, oil & gas, power generation and ecology in the
territory of Russia, Belorussia and Kazakhstan.
T
pole㶜nost UNIS a její dce㶣iná spole㶜nost UNISnefteprojekt jsou
vlastníky licencí, které oprav㶡ují realizovat komplexní projekty
v oblasti chemie, petrochemie, energetiky a ekologie na teritoriu
Ruska, Běloruska a Kazachstán.
S
The UNIS Licence for the Territory of Russian Federation/Licence UNIS pro teritorium Ruské federace
The Licence of General Designer/Licence Generálního Projektanta
The Licence of General Contractor/Licence Generálního Dodavatele
The company UNIS is a member of МОП ‒ International Association of Designers / «Международное объединение
проектировщиков» and МАС ‒ International Alliance of Builders
/ «Международный альянс строителей»
Spole㶜nost UNIS je 㶜lenem МОП ‒ Mezinárodní spole㶜enství projektantů «Международное объединение проектировщиков» a МАС ‒ Mezinárodní aliance stavitelů
The UNIS Licence for the territory of Belarus/Licence UNIS pro
teritorium Běloruska
The Licence of General Designer and Contractor/Licence Generálního Projektanta a Dodavatele
«Международный альянс строителей»
Licence of related company UNIS Nefteproekt for the territory
of Kazakhstan/Licence UNIS Nefteprojekt pro teritorium
Kazachstán
Licence for design and research works/Licence na projektování
a výzkumné práce
The Licence of related company UNIS Nefteproekt for the territory of Belarus/Licence UNIS Nefteprojekt pro teritorium Běloruska
The Licence of General Designer/Licence Generálního Projektanta
The Licence of General Contractor/Licence Generálního Dodavatele
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
15
Complex Supplies of Capital Equipment
hile strengthening its position among important engineering
companies on Czech market in its main and dominant fields,
the company UNIS gradually moves towards suppliers of complete
capital equipments in all professions and so the company becomes
of fully range of EPC (Engineering Procurement Construction) and
EPCC (Engineering Procurement Construction Commissioning).
It concerns elaboration of project documentation of
process, mechanical, civil, I&C and electrical parts, supplies of
equipment and erection, commissioning and start-up of the units
including performance of guarantee tests.
The services and activities are completed by an offer of preproject planning (PPP) and engineering and technical advisory
services.
The company UNIS aims at projects realisation on „turn
key basis, i.e. on the basis of contracts of EPC or EPC-M. The EPC
(Engineering, Procurement, Construction) or EPCM (Engineering,
Procurement, Construction - Management) forms allow
arrangement of complex realisation of the project from initial
intention up to start-up while fulfilling the fixed schedule and
fixed price according to a precisely defined subject.
UNIS as the general contractor offers a complex package
of services from one source, including assistance in arrangement
of financing by the customer.
Based on such realisation of capital equipment, it is
possible to characterise the following as the main benefits of
a client:
▪ Arrangement of responsibility for Engineering, Procurement
and Construction from a sole sources and consequent release
of proper management for efficient fulfilment of own activities,
▪ Complex solution of project requirements (Function of
a General Designer),
▪ Transfer of schedule and finance risks (fixed price) to the
contractor,
▪ Significant reduction of time from the initial intention to
start-up,
▪ Use of abilities that the client does not have,
▪ Co-ordination of all the processes and activities in the course
of the project as critical for fulfilment of time and financial
parameters of realisation (Function of a General Contractor).
The UNIS company is ready to arrange the above stated
complex supplies of capital equipment or their parts mainly in the
following industrial branches:
▪ Crude Oil and Natural Gas Processing,
▪ Petrochemical and Refining Industry,
▪ Heating and Power Industry,
▪ Ecology.
W
Selection of Realised Projects
Refinery „Antey , Krasnodar, Russia
At the present time is processed the study (TEPEO) for
building a completely new plant for deep crude oil processing in
the Krasnodar Region with the capacity of 6 mil. ton of oil/year.
The study respects the new directives of the government and
relevant ministries of the Russian Federation; it includes complex
designs of basic and additional technological units, auxiliary
plants and necessary complex of infrastructure, including staffing
arranging permanent safe operation of the production complex.
The study includes processing of optimal technical solutions as
well as extensive economic part including assessment of given
investment intention returnability.
Delay Coker Unit
In 2012 there continued the project works on delay
coker unit for the company OAO Naftan Novopolock. UNIS
arranges for the licensor of the technologies ‒ the company
Foster Wheeler Iberia and its co-operating sub-contractor Duro
Felguera ‒ localisation of the whole project documentation for
Belarus standards and internal regulations of the client, including
complete processing of auxiliary units. UNIS also participates in the
16
design in professions of I&C and Electro. Project documentation is
to be finished in 2013.
Atmospheric Distillation Unit AT-8
In 2006, the company UNIS started a significant project of
atmospheric distillation AT-8 in Byelorussia, the client being the
company OAO Naftan Novopolotsk.
The company UNIS holds the position of the technology
designer and it arranges detail design documentation in all the
professions except building, supplies of equipment and start-up.
The project consists of the following main units:
▪ Primary atmospheric distillation,
▪ Stabilisation and consequent distillation,
▪ Gas fractionalisation,
▪ Iso-pentane separation.
The basic aims include mainly arrangement of stability of
supplies for products during necessary service shut-downs, when
‒ thanks to the realisation of the project of AT-8 modernisation and
consequently also the vacuum block at AVT-2 ‒ it will be possible
to perform the works in much more efficient way, without impact
on processing capacities of the plant.
After reconstruction, the capacity of the unit will be 6,5
million ton of crude oil / year, while in the Unit of stabilisation and
consequent distillation, there will be processed on extra basis 138
tons / hour of petrol from other units of the plant.
In 2011-12, most of the technological engineering was
delivered and construction and assemblage works started. It is
planned for the finishing of project to occur in 2013.
Atmospheric Distillation Unit AT-1
In 2007, the company UNIS obtained an important project
of atmospheric distillation in Russia, the client being the company
OOO Yenisey in the town of Usinsk, the Republic of Komi.
UNIS holds the position of the designer and arranges
supply of equipment, erection and start-up.
The project consists of 2 main units:
▪ The main process unit of atmospheric distillation AT-1 with the
capacity of 1,3 mil. ton / year, which is the technological centre
of the whole complex,
▪ Block boiler house consisting of four boilers with output
of 4x 8 ton of steam per hour.
The special feature of the project included nearly limit
climatic conditions in the place of realisation, as the town of Usinsk
is located in the distance of only 50 km from the North Arctic Circle.
The realization was successfully finished in August 2011.
Komplexní dodávky vyšších investi㶜ních celků
upev㶡ováním své pozice mezi významnými inženýrskými
firmami na 㶜eském trhu, ve svých historicky hlavních a dominantních oborech, p㶣ešla firma UNIS postupně mezi dodavatele
vyšších investi㶜ních celků a komplexního inženýringu.
Jedná se zejména o zajištění funkce generálního projektanta a dodavatele, tj. inženýring, projektový management, zpracování projektové dokumentace procesní, strojní a stavební 㶜ásti,
㶜ásti MaR a Elektro, dodávky za㶣ízení, v㶜etně jejich montáže, uvedení do provozu a provedení garan㶜ních zkoušek.
Tyto služby a 㶜innosti vhodně dopl㶡uje nabídka servisních
služeb a inženýrsko-technická poradenská 㶜innost.
Spole㶜nost UNIS se orientuje na realizaci projektů formou
„na klí㶜 , tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M. Forma EPC (Engineering, Procurement, Construction) nebo EPCM (Engineering,
Procurement, Construction - Management) umož㶡uje zajištění
komplexní realizace projektu od prvotního záměru, až po uvedení
do provozu p㶣i dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny
dle p㶣esně definovaného p㶣edmětu.
UNIS jako generální kontraktor nabízí komplexní balík služeb z jednoho zdroje, a to v㶜etně pomoci p㶣i zajištění odběratelského financování.
P㶣i realizaci investi㶜ních celků lze za㶣adit mezi hlavní benefity zákazníka:
▪ Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního
managementu k efektivnímu plnění svých hlavních 㶜inností,
▪ Komplexní 㶣ešení požadavků projektu (Funkce Generálního
Projektanta),
▪ P㶣enesení rizik harmonogramu a financí (pevná cena) na kontraktora,
▪ Výrazné zkrácení doby od prvotního záměru do uvedení do
provozu,
▪ Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje ,
▪ Koordinace všech procesů a 㶜inností v průběhu projektu kritických pro dodržení 㶜asových a finan㶜ních parametrů realizace
(Funkce Generálního Dodavatele).
Uvedené komplexní dodávky investi㶜ních celků nebo jejich 㶜ástí je spole㶜nost UNIS p㶣ipravena zajistit hlavně v následujících průmyslových oborech:
▪ Zpracování ropy a zemního plynu,
▪ Petrochemie,
▪ Teplárenství a Energetika,
▪ Ekologie.
S
Výběr realizovaných projektů
Rafinérie „Antey , Krasnodar, Rusko
V sou㶜asné době je zpracovaná studie (TEPEO) pro vybudování zcela nového závodu hlubokého zpracování ropy v regionu Krasnodar o kapacitě 6 mil. tun ropy/rok. Studie respektuje
nová na㶣ízení vlády a p㶣íslušných ministerstev Ruské Federace,
zahrnuje komplexní návrhy základních i dopl㶡kových technologických jednotek, pomocných provozů a nezbytného komplexu
infrastruktury, v㶜etně personálního obsazení zajiš㶇ujícího nep㶣etržitý bezpe㶜ný chod výrobního celku. Sou㶜ástí studie je kromě vypracování optimálních technických 㶣ešení i obsáhlá ekonomická
㶜ást, v㶜etně posouzení návratnosti daného investi㶜ního záměru.
Jednotka pozdrženého koksování
V roce 2012 pokra㶜ovaly projek㶜ní práce na jednotce pozdrženého koksování (Delay Coker Unit) pro spole㶜nost OAO Naftan Novopolock. UNIS zajiš㶇uje pro licensora technologie firmu
Foster Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro
Felguera lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské
normy a interní pravidla zákazníka, v㶜etně kompletního zpracování pomocných provozů. UNIS rovněž participuje na projektu
v profesích MaR, 㶕S a Elektro. Projektová dokumentace má být
dokon㶜ena v roce 2013.
Jednotka atmosférické destilace AT-8
V roce 2006 zahájila firma UNIS významný projekt atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem je spole㶜nost
OAO Naftan, Novopolock. UNIS vystupuje v pozici projektanta
technologie a zajiš㶇uje realiza㶜ní projektovou dokumentaci ve
všech profesích kromě stavební, dodávky za㶣ízení a uvedení do
provozu.
Projekt se skládá z následujících hlavních jednotek:
▪ Blok primární atmosférické destilace,
▪ Blok stabilizace a následné destilace,
▪ Blok plynové frakcionalizace,
▪ Blok oddělení iso-pentanu.
