ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
NOVINKY
V CENOVÉ SOUSTAVĚ
ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA, a. s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
tel.: 267 219 525
e-mail: [email protected]
www.pro-rozpocty.cz
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
A. NOVINKY A ÚPRAVY V SOUSTAVĚ OBECNĚ
Ve vydání 2012/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací HSV a PSV přidáno přes 1 500 položek v celkem 22 katalozích.
Téměř 3 600 položek bylo přepracováno.
Do Sborníku pořizovacích cen materiálů SPCM, který obsahuje bezmála 41 000 cen od 750 výrobců a dodavatelů, bylo nově zařazeno přes
1 000 nových výrobků a materiálů a více než 30 000 bylo aktualizováno.
B. PŘEPRACOVANÉ OBLASTI A NOVÉ ČÁSTI KATALOGŮ
Montované konstrukce z betonových dílců – katalog 801-2 Budovy a haly – montované: kompletně přepracovány části pro montáže
betonových dílců, které jsou nyní v následujícím členění: A01 Všeobecné konstrukce, A02 Montovaný skelet z betonových dílců pro budovy,
A03 Montované budovy z plošných betonových dílců, A04 Montované haly z betonových dílců, A05 Montované kolektory a kanály pro
umístění vedení; v částech A02, A03 a A04 byly doplněny položky pro montáž dílců se svařovanými spoji, ve kterých jsou reprezentativně
započteny svary dílců při montáži.
Stříkaná PUR izolace – katalog 800-713 Izolace tepelné: nová část A06 obsahuje ceny tepelných izolací včetně materiálu – stříkaná polyuretanová izolace (lehká polyuretanová pěna SOFT pro interiéry; tvrdá polyuretanová pěna pro zemědělské a průmyslové objekty; střešní
tepelně-hydroizolační systém – tvrdá pochůzná vrstva včetně ochrany proti UV záření); v části C01 – oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému z PUR pěny
Tepelná čerpadla v katalogu 800-731 Ústřední vytápění:
část A02 – tepelná čerpadla země/voda, vzduch/voda; nerezové zásobníky teplé vody a akumulační zásobníky topné vody; rozdělovače
a sběrače z PE100 SDR11 pro geotermální vertikální sondy a pro zemní plošné kolektory;
část A03 – primární okruhy: potrubí z PE100 SDR11; ochrana potrubí izolačními trubicemi; napouštění potrubí nemrznoucí směsí; prostupové manžety
Překopy inženýrských sítí doplněny v katalozích:
800-1 Zemní práce – v části A02 hloubení jam, rýh a šachet a jejich pažení; zásypy a obsypy
822-1 Komunikace pozemní a letiště – v části C01 práce rozebrání dlažeb a odstranění podkladů; opravy krytů po překopech
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
C. VYBRANÉ NOVINKY A ZMĚNY V JEDNOTLIVÝCH KATALOZÍCH
800-1 Zemní práce
Nové položky při maloobjemových překopech inženýrských sítí z důvodů havárií
nebo běžných oprav – hloubení jam, rýh a šachet a jejich pažení; zásypy a obsypy.
V cenách jsou započteny náklady na mechanizaci, třídu horniny i ztížené podmínky
dané charakterem výkopiště (staveniště).
Ukázka z katalogových listů:
131 .5-10..
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí
strojně
objemu do 15 m3
131 15-1011
131 25-1011
131 35-1011
131 45-1011
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v horninách tř. 1 a 2
v hornině tř. 3
v hornině tř. 4
v hornině tř. 5
m3
m3
m3
m3
131 25-1009
131 35-1009
Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3
za lepivost horniny tř. 4
m3
m3
Poznámky:
151 .0-210.
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí
plochy do 20 m2
151 10-2101
151 10-2102
151 10-2103
pro jakoukoliv mezerovitost
příložné, hloubky
do 2 m
do 4 m
do 8 m
m2
m2
m2
151 20-2101
151 20-2102
151 20-2103
zátažné, hloubky
do 2 m
do 4 m
do 8 m
m2
m2
m2
151 30-2101
151 30-2102
151 30-2103
hnané, hloubky
do 2 m
do 4 m
do 8 m
m2
m2
m2
151 .0-211.
