FZS UJEP – Katedra fyzioterapie a ergoterapie
Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku – FYZIOTERAPIE 2015
1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru
- anatomie v oblasti pletence ramenního a humeru (kostra, měkké tkáně
ramenního pletence, svaly - Z, Ú, I)
- kineziologie pletence ramenního, svalové smyčky a jejich funkce,
humeroscapulární rytmus
- nejčastější lokalizace fraktur, léčba, komplikace
- fyzioterapie u vybrané fraktury
2. Fraktury v oblasti pletence pánevního a dolní končetiny
- anatomie (popis kostí DK, pánevních kostí, křížové kosti, vazivový aparát,
svaly pletence a DK – Z, Ú, I)
- kineziologie kyčelního kloubu (funkce DKK, zapojení svalstva při pohybech
kyčelního kloubu, vliv ligamentózního aparátu na funkci kyčelního kloubu,
patologické postavení kyč. kloubu – změny úhlu krčku)
- nejčastější lokalizace fraktur, léčba, gerontologická problematika
- fyzioterapie u vybrané fraktury
3. Úrazová poranění míchy
- anatomie (popis těla obratle, páteře jako celku, vazivový aparát,
makroskopický popis míchy, řez míchou – šedá a bílá hmota míšní, popis drah)
- příčiny a druhy postižení míchy
- transverzální léze míšní, klinický obraz dle výšky postižení
- fyzioterapie v průběhu léčby u paraparéz, rozdělení dle časového průběhu
choroby
4. Spondylartrosis ancylosans
- anatomie (popis obratle Thp, hrudního koše, vazivový aparát, svaly hrudníku)
- kineziologie Th páteře a hrudníku (funkce Th páteře a hrudníku, vliv tvaru
hrudníku na funkci, dýchací pohyby, činnost dýchacího svalstva)
- patofyziologie, příčiny, průběh, stadia onemocnění
- komplexní fyzioterapie
5. Fraktury v oblasti horní končetiny (diafýza humeru, loket. kloub, předloktí,
zápěstí, ruka)
- anatomie (popis kostí HK, vazivový aparát, svaly pletence a HK – Z, Ú, I)
- rozdělení fraktur a jejich terapie
- fyzioterapie v průběhu léčby vybrané problematiky
6. Amputace dolních končetin
- anatomie (popis kostí DK, pánevních kostí, křížové kosti, vazivový aparát,
svaly pletence a DK – Z, Ú, I)
- příčiny, lokalizace amputací DK
- stavba a druhy protéz, protézování, MOBIS – Mobility System
- fyzioterapie v průběhu léčby vybrané problematiky
7. Revmatoidní artritis
- anatomie (popis kostí zápěstím a ruky, vazivový aparát, svaly předloktí a ruky)
- kineziologie ruky, úchop (ruka jako celek, komunikační význam ruky, hlavní
typy úchopu a základní funkční postavení ruky)
- patofyziologie, příčiny, příznaky, stadia
- léčba, komplexní fyzioterapie
8. Umělé náhrady kloubů
- anatomie (kosti, vazy, svaly) kyčelního a kolenního kloubu kineziologie
kolenního kloubu (funkce kolenního kloubu, pohyby kolenního kloubu, zámek
kolenního kloubu - význam)
- nejčastější indikace, princip operace
- fyzioterapie u vybrané dg., dlouhodobý plán cíle, režimová opatření
9. Vertebrogenní syndromy v oblasti krční páteře
- anatomie (popis krčních obratlů, vazivového aparátu, svaly krku a šíje – včetně
hlubokých flexorů a extensorů hlavy a krku)
- kineziologie krční páteře (funkční vymezení horní C páteře, analýza pohybů
horní C páteře, zapojení svalů při pohybech horní C páteře
- etiologie onemocnění, klinické obrazy
- komplexní fyzioterapie – rozdělení dle lokalizace a klinického průběhu
10. Úrazy v oblasti kolenního kloubu
- anatomie (kosti, vazy, svaly) v oblasti kolenního kloubu
- kineziologie (funkce kolenního kloubu, pohyby kolenního kloubu, funkce
vazivového aparátu kolenního kloubu, biomechanika kolenního kloubu)
- mechanismy úrazů měkkého kolene
- fyzioterapie u vybraného postižení kolenního kloubu (postup u klienta po
ruptuře LCA)
11. Periferní parézy dolní končetiny
- anatomie (popis lumbosacrálního plexu, inervace svalů dolní končetiny)
- nejčastější příčiny a typy poškození
- klinický obraz a fyzioterapie u vybrané diagnozy
12. Vady páteře
- anatomie (páteř jako celek, popis obratlového těla a vazivového aprátu páteře)
- kineziologie páteře jako celku (základní pojmy: axiální systém – funkce,