Mezi základní cíle pat㶣í zejména zajištění stability dodávek
produktů p㶣i nezbytných servisních odstávkách, kdy díky realizaci projektu modernizace AT-8 a následně také vakuového bloku
na AVT-2, bude možné tyto práce provádět mnohem efektivněji
a bez dopadu na zpracovatelské kapacity závodu. Po rekonstrukci bude mít jednotka kapacitu 6,5 milionu tun ropy/rok, p㶣i㶜emž
v bloku Stabilizace a následné destilace bude kromě toho navíc
zpracováváno 138 tun/hod benzínu z ostatních jednotek závodu.
V letech 2011-12 byla dodána většina technologického za㶣ízení a zahájeny stavebně montážní práce. P㶣edpokládané ukon㶜ení projektu je plánováno v roce 2013.
Jednotka Atmosférické destilace AT-1
V roce 2007 získala firma UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem je spole㶜nost OOO Jenisej
ve městě Usinsk, Republika Komi.
UNIS vystupuje v pozici projektanta a zajiš㶇uje dodávku
za㶣ízení, montáž a uvedení do provozu.
Projekt se skládá z 2 hlavních celků:
▪ vlastní procesní jednotka atmosférické destilace AT-1 s kapacitou 1,3 mil. t/rok, která je technologickým centrem celého
komplexu
▪ bloková kotelna sestávající ze 㶜ty㶣 kotlů o výkonu 4x 8 tun páry
za hodinu
Zvláštností projektu byly témě㶣 limitní klimatické podmínky v místě realizace, nebo㶇 Usinsk se nachází ve vzdálenosti pouhých 50 km od severního polárního kruhu.
Realizace byla úspěšně ukon㶜ena v srpnu roku 2011.
V roce 2012 byl zpracován basic design intenzifikace a basic design nové jednotky destilace o kapacitě 2 mil. tun/rok.
Jednotka Izomerizace v rafinérii Baiji, v Iráku byla dokon㶜ovaná v rámci konsorcia firem Technoexport, Chemoprojekt
a UNIS, kde UNIS zajiš㶇oval projektovou dokumentaci a dodávky
pro 㶜ásti MaR, 㶣ídicího systému a elektro㶜ásti. Ukon㶜ení montáže
a najetí jednotky proběhlo v roce 2011. Během roku 2012 běžel
bezproblémový záru㶜ní provoz a jednotka od najetí stále pracuje
a vyrábí vysokooktanový benzín.
Oh㶣evná pec pro jednotku Izomerizace C5/C6 Frakce pro
Lurgi Astrakhan Gasprocessing Plant v Rusku byla realizována ve
spolupráci s jejím výrobcem ‒ firmou Chempex HTE. UNIS zodpovídal za projek㶜ní 㶣ešení instrumentace pro celou pec, v㶜etně
dodávek. Najetí pece se uskute㶜nilo v roce 2011.
Modernizace jednotky LPG v rafinérii Pan㶜evo v Srbsku
proběhlo v úzké spolupráci s brněnskou pobo㶜kou firmy CB&I Lummus. UNIS v roce 2011 zpracoval a p㶣edal prováděcí projekt
v 㶜ástech MaR a Elektro.
Dvě jednotky atmosférické destilace s kapacitou 70 000
BPSD v rafinérii Daura a v rafinérii Basra v Iráku dokon㶜ované ve
spolupráci s firmou Prokop Enginnering, kde UNIS zajiš㶇oval projektovou dokumentaci a dodávky pro 㶜ásti MaR, 㶣ídicího systému
a elektro㶜ásti. Úspěšné najetí jednotky v Dau㶣e proběhlo koncem
roku 2010 a najetí druhé jednotky v Bas㶣e se realizovalo koncem
roku 2011.
Pro jednotku Vacuum Flasher realizovanou v OAO Naftan
Novopolock v Bělorusku UNIS zajiš㶇oval realiza㶜ní projektovou
dokumentaci a dodávky pro 㶜ásti MaR, 㶣ídicího systému a elektro㶜ásti. Jednotka úspěšně najela v polovině roku 2011.
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
17
In 2012 there was processed the basic design of intensification
and basic design of the new distillation unit with the capacity of
2 mil. ton / year.
The Isomerisation unit in the Baiji refinery, Iraq, being
finished within the consortium of companies Technoexport,
Chemoprojekt and UNIS, where UNIS arranges design
documentation and supplies for the parts of Instrumentation &
Control system and Electrical parts. The assemblage was finished
and the unit started in 2011. In the course of the year 2012 the
warranty period run without any problems and as from its start,
the unit continues to work and manufacture high-octane petrol.
Heater for the unit of Isomerisation C5/C6 fraction for
Lurgi Astrakhan Gasprocessing Plant in Russia was realised in cooperation with its manufacturer ‒ the company Chempex HTE. The
company UNIS responded for design solution of instrumentation
for the whole heater, including supplies. The heater start up was
performed in 2011.
The modernisation of the LPG unit in the Pancevo refinery,
Serbia, was performed in close co-operation with the Brno branch
office of the company CB&I Lummus. In 2011, the company
UNIS processed and handed over the implementation project in
sections I&C and Electrical parts.
Two units of atmospheric distillation with capacity of
70 000 BPSD in the Daura refinery and in Basrah refinery, Iraq,
finalised together with the company Prokop Enginnering, where
UNIS arranged design documentation and supplies for the parts of
Instrumentation & Control system and Electrical parts. Successful
start up of the unit in Daura was performed in the end of the year
2010 and the second unit start up in Basrah was performed in the
end of the year 2011.
Referring the Vacuum Flasher unit performed in OAO
Naftan Novopolock, Belarus, the company UNIS supplied
realisation project documentation and supplies for the parts of I&C,
Control system and Electrical parts. The unit successfully started in
the mid of the year 2011.
Hydro-treating Complex
In the year 2006 firm UNIS obtained an important project
Hydro-treating Complex in the Ukraine, the client being the
company Neftechimik Prikarpatija in Nadvirna.
UNIS plays the role of a general designer and it closely cooperates with the companies KG Process Innovations spol. s r.o. ,
Cheteng spol. s r.o. and TKB Kovoprojekta Brno a.s.
The project consists of four units:
▪ Hydrogen Desulphurization Unit,
▪ Sulphur Recovery Unit,
▪ Amine Treating Unit (MEA),
▪ Sour Water Stripper.
Hydrogenation desulphurisation unit is performed on
the basis of a licence of the American company UOP, the sulphur
production unit is licensed by the company Jacobs. The capacity
of the desulphurisation unit is 33,5 thous. BPSD.
The project started in August 2006, now being in the detail
design stage ‒ it has been interrupted. In 2010, the company UNIS
succeeded to take over the project in full and to re-start it from the
position of a general contractor.
Enhancing Gasoline Production Project
At the present time, the company UNIS performs an
important project in Iraq, the client being the Iraq state company
SCOP.
It is the project „Enhancing gasoline production in the
Basrah refining plant.
UNIS plays the role of a general contractor and the
company closely co-operates with the companies Chemoprojekt,
a.s., Cheteng spol. s r.o. and Sigmainvest a.s.
The project consists of the following units:
▪ Hydrotreating Complex,
▪ Reforming Unit,
▪ Cooling Water Unit,
▪ Flaire system.
The units of raw petrol desulphurisation and reforming are
performed on the basis of a licence of the French company Axens.
The capacity of the reforming unit reaches 10 thous. BPSD.
Regardless complicated situation in the place of realisation,
the project started in June 2005 and at the present time, there
has been approved the basic and detail design and the supplied
equipment is being delivered to the construction site. The
assemblage of units is arranged by the client.
Supposed finishing of the project:
▪ Assemblage of units will be finished by the Iraq partner in the
course of the year 2013,
▪ Complex tests and start up of units in the course of the year 2013.
Hydro-cracking Complex
The first important and successful project of this type
was the project of construction of the Hydro-cracking Complex
for the Naftan Novopolock refining plant in Belarus. It was an
international project, where UNIS was the main contractor and
closely co-operated with the American company Koch-Glitsch and
the Italian company Gicotecnica.
The project consisted of the following units:
▪ High-pressure Hydro-crack,
▪ Hydrogen Unit,
▪ Fractionalisation Unit,
▪ Sour Water Stripper,
▪ Amine Treating Unit (MEA).
The high-pressure hydro-crack unit was performed on the
basis of a licence and engineering of the American company UOP.
The capacity of the high-pressure hydro-crack unit is 900 thous. T/
year. The project started in July 2001. Successful finishing of the
project, start-up of the units and handover to the client followed
in October 2004.
Successful realisation of the above specified important
projects confirms correctness of the resolution on the direction of
the UNIS company, allows its further development.
Specialisation
Project Management
The department of project management supervises the
order from the very beginning, when its realisation starts, up to
its finishing and hand over to the client. A project manager is
assigned to the order, managing and co-ordinating all and any
activities during the project realisation, like e.g.:
▪ Start of activities ‒ division of project works into individual
sections, the output being the project documentation (FS, BD,
DD, As built) in all the professions offered,
▪ Project control and correctness check,
▪ Production of the distributor and purchase of equipment in
case of such works to be required by the order character,
▪ Supply of equipment for the process and for other related
professions,
▪ Erection management,
▪ Arrangement of supervision in the construction site for all the
18
▪
▪
▪
▪
professions offered,
Testing,
Commissioning and Start up, training of the personnel,
Fulfilment of terms,
Handover of work.
Technological Part and Mechanical Part
The solution of extensive orders, mainly in the field of
oil&gas, chemistry and power industry lead to establishment of
mechanical - technological section, solving the following matters
within the company:
▪ Design of a process unit with calculations of material and
thermal balances,
▪ Design of process control (piping and instrumentation diagramPID),
▪ Design of a model of process unit in simulation program
CHEMCAD,
Hydrotreating Complex
V roce 2006 získala firma UNIS důležitý projekt Hydrotreating Complex na Ukrajině, kde zákazníkem je spole㶜nost Něftěchimik Prikarpatija v Nadvirně.
UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta a úzce
spolupracuje s firmami KG Process Innovations spol. s r.o. , Cheteng spol. s r.o. a TKB Kovoprojekta Brno a.s.
Projekt se skládá ze 㶜ty㶣 jednotek:
▪ Jednotky hydrogena㶜ního odsí㶣ení
▪ Jednotky na výrobu síry
▪ Jednotky regenerace aminů
▪ Jednotky zpracování kyselých vod
Jednotka hydrogena㶜ního odsí㶣ení je realizována na základě licence americké firmy UOP, jednotka na výrobu síry je licencována firmou Jacobs. Kapacita jednotky odsí㶣ení je 33,5 tis. BPSD.
Projekt byl zahájen v srpnu 2006, ve stádiu detail designu
byl po ur㶜itou dobu pozastaven. V roce 2010 se poda㶣ilo UNISu
tento projekt kompletně p㶣evzít a opět rozběhnout, již v roli generálního kontraktora.
Enhancing Gasoline Production Project
V sou㶜asné době je spole㶜ností UNIS úspěšně dokon㶜ován
významný projekt v Iráku, kde zákazníkem je irácká státní spole㶜nost SCOP.
Jedná se o projekt „Zvýšení produkce benzínu (Enhancing gasoline production) v rafinerii Basrah.
UNIS vystupuje v pozici generálního kontraktora a spolupracuje úzce s firmami Chemoprojekt, a.s., Cheteng spol. s r.o.
a Sigmainvest a.s.