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí
plochy do 20 m2
151 10-2111
151 10-2112
151 10-2113
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
příložné, hloubky
do 2 m
m2
přes 2 do 4 m
m2
přes 4 do 8 m
m2
151 20-2111
151 20-2112
151 20-2113
zátažné, hloubky
do 2 m
přes 2 do 4 m
přes 4 do 8 m
m2
m2
m2
151 30-2111
151 30-2112
151 30-2113
hnané, hloubky
do 2 m
přes 2 do 4 m
přes 4 do 8 m
m2
m2
m2
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
174 .0-210.
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí
objemu do 30 m3
174 10-2101
174 10-2102
174 10-2103
174 20-2101
174 20-2103
175 10-210.
s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu
zásypu
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
bez zhutnění
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
m3
m3
m3
m3
m3
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí
objemu do 10 m3
175 10-2101
175 10-2109
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny
m3
Příplatek k ceně
za prohození sypaniny
m3
801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
Část A01: Násyp pod základové konstrukce z recyklátu
Drcením a následně tříděním stavebního odpadu materiálu z demolic budov a silnic vzniká recyklát. Recyklát je rozdělený podle hrubosti
na různé frakce (většinou 0–8 mm; 8–16 mm; 16–32 mm, 32–63 mm, 63–120 mm) a nachází široké uplatnění především jako náhrada drceného kamene a štěrku.
Betonová drť 16–32 mm
Betonová drť 32–63 mm
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Ukázka z katalogových listů:
271 ..-221.
Násyp pod základové konstrukce
se zhutněním a urovnáním povrchu
271 92-2211
z recyklátu
betonového
m3
Část A02: Tepelněizolační bloky Porotherm a Heluz
Porotherm
Unikátní spojení dvou tradičních přírodních materiálů: pálené cihly a minerální hydrofobizované vaty;
zdivo Porortherm Profi pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů bez nutnosti zdivo
dodatečně zateplovat.
Heluz
Cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1 vyplněné izolací z expandovaného polystyrénu pro obvodové zdivo
energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení.
Ukázka z katalogových listů:
311 23-8...
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních
POROTHERM
311 23-8651
311 23-8653
spojené na pero a drážku
s integrovanou vnitřní izolací z hydrofobizované minerální vlny
lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla
U=0,19, tl. zdiva 365 mm
m2
U=0,16, tl. zdiva 425 mm
m2
HELUZ
311 23-8801
311 23-8803
311 23-8805
311 23-8811
311 23-8813
311 23-8815
spojené na pero a drážku
s integrovanou vnitřní izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu
lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla
U = 0,16, tl. zdiva 380 mm
m2
U = 0,13, tl. zdiva 440 mm
m2
U = 0,11, tl. zdiva 500 mm
m2
lepené PUR pěnou, součinitel prostupu tepla
U = 0,16, tl. zdiva 380 mm
U = 0,13, tl. zdiva 440 mm
U = 0,11, tl. zdiva 500 mm
m2
m2
m2
Část A04: Zápustná montáž hmoždinek zateplení
Minimalizuje vznik tepelných mostů a následného prokreslení kotev na zateplené fasádě.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Ukázka z katalogových listů:
62. 2.-1...
Montáž kontaktního zateplení
Příplatek k cenám
621 25-1101
621 25-1105
622 25-1101
622 25-1105
za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek
na vnější podhledy
z polystyrenu
m2
z minerální vlny
m2
na vnější stěny
z polystyrenu
z minerální vlny
m2
m2
801-2 Budovy a haly – montované
Část A01 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE
>
>
přepracována úprava vnějších spar betonových dílců (silikonový a akrylátový tmel, těsnicí pásky, …)
doplněn příplatek k montáži dílců za práce malého rozsahu
Kompletně přepracovány části pro montáže betonových dílců, které jsou nyní v následujícím členění:
Část A02 MONTOVANÝ SKELET Z BETONOVÝCH DÍLCŮ PRO BUDOVY
Část A03 MONTOVANÉ BUDOVY Z PLOŠNÝCH BETONOVÝCH DÍLCŮ
Část A04 MONTOVANÉ HALY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Část A05 MONTOVANÉ KOLEKTORY A KANÁLY PRO UMÍSTĚNÍ VEDENÍ
V částech A02, A03 a A04 byly doplněny položky pro montáž dílců se svařovanými spoji, ve kterých jsou reprezentativně započteny svary
dílců při montáži.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Ukázka z katalogových listů:
435 12-....
