İlçemiz Aydın ilinin alan ve nüfus yönünden en
küçük ilçelerinden biri ve Menderes vadisinin
en dar kısmında yer almaktadır.
 İlçe Aydın
dağları ve Menteşe dağlarının
birbirine çok yaklaştığı bir kıstas üzerinde
bulunmaktadır.
İlimizin doğusunda yer alan İlçemizin doğusu ve
güneyi Denizli-Sarayköy, kuzeydoğusu DenizliBuldan, batısı ve kuzeyi Aydın-Kuyucak ilçeleri ile
sınırlanmıştır.
Aydın- Denizli illeri arasında bağlantılı kara ve
demiryolları İlçemiz sınırlarından geçmektedir.
İlçe merkezi Denizli'ye 42 km, Sarayköy'e 20
km, Nazilli'ye 40 km, Kuyucak'a 27 km, Aydın'a
85 km., İzmir'e ise 210 km. uzaklıktadır.
İlçede egemen iklim olarak Akdeniz iklimi
görülür. Zaman zaman yüksek kesimlerde ve
ilçenin doğu kesiminde karasal iklim
görülmektedir. Akdeniz ikliminin sokulabildiği
son nokta üzerinde bulunan şehir merkezi
turunçgil,zeytin ve İncir üretimininde son üretim
sınırını oluşturmaktadır.
Tarımsal faaliyetlere ailenin bireyleri katılmakta
ihtiyaç anında ücret mukabili işçi istihdam
edilmektedir.İş gücünün bir kısmı Tekstil
fabrikaları,sera ve zeytin üretim işletmelerinde
istihdam edilmektedir
İlçemizin toplam Nüfusu 12.984 kişidir. Bunun 7.074'ü
merkez nüfusu olup 5.910'u köy nüfusudur. İlçemizde de
nüfusun çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır.(6.000
civarında)
Termal su hazinesi buharlı dağlar.
Civarda bolca bulunan
termal(Kızıldere,Ortakçı) kaynaklar.
 Uygun
tabii ve coğrafik şartlar…
Zengin yeraltı ve yerüstü sulama
suyu kaynakları.
Kuzey soğuklarına perde olan sıralı
dağlar Seracılağa avantaj
kazandırmaktadır.
 Civarda
Kurulu Modern seralar(Organik
Seracılık)

Termal turizm yatırımları ile entegre edilecek
sera projeleri ile ihtiyaç fazlası termal sular
değerlendirilecektir.

Alanda en az 900 kişiye iş imkanı temin
edilecek,işsizlik sorununa önemli çözüm
üretilecektir.

Ticari hareketlenme ile birlikte ilçe sosyoekonomik düzeyinde önemli iyileştirme temin
edilecektir.
 Organize
Seracılık bölgesi alanı olmaya müsait
ve halen Organize Sanayi Bölgesi olarak tahsis
edilen geniş Alan…
Bu mevzuat değişikliği ile ilçemizde özellikle
Ortakçı köyü mevkiindeki tarihi Ortakçı
Hamamının restorasyonu ve turizme
kazandırılması ve bağlı olarak bölgede Sağlık
Meslek Yüksekokulu ile ilgili termal kaynaklı
fizik tedavi merkezi kurulmasının düşünülmesi
ile mevcut potansiyel termal kaynakların
işletilmesi gündemdedir.
Tarihi Termal Ortakçı Hamamı
 İlçe
ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır.
Önceleri hakim alan incir bahçelerinin çokluğu
iken zamanla zeytin, meyvelik, turunçgil, yem
bitkileri ve özelliklede sebze alanlarında artış
eğilimi vardır.
 İlçede
Örtü altı sebze Üretimi.
Sulama imkanlarının sağlanması ve sulama
sistemlerinin(damla sulama) kurulması ile sulu
tarım geniş alanlara yayılmış ve kısmen örtü altı
sebze yetiştiriciliğine de geçilmiştir. Halen 42 da.
Alanda örtü altı sebzecilik yapılmaktadır.
 Geniş
ve hafif güneye doğru meyilli alanın,
Denizli-İzmir duble yolunun hemen kenarında
bulunması,civar
illere(Aydın,Denizli,İzmir,Manisa,Muğla,…) ve
Hava limanlarına(Adnan
Menderes,Dalaman,Kuşadası,Denizli…) yakın
bulunması rahat ve ekonomik ulaşım ve ticaret
imkanları sağlayacaktır.
 Sera
alanının topografik konumu.

