Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
Krnovská 2861/69, Opava - Předměstí, 746 01 Opava 1
Spisová značka.:
2RP16318/2011-130773
Č.j.: SPU 149974/2014
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Ing. Hana Kudelová
553696275
[email protected]
z49per3
V Opavě dne: 16. 4. 2014
ROZHODNUTÍ
Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Pobočky Opava (dále jen „pobočka“) ze dne 11.4.2013 č.j. SPU
050138/2013 byl podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) a
v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělá ve Slezsku, zpracovaný
jménem firmy Ing. Ivo Čevora - GEOS Opava, Bochenkova 24, 746 01 Opava, pod č.
zakázky 5/2009, Ing. Michalem Jaškem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování
pozemkových úprav (č. oprávnění 33658/2008-13070).Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 14.11.2013.
V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad
rozhodl
podle ust. § 11 odst. 8 cit. zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv.Účastníci řízení
dle ust. § 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu.
Účastníci řízení
Seznam účastníků řízení (dle § 5 zákona) je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze
tohoto rozhodnutí, která je nedílnou součástí výroku.
ODŮVODNĚNÍ
Pobočka schválila rozhodnutím ze dne 11.4.2013 č.j. SPU 050138/2013, které nabylo právní
moci dne 14.11.2013, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělá ve
Slezsku.
V souladu s ust. § 11 odst. 9 zákona pobočka prověřila u Krajského soudu v Ostravě
skutečnost, že proti rozhodnutí o schválení návrhu nebyla uplatněna žaloba účastníky, kteří
podali odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu, což bylo potvrzeno dopisem Krajského
soudu č.j. Si 46/2014 ze dne 23.01.2014. Ústředí Státního pozemkového úřadu zamítlo
odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu podané účastníky: Raimundem Obrusníkem,
bytem Bělá č.p. 85, 74723 Bělá a Emilií Obrusníkovou, bytem Závada č.p. 22, 747 23
Závada, rozhodnutím č.j. SPU 443454/2013 ze dne 29.10.2013, které nabylo právní moc
společně s rozhodnutím o schválení návrhu dne 14.11.2013.
Podle ust. § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí
pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Na základě výše uvedeného a digitální katastrální mapy vyhotovené firmou Ing. Ivo Čevora GEOS Opava, pod č. zakázky 5/2009, dne 21.2.2014 ( převzato katastrálním úřadem
25.3.2014) se mění vlastnická práva, jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.
Zástavní právo exekutorské, zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního
orgánu na pozemky uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 11,
odst. 13 zákona přechází na pozemky, které přešly do vlastnictví zástavce, podle schváleného
návrhu.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce, doručený nepravomocný exekuční
příkaz o zřízení zástavního práva, uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí přechází na
pozemky podle schváleného návrhu.
Omezení dispozičních práv a předkupní právo uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, které
vznikne podle zákona č. 95/1999 Sb. na pozemku zahrnutém později do pozemkových úprav,
přejde v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zák. č. 95/1999 Sb. na nový pozemek podle
schváleného návrhu pozemkových úprav, do vlastnictví nabyvatele.
Nebylo-li projednáno dědictví po vlastníkovi, do doby rozhodnutí o přechodu vlastnických
práv, jsou předmětem dědictví pozemky v souladu se schváleným návrhem, namísto
původních pozemků zůstavitele. V těchto případech bude po právní moci rozhodnutí evidován
v katastru nemovitostí jako vlastník takového předmětu dědictví zůstavitel, a to až do doby
provedení záznamu o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců. (§11
odst. 11 zákona).
V obvodu Komplexních pozemkových úprav Bělá ve Slezsku se nevyskytuje žádná půda
jejímž původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace.
Toto rozhodnutí respektuje aktualizace SPI a SGI (soubor popisných a geodetických
informací) dle známého stavu údajů katastru nemovitostí uskutečněných v období po vydání
rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav. Upřesnění výměr parcel
SPU 149974/2014
2
vyplývající ze zaokrouhlení při tvorbě obnoveného souboru geodetických informací není
změnou návrhu (§11 odst. 8 zákona).
Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově
omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká. Ustanovení zvláštního
právního předpisu se nepoužije. (§11 odst. 8 zákona)
Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15 denní lhůty, která počne běžet dnem
vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou (§11 odst. 10 zákona).
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (ust. § 11 odst. 8 zákona)
Otisk úředního razítka
Ing. Zdeněk Šiška
pověřený vedením Pobočky Opava
Státní pozemkový úřad
Přílohy:
• příloha č. 1 o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Zvláštní příloha k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU 334675/2013 – seznam účastníků
řízení, tato příloha je nedílnou součástí výroku
V řízení o pozemkových úpravách se z důvodu využití výsledků pozemkových úprav pro
obnovu katastrálního operátu používá v zájmu jednoznačné identifikace účastníka jeho jméno,
příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo u fyzických osob a název, adresa sídla a
identifikační číslo osoby u právnických osob (§5 odst. 2 zákona)
Příjmení, jméno
Název
BĚLSKÁ PÍSKOVNA a.s.