Projekt se skládá z následujících jednotek:
▪ Jednotka na odsí㶣ení surového benzínu
▪ Jednotka reformingu benzínu
▪ Jednotka na p㶣ípravu chladící vody
▪ Fléra
Jednotky odsí㶣ení surového benzínu a reformingu jsou
realizovány na základě licence francouzské firmy Axens. Kapacita
jednotky reformingu je 10 tis. BPSD. P㶣es složitou situaci v místě
realizace byl projekt zahájen v 㶜ervnu 2005 a v sou㶜asné době je
schválen úvodní i realiza㶜ní projekt a proběhla expedice dodávaného za㶣ízení na stavbu. Montáž jednotek si zajiš㶇uje zákazník.
P㶣edpoklad ukon㶜ení projektu:
▪ montáže jednotek budou dokon㶜eny iráckou stranou v průběhu roku 2013
▪ komplexní zkoušky a najetí jednotek v průběhu roku 2013
Hydrocraking Complex
Prvním významným a úspěšným projektem tohoto typu
byl projekt výstavby Hydrocraking Complex pro rafinerii Naftan
Novopolock v Bělorusku. Jednalo se o mezinárodní projekt, kde
UNIS byl hlavním koordinátorem a úzce spolupracoval s americkou firmou Koch-Glitsch a italskou firmou Gicotecnica.
Projekt se skládal z následujících jednotek:
▪ Jednotka vysokotlakého hydrokraku
▪ Jednotka na výrobu vodíku
▪ Jednotka frakcionalizace
▪ Jednotka stripování kyselých vod
▪ Jednotka regenerace aminů
Jednotka vysokotlakého hydrokraku byla realizována na
základě licence a inženýringu americké firmy UOP. Kapacita vysokotlakého hydrokraku je 900 tis. t/rok.
Projekt byl zahájen v 㶜ervenci 2001. Úspěšné dokon㶜ení projektu, najetí jednotek a p㶣edání zákazníkovi proběhlo v 㶣íjnu 2004.
Úspěšná realizace uvedených významných projektů potvrzuje správnost rozhodnutí nastoupeného směru spole㶜nosti UNIS
a umož㶡uje její další rozvoj.
Specializace
Projektový management
Oddělení projektového managementu dohlíží na zakázku
od po㶜átku, kdy vstupuje do realizace, až po její dokon㶜ení a p㶣edání zákazníkovi. K zakázce je p㶣idělen projektový manažer (VTZ),
který vede a koordinuje veškeré 㶜innosti p㶣i realizaci projektu, jako
jsou:
▪ Zahájení 㶜inností ‒ rozdělení projek㶜ních prací na jednotlivé
sekce, výstupem je pak projektová dokumentace (FS, BD, DD,
As built) ve všech nabízených profesích,
▪ Kontrola projektu a ově㶣ení správnosti,
▪ Výroba rozvadě㶜ů a nákup za㶣ízení, pokud povaha zakázky tyto
práce vyžaduje,
▪ Dodání za㶣ízení pro technologii i pro ostatní související profese,
▪ 㶕ízení montáže,
▪ Zajištění autorského dozoru na stavbě ve všech nabízených
profesích,
▪
▪
▪
▪
Odzkoušení,
Spouštění a uvádění do provozu, školení obsluhy,
Dodržení termínů,
P㶣edání díla.
㶏ást technologická a 㶜ást strojní
㶕ešení rozsáhlých zakázek, p㶣evážně v oblastech petrochemie, chemie a energetiky, dalo vzniknout strojně - technologické
sekci, která ve spole㶜nosti 㶣eší:
▪ Návrh procesní jednotky s výpo㶜ty materiálových a tepelných
bilancí,
▪ Návrh procesního zapojení a mě㶣ení (piping and instrumentation diagram - PID),
▪ Vytvo㶣ení modelu procesní jednotky v simula㶜ním programu
CHEMCAD,
▪ Zpracování prováděcího projektu pomocí graficko - projek㶜ního programu PDMS,
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
19
▪ Processing of implementation project using graphic and
projection program PDMS,
▪ Control of production drawings and documentation,
production process in compliance with required standards
and implementation project from the point of view of real
connection,
▪ Checking the important technological operations,
▪ Performance of pressure tests and finally also preparation for
transport to the construction site.
The section is able to realise the construction of
technological units, as from the initial design (Feasibility Study) up
to site supervision and start-up.
Instrumentation and control
In the field of Instrumentation & Control, the company
UNIS processes design studies, basic and detail design of process
instrumentation, mainly for explosion proof area. The projects
also solve the relations to the parts of electrical and control
systems, electrical switchboards and designs of take-off systems
for connection to the process. The designs are processed in
programs SmartPlant Instrumentation (formerly known as INtools),
partial parts of design documents are processed in programs
AutoCAD 2012, PDMS, SQL, InfoMaker, Word, Excel, respectively
in specialised calculation programs, designed for calculations of
throttling elements according to the standard 㶏SN EN ISO 5167,
calculations and specification of control and safety relief valves
and other SW products according to the requirements and needs
of the client.
Fire and Gas Detection Systems
As a special part of design of the I&C UNIS also offers
processing of design documentation for systems of fire detection
in process plants as well as in consequent buildings of electrical
substations and control rooms. Company processes design
documentation for systems of detection of dangerous steams
and gases. A special activity is the design of fire fighting systems.
UNIS is certified for provision of the above stated activities for the
territories of the Russian Federation, Byelorussia and Ukraine.
Electric Systems
Designs of electro segment solve connection to supreme
network, feed distribution, LV and HV distribution, engine, light
and lighting fitting installations, earthing, cathodic protection, all
of that in connection to other professions in the UNIS company and
to other professions of suppliers of complex capital equipments
(process, civil and mechanical professions, etc.). The projects are
usually processed in AutoCAD 2012 in co-operation with other
programs (ElproCAD, PDMS, Excellink, etc). In compliance with
client s requirements, the documentation may be processed even
in other agreed SW.
Industrial Automation
A historically strong activity is the realisation of complex
automated systems for control of extensive technological units
in petro-chemical and chemical industry, power industry, heating
industry, pharmacy and other industrial branches. Within the
scope of its main activities, the company arranges application of
manufacture control and evidence systems (MES ‒ Manufacturing
Execution Systems), distributed control systems for technologies
(DCS ‒ Distributed Control Systems), emergency electronic
protection systems (ESD ‒ Emergency Shutdown Systems),
systems of regulation and protection of turbines and compressors
while using its proper anti-surging (Antisurge) system.
The success of the UNIS company is set by high
professionalism of all and any provided engineering services. The
company arranges design of conception solutions by professions
as offered by us, in co-operation with other professions, proper
design service, selection of suppliers in compliance with
client s requirements, supplies and assemblage, co-ordination and
author supervision for realisation, including putting the equipment
supplied by us into operation as well as co-operation in putting
into operation the equipment supplied by other contractors.
Naturally, the activities offered and supplied by us include even
client service. Design solutions correspond with standards 㶏SN,
ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST and others.
20
Process Control
The company UNIS supplies solutions for all the levels
of automation in continuous and discontinuous technological
processes. The extent of automation covers tasks from simple
independent regulation circuits or devices via automatic control
of function groups and up to complex control of technological
units.
The basic solution for automation of technological
processes is the control system usually consisting of distributed
control system DCS, programmable logic controllers, ESD systems
and operator workstations with applications of the type SCADA/
HMI. The control system is designed in consideration of maximal
safety, reliability, accessibility and optimal price.
In the field of technological processes control, UNIS
arranges analysis of the process, design of control algorithms,
including visualisation, implementation and integration of
program equipment, production of CS distributor, installation
of CS to the distributor, putting into operation, performance of
revision and function tests ‒ testing of application software and
FAT (Factory Acceptance Testing).
This
part
includes
even
the
profession
of
Telecommunications. In the field of telecommunication
technologies, the company UNIS solves telecommunication
networks, internal telephone calls with connection to enterprise
telephone network, radio, transmitters, camera system, access
and attendance system and unified time system. There are also
included metallic, optical and wireless computer and system
networks.
Control and Information Systems
As a part of activities related to control systems of
technological processes, UNIS performs development and
implementation of proper manufacturing information systems
and systems for optimisation and advanced control.
▪ Kontrola výrobních výkresů a dokumentace, procesu výroby
v souladu s požadovanými normami a prováděcího projektu
z hlediska reálného zapojení,
▪ Ově㶣ení důležitých technologických operací,
▪ Provedení tlakových zkoušek a nakonec i p㶣íprava pro transport
na stavbu.
▪ Sekce je schopna realizovat výstavbu technologických jednotek, a to od po㶜áte㶜ního návrhu (Feasibility Study) až po dozor
na stavbě a uvedení do provozu.
Průmyslová automatizace
Historicky silnou aktivitou je realizace komplexních automatizovaných systémů pro 㶣ízení rozsáhlých technologických
celků v petrochemickém a chemickém průmyslu, energetice, teplárenství, farmacii a dalších průmyslových odvětvích. V rámci hlavních aktivit zajiš㶇uje spole㶜nost nasazení systémů 㶣ízení a evidence
výroby (MES ‒ Manufacturing Execution Systems), distribuovaných 㶣ídicích systémů pro technologii (DCS ‒ Distributed Control
Systems), bezpe㶜nostních systémů (ESD ‒ Emergency Shutdown
Systems), systémů regulací a ochran turbín a kompresorů p㶣i použití antipumpážního (Antisurge) systému.
Úspěch spole㶜nosti UNIS je dán vysokou odborností veškerých poskytovaných inženýrských služeb. Spole㶜nost zajiš㶇uje
návrh koncep㶜ních 㶣ešení námi nabízených profesí ve spolupráci
s ostatními profesemi, dále jsou to projek㶜ní práce, výběr dodavatelů v souladu s požadavky zákazníka, dodávky i montáž, koordinaci a autorský dozor p㶣i realizaci v㶜etně zprovoznění námi dodávaného za㶣ízení a spolupráce p㶣i zprovoznění za㶣ízení dodávaného
jinými dodavateli. Samoz㶣ejmou sou㶜ástí nabízených a prováděných 㶜inností je i zákaznický servis. Projek㶜ní 㶣ešení odpovídá normám 㶏SN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalším.
Mě㶣ení a regulace
V oblasti mě㶣ení a regulace zpracovává UNIS projektové studie, úvodní, prováděcí a jednostup㶡ové projekty procesní
instrumentace, zejména pro prost㶣edí s nebezpe㶜ím výbuchu.
Projekty 㶣eší také vazby na profese elektro a 㶣ídicí systémy, rozvadě㶜e a návrhy odběrových systémů pro p㶣ipojení na technologii.
Projekty jsou zpracovávány v programech SmartPlant Instrumentation (d㶣íve známý jako INtools), díl㶜í 㶜ásti projektů (dokumenty)
jsou zpracovávány v programech AutoCAD 2012, PDMS, SQL, InfoMaker, Word, Excel, p㶣ípadně ve specializovaných výpo㶜tových
programech, ur㶜ených pro výpo㶜ty škrticích orgánů (㶏SN EN ISO
5167), regula㶜ních a pojistných ventilů a jiné SW produkty podle
požadavků a pot㶣eb zákazníka.