Montáž schodišťových ramen
s nesvařovanými spoji, v budovách výšky
435 12-3901
435 12-3902
do 18 m, hmotnosti
do 2 t
přes 2 do 5 t
kus
kus
435 12-4001
435 12-4002
přes 18 do 52 m, hmotnosti
do 2 t
přes 2 do 5 t
kus
kus
se svařovanými spoji, v budovách výšky
435 12-3911
435 12-3912
do 18 m hmotnosti
do 2 t
přes 2 do 5 t
kus
kus
435 12-4011
435 12-4012
přes 18 do 52 m, hmotnosti
do 2 t
přes 2 do 5 t
kus
kus
801-4 Budovy a haly – opravy a údržba
Tryskání nesušeným křemičitým pískem
Metoda torbo tryskání snižující prašnost tradičního pískování až o 95 % se využívá
především pro čistění běžné, ale i pro velmi šetrné čištění povrchů při sanacích
betonových povrchů, při odstraňovaní starých nátěrů ze štukových omítek a při
čištění památek.
Ukázka z katalogových listů:
629 99-52..
Očištění vnějších ploch tryskáním
629 99-5201
křemičitým pískem
sušeným
m2
629 99-5211
nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu
omítnutého
m2
629 99-5213
629 99-5215
629 99-5217
629 99-5219
kamenného
přírodního
tvrdého
měkkého
umělého
betonového
m2
m2
m2
m2
Příplatek k cenám
629 99-5223
za zvýšenou pracnost
ve stísněném nebo uzavřeném prostoru
m2
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
801-5 Objekty pozemní zvláštní, 823-1 Plochy a úprava území
Plotové a opěrné zdi z tvarovek STAVOBLOCK z vibrolisovaného betonu pro výstavbu dělících a opěrných zdí.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
suchá výstavba bez použití malt, lepidel a tmelů
bez monolitických základů
žádné železné armování
vysoká pevnost
bezúdržbový
nízká nasákavost
vysoká životnost
jednoduchá stavba
efektivně vynaložené náklady
splňující a překonávající všechny stavební předpisy a požadavky
přírodní, ekologický materiál, 100% recyklovatelný
821-1 Mosty
Doplnění řady mostních svodidel typů KB1 RH.
Ukázka z katalogových listů:
911 33-4...
Mostní svodidla ocelová
zábradelní s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí
911 33-4011
úrovně zádržnosti H1
KB1 RH1C
m
911 33-4111
úrovně zádržnosti H2
ZSNH4/H2
bez výplně
m
911 33-4121
911 33-4122
911 33-4123
911 33-4131
911 33-4132
911 33-4133
s výplní
z vodorovných tyčí
ze svislých tyčí
ze svařované sítě
KB1 RH2 K
bez výplně
s výplní
z vodorovných tyčí
ze svislých tyčí
zádržnosti I
m
m
m
m
m
m
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
822-1 Komunikace pozemní a letiště (část A01)
Plastové vegetační tvárnice
Vegetační tvárnice pro zatravnění jsou vyrobeny z plastového recyklátu – polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. Tento materiál je ekologicky nezávadný a stoprocentně recyklovatelný. Snadná a rychlá pokládka především u dlažby se zámkem.
Vyrábí se v tloušťkách od 30 do 60 mm.
Ukázka z katalogových listů:
593 53-1.1.
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší
s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů
593 53-1111
593 53-1112
593 53-1113
593 53-1114
se zámkem
tl. do 30 mm, pro plochy
do 50 m2
přes 50 do 100 m2
přes 100 do 300 m2
přes 300 m2
m2
m2
m2
m2
Doplnění řady silničních svodidel typů KB1 RH.
Ukázka z katalogových listů:
911 33-1...
Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním
úroveň zádržnosti N2
911 33-1111
911 33-1211
vzdálenosti sloupků do 2 m
JSNH4/N2 jednostranné
OSNH4/N2 oboustranné
m
m
911 33-1123
911 33-1124
911 33-1222
vzdálenosti sloupků přes 2 m do 4 m
JSNH4/N2 jednostranné
KB1 RN2 C jednostranné
OSNH4/N2 oboustranné
m
m
m
úroveň zádržnosti H1
911 33-1131
911 33-1231
vzdálenosti sloupků do 2 m
KB1 RH1 C jednostranné
KB1 MH1 oboustranné
m
m
911 33-1135
911 33-1235
vzdálenosti sloupků přes 2 m do 4 m
KB1 RH1 V jednostranné
KB1 MH1 oboustranné
m
m
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Nové položky pro maloplošné překopy inženýrských sítí z důvodů havárií nebo běžných oprav – rozebrání dlažeb a odstranění podkladů;
opravy krytů.