Bison Joseph
Bizoň Aleš
Blokschová Helena
Černíková Zuzana
Davidová Gabriela
Dombek Artur
SPU 149974/2014
Rodné
číslo,
IČO
25817752
Adresa bydliště
Zámecká 68
adresa neznámá
7411145412 Bělá 108
495918108
Závada 6
7852145422 Bělá 109
7057305442 Bělá 54
400621465
Bělá 43
Obec
Velké Hoštice
obdrži opatrovník-Obec Bělá
Bělá
Závada
Bělá
Bělá
Bělá
3
PSČ
Seznam čísel
LV
74731 300 - 601616
187 - 601616
74723 8 - 601616
74719 280 - 601616
74723 86 - 601616
74723 55 - 601616
74723 16 - 601616
Dombek Jiří
Dombková Helena
Dombková Inge
Dombrovský Rudolf
DOPFIN trade & cession
s.r.o.
Drastíková Miriam
Duda Jiří
Duda Libor
DUDA s.r.o.
Flieglová Bronislava
Floriánová Jarmila
Foitzik Miroslav
6004211257 Bělá 83
6052070761 Bělá 114
406010406
Bělá 43
7107315435 třída Spojenců 574/36
Gajda Vladimír
6404300958
Gajdová Pavla
6404300958
Gvoždík Hynek
Hafera Pavel
8107165451
5704221270
Hafera Stanislav
8309055414
Haferová Iva
Haferová Miluše
Halfar Jan
Halfar Marian
Hill Tomáš
Holušová Kateřina
Horná Věra
Chmelík František
Chovancová Marta
Chovancová Waltrauda
Chovanec Jan
Janík Jiří
Janíková Waltrauda
Jaroš Josef *
Kaufmanová Růžena
Kocur Tomáš
Kocurová Irena *
Kocurová Iveta
Kollerová Hildegarda
Kosellek Jan
Kosellková Hana
Kotulová Anna
Kozelek Pavel
Kozelek Verner
Kozelková Marie
Kozelková Valtrauda
Krajíčková Annamarie
Kriebel Erich
Kriebel Josef
Krieblová Irena
Krupa Radim Mgr.
Křížek Jan
Kubíková Ilona
Léblová Gabriela
8552096014
6353122391
8007085449
7703085522
8601135917
8161185417
6560310669
510417217
485221475
395227424
470910423
5808091355
455216449
24.8.1933
255830438
7608275433
15.11.1959
7753015468
295629452
411224441
435505091
7055255438
6607040561
6105191906
6853270006
435220427
445712958
5709282348
5705091414
6352021929
7507215430
6601070311
6154162366
7961045466
Lesy České republiky, s.p.
42196451
Machová Marcela
Marek Vojtěch Bc.
Marková Julie Mgr.
Mervová Zdenka Mgr.
Mlčáková Věra
Moravcová Helena *
Moric Jaroslav Ing.
Moric Rostislav
Moric Tomáš
Moricová Anna
6261200825
8201215539
8352085434
6151290904
465902430
20.10.1956
470129421
7905095418
6710151327
475118424
SPU 149974/2014
Bělá
Bělá
Bělá
Opava-Předměstí
74723
74723
74723
74601
Dolní Benešov - Zábřeh
Závada
Bělá
Bělá
Bolatice
Bělá
Bělá
Bělá
74722
74719
74723
74723
74723
74723
74723
74723
Bělá 193
Bělá
74723
Bělá 193
Bělá 64
Bělá 59
Bělá
Bělá
Bělá
74723
74723
74723
Bělá 59
Bělá 59
Bělá 59
Bělá 118
Bělá 88
Bělá 152
Bělá 130
Bělá 42
Plk. R. Prchaly 40/23
Bělá 65
Bělá 15
Bělá 65
Bělá 28
Šípková 465/8
Hlučínská 238/14
Alejní 375/22
Zahradní 599/2
Hlučínská 238/14
Zahradní 599/2
Bělá 57
Svojsíkova 1596/2
Svojsíkova 1596/2
Bělá 71
Josefa Skupy 1640/19
Bělá 82
Bělá 82
Bělá 107, 74723
Bělá 156
Služovice 157
Na Mokřinách 1279/17
Služovice 157
Sluneční 619
Hrabyně 81
Bělá 37
K Velkému dvoru 395
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Ostrava-Pustkovec
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Opava- Jaktař
Píšť
Kravaře
Bolatice
Píšť
Bolatice
Bělá
Ostrava-Poruba
Ostrava-Poruba
Bělá
Ostrava-Poruba
Bělá
Bělá
74723
74723
74723
74723
74723
74723
74723
74723
70800
74723
74723
74723
74723
74601
74718
74721