Ortakçı jeotermal su rezervlerinin bu alana çok yakın
bulunması ve turizm amaçlı MTA sondajlarından
zengin sıcak su rezervlerinin çıkarılması ısıtmada
ekonomik fırsatlar temin etmektedir.

Alanın halen organize sanayi bölgesi olarak tahsis
edilmesi ve atıl halde bulunması, Organize sera
alanına dönüşümünün daha kolay ve ekonomik
olacağı değerlendirilmektedir.

uygun iklim koşulları, topoğrafik şartlar(arazinin hafif
güneye meyli,kuzeyinin sıra dağlar ile
perdelenmesi,anayola sınır olması vs.) Avantaj teşkil
edecektir.
 Tuzbağı
mevkiindeki 920 dekarlık Organize
seracılık Bölgesi olarak düşünülen(Organize
Sanayi Bölgesine tahsisli) alan seracılık
sektöründeki yerli ve yabancı yatırımcı
kuruluşlara arz edilmiş, uygun koşullarına
rağmen mevcut mevzuat engelleri
aşılamadığından yatırımlar
gerçekleştirilememiştir.

Alanın kuzey kısmının 1300 m. yüksekliğindeki
Aydın sıradağları ile perdelenmesi sera alanını
soğuk rüzgarlardan korunmada avantaj teşkil
edecektir.

Bölgede sulama suyu rezervlerinin varlığı
sonucu sebzeciliğin yaygın olarak
yapılması,seralarda istihdam edilen işgücünün
bulunması ve plastik yüksek tünellerde sebze
üretiminin yaygın olması potansiyel kalifiye iş
gücü imkanı sunmaktadır.
İlçemizde seracılığa tahsis edilecek Tuzbağı mevkiindeki
180 dekarı hazineye,190 dekarı Ortakçı Köy
tüzelkişiliğine ve 550 dekarıda özel mülkiyette olan ve
halen Organize sanayi bölgesi olarak tahsis edilen
toplam 920 dekarlık geniş,atıl arazi mevcuttur.
Proje Alanının Uydu Fotoğrafı
 Kızıldere
buharları
termal kuyularından çıkarılan sıcak su
 Termal
su ile ısıtılan ve topraksız tarım yapılan
modern sera(Kızıldere)
 İlçemiz
civarındaki örnek seralar(Kızıldere)
 Örnek
Plastik Örtülü Seralar(Kızıldere)
 Seralarda
Sebze üretimi tecrübesi(ilçe merkezi)
Modern seralarda topraksız alanda üretilen
domatesler (Kızıldere Seraları)
Serada çalışan kalifiye işgücü(Kızıldere)
SERA GELİR KARŞILAŞTIRMALARI
Açıkta Yetiştirilen
Ürün adı
Maliyet(TL/da)
Verim(da.)
Net gelir(TL/da)
Karanfil
1260
1100 bağ
6.240
Domates
675
5.000 Kg.
2.825
Hıyar
555
4.500 Kg.
1.695
Biber
780
3.800 Kg.
2.020
Patlıcan
475
5.400 Kg.
2.285
Serada Yetiştiricilik
ürün adı
maliyet(TL/da)
Verim(da.)
gelir(TL)
Karanfil
8.450
5.500 bağ
44.050
Domates
7.250
30.000 Kg
37.500
Hıyar
5.650
28.000 Kg
22.350
Biber
5.975
20.000 Kg
34.025
Patlıcan
5.640
35.000 Kg
29.360
Alternatif Isıtma Giderleri
Yakıt Türü
Maliyet(TL/da.)
Elektrik İle Isıtma
4.200
LPG ile Isıtma
4.450
Fuel Oil ile Isıtma
3.200
Kömür ile Isıtma
2.350
Jeotermal Enerji ile Isıtma
975
 Proje
kapsamında arazi önce 50'şer
dönümlük parsellere ayrılacak ve bunlar
için ihale düzenlenecektir. İşletme hakkını
kazanan firmalardan katılım bedeli
alınacak ve proje altyapı maliyeti buradan
elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
Parsel yolları, boru döşemeleri ve ısıtma
sistemi elde edilecek bu gelirler ile
kurulmuş olarak hak sahiplerine teslim
edilecek,her firma, sahip olacağı alanda
tesisini kurabilecektir.
Termal İmkanları,Uygun İklimi, topoğrafik
konumu, müsait coğrafi şartları,ekonomik
ulaşım imkanları, kalifiye ve ucuz işgücü,
idari ve sivil insiyatif desteği ile ilçe
ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir
proje;
“Buharkent Organize
Sera Projesi”
Teşekkürler…
Download

Organize Sera projesi