Ukázka z katalogových listů:
113 10-60..
Rozebrání dlažeb po překopech pro inženýrské sítě
plochy do 15 m2
113 10-6011
113 10-6021
113 10-6022
113 10-6023
113 10-6024
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
z mozaiky
m2
z betonových nebo kameninových dlaždic,
desek nebo tvarovek
m2
z kamenných dlaždic nebo desek
m2
ze zámkové dlažby
m2
z plastových nebo pryžových dlaždic
m2
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár
113 10-70..
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí
v ploše jednotlivě do 15 m2
113 10-7011
113 10-7012
113 10-7013
s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek
z kameniva těženého, o tl. vrstvy
do 100 mm
m2
přes 100 do 200 mm
m2
přes 200 do 300 mm
m2
113 10-7021
113 10-7022
113 10-7023
113 10-7024
113 10-7025
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
do 100 mm
přes 100 do 200 mm
přes 200 do 300 mm
přes 300 do 400 mm
přes 400 do 500 mm
m2
m2
m2
m2
m2
113 10-7026
z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy
přes 250 do 450 mm
m2
z betonu prostého, o tl. vrstvy
572 3.-.11.
Vyspravení krytu vozovky po překopech inženýrských sítí
plochy do 15 m2
572 33-0111
živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem
po zhutnění
tl. od 20 do 50 mm
m2
572 34-0111
572 34-0112
asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění
tl. od 30 do 50 mm
tl. přes 50 do 70 mm
m2
m2
572 35-0111
572 35-0112
litým asfaltem MA (LA), po zhutnění
tl. od 20 do 40 mm
tl. přes 40 do 60 mm
m2
m2
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace
A01 Stavební práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace
Trativody z plastových plně perforovaných drenážních trubek Strabusil
SN8 slouží k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a tam, kde jsou kladeny
na drenážní trubky zvýšené požadavky. Dvouplášťová konstrukce s hladkou
vnitřní plochou je vyrobena z PE-HD, vyznačuje se vysokou statickou pevností , umožňuje provádění kamerových zkoušek a výhodou je také jejich nízká
hmotnost.
Ukázka z katalogových listů:
212 75-2...
Trativody z drenážních trubek
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém
množství do 0,15 m3/m
212 75-2311
212 75-2312
212 75-2313
212 75-2314
212 75-2315
v otevřeném výkopu
z trubek plastových tuhých SN 8
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
m
m
m
m
m
U částí souboru cen podkladních a zajišťovacích konstrukcí z betonu prostého, železového a u konstrukcí na trubním vedení z prostého
a železového betonu byla doplněna vyšší třída betonu.
U výztuže šachet a podkladních desek nebo bloků doplněna KARI síť.
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem pro přímé zabudování do hmoždinek a zapouštěcí kapsová PE-HD osazovaná při zdění a do vynechaných
otvorů.
Ukázka z katalogových listů:
899 50-....
899 50-1221
Stupadla do šachet a drobných objektů
pro přímé zabudování do hmoždinek
ocelová s PE povlakem
kus
zapouštěcí - kapsová
899 50-3111
899 50-3112
polyetylenová (PE-HD)
osazovaná při zdění a betonování
osazovaná do vynechaných otvorů
kus
kus
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
A02 Venkovní vodovody
Doplnění montáže potrubí z tlakových trubek PVC a PE vyšších průměrů
Montáž napojení vodovodní přípojky pomocí spojek ISIFLO
obj.!6'1656513
Ukázka z katalogových listů:
879 ..-1111
879 15-1111
879 16-1111
879 17-1111
879 18-1111
879 21-1111
879 22-1111
Montáž napojení vodovodní přípojky
v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 63
kus
kus
kus
kus
kus
kus
Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru od D158 do D 426 mm
Ukázka z katalogových listů:
899 91-411.
899 91-4111
899 91-4112
899 91-4113
899 91-4114
899 91-4115
899 91-4116
Montáž ocelové chráničky
vnějšího průměru
D 159 x 10 mm
D 219 x 10 mm
D 273 x 10 mm
D 324 x 10 mm
D 377 x 10 mm
D 426 x 10 mm
m
m
m
m
m
m
A03 Venkovní kanalizace
Osazení plastové jímky z polypropylenu na obetonování
Tyto plastové nádrže jsou určené k jímání vody, fekálií, eventuálně chemikálií. Z vnějšku jsou nádrže vybavené svislými výztuhami,
ve kterých je ve vodorovném směru provlečená armovací kulatina
o průměru 6–8 mm. Po provedení betonáže nádrže je takto zaručena dokonalá soudržnost plastové nádrže s betonovou stěnou.