Požární signalizace a detekce plynů
Jako speciální 㶜ást projekce Mě㶣ení a regulace nabízí UNIS
také zpracování projektové dokumentace pro systémy požární
signalizace, jak v technologických provozech, tak v navazujících
budovách rozvoden a velínů. Dále zpracovává projektovou dokumentaci pro systémy detekce úniku nebezpe㶜ných par a plynů.
Speciální aktivitou je návrh hasících a požárních systémů. Spole㶜nost UNIS je certifikována na poskytování výše uvedených 㶜inností
pro teritoria Ruské Federace, Běloruska a Ukrajiny.
Elektrické systémy
Projekty elektro-silnoproud 㶣eší p㶣ipojení na nad㶣azenou
sí㶇, napájecí rozvody, rozvodny NN a VN, motorické, světelné
a hromosvodné instalace, uzem㶡ovací rozvody, systémy katodové ochrany, a to vše v návaznosti na další profese ve spole㶜nosti
UNIS a na ostatní profese dodavatelů komplexních investi㶜ních
celků (technologie, stavební a strojní profese, atd.). Projekty jsou
zpracovávány p㶣evážně v programu AutoCAD 2012 ve spolupráci
s dalšími programy (ElproCAD, PDMS, Excellink,apod). V souladu
s požadavky zákazníka je možné zpracovat dokumentaci i v jiných
SW programech.
㶕ízení technologických procesů
Spole㶜nost UNIS dodává 㶣ešení pro všechny úrovně automatizace ve spojitých i nespojitých technologických procesech.
Rozsah automatizace pokrývá úlohy od jednoduchých samostatných regula㶜ních okruhů nebo za㶣ízení p㶣es automatické 㶣ízení
funk㶜ních skupin, až po komplexní 㶣ízení technologických celků.
Základem 㶣ešení pro automatizaci technologických procesů je 㶣ídicí systém sestávající obvykle z distribuovaného 㶣ídicího
systému DCS, programovatelných automatů, ESD systémů a operátorských pracoviš㶇 s aplikacemi typu SCADA/HMI. 㶕ídicí systém
je navrhován s ohledem na co největší bezpe㶜nost, spolehlivost,
dostupnost a optimální cenu.
V oblasti 㶣ízení technologických procesů UNIS zajiš㶇uje analýzu procesu, návrh 㶣ídicích algoritmů, v㶜etně vizualizace, implementace a integrace programového vybavení, výrobu rozvadě㶜e
㶕S, instalace 㶕S do rozvadě㶜e, zprovoznění, provedení revizních
a funk㶜ních zkoušek, odzkoušení aplika㶜ního software a provedení
Factory Acceptance Testing (FAT).
Do této 㶜ásti spadá také profese Telekomunikace. UNIS
v oblasti telekomunika㶜ních technologií 㶣eší telekomunika㶜ní sítě,
vnit㶣ní telefonní hovory s napojením do podnikové telefonní sítě,
rozhlas, vysíla㶜ky, kamerový systém, p㶣ístupový a docházkový systém a systém jednotného 㶜asu. Sou㶜ástí jsou i po㶜íta㶜ové a systémové sítě metalické, optické i bezdrátové.
㶕ídicí a informa㶜ní systémy
Jako sou㶜ást 㶜inností spojených s 㶣ídicími systémy technologických procesů, UNIS provádí vývoj a implementaci vlastních
výrobních informa㶜ních systémů a systémů pro optimalizaci a vyšší
㶣ízení.
Výrobní informa㶜ní systémy (MES)
MES PHARIS® je výrobní informa㶜ní systém spole㶜nosti
UNIS, který p㶣ináší robustní 㶣ešení pokrývající pot㶣eby výroby od
okamžiku vystavení výrobního p㶣íkazu, až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajiš㶇uje kontinuální sledování a 㶣ízení výroby v reálném 㶜ase, sběr a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací v podobě elektronického záznamu o šarži (EBR - Electronic
Batch Record) a poskytuje nástroje pro efektivní analýzu výroby.
MES PHARIS® integruje veškeré výrobní procesy do jednoho logického celku, v němž jsou všechny pot㶣ebné informace
k dispozici ve vzájemných souvislostech. Díky dostupnosti požadovaných informací, kdykoliv a kdekoliv, umož㶡uje systém PHARIS® pružně reagovat na operativní požadavky obchodu a díky
znalosti aktuálního stavu výroby 㶜init rychle správná rozhodnutí.
Systém MES PHARIS® disponuje flexibilním komunika㶜ním
rozhraním pro p㶣ipojení k PLC a DCS většiny světových výrobců.
Díky tomu je PHARIS® schopen zajistit automatické 㶣ízení výrobního procesu podle p㶣edepsaného výrobního postupu.
MES PHARIS® spl㶡uje obecně platné normy - ISO/IEC17799,
ANSI/ISA S88, ISA 95.00.01-2000 a 21 CFR Part 11.
Obecně lze výrobní systém PHARIS® využít ve všech průmyslových odvětvích. Systém je ur㶜en pro nasazení v šaržovitých,
sériových (diskrétních) i kusových výrobách.
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
21
Manufacturing Execution Systems (MES)
MES PHARIS® is a unique manufacturing execution system
of the company UNIS, bringing robust, proved and price-efficient
solution covering the manufacturing needs as from the moment
of manufacturing order issuing up to the product release and
warehousing. It arranges continuous monitoring and control of
batch production in real time, collection and long-term storage
of all and any accompanying information in the form of electronic
batch record (EBR - Electronic Batch Record) and it provides tools
for efficient analysis of production.
MES PHARIS® integrates all the manufacturing processes
into one well-organised and logical unit, in which all and any
necessary information is available on unified platform and
in mutual inter-relations. Thanks to availability of required
information at any time and any place, the PHARIS® system allows
flexible reactions to operative requirements of trade and - thanks
to the knowledge of current status of production - making fast
and correct decisions.
MES PHARIS® system offers a flexible communication
interface for connection to PLC and DCS of leading global
manufacturers. Thanks to the above stated, PHARIS® is capable
of arranging automatic control of the manufacturing process
according to the prescription, while the staff only checks and
confirms the individual steps taken. In case of manual acts, the
system arranges guidance on manufacturing staff activities in
compliance with prescribed manufacturing procedure.
At the present time, MES PHARIS® finds its application in
the following branches:
▪ Injection molding of plastic parts,
▪ Metal machining,
▪ Metal pressing,
▪ Automotive,
▪ Pharmacy and chemistry,
▪ Construction materials manufacture,
▪ Petrochemical.
Detailed information on MES PHARIS® available at
www.pharis.cz.
Intelligent Systems
In the field of optimisation and higher control, the
company UNIS developed a tool for development of applications
(application system) called Control Information System Designer
(C&IS Designer), allowing performance of general functions
required by the life cycle of the software project development.
Mechatronic and Embedded Systems
Section Mechatronic and Embedded Systems of
company UNIS develops and produces of special electronic for
critical control applications in industry and aviation, example:
▪ Control units for small turbine engines, brushless DC electric
motors - BLDC, fuel and hydraulic pumps, multi-functional
displays, special avionics, monitoring systems, power
converters and distribution of electric power supply on-board
small and medium aircraft,
▪ Control systems for biomass combustion technology together
with power and frequency converters for power applications
based on renewable electric power sources.
Section of Mechatronic and Embedded Systems is able to
arrange complete product development life cycle in accordance
with client requirements: from the initial problem analysis of
requirement and conceptual design, system architecture design,
HW and SW design, manufacture of functional samples and
prototypes, testing of HW and SW, creation of documentation and
certification up to serial production.
Development of equipment for aerospace industry meets
the requirements of certification authorities FAA (Federal Aviation
Administration) and EASA (European Aviation Safety Agency). UNIS
is still holder of ISO, AQAP (Allied Quality Assurance Publication),
DOA (Design Organisation Approval) certificate for plane parts
design and POA (Production Organisation Approval) certificate for
manufacture of plane parts.
The company UNIS became the first Czech company to
successfully develop software for control unit of the fuel pump
for a helicopter according to the criteria of the DO-178B standard.
22
Certification of the whole system is currently being performed for
the developed software.
In co-operation with the FED company there started the
project for development of control algorithms and electronic
system for control of „fuel metering pump . The company UNIS
used a modern and advanced methodology called „Model Based
Design for control of the „life cycle product . The algorithms and
electronic system were subject to testing procedures on real stand
in the FED plant. The resulting product will be used in the aero
engine of the company Ivchenko Progress.
In the course of the year 2012 there was finished the design
of the control unit CPSP for turbo-prop engines TP100, there was
checked the function sample and the prototype. There continued
the development of control program for the CPSS unit of the
turbo-shaft engine TS100 (for applications to helicopters). The
new line of control units was extended by two-channel control of
the fuel pump, monitoring of free turbine speed and axial power
of countershafts. Simultaneously, there started negotiations
referring development of two-channel control unit for the turboprop motor TP100 with supposed certification under the civil
aviation authority EASA. For the TP100 engine there is currently
being tested the 3 kW converter for supply of feeding power for
the on-board network of a plane.
Under supervision of our experts there was finished
the development of other modules of new-generation units
(system THTronic) for fire fighting vehicles. The system is based
on a universal HW platform with the possibility of user functions
definition. The basic configuration includes modules of universal
I/O, colour multi-function displays, pressure and rotations
regulators of the pump, universal I/O modules and communication
interface of the vehicle chassis. In this way, the company UNIS
developed and successfully put into market a complete, modern
and universal platform prepared for use in fire fighting vehicles
of top category with the possibility of modification extension for
utility vehicles.
In the field of renewable power sources, there continues
co-operation in supplies of biomass combustion control system
and reverse production of electric power. This field is actively
developed in co-operation with national and foreign partners,
while there are also held negotiations on general arrangement of
supplies, including turbine and high-speed generator.
In 2012 there was finished the development and started
the certification EASA of the electronic control unit of the fuel
pump FMP2 in co-operation with company Jihostroj Velešín.
Simultaneously, there are being performed the projects of
modernisation of control units of hydraulic aggregates for the
plane EV55 and the fuel pump for the plane L-410.
In 2011 there was developed the general methodology for
V sou㶜asnosti nachází MES PHARIS® své uplatnění v následujících odvětvích:
▪ Vst㶣ikování plastů, lisování plastů, plastové díly,
▪ Kovoobrábění,
▪ Lisování kovů,
▪ Automotive,
▪ Farmacie a chemie,
▪ Výroba stavebních hmot,
▪ Petrochemie.
Detailnější informace o MES PHARIS® jsou dostupné na
www.pharis.cz.
Inteligentní systémy
V oblasti optimalizace a vyššího 㶣ízení vyvinula spole㶜nost
UNIS nástroj pro tvorbu aplikací (aplika㶜ního systému) s názvem
Control Information System Designer (C&IS Designer), který umož㶡uje realizovat obecné funkce požadované životním cyklem vývoje softwarového projektu.
Mechatronické a embedded systémy
Sekce „Mechatronické a embedded systémy spole㶜nosti
UNIS vyvíjí a vyrábí speciální elektroniku pro kritické aplikace v průmyslu a letectví, nap㶣íklad:
▪ 㶕ídicí jednotky pro malé turbínové motory, bezkomutátorové
stejnosměrné elektromotory - BLDC, palivové a hydraulické 㶜erpadla, multifunk㶜ní displeje, speciální avioniku, monitorovací
systémy, výkonové měni㶜e a zdroje elektrického napájení pro
palubní sítě letadel,
▪ 㶕ídicí systémy pro technologie spalování biomasy spolu s výkonovými a frekven㶜ními měni㶜i pro energetické aplikace založené na obnovitelných zdrojích elektrické energie.