stavba, zakřivení, segment – pasivní a aktivní část segmentu, význam a
pohyblivost jednotlivých sektorů páteře, přední zadní, postranní svalový
řetězec)
- nejčastější typy a nemoci páteře - rozdělení dle rovin – diagnostika
- fyzioterapie, využití ortéz u vybrané diagnozy
13. Ischemická choroba srdeční
- funkční anatomie srdce, velký a malý krevní oběh, hodnoty TK, TF
- patofyziologie vzniku ICHS, reakce oběhového systému na tělesnou zátěž
- klinické formy, léčba, prevence
- komplexní fyzioterapie dle klinického průběhu choroby, význam pohybové
aktivity
14. Deformační artróza kolenních kloubů
- anatomie (kosti, svaly, vazy) kolenního kloubu
- kineziologie chůze (vývoj chůze, analýza chůze, vliv zevního a vnitřního
prostředí na chůzi)
- patofyziologie, klinický obraz
- rizikové faktory, léčba
- komplexní fyzioterapie ve stadiu kompenzace a dekompenzace
15. Periferní parézy horní končetiny
- anatomie (popis cervicálního a brachiálního plexu, inervace svalů HK
- příčiny a příznaky nejčastějších paréz
- klinický obraz a fyzioterapie u vybrané diagnozy
16. Vrozené a získané vady nohy
- anatomie (popis kostí nohy, vazivový aparát, svaly bérce a nohy) kineziologie
nohy (funkce nohy, pohyby nohy)
- nejčastější vrozené a získané vady nohy
- příčiny, klinický obraz, terapie, protetické pomůcky
- komplexní fyzioterapie u vybrané diagnozy
17. Onemocnění dýchacích cest
- anatomie (popis obratle Thp, hrudního koše, vazivový aparát, dýchací svaly
mechanika dýchání – statické a dynamické odpory, plicní objemy a kapacity –
hodnocení VCP, FEV1 u astma bronchiále)
- nejčastější onemocnění
- klinický obraz, příčiny a komplikace astma bronchiale
- respirační fyzioterapie u astma bronchiale dle průběhu onemocnění
18. Náhlé cévní mozkové příhody
- anatomie – popis motorických drah (kmenové motorické dráhy, kortikospinální
dráha)
- řízení volní hybnosti, motorická korová centra
- etiologie, patofyziologie cerebrovaskulárních onemocnění
- klinický obraz
- komplexní fyzioterapie dle průběhu choroby, využití facilitačních metod
19. Metabolické poruchy
- anatomie a fyziologie pankreatu
- nejčastější onemocnění – diabetes mellitus, obezita
- patofyziologie onemocnění, metabolická adaptace na tělesnou zátěž
- fyzioterapie u vybrané diagnózy, její cíle
20. Postižení bazálních ganglií, extrapyramidových drah
- anatomie (bazální ganglia a jejich okruhy, popis extrapyramidových drah)
- vliv bazálních ganglií na řízení pohybu
- klinický obraz jednotlivých syndromů
- fyzioterapie u vybrané diagnozy
21. Roztroušení skleróza mozkomíšní
- stavba neuronu, funkce
- výskyt, rizikové faktory, pojem demyelinizace
- komplexní fyzioterapie
22. Neurologická onemocnění dětského věku
- DMO – etiologie – dle lokalizace, rizikové faktory
- klinické obrazy základních forem DMO
- léčba a komplexní fyzioterapie, Vojtův princip, Bobath koncept
23. Parézy nervus facialis
- anatomie a funkce VII. mozkového nervu (ganglia, průchod lebkou, motorická
inervace
- příčiny a příznaky centrálních a periferních paréz
- léčba a komplexní fyzioterapie
24. Bolesti hlavy
- popis lebky jako celku, hlavní otvory (očnice, baze lební, svaly šíje a hlavy),
čelistní kloub
- etiologie
- diferenciální diagnostika
- fyzioterapie u CC syndromu a čelistního kloubu
25. Bolesti dolních zad
- anatomie Lp, stavba a funkce křížové kosti, pánevních kostí, spoje na pánvi
- kineziologické aspekty a vztahy
- rozdělení příčin a jejich diferenciální diagnostika
- fyzioterapie u VAS bederní páteře
26. Viscerovertebrální onemocnění
- podstata vzniku viscerovertebrálního onemocnění, autonomní nervový systém,
HAZ
- orgánové vzorce, souvislost orgánů s obratli páteře
- diagnostika na páteři (typ patologie), diferenciální diagnostika vzhledem k
VAS a patologickým svalovým řetězcům
- terapie
27. Poruchy funkce kloubů
- druhy kloubů (kladkový, kulový…) typické příklady
- funkční blokáda a strukturální porucha kloubu a pohybového segmentu páteře,