Ukázka z katalogových listů:
382 41-31..
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP
na obetonování
382 41-3111
382 41-3112
382 41-3113
382 41-3114
382 41-3115
382 41-3116
382 41-3117
382 41-3118
382 41-3119
382 41-3121
382 41-3122
objemu
1000 l
2000 l
3000 l
4000 l
6000 l
8000 l
9000 l
12000 l
15000 l
16000 l
20000 l
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (část A02)
Izolace nopovými foliemi systém Delta Dörken
Jedná se o ucelený program na ochranu a drenáž spodní stavby.
Pro vodorovné a svislé použití:
DELTA-GEO-DRAIN QUATTRO
Ochranný a drenážní systém asfaltových
stěrkových hydroizolací v pozemním
stavitelství.
DELTA-TERRAXX
Ochranný a drenážní systém pro tlakově
zatížitelné svislé a vodorovné podklady.
DELTA-DRAIN
Stavební drenáž a ochrana spodní stavby. Oboustranně profilovaná drenážní
fólie. Vhodná i pro sanace.
DELTA-MS DRAIN
Drenážní fólie pro rodinné domy.
DELTA-MS
Profilovaná fólie k použití jako náhrada
podkladního betonu, ochrana spodní
stavby, odvodňovací vrstva dvouplášťových základových konstrukcí.
DELTA-MS 20
Vsakovací vrstva ve dvouplášťových vodorovných i svislých konstrukcích.
DELTA-FLORAXX TOP
Vysoce pevný hydroakumulační drenážní pás s integrovanou filtrační geotextilií: skvělý a hospodárný základ pro perfektně fungující vegetační střechy.
DELTA-FLORAXX
Pevná a odolná speciální profilovaná fólie. S vysokou drenážní a hydroakumulační schopností pro vegetační střechy.
DELTA-PT
Profilovaná sanační fólie s navařenou
omítací mřížkou bránící prostupu vlhkosti určená pro vnitřní vlhké sklepní
prostory. Umožňuje omítání a použití
sádrokartonových desek. Vytváří větranou předstěnu i pro sanaci vnějších
soklů.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Ukázka z katalogových listů:
711 16-15..
Izolace nopovými foliemi systém DELTA
na ploše svislé
711 16-1511
sanace vlhkých stěn nebo soklů, zatížitelnost
70 kN/m2 (PT)
m2
711 16-1515
drenážní a ochranný systém
asfaltových stěrkových hydroizolací, zatížitelnost
400 kN/m2 (Geo DRAIN Quattro)
m2
na ploše svislé i vodorovné
711 16-1521
drenážní a ochranný systém
pro tlakově zatížitelné podklady, zatížitelnost
400 kN/m2 (TERRAXX)
m2
pro spodní stavbu s filtační textilií, zatížitelnost
800-713 Izolace tepelné
Vytvořena nová část A06, která obsahuje ceny tepelných izolací včetně materiálu.
Stříkaná polyuretanová izolace
Lehká polyuretanová pěna SOFT
Aplikuje se nástřikem na povrch, který má být izolován, nebo vstřikováním do dutin. Pěna
po nástřiku mnohonásobně zvětší svůj objem a vyplní všechny spáry a dutiny. Tento tepelně izolační systém je vhodný např. pro nízkoenergetické domy, dřevostavby i jako dodatečné zateplení staveb. Má výborné zvukově izolační vlastnosti.
Ukázka z katalogových listů:
713 1.-3111
713 11-3111
713 13-3111
713 15-3111
Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou SOFT
s otevřenou buněčnou strukturou
stropů ze spodní strany
stěn
šikmých střech
m3
m3
m3
Tvrdá polyuretanová pěna
Celoplošná bezespará izolace, odolná proti agresivnímu prostředí a biologickým vlivům. Používá se především u zemědělských a průmyslových objektů.
Ukázka z katalogových listů:
713 1.-32..
Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou
s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3
713 11-3211
713 11-3229
stropů ze spodní i horní strany
tloušťka vrstvy
20 mm
Příplatek k ceně
za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm
m2
m2
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Střešní tepelně-hydroizolační systém
Nástřik se provádí speciálním vysokotlakým zařízením. Tekutá směs po dopadu
na izolovaný povrch se mění do skupenství pevného a mnohonásobně zvětšuje
objem. Vytváří tvrdou pochůznou vrstvu. Nástřik přechází plynule z vodorovných
na svislé plochy – atiky, komíny, světlíky apod. Lze použít na jakkoliv tvarované střechy z asfaltové krytiny, vlnitého a trapézového plechu, eternitu a laminátu, falcovaného plechu, betonu. Nezbytnou součástí systému je ochranná UV vrstva, která
pěnu dlouhodobě chrání před UV zářením.
Ukázka z katalogových listů:
713 14-31..
Střešní tepelně-hydroizolační systém PUR
z tvrdé stříkané pěny objemové hmotnosti 60 kg/m2
713 14-3111
713 14-3121
713 14-3122
tloušťka vrsty 30 mm
s ochrannou UV vrstvou
akrylátovou dvojnásobnou
silikonovou dvojnásobnou
silikonovou se zásypem drcenou břidlicí
m2
m2
m2
713 14-3191
Příplatek cenám
za každých dalších 10 mm pěny přes 30 mm
m2
Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému
Doplněny položky pro obnovu ochranné UV vrstvy PUR izolace a pro případné doplnění stříkané pěny.
800-731 Ústřední vytápění
A02 Strojovny
Tepelná čerpadla země/voda s vestavným nebo bez vestavného zásobníku. Tato čerpadla s plošnými zemními
kolektory jsou nejlepší variantou pro běžné rodinné domy, které mají k dispozici vhodný pozemek. Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem má nízké investiční náklady. Systém země/voda s plošným kolektorem lze instalovat
v porovnání s vrty velmi rychle.
Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením.
Systémy vzduch/voda se instalují jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor a mají nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty. Nejlepších úspor dosahují, pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové
vytápění.
Ukázka z katalogových listů:
732 52-.1..
Tepelná čerpadla
země/voda
732 52-1111
732 52-1112
732 52-1113
732 52-1114
732 52-1115
s vestavným zásobníkem (IVT Greenline HE/C, PremiumLine EQ)
topný výkon/příkon
5,5/1,3 kW
soubor
5,8/1,32 kW
soubor
7,2/1,7 kW
soubor
7,6/1,63 kW
soubor
8,8/2,1 kW
soubor
732 52-1131
732 52-1132
732 52-1133
732 52-1134
732 52-1135
bez vestavného zásobníku (IVT Greenline HE/E,D, PremiumLine EQ)
topný výkon/příkon
5,5/1,3 kW
soubor
5,8/1,32 kW
soubor
7,2/1,7 kW
soubor
7,6/1,63 kW
soubor
8,8/2,1 kW
soubor
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
vzduch/voda
732 52-2111
732 52-2112
732 52-2113
732 52-2114
732 52-2115
venkovní jednotka (IVT AIR)
topný výkon/příkon
5,9/1,4 kW
7,6/2,1 kW
8,8/2,4 kW
12,9/3,4 kW
14,4/3,8 kW
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
732 52-2131
732 52-2132
732 52-2133
vnitřní jednotka s vestavným zásobníkem
o objemu a výkonu
163/9,0 kW
185/9,0 kW
286/12,0 kW
soubor
soubor
soubor
Nerezové zásobníky teplé vody pro dosažení co nejvyšší teploty užitkové vody v zásobníku. Pro daný výkon tepelného čerpadla je nutné
zvolit zásobník s odpovídající velikostí a plochou výměníku.
Ukázka z katalogových listů:
732 52-.1..
Tepelná čerpadla
nerezové zásobníky teplé vody
732 52-5111
732 52-5112
732 52-5113
732 52-5114
732 52-5115
732 52-5116
o objemu a výkonu tepelného čerpadla
290 l / 11 kW
462 l / 17 kW
318 l / 19 kW
413 l / 23 kW
606 l / 30 kW
755 l / 37 kW
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
732 52-5131
732 52-5132
732 52-5133
732 52-5134
732 52-5135
se solární vložkou
o objemu a výkonu tepelného čerpadla
462 l / 17 kW
303 l / 10 kW
395 l / 12 kW
606 l / 14 kW
800 l / 18 kW
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
Akumulační zásobníky topné vody jsou vhodné pro kombinaci s tepelnými čerpadly.
Ukázka z katalogových listů:
732 52-.1..