Sekce Mechatronické a embedded systémy je schopna zajistit vývoj požadovaného za㶣ízení od prvotní analýzy požadavku
a koncep㶜ního návrhu architektury systému, HW a SW designu,
výroby funk㶜ních vzorků a prototypů, testování HW a SW, tvorby
dokumentace, zajištění certifikace, až po samotnou sériovou výrobu za㶣ízení.
Vývoj za㶣ízení pro letecký průmysl spl㶡uje požadavky certifika㶜ních ú㶣adů FAA (Federal Aviation Administration) a EASA
(European Aviation Safety Agency). Spole㶜nost UNIS je dále držitelem certifikátů ISO, AQAP (Allied Quality Assurance Publication),
oprávnění DOA (Design Organisation Approval) k projektování leteckých sou㶜ástí a oprávnění POA (Production Organisation Approval) k výrobě leteckých sou㶜ástí.
Spole㶜nost UNIS se stala první 㶜eskou firmou, která úspěšně vyvinula software pro 㶣ídicí jednotku palivového 㶜erpadla do
vrtulníku podle kritérií standardu DO-178B. U vyvinutého softwaru
právě probíhá certifikace celého systému.
Ve spolupráci s firmou FED byl zahájen projekt na vývoj
㶣ídicích algoritmů a elektronického systému pro 㶣ízení „fuel metering pump . Spole㶜nost UNIS pro 㶣ízení „life cycle product použila
moderní pokrokovou metodologii pod názvem „Model Based Design . Algoritmy a elektronický systém byly podrobeny testovacím
procedurám na reálném standu v provozu FED. Výsledný produkt
bude nasazen v leteckém motoru firmy Ivchenko Progress.
Během roku 2012 byl dokon㶜en návrh 㶣ídicí jednotky
CPSP pro turbovrtulové motory TP100, ově㶣il se její funk㶜ní vzorek i prototyp. Pokra㶜oval vývoj 㶣ídicího programu pro jednotky
CPSS turboh㶣ídelového motoru TS100 (pro aplikace do vrtulníků).
Nová 㶣ada 㶣ídicích jednotek byla rozší㶣ena o dvoukanálové 㶣ízení
palivového 㶜erpadla, snímání otá㶜ek volné turbíny a axiální síly
p㶣edlohových h㶣ídelů. Sou㶜asně bylo zahájeno i jednání o vývoji dvoukanálové 㶣ídicí jednotky pro turbovrtulový motor TP100
s p㶣edpokladem certifikace pod civilním leteckým ú㶣adem EASA.
Pro motor TP100 je v sou㶜asnosti testován 3 kW měni㶜 pro dodávku napájecího napětí pro palubní sí㶇 letadla.
Pod dohledem našich specialistů byl dokon㶜en vývoj dalších modulů nové generace jednotek systém THTronic pro hasicí
vozy. Systém je založen na univerzální HW platformě s možností
definice uživatelských funkcí. V základní konfiguraci se nacházejí
moduly univerzálních I/O, barevné multifunk㶜ní displeje, tlakové
a otá㶜kové regulátory 㶜erpadla, univerzální I/O moduly a komunika㶜ní rozhraní podvozku vozidla. Spole㶜nost UNIS tak vyvinula
a úspěšně uvedla na trh kompletní, moderní a univerzální platfor-
mu p㶣ipravenou k nasazení v hasicích vozech nejvyšší kategorie
s možností rozší㶣ení modifikace pro užitkové vozy.
V oblasti využití obnovitelných zdrojů energie je dále rozvíjena spolupráce na dodávkách 㶣ídicího systému spalování biomasy a zpětné výroby elektrické energie. Tato oblast je aktivně rozvíjena ve spolupráci s domácími i zahrani㶜ními partnery, p㶣i㶜emž také
probíhají intenzivní jednání o generálním zabezpe㶜ení dodávek,
v㶜etně turbíny a vysokootá㶜kového generátoru.
V roce 2012 byl ukon㶜en vývoj a byla zahájena certifikace
EASA elektronické 㶣ídicí jednotky palivového 㶜erpadla FMP2 ve
spolupráci se spole㶜ností Jihostroj Velešín. Sou㶜asně probíhají projekty modernizace 㶣ídicích jednotek hydraulických agregátů pro
letadlo EV55 a palivového 㶜erpadla pro letadlo L-410.
V roce 2011 vznikala obecná metodika pro ukládání požadavků vzešlých jak od zákazníka, tak i od odvozených požadavků
projektu vývoje t㶣íkanálového redundantního 㶣ídicího systému.
㶕ídicí systém bude ur㶜en pro 㶣ízení leteckého turbínového
motoru.
Zárove㶡 byl vytvo㶣en koncep㶜ní návrh t㶣íkanálového 㶣ídicího systému, který se v sou㶜asné době rozpracovává. Jeho 㶣ešení se
skládá z několika 㶜ástí:
▪ návrh HW (návrh elektroniky a DPS desek plošných spojů)
▪ návrh SW (návrh driverů, hlavní smy㶜ky aplikace)
▪ návrh modelů 㶣ízení a modelu motoru
Celý systém je navrhován s cílem dosáhnout co největší
modularity, která by umož㶡ovala použití v co nejširším rozsahu
aplikací a s co nejmenšími HW a SW změnami.
Spole㶜nost UNIS se dále aktivně podílí na několika vědecko-výzkumných projektech z oblasti letecké techniky, které jsou
spolufinancovány z fondů EU nebo rozpo㶜tu 㶏R:
▪ Projekty 7RP EU „ESPOSA a „ACTUATION2015 pro zájmovou
oblast letectví.
▪ Vědecko-výzkumný projekt MPO 㶏R - MISTRAL a MOSTA ‒ Vojenská modifikace letounu EV55 a modernizace letounu L-410
v oblasti inovace 㶣ídicí jednotky palivového 㶜erpadla.
▪ Vývoj informa㶜ního systému pilota a projekt HELENA (Highly
Environmental Low Emission Next generation Aircraft), jenž se
zabývá vývojem regionálního letadla založeného na nových
technologiích s docílením co nejnižších výfukových emisí.
▪ Mezinárodní výzkumný projekt eSONIA (Embedded Service
Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the
Asset-aware and Self-Recovery Factory). Projekt zamě㶣ený na
zvýšení bezpe㶜nosti a predikci krizových stavů v průmyslových
procesech. Softwarové oddělení vývoje pro vyšší úrovně 㶣ízení
je lídrem Work Pakage No. 4 (WP4), který má za úkol p㶣ipravit
analýzu a SW nástroje k predikci nestandardních stavů a návrhů metod 㶣ízení v krizových situacích. Na projektu spolupracuje
několik firem v oblasti vyspělých technologii a výzkumu pro
„embedded inteligentní systémy z Finska, 㶏eské republiky, Itálie
a Španělska. Celkový objem projektu je 12 milionů EUR a potrvá
do konce roku 2013.
▪ Komplexní cenově dostupný 㶣ídicí systém leteckých motorů
(TA 㶏R) - P㶣edmětem výzkumu a vývoje je oblast vysoce spolehlivostních 㶣ídicích systémů kritických aplikací (㶣ízení leteckých
motorů). Návrh digitálního elektronického 㶣ízení p㶣edpokládá
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
23
saving requirements applied by the client as well as derived
requirements of the project of three-channel redundant
control system.
The control system will be designed for air turbine engine
control.
Simultaneously, there was developed a conceptual design
of three-channel control system that is being currently developed.
Its solution consists of a few parts:
▪ HW design (design of electronics and PCB printed circuit board),
▪ SW design (design of drivers, main loops of the application),
▪ Design of control modules and engine model.
The whole system is designed with the aim of reaching
maximal possible modularity, allowing use of application in the
widest possible extent, with minimal possible HW and SW changes.
UNIS actively participates in several research and
development projects in the field of aerospace, co-financed from
EU or from the budget of the CR:
▪ The projects 7RP EU ESPOSA and „ACTUATION2015 for the
field of interest of air industry.
▪ Science and development projects include participation on the
MPO 㶏R MISTRAL and MOSTA project ‒ Military modification
of the plane EV55 and modernisation of the plane L-410 in the
field of fuel pump control unit innovation,
▪ Development of information system of the pilot and the project
HELENA (Highly Environmental Low Emission Next Generation
Aircraft), engaged in development of a regional airplane based
on new technologies with reaching the lowest possible exhaust
emissions output.
▪ International Research Project eSONIA (Embedded Service
Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the
Asset-aware and Self-Recovery Factory) The project eSONIA
aims at improvement of safety and prediction of critical
statuses in industrial processes. The software departments of
development for higher levels of control is the leader of Work
Package No. 4 (WP4), the task of which is o prepare the analysis
and SW tools for prediction of non-standard statuses and
proposals of control methods in critical situations. The project
is based on co-operation of several companies of developed
technologies and research for „embedded intelligent systems
from Finland, Czech Republic, Italy and Spain. The total volume
of the project is 12 million EUR and it will last 3 years.
▪ Complex Affordable Aircraft Engine Electronic (TA CR) ‒ The
subject of research and development is the field of highreliability control systems of critical applications (aircraft
engines control). The proposal of digital electronic control
supposes deep knowledge of the proposal of electronic circuits
and programme equipment which must meet demanding
requirements of aero regulations and standards (standards
RTCA/DO-160G, DO-178B, DO-254). In the proposal, the solvers
want to check and apply contemporary advanced technological
trends and development methodologies. The total volume of
the project is CZK 32 million for four participants and it will last
up to the end of the year 2015.
▪ The company UNIS together with the company Ivchenko
Progress and University of Kharkov, the Ukraine, develops the
mathematical model of aircraft engines. The model contains
a two-shaft turbo-prop aircraft engine of medium performance.
It is based on standard attitude, including connection of
partial models of individual components, contained by the
engine (input system, compressor, combustion chamber, highpressure turbine, low-pressure turbine, output system). Mass
and power is balanced between the blocks and the results
include calculation of thermal circulation of the engine and
estimation of both shafts revolutions. The model is set up into
two consequent parts. The static part calculates the balance
statuses of the engine operation and the dynamic part allows
calculation of transition statuses. The development process
started by setup of sub-blocks of individual components of the
engine and by the test of compatibility with their characteristics.
The whole engine represents joined sub-blocks in one unit.
The most demanding part of the whole development process
was the model harmonising as a whole. In 2012 there was
successfully debugged the static part of the model and it was
verified in the MATLAB/Simulink environment. Other steps
will lead to development of linear dynamic part of the aircraft
engine model and its integration in the system for aircraft
engine control.
Products and Proper Technologies
Power Industry
Aviation
Power Management System (PMS)
UNIS developed its proper system of control and
distribution of electric power applying algorithms of higher
type of control. The system performs functions of electric power
distribution monitoring, monitoring of generators and turbines
status, including monitoring of the power reserve in running
generators, as well as functions of active and re-active power
distribution control and control of electric power exchange with
external network. PMS is also able to connect and synchronise
generators and control of appliances disconnection in case of
insufficient source power. The system includes even starting
sequences of the power plant.