typické příznaky
- příčiny vzniku
- diferenciální diagnostika
- strategie léčby na konkrétním příkladě
28. Zápěstí a ruka - nerevmatoidní onemocnění
- anatomie (kosti ruky a zápěstí, vazivový aparát, svaly předloktí a ruky)
- kineziologie zápěstí (stavba zápěstí, pohyby zápěstí, stavba karpálního tunelu,
měkké tkáně karpálního tunelu)
- syndrom karpálního tunelu, příčiny, typické příznaky, diferenciální
diagnostika, terapie
29. Entezopatie
- anatomie (vazivový aparát loketního a kolenního kloubu)
- podstata onemocnění
- příčiny vzniku
- typické lokalizace
- diferenciální diagnostika
- terapie u vybrané diagnózy
30. Osteoporóza
- kostní tkáň, stavba a odbourávání kosti, obecná stavba kosti
- anatomie – stavba obratlového těla, vazivový aparát páteře
- příčiny vzniku, diagnostika, typické klinické příznaky
- farmakologická a nefarmakologická léčba
- možnosti fyzioterapie a její specifika
31. Poranění šlachového aparátu ruky
- anatomie šlachového a svalového aparátu ruky, šlachové pochvy
- kineziologie v oblasti ruky, funkce ruky - úchopy
- fyzioterapie u poranění flexorového aparátu ruky, význam dlahování
- fyzioterapie u poranění extenzorového aparátu, význam dlahování
32. Syndrom bolestivého ramene
- anatomie ramenního pletence – kostra, měkké tkáně, svaly - Z, Ú, I
- kineziologie pletence ramenního, rotátorová manžeta
- diagnostika poruch v oblasti ramenního kloubu - testy instability, manžety
rotátorů, impigement testy
- fyzioterapie u sy bolestivého ramene
33. Vývojové vady kyčelního kloubu
- stavba a funkce kyčelního kloubu
- statické a dynamické stabilizátory kyčelního kloubu
- vyšetřovací metody, rozdělení a terapie u DDH (Developmental dysplasia of
the hip)
- Mb. Perthes – příznaky, RTG stadia, klasifikace dle Catteralla, terapie
34. Fyzioterapie u CHOPN
- dýchací svaly, význam bránice při dýchání, posturální funkce bránice, pohyby
a blokády žeber.
- Inervace plic, reflexní souvislost plic s páteří
- funkční vyšetření plic - statické a dynamické objemy
- metodika respirační fyzioterapie – metody a postupy
- korekční fyzioterapie posturálního systému
- fyzioterapie u CHOPN – podpůrné metody
35. Fyzioterapie v kardichirurgii
- funkční anatomie srdce, převodní systém srdeční, autonomní inervace srdce,
reflexní souvislost srdce s páteří
- rizikové faktory vzniku ICHS
- předoperační rehabilitační postupy
- pooperační rehabilitační postupy 1 – 4. fáze
36. Fyzioterapie v onkologii
- anatomie a funkce lymfatického systému, slezina
- specifika fyzioterapie, komplikace rehabilitační léčby
- fyzioterapeutické postupy, techniky, kontraindikace
- fyzioterapie u žen po operaci prsu – předoperační a pooperační fyzioterapie cíl, postupy, metody
37. Fyzioterapie v geriatrii
- stavební a funkční změny pohybového aparátu u seniorů, změny v řízení svalu,
vlovy na změny stability
- specifika fyzioterapeutických postupů u geriatrických pacientů
- geriatrický syndrom hypomobility, dekondice a svalové slabosti
- zásady výběru pohybových aktivit ve stáří
- geriatrická křehkost
- involuční změny ve stáří
- metody zlepšování stability u seniorů
38. Rehabilitace u bolestivých svalů
- obecná stavba a funkce kosterního svalu, architektonika svalu
- svalový hypertonus a spasmus – jejich příčiny, řízení svalového napětí
- dělení bolesti
- základy neurofyziologie bolesti
- vrátková teorie bolesti
- terapie bolesti (nefarmakologická terapie, farmakoterapie, invazivní techniky)
- biopsychosociální jednota člověka
- fyzioterapie u svalového hypertonu a spasmu
39. Neuromotorický vývoj dítěte od 0-1 roku života
- stavba neuronu, synapse, akční potenciál
- vývoj myelinizace nervových vláken, typy nervových vláken
- motorické schopnosti (vývoj po měsících až po vertikalizaci)
- kvadrupedální zkřížený vzor
- popis punctum fixum a punctum mobile
- pohyb v uzavřeném a otevřeném kinematickém řetězci
- primitivní reflexy
Download

fyzioterapie SZZK 2015