Tepelná čerpadla
akumulační zásobníky topné vody
732 52-5171
732 52-5172
732 52-5173
732 52-5174
732 52-5175
o objemu
100 l
120 l
300 l
500 l
750 l
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
Rozdělovače a sběrače z Pe100 SDR11 pro geotermální vertikální sondy a pro zemní
plošné kolektory představují jednoduchý systém rozdělovačů a sběračů pro 2, 3 a 4 okruhy.
Součástí těl rozdělovačů jsou navařené ovládací prvky ukončené 1“ vnitřním závitem.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
Ukázka z katalogových listů:
732 11-....
Rozdělovače a sběrače
tělesa rozdělovačů a sběračů
732 11-5102
732 11-5103
732 11-5104
z PE 100 SDR 11 průměru 90 mm
pro geotermální vertikální sondy (GVS)
nesdružené smyčky (RS expres)
pro 2 okruhy
pro 3 okruhy
pro 4 okruhy
sdružené smyčky (BASIC 90)
pro 2 okruhy
pro 3 okruhy
pro 4 okruhy
732 11-5105
732 11-5106
732 11-5107
pro zemní plošné kolektory (ZPK)
nesdružené smyčky (RS expres)
pro 2 okruhy
pro 3 okruhy
pro 4 okruhy
732 11-5112
732 11-5113
732 11-5114
sdružené smyčky (BASIC 90)
pro 2 okruhy
pro 3 okruhy
pro 4 okruhy
732 11-5115
732 11-5116
732 11-5117
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
A03 Potrubí
Potrubí topných primárních okruhů tepelných čerpadel z Pe100 SDR11 spojovaných
elektrotvarovkami.
Ochrana potrubí topných primárních okruhů tepelných čerpadel izolačními trubicemi
Izolace je vyrobena z vysoce kvalitního syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou
strukturou, montuje se pomocí lepidel na kaučukové izolace.
Napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí
Primární okruh systému tvoří kapalinové médium určené pro celoroční provoz a jeho úlohou je předat energii získanou v kolektoru okruhu
sekundárnímu, a to s co nejvyšší účinností a nejnižší ztrátou.
Ukázka z katalogových listů:
733 39-030.
733 39-0304
733 39-0305
Napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel
nemrznoucí směsí do -15°C
D 32x3,0 mm
D 40x3,7 mm
m
m
Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel
Průchodky zdí nabízí řešení pro prostupy zdí při montáži tepelného čerpadla. Pryžová vložka se dotahováním roztahuje směrem ven i dovnitř. Dokonale vytěsní potrubí. Slouží jako vodotěsná a plynotěsná izolace, ale i jako tlumicí část, která nepřenáší vibrace.
Ukázka z katalogových listů:
733 39-040.
Manžety prostupové
pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel
733 39-0404
733 39-0405
733 39-0406
733 39-0407
733 39-0408
průměru
D 32 - 40
D 50
D 63
D 90
D 110
kus
kus
kus
kus
kus
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
800-761 Konstrukce prosvětlovací
Anglické dvorky (sklepní světlíky) ACCO
Přivádějí více světla do sklepních místností a tím umožňují alternativní využití prostoru.
>
>
>
>
snadná montáž
řešení systému těsnění proti vstupu tlakové vody
odvod srážkové vody
ochrana proti vloupání
Ukázka z katalogových listů:
761 66-1..1
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků)
včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání )
761 66-1001
761 66-1011
hloubky do 0,60 m, šířky
do 1,0 m
přes 1,0 m
kus
kus
761 66-1021
761 66-1031
761 66-1041
hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky
do 1,0 m
přes 1,0 do 1,25 m
přes 1,25 do 1,5 m
kus
kus
kus
800-765 Konstrukce pokrývačské
V části A02 byl doplněn soubor cen Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů.
Jedná se především o sněhové zábrany, stoupací plošiny, prostupy.
sněhová zábrana
Sněhová zábrana zabrání spadávání sněhu ze střechy.
komínová lávka
Komínová lávka zajišťuje bezpečné stání u komína na střeše. Dodává se jako kompletní systém
se všemi požadovanými součástkami pro montáž.
Část A04 byla rozšířena o soubory kompletních položek
na požárních zdech, římsách a atikách pro krytinu keramickou a betonovou. Do části B01 byly doplněny soubory cen na demontáž krytiny keramické a betonové
na požárních zdech, římsách a atikách.
V části C01 byl doplněn soubor cen na čištění keramické a betonové krytiny při přeložení krytiny.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
800-767 Konstrukce zámečnické
Montáž poštovních schránek
samostatné
sestavy
do pevného dílu dveří
zavěšené
zazděné
Ukázka z katalogových listů:
767 82-11..