PMS was successfully started and it is still operated in the
Tengizchevroil refining plant in Kazakhstan.
Turbojet Engine Control TJ100, TP100, TS100 (CPSJ, CPSP, CPSS)
Control units CPSJ, CPSP, CPSS are electronic devices
arranging starting sequence, controlling fuel and oil pumps and
independent revolutions of Turbojet Engine TJ100, Turboprop
Engine TP100 and Turboshaft Engine TS100. After reaching the
required level of revolutions, the control unit switches on the
generator and the integrated converter contained in the unit. The
unit with maximal output of 1kW of electric power starts to supply
feeding voltage (28 V DC) to the on-board network of a plane. The
control units provide feedback to the control system and so they
provide the pilot with a well-organised information on activities
and current functionality of the engine.
24
hluboké znalosti návrhu elektronických obvodů a programového vybavení, které musí spl㶡ovat náro㶜né požadavky leteckých
p㶣edpisů a norem (standardy RTCA/DO-160G, DO-178B, DO254). 㶕ešitelé chtějí p㶣i návrhu rovněž ově㶣it a uplatnit soudobé pokro㶜ilé technologické trendy a metodiky vývoje. Celkový
objem projektu je 32 milionů K㶜 pro 㶜ty㶣i ú㶜astníky a potrvá do
konce roku 2015.
▪ Spole㶜nost UNIS spole㶜ně se spole㶜ností Ivchenko Progress
a univerzitou Charkov, Ukrajina vyvíjí matematický model leteckých motorů. Model obsahuje dvouh㶣ídelový turbovrtulový
letecký motor st㶣edních výkonů. Je postaven na standartním
p㶣ístupu, který spo㶜ívá v propojení díl㶜ích modelů jednotlivých
komponent, které motor obsahuje (vstupní soustava, kompresor, spalovací komora, vysokotlaká turbína, nízkotlaká turbí-
na, výstupní soustava). Mezi těmito bloky se bilancuje hmota
a energie, výsledkem je výpo㶜et tepelného oběhu motoru a odhad otá㶜ek obou h㶣ídelí. Model je sestaven do dvou po sobě
jdoucích 㶜ástí. Statická 㶜ást, která vypo㶜ítává rovnovážné stavy
práce motoru a dynamická 㶜ást, která umož㶡uje výpo㶜et p㶣echodových stavů. Postup vývoje zapo㶜al sestavením subbloků
jednotlivých komponent motoru a testem kompatibility s jejich
charakteristikami. Celý motor reprezentuje slou㶜ené subbloky
do jednoho celku. Ladění molelu jako celku bylo nejnáro㶜nější
㶜ástí procesu vývoje. V roce 2012 se poda㶣ilo odladit statickou
㶜ást modelu a proběhla její verifikace v prost㶣edí MATLAB/Simulink. Další kroky povedou k vytvo㶣ení lineární dynamické 㶜ásti modelu leteckého motoru a jeho integrace do systému pro
㶣ízení leteckého motoru.
Vlastní výrobky a technologie
Energetika
Power Management System (PMS)
UNIS vyvinul systém 㶣ízení a rozvodu elektrické energie,
ve kterém byly aplikovány algoritmy vyššího typu 㶣ízení. V systému jsou realizovány jak funkce monitorování distribuce elektrické
energie, monitorování stavu generátorů a turbín v㶜etně sledování rezervy výkonu v běžících generátorech, tak i funkce 㶣ízení
distribuce aktivního a jalového výkonu a 㶣ízení výměny elektrické
energie s externí sítí. PMS je rovněž schopno p㶣ipojovat a synchronizovat generátory a 㶣ídit odepínání spot㶣ebi㶜ů p㶣i nedostatku
výkonu zdroje. V systému jsou dále zahrnuty i spouštěcí sekvence
elektrárny.
PMS byl úspěšně nasazen a v sou㶜asné době je provozován v rafinérii Tengizchevroil v Kazachstánu.
Letectví
㶕ízení proudového turbínového motoru TJ100, TP100, TS100
(CPSJ, CPSP, CPSS)
㶕ídicí jednotky CPSJ, CPSP, CPSS jsou elektronická za㶣ízení,
která zajiš㶇ují startovací sekvenci, 㶣ídí palivová a olejová 㶜erpadla
a samotné otá㶜ky proudového turbínového leteckého motoru
TJ100, turbovrtulového leteckého motoru TP100 a proudového
turboh㶣ídelového motoru TS100. Po dosažení požadované úrovně otá㶜ek 㶣ídicí jednotka sepne generátor a integrovaný výkonový
měni㶜 obsažený v jednotce. Jednotka o maximálním výkonu 1kW
elektrické energie za㶜ne dodávat napájecí napětí (28 V DC) do palubní sítě letadla. 㶕ídicí jednotky poskytují zpětnou vazbu do 㶣ídicího systému, 㶜ímž p㶣edávají pilotovi p㶣ehlednou informaci o 㶜innosti a aktuální funk㶜nosti motoru.
Nasazení:
- proudový turbínový letecký motor, PBS Velká Bíteš, 㶏R
- turbovrtulový letecký motor (prototyp), PBS Velká Bíteš, 㶏R
- proudový turboh㶣ídelový motor (prototyp), PBS Velká Bíteš, 㶏R
testů byla zahájena certifika㶜ní fáze projektu.
Nasazení:
- transportní palivové 㶜erpadlo pro Ae270, AeroVodochody, a.s.,
Odolena Voda, 㶏R
- modernizace letadla L-410, Aircraft Industries, a.s. Kunovice, 㶏R
- 㶣ízení palivové soustavy e-APU, Safran Group, Pa㶣íž, Francie
Průmyslové aplikace
100 kVA výkonový měni㶜 (UNICON1 100):
Výkonový měni㶜 UNICON1 100 je primárně ur㶜ený pro turbo-generátorové jednotky. Zajiš㶇uje úpravu parametrů elektrické
energie z vysokootá㶜kového synchronního generátoru turbo-generátorové jednotky na parametry t㶣í fázové rozvodné sítě nízkého
napětí, ke které je p㶣ipojen. Výkonový měni㶜 UNICON1 100 je volitelně osazen startovacím měni㶜em turbogenerátorové jednotky
SC02 o výkonu 2.5 kW.
Nasazení:
- nízkoemisní turbínový zdroj (NETZ):
- PBS Velká Bíteš, 㶏R;
- Talbott s (BG100), Velká Británie;
- Vítkovice Power Engineering a.s., Ostrava ‒ Vítkovice, 㶏R
㶕ízení zkapal㶡ova㶜e helia (HEXTR)
㶕ídicí jednotka dvojice expanzních turbín zkapal㶡ova㶜e
helia. Jednotka reguluje turbíny s otá㶜kami až 350 000 ot/min.
Nasazení: zkapal㶡ova㶜 helia, PBS Velká Bíteš, 㶏R
Rozvodná sk㶣í㶡 elektrické zdrojové soustavy 28V DC letounu
EV55 (EPDB)
Dvojice rozvodných sk㶣íní EPDB byla vyvinuta pro spolehlivé 㶣ízení napájecí soustavy (EPS) letounu EV55. Zajiš㶇uje definovanou distribuci elektrické energie pro palubní systémy letadla
v㶜etně ochran jednotlivých napájecích okruhů a zdrojů.
Nasazení: letoun EV55, Evektor, spol. s r.o., 㶏eská republika
㶕ídicí jednotky palivových a hydraulických 㶜erpadel
㶕ídicí jednotky 㶜erpadel zajiš㶇ují p㶣esné, rychlé a variabilní
dávkování paliva do palivového systému. 㶕ídicí jednotky disponují funkcemi pro 㶣ízení otá㶜ek, autodiagnostiku, detekci poruch
a komunikaci s nad㶣azeným 㶣ídicím systémem. 㶕ídicí jednotky
jsou dimenzovány pro použití v extrémních podmínkách, v㶜etně
prost㶣edí s nebezpe㶜ím výbuchu a možností chlazení průtokem
paliva. Software spl㶡uje standardy DO-178B, DAL B. Po úspěšném
zakon㶜ení demonstra㶜ní fáze a provedení funk㶜ních i výkonových
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
25
Application:
- Turbojet Engine, PBS Velká Bíteš, Czech Republic
- Turboprop Engine, PBS Velká Bíteš, Czech Republic
- Turboshaft Engine, PBS Velká Bíteš, Czech Republic
Electric Power Distribution Box (EPDB)
The pair of distribution boxes EPDB was developed for
reliable control of the feeding system (EPS) of the aircraft EV55.
It arranges defined distribution of electric power for on-board
systems of planes, including protection of individual feeding
circuits and sources.
Application: aircraft EV55, Evektor, spol. s r.o., Czech Republic
Control Units of Fuel and Hydraulic Fuel Pumps
Control units of pumps arrange exact, fast and variable
dosing of fuel to the fuel system. The control units have available
functions for revolutions control, auto diagnostics, detection of
faults and communication with supraordinated control system.
The control units are dimensioned for use in extreme conditions,
including environment with explosion risk and possibility of
cooling by fuel passage. The software meets the standards DO178B, DAL B. After successful termination of demonstration phase
and performance of function and performance tests there was
started the certification phase of the project.
Application:
- Transport fuel pump for Ae270, Aero Vodochody, a.s., Odolena
Voda, Czech Republic
- Modernization of L-410 aircraft, Aircraft Industries, a.s. Kunovice,
Czech Republic
- Hydraulic pump control units, Safran Group, Paris, France
Industrial Applications
100 kVA power converter (UNICON1 100)
The output converter UNICON1 100 is primarily designed
for turbo-generator units. It arranges treatment of electric power
parameters from high-revolution synchronous generator of the
turbo-generator unit to parameters of three phase distribution
network of low voltage to which it is connected. The output
converter UNICON1 100 is optionally equipped with a starting
converter of the turbo generator unit SC02 with a performance
of 2.5 kW.
Application:
- low-emission turbine power supply source (NETZ):
- PBS Velká Bíteš, Czech Republic,
- Talbott (BG100), Great Britain,
- Vítkovice Power Engineering a.s., Ostrava ‒ Vítkovice, Czech
Republic
Helium Liquefier Control (HEXTR)
The control unit of the pair of expansion helium liquefier
turbines. The unit controls turbine speed with revolutions up to
350 000 rpm.
Application: helium liquefier, PBS Velká Bíteš, Czech Republic
Extinguishing Engineering
Universal HW platform for fire fighting vehicles
A second generation of a fully modular system of controlling
the aggregates and auxiliary equipment of a fire fighting vehicles.
The modernised distributed system THTronic communicating
along the CAN bus bar contains a module of universal I/O, colour
multi-function displays, pressure and revolutions regulators of the
pump and communication interfaces of the vehicle chassis.
Application: THTronic, THT s.r.o. Poli㶜ka, Czech Republic
26
Software Tools
Manufacturing Execution System PHARIS®
MES PHARIS® covers the complex spectrum of functions
allowing optimisation of production process, starting from
production ordering and planning, through monitoring and
controlling of individual orders and detailed documentation of
their progress up to final release of final products or semi-products.
The main task of the manufacturing system PHARIS® is
to make the manufacturing processes more efficient, to put into
electronic form the accompanying documents of an order and
to arrange documentation of the production process of an order
(Electronic Batch Record). MES PHARIS® serves as a tool for proving
quality of final products as well as individual operation of semifinished manufacture including proving of materials used and staff
participating in production operations of the order.
MES PHARIS® for various branches:
Made-to-order production:
▪ Injection-molding shops ‒ plastic materials,
▪ Metal processing shops,
▪ Tool shops,
▪ Metal stamping shops.
Application in made-to-order manufacture: Robert Bosch, 㶏eské
Budějovice; FOREZ, Ostrov; KOVOKON, Popovice,...
Batch production:
▪ Pharmaceutical industry,
▪ Chemistry and special chemistry.
Application in batch works: Macco Organiques, Bruntál; Farmak,
Olomouc; PLIVA Lachema, Brno; Fresenius Hemocare, Ho㶣átev;
Saint-Gobain Weber Terranova, Liberec.
Detailed information available at www.pharis.cz.
Attendance System IWA
The attendance system IWA (Intelligent Web-based
Attendance) is the product of the company UNIS, a.s. This is
a web application based on the technology ASP.NET and the
database MS SQL Server. The attendance system IWA solves in
a simple way entering and evidence of employees attendance.
It allows monitoring of fulfilment of statutory breaks, leaves for
doctors or any other absence of employees on work site. In this
way, the managers can obtain exact information on movements
of employees at any time and on their presence on the work site.
There are also important information on really worked hours of
each individual employee obtained at any moment of a month.
The data integration of MES PHARIS® and the attendance system
provides basic materials for assessment of employees and it
simultaneously offers the possibility of using the data for joined
indicators, for example comparison of time of arrival to work with
the time of operator s log in at the work site.
ISPD
ISPD is the system arranging quality and safety of a product
on the basis of administration and guarantee of project parameters
validation, application of requirements of standards, verification of
company procedures and technological preparation of production.
The system aims at creation of Product Lifecycle Management
(PLM, product life cycle management on the basis of „Model Base
Design ). The result is a tool for automated administration of life
cycle of aero products and their preparation for the certification
process according to EASA and ARMAK standards. There is also
included automated generation of project documentation.
Hasící technika
Univerzální HW platforma pro hasicí vozy
Druhá generace plně modulárního systému ovládání agregátů a pomocných za㶣ízení hasicího vozu. Modernizovaný distribuovaný systém THTronic komunikující po sběrnici CAN, obsahuje
modul univerzálních I/O, barevné multifunk㶜ní displeje, tlakové
a otá㶜kové regulátory 㶜erpadla a komunika㶜ní rozhraní podvozku
vozidla.
Nasazení: THTronic, THT s.r.o. Poli㶜ka, 㶏R
Softwarové nástroje
PHARIS®
MES PHARIS® pokrývá komplexní spektrum funkcí umož㶡ující optimalizovat výrobní proces po㶜ínaje zadáním a plánováním výroby, p㶣es sledování jednotlivých zakázek a detailní dokladování jejich průběhu až po závěre㶜né propouštění finálních
výrobků nebo polotovarů.
Hlavním úkolem výrobního systému PHARIS® je zefektivnění výrobních procesů, elektronizace průvodních dokumentů
zakázky a zajištění dokladování výrobního postupu zakázky (Elektronický záznam o zakázce). MES PHARIS® slouží jako nástroj k prokazování kvality nejen finálních výrobků, ale také jednotlivých operací rozpracované výroby, v㶜etně dokladování použitých materiálů
a personálu podílejícího se na výrobních operacích zakázky.
Oblasti využití MES PHARIS®
Zakázkové výroby:
▪ Lisovny plastů
▪ Kovoobráběcí provozy
▪ Lisovny kovů
Nasazení v zakázkových výrobách: Robert Bosch, 㶏eské Budějovice; FOREZ, Ostrov; KOVOKON, Popovice;...
Šaržovité provozy:
▪ Farmacie
▪ Chemie a speciální chemie
Nasazení v šaržovitých provozech: Macco Organiques, Bruntál; Farmak, Olomouc; PLIVA Lachema, Brno; Fresenius Hemocare, Ho㶣átev; Saint-Gobain Weber Terranova, Liberec.
Detailní informace jsou dostupné na www.pharis.cz.
Docházkový systém IWA
Docházkový systém IWA (Intelligent Web-based Attendance) je produktem spole㶜nosti UNIS, a.s. Jedná se o webovou
aplikaci postavenou na technologii ASP.NET a databázi MS SQL
Server. Docházkový systém IWA 㶣eší jednoduchým způsobem
zadávání a evidenci docházky zaměstnanců. Umož㶡uje sledovat
dodržování zákonem stanovené p㶣estávky, odchody k léka㶣i nebo
jinou nep㶣ítomnost zaměstnanců na pracovišti. Vedoucí pracovníci tak mají možnost získat v každém okamžiku informace o p㶣esném pohybu pracovníků a jejich p㶣ítomnosti na pracovišti. Důležité jsou také informace o skute㶜ně odpracované době každého
pracovníka, získávané kdykoliv v průběhu měsíce. Integrace dat
MES PHARIS® a docházkového systému poskytuje podklady pro
hodnocení zaměstnanců a sou㶜asně nabízí možnost využití dat
pro slou㶜ené ukazatele, nap㶣. porovnání 㶜asu p㶣íchodu do zaměstnání s 㶜asem p㶣ihlášení operátora na pracoviště.
ISPD
ISPD je systém zajiš㶇ující zabezpe㶜ení kvality a bezpe㶜nosti
výrobku na základě správy a garancí validace projektových parametrů, aplikaci požadavků norem a standardů, verifikaci firemních
postupů a technologickou p㶣ípravou výroby. Systém je zamě㶣en
na vytvo㶣ení Product Lifecycle Management (PLM, správa životního cyklu výrobku na bázi „Model Base Design ). Výsledkem je
nástroj pro automatizovanou správu životního cyklu leteckých
produktů a jejich p㶣íprava pro certifika㶜ní proces podle standardů
EASA a ARMAK. Sou㶜ástí je automatizované generování projektové dokumentace.
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
27
Selection of References
Petro - Chemistry
Chemistry
Refinery, Pancevo, Serbia
• Modernisation of the LPG Unit
Ufaorgsintez Ufa, Russia
• Revamping of Pyrolysis Heater
OOO Enisey, Usinsk, Russia
• Atmospheric Distillation Unit AT1
• Manufacturing Execution System PHARIS® for
Control of Maintenance of Boiler-house
PO Azot Fergana, Uzbekistan
• Nitrid Acid Unit and Ammonium Nitrate
• Condensing Turbine, Back-pressure Turbine
Refinery Banias, Syria
• Revamp of Vacuum Distillation UNIT 102 BRC
Beltransoil Brest, Byelorussia
• Hydrogen Desulphurization Unit
Refinery Naftan, Byelorussia
• Atmospheric ‒ Vacuum Distillation AVT2
• Atmospheric Distillation Unit AT8
• Vacuum Flasher AVT-2
• Fractionalisation
• Hydrogen Unit
• Hydrocrack
• Sulphur Acid Unit
• Atmospheric - Vacuum Distillation Unit AVT-6
• Stabilisation Unit
• Thermocracking
• Visbreaking
• Vacuum Distillation VT1
• Hydrogen Desulphurisation Unit
㶏eská rafinérská, a.s., Litvínov, CZ
• Instrument Protective System for Heaters
• Implementation of INtools
• ESD System
Slovnaft, a.s., Slovakia
• Residue Hydrocrack EFPA
• Burner Management System for Boiler
• Revamping of Heaters
• Revamping of Boiler
• Field Instrumentation for Heater
Severgazprom Sosnogorsk, Russia
• Gas Plant
PNCHZ Pavlodar, Kazakhstan
• Hydrogen Unit
• Flaire System
SCOP, Midland Refinery Company, Iraq
• Enhancing Gasoline Production, Refinery Basrah
• Crude Distillation Unit, MRC Daura,
• Izomerization Unit, Baiji Refining Plant
• Naphtha HDS with Stabilization and Splitting,
Refinery Basrah
• Semi Regenerative Catalytic Reformer,
Refinery Basrah
• Izomerisation unit, Refinery Basrah
Antey, Russia
• Processing the study (TEPEO), Krasnodar
28
Moravské chemické závody, a.s., Ostrava, CZ
• Operator Stations for Hydrogen Production Unit
• Control of Phenolic Plastics Production
• Control and Measurement of Steam Quantity
Synthesia, a.s., Pardubice, CZ
• Visualisation for Control of Boilers
• Control of Boilers
BIGE Holding, Varpalota, Hungary
• Nitric Acid Unit
Chemopetrol, a.s., Litvínov, CZ
• Preparation and Combustion Bio-fuel, I. Phase
Group Titan, Omski Kautschuk, Omsk, Russia
• Unit for Concentration of Propan-propylene
Fraction
Azot Kemerovo, Russia
• Reconstruction of Caprolactam Rectification Unit
LUKOIL Kstovo, Russia
• Control System for Turbocompressor
Azot 㶏erepovec, Russia
• Urea Plant 1500 TPD
Ecology
Termizo, a.s., Liberec, CZ
• Modernization of Control Combustion System
• Municipal Waste Incinerating Plant
City of Nitra, Slovakia
• Supply and Erection of Equipment for Power
Distribution and Field Instrumentation
Power Industry
OOO Enisey, Usinsk, Russia
• Boiler-house
Vítkovice Power Engineering a.s. , CZ
• Integrated Source for Biogas Stations
Alchevsk, Ukraine
• Heat Recovery Steam Generator 1x50 t/h
㶏EZ, a.s., CZ
• Power Plant Pruné㶣ov ‒ Denitrification for Unit,
Automatics of 2 Ljungströms for Boiler
• Power Plant Ledvice ‒ Unit 110 MW with
Fluidised Bed Boiler
Výběr z referencí
Petrochemie
Chemie
Rafinérie, Pan㶜evo, Srbsko
• Modernizace jednotky LPG
Ufaorgsintěz Ufa, Rusko
• Rekonstrukce pece na výrobu ethylenu
OOO Jenisej, Usinsk, Rusko
• Atmosférická destilace AT1
• Výrobní systém PHARIS® pro 㶣ízení údržby kotelny
rafinerie
PO Azot Fergana, Uzbekistán
• Jednotka na výrobu kyseliny dusi㶜né a ledku