767 82-1112
767 82-1113
Montáž poštovních schránek
samostatných
zavěšených
zazděných
kus
kus
sestav
767 82-1114
767 82-1115
767 82-1116
zavěšených
do 24 kusů
přes 24 do 48 kusů
přes 48 do 70 kusů
zazděné
kus
kus
kus
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
800-771, 781 Podlahy z dlaždic, Obklady keramické
V tomto sdruženém katalogu v části A01 byly dopracovány položky pro velkoformátové obklady a dlažby.
Ukázka z katalogových listů:
771 57-....
Montáž podlah z dlaždic keramických
lepených
771 57-4151
771 57-4152
771 57-4153
771 57-4154
flexibilním lepidlem
velkoformátových s rozlivovým lepidlem
do 0,5 ks/ m2
přes 0,5 do 2 ks/ m2
přes 2 do 4 ks/ m2
přes 4 do 6 ks/ m2
m2
m2
m2
m2
800-775 Podlahy skládané
Do části A01 byla dopracována položka pro montáž laminátové zaklapávací plovoucí podlahy
a k tomu do B01 demontáž laminátové zaklapávací plovoucí podlahy.
Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2012/II
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
D. SPCM – VÝBĚR Z NOVINEK A ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU
počet
nových
položek
obor JK
106
592
dřeviny okrasné
99
026
plsť izolační, desky akustické, rohože lamelové
65
283
ACO Stavební prvky spol. s r. o.
drenážní systém
64
286
SANELA, spol. s r. o.
zdravotechnika automatická
61
551
Tremco illbruck s. r. o.
těsnicí prvky
55
590
Tepelná čerpadla IVT s. r. o.
tepelná čerpadla
51
484
HACO, spol. s r. o.
revizní a větrací mřížky
50
562
Velux ČR, s. r. o.
okna dřevěná střešní
43
611
Sika CZ, spol. s r. o.
polyuretanové a epoxidové nátěry a stěrky
41
235
GEROtop spol. s r. o.
příslušenství tepelných čerpadel
38
286
firma
popis
HAURATON ČR, spol. s r. o.
systém odvodňovací
Lesoškolky s. r. o.
Saint-Gobain Isover CZ s. r. o.
VESIBA, s. r. o.
svodidla voestalpine
31
553
AVK VOD-KA, a. s.
spoje bezzávitové, šoupátka přípojková
31
319
Plast Produkt spol. s r. o.
nádrže a jímky plastové
27
562
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
cihly AKU, PLUS a FAMILY
26
596
KOŇAŘÍK závěsová technika
spojovací materiál
25
311
Dörken s. r. o.
fólie profilovaná DELTA
22
283
NOVABRIK CZECH, s. r. o.
zdi opěrné Stavoblock
18
590
COMAP Praha s. r. o.
přechody závitové pájecí
18
319
Wienerberger, Cihlářský průmysl, a. s.
cihly POROTHERM Profi
14
596
DITON, s. r. o.
palisády betonové
13
592
KASI spol. s r. o.
stupadla do šachet
13
552
Pipelife-Fatra, s. r. o.
potrubí vodovodní
13
286
KNAUF Praha, spol.s r. o.
klapky revizní
12
590
Glasspol, s. r. o.
spojky rozebíratelné PP
12
286
Lesy města Brna, a. s.
řezivo stavební
11
605
J.A.P. spol. s r. o.
interiérová schodiště
10
612
Rieder Beton, spol. s r. o.
dílce stropní keramickobetonové
8
593
ARCHADIE s. r. o.
kombi WC se zabudovanou bidetovou tryskou
7
642
PUR IZOLACE s. r. o.
PUR izolace
6
590
Onduline-stavební materiály, spol. s r. o.
fólie FONDALINE
6
283
ATAX Tech, s. r. o.
spojovací materiál
6
309
WAVIN OSMA s. r. o.
šroubení
6
286
Šrouby Soukup
spojovací materiál
5
311
Saint-Gobain Ecophon CZ, s. r. o.
spojovací materiál
4
590
LASSELSBERGER, a. s.
obkládačky keramické
4
597
Isola-Powertekk, s. r. o.
střešní přísušenství
4
628
HET, spol. s r. o.
barvy na sádrokarton Hetline
3
581
Download

NOVINKY V CENOVÉ SOUSTAVĚ ÚRS 2012/II