amonného
• Kondenza㶜ní turbína, protitlaká turbína
Rafinérie Banias, Sýrie
• Rekonstrukce vakuové destilace jednotky 102 BRC
Moravské chemické závody, a.s., Ostrava, 㶏R
• Operátorské pracovišti pro výrobu vodíku
• Výroba fenoplastů
• Regulace a mě㶣ení množství páry
Beltransoil Brest, Bělorusko
• Jednotka hydrogena㶜ního odsí㶣ení
Rafinérie Naftan, Bělorusko
• Atmosféricko-vakuová destilace AVT2
• Atmosférická destilace AT8
• Jednotka „Vacuum Flasher AVT-2
• Frakcionalizace
• Jednotka na výrobu vodíku
• Hydrokrak
• Jednotka na výrobu kyseliny sírové
• Atmosféricko-vakuová destilace AVT-6
• Stabilizace benzínů
• Thermokraking
• Visbreaking
• Vakuová destilace VT1
• Jednotka hydrogena㶜ního odsí㶣ení
Synthesia, a.s., Pardubice, 㶏R
• Vizualizace 㶣ízení kotlů
• Rekonstrukce kotlů
BIGE Holding, Varpalota, Ma㶞arsko
• Jednotka kyseliny dusi㶜né
Chemopetrol, a.s., Litvínov, 㶏R
• P㶣íprava a spalování biopaliva, I. Etapa
㶏eská rafinérská, a.s., Litvínov, 㶏R
• Zabezpe㶜ovací systém pecí
• Implementace INtools
• ESD systém
Slovnaft, a.s., Slovensko
• Zpracování ropných produktů EFPA
• Automatika ho㶣áků kotle
• Rekonstrukce ethylenové pece
• Rekonstrukce kotle
• Polní instrumentace pece
Severgazprom Sosnogorsk, Rusko
• Rekonstrukce plynového závodu
PNCHZ Pavlodar, Kazachstán
• Jednotka na výrobu vodíku
• Flérový systém
SCOP, Midland Refinery Company, Irák
• Zvýšení produkce benzínu, rafinérie Basra
• Atmosférická destilace, rafinérie Daura
• Izomerizace benzínu, rafinérie Baiji
• Odsí㶣ení nafty, stabilizace a separace, Rafinérie
Basra,
• Semiregenerativní katalytický reforming, Rafinérie
Basra,
• Izomeriza㶜ní jednotka, rafinérie Basra
Titan Group, Omskij Kau㶜uk, Omsk, Rusko
• Jednotka koncentrování propan-propylenové
frakce
Antey, Rusko
• Zpracování studie (TEPEO), Krasnodar
Azot 㶏erepovec, Rusko
• Jednotka na výrobu mo㶜oviny 1500 TPD
Azot Kemerovo, Rusko
• Rekonstrukce rektifikace výroby kaprolaktamu
LUKOIL Kstovo, Rusko
• 㶕ídicí systém pro turbokompresor
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
29
• Power Plant Tisová ‒ Revamping of Boiler
• Power Plant Chvaletice ‒ Ash Handling
• Power Plant Tušimice II ‒ Automatics
of 2 Ljungströms
Nuclear Power Plants, CZ
• Nuclear Power Plant Dukovany ‒ Pumping
Station
• Nuclear Power Plant Temelín ‒ Power Generation
Control
Pražská teplárenská, a.s., Malešice Heating Plant, CZ
• Control of Water Treatment Plant
• Control of Boiler 2x160 t/h
• Revamping of Turbo Generators 2x55 MW
• Peak Heaters
NRG Energetický provoz, s.r.o., Kladno, CZ
• Power Plant Unit 2x135 MW
• Condensing Unit 60 MW
Power Plant TES Bobov Dol, Bulgaria
• Automatics of 2 Ljungströms for Boiler K1,2,3
MS Tengizchevroil, Kazakhstan
• Power Management System
Runcorn Boiler Plant, England
• Heat Steam Generator 3x125 t/h
PKN ORLEN Plock, Poland
• Turbine (TG1 up to TG6)
CPP MISKOLC, Hungary
• Boiler for Waist/ Exhaust Heat 1x50 t/h
Planta Centro, CADAFE, Venezuela
• Modernisation of 2 Blocks of Power Plant
2x440 MW
H.E.G., Ltd., India
• Re-construction of Control of Turbo Generator
12,8 MW
OAO Azot 㶏erepovec, Russia
• Cogeneration Plant 32 MW
Pharmacy
IVAX a.s., Opava, CZ
• APSW for Irinotecane and PW (pured water)
• Development of APSW for Control of CSA
Production, Validation
• Development of APSW for Control of
Fermentation, Validation
• Development of APSW for Control of Extraction,
Validation
Baxter Healthcare Corporation, Haan, Germany
• Development of APSW for Control of Anti-grip
Vaccines Manufacture, Validation
Pliva-Lachema, a.s., Brno, CZ
• Central Monitoring of Cytostatic API Production,
Validation
• Validation of Monitoring System Labguard II
• Validation of Control System for the Production
Unit of neCTS Tablets
• Control System and Monitoring of Oxaliplatin
and Irinotekan Production
30
Farmak, a.s., Olomouc, CZ
• Adjustment of Circle, object 33
• Control and Information System of Module 20.08, Validation
• Operating Building 33 Control Systems Complex Integration, Validation
Fresenius HemoCare CZ, spol. s r.o., Ho㶣átev, CZ
• Control and Information System of Solution Infusion Production, Validation
MG Odra Gas spol. s r.o. , CZ
• Validation of Control System of Oxygen Loading
Metal-working Industry, Tool Plants and Molding Shops
Robert Bosch, spol. s r. o., lisovna plastů 㶏eské Budějovice, CZ
• Manufacturing System PHARIS® for the Plastic Molding Shop
Kasko spol. s r.o. Slavkov, CZ
• Manufacturing System PHARIS® for the Plastic Molding Shop
LPS Automotive, s.r.o. Mod㶣ice, CZ
• Manufacturing System PHARIS® for the Plastic Molding Shop
NOVOplast PP s.r.o. molding shop Nové Město nad Metují, CZ
• Manufacturing Execution System PHARIS® for Complex Control of
Manufacture of the Molding Shop
FOREZ s.r.o. lisovna kovů Ostrov, CZ
• Manufacturing Execution System PHARIS®
FOREZ s.r.o. molding shop Sázava, CZ
• Manufacturing Execution System PHARIS® for Complex Control of of
Manufacture of the Molding Shop
FOREZ s.r.o. metal machining and tooling Ostrov, CZ
• Manufacturing System PHARIS® for the Complex Control of of Manufacture of
the Molding Shop
KOVOKON Popovice s.r.o., CZ
• Manufacturing Execution System PHARIS®
Macco Organiques, s.r.o., CZ
• Manufacturing Execution System PHARIS® for Control of Chemistry
Manufacture
Ekologie
Farmacie
Termizo, a.s., Liberec, 㶏R
• Modernizace 㶣ízení systému spalování a obnova
operátorských stanic
• Spalovna odpadů
IVAX a.s., Opava, 㶏R
• 㶕ešení APSW pro irinotecane a PW (pured water)
• Vývoj SW pro 㶣ízení výroby CSA, validace
• Vývoj SW pro 㶣ízení fermentace, validace
• Vývoj SW pro 㶣ízení extrakce, validace
Město Nitra, Slovensko
• Dodávka a montáž za㶣ízení M+R, elektro pro akci
㶏OV Nitra
Energetika
OOO Jenisej, Usinsk, Rusko
• Kotelna rafinérie
Vítkovice Power Engineering a.s., 㶏R
• Integrovaný zdroj pro bioplynové stanice
Alchevsk, Ukrajina
• Kotel na odpadní teplo 1x50 t/h
㶏EZ, a.s., 㶏R
• Elektrárna Pruné㶣ov ‒ denitrifikace bloků, automatika ofukování dvojice ljungströmů
• Elektrárna Ledvice ‒ blok 110 MW s fluidním
kotlem
• Elektrárna Tisová ‒ rekonstrukce fluidního kotle
• Elektrárna Chvaletice ‒ suchý odběr popílku
• Elektrárna Tušimice II ‒ automatika ofukování
dvojice ljungströmů
Jaderné elektrárny, 㶏R
• Elektrárna Dukovany ‒ 㶜erpací stanice
• Elektrárna Temelín ‒ uvádění do provozu
Pražská teplárenská, a.s., Teplárna Malešice, 㶏R
• Chemická úpravna vody
• Rekonstrukce kotle 2x160 t/h
• Rekonstrukce turbogenerátoru 2x55 MW
• Špi㶜kové oh㶣íváky
NRG Energetický provoz, s.r.o., Kladno, 㶏R
• Elektrárenský blok 2x135 MW
• Kondenza㶜ní jednotka 60 MW
Elektrárna TES Bobov Dol, Bulharsko
• Automatika ofukování dvojice ljungströmů, Energobloky K1,2,3
MS Tengizchevroil, Kazachstán
• Výroba a rozvod elektrické energie ‒ Power Management System
Runcorn Boiler Plant, Anglie
• Parní kotel 3x125 t/h
PKN ORLEN Plock, Polsko
• Postupná obnova šesti systémů regulace
a ochran turbogenerátorů (TG1 až TG6)
CPP MISKOLC, Ma㶞arsko
• Kotel na odpadní teplo 1x50 t/h
Planta Centro, CADAFE, Venezuela
• Modernizace 2 elektrárenských bloků 2x440 MW
H.E.G., Ltd., Indie
• Rekonstrukce 㶣ízení turbogenerátoru 12,8 MW
OAO Azot 㶏erepovec, Rusko
• Kogenera㶜ní jednotka 32 MW
Baxter Healthcare Corporation, Haan, Německo
• Vývoj SW pro 㶣ízení výroby vakcín proti ch㶣ipce,
validace
Pliva-Lachema, a.s., Brno
• Centrální monitoring výroby cytostatických API,
validace
• Validace systému Labguard II
• Validace 㶣ídicího systému výrobny neCTS tablet
• Systém 㶣ízení a monitoringu výroby Oxaliplatinu
a Irinotekanu
Farmak, a.s., Olomouc, 㶏R
• Úprava okruhu, objekt 33
• 㶕ídicí a informa㶜ní systém výroby nesterilních API,
validace
• Integrace výrobny PJ 20.09, validace
Fresenius HemoCare CZ, spol. s r.o., Ho㶣átev, 㶏R
• 㶕ídicí a informa㶜ní systém výroby infuzních
roztoků, validace
MG Odra Gas spol. s r.o., 㶏R
• Validace systému plnění tlakových lahví
Kovovýroba, plastiká㶣ství
Robert Bosch, spol. s r. o., lisovna plastů 㶏eské
Budějovice, 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro lisovnu plastů
Kasko spol. s r.o. Slavkov, 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní 㶣ízení
výroby lisovny plastů
LPS Automotive, s.r.o. Mod㶣ice, 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní 㶣ízení
výroby lisovny plastů
NOVOplast PP s.r.o. lisovna plastů Nové Město nad
Metují, 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní 㶣ízení
provozu lisovny plastů
FOREZ s.r.o. lisovna kovů Ostrov, 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro 㶣ízení provozu
lisovny kovů
FOREZ s.r.o. lisovna plastů Sázava, 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní 㶣ízení
provozu lisovny plastů
FOREZ s.r.o. nástojárna Ostrov, 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro 㶣ízení provozu
nástrojárny
KOVOKON Popovice s.r.o., 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro 㶣ízení kovoobráběcího provozu
Macco Organiques, s.r.o., 㶏R
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní 㶣ízení
chemické výroby
UNIS - Annual Report/Výro㶜ní zpráva 2012
31
Contact/Kontakt
UNIS, a.s.
Jundrovská 33
624 00 Brno
㶏eská republika
Tel.: +420 541 515 111
Fax: +420 541 210 361
www.unis.cz
[email protected]
32
UNIS, a.s.
Výro㶜ní zpráva
Annual Report
2012
Download

Stáhnout - UNIS, as