74723
74718
74723
74723
70800
70800
74723
70800
74723
74723
Bělá
Služovice
Ludgeřovice
Služovice
Dolní Benešov
Hrabyně
Bělá
Bohuslavice
Hradec Králové-Nový Hradec
Králové
Mohelnice
Bělá
Bělá
Opava-Město
Bělá
Píšť
74723
74728
74714
74728
74722
74763
74723
74719
27835367
U Trati 171
8753205890 Závada 26
7210085432 Bělá 192
6903185454 Bělá 62
46577700
1. máje 862/30
7054095499 Bělá 78
495217152
Bělá 164
7504025452 Bělá 5
Přemyslova 1106/19
Libivá 66
Bělá 194
Bělá 194
Masarykova třída 126/14
Bělá 141
Hlučínská 518
Bělá 36, 74723
Bělá 36
Mozartova 1786
Bělá 36, 74723
4
Bělá
Frýdek-Místek-Místek
50008
78985
74723
74723
74601
74723
74718
135 - 601616
240 - 601616
16 - 601616
4 - 601616
352 - 601616
173 - 601616
282 - 601616
27 - 601616
325 - 601616
32 - 601616
58 - 601616
46 - 601616
330 - 601616,
356(budova)
356(budova) 601616
346 - 601616
231 - 601616
343 - 601616,
351(budova)
351(budova) 231 - 601616
162 - 601616
112 - 601616
350 - 601616
78 - 601616
13 - 601616
293 - 601616
59 - 601616
9 - 601616
59 - 601616
41 - 601616
101 - 601616
108 - 601616
291 - 601616
328 - 601616
108 - 601616
328 - 601616
66 - 601616
311 - 601616
311 - 601616
110 - 601616
317 - 601616
116 - 601616
116 - 601616
317
56 - 601616
17 - 601616
288 - 601616
17 - 601616
72 - 601616
291 - 601616
94 - 601616
237 - 601616
292 - 601616
291 - 601616
333 - 601616
333 - 601616
45 - 601616
123 - 601616
108 - 601616
57
74723 57 - 601616
73801 349 - 601616
57
Návrat Pavel
Obec Bělá
5709291731
00534650
Obrusník Jiří
7804205618
Obrusník Josef
7603245441
Obrusník Pavel
6912315432
Obrusník Raimund
450103449
Obrusníková Emilie
Obrusníková Marie
Okresní stavební bytové
družstvo
495312300
486216229
Opavice a.s.
25375245
Pavlátová Josefa
Peřinka Jan Ing.
Peterková Markéta
Plaček Herbert
Plaček Lukáš
Plačková Gabriela
Plačková Hana
Plačková Irena
Plačková Marie
Pleva David Ing.
Pleva Jiří
Plevová Martina
Postulka Petr
Poštulka David
Povodí Odry,státní podnik
Prusko Kamil Ing.
Prusko Oldřich
Přikrylová Květuše
Robenek René
Segsulka Petr
Správa silnic MS kraje,
přísp.org.
Státní pozemkový úřad
Steffek Václav
Steffková Hana
Steffková Jana
Stoček Radim
Stripling Erhard
Stuchlíková Anna
Svobodová Věra
Ševčíková Anna
Šimková Františka
Šrámková Anna
Tichý Zdeněk
TJ Sokol Bělá
Trupar Ladislav Ing.
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Vlčková Ivana
Vzatek Lumír
375914456
6306180980
7659235430
6302181237
8401145434
8554085914
8754116074
7553185530
5754060620
7506055436
8504035925
7954055417
7104295440
7612175428
70890021
6908025443
470323424
8261255431
490827142
6410171702
SPU 149974/2014
00227528
00095711
01312774
7104115425
7953165440
7155295422
7304155463
440423449
5760261122
5553092193
6952125444
5457182049
486101433
5705020530
00576476
491126129
69797111
7662255414
7310175422
74723 20 - 601616
74723 281,187
90 - 601616,
74723 301 - 601616
90 - 601616,
74718 301 - 601616
90 - 601616,
74718 301 - 601616
289 - 601616,
74723 289 - 601616
74719 289 - 601616
33
Bělá 151
Bělá 150
Bělá
Bělá
Bělá 167
Bělá
Píšť 602
Píšť
Opavská 595/102
Píšť
Bělá 85
Závada 22
Bělá 25, 74723
Bělá
Závada
Vrchní 939/27
Opava-Kateřinky
74705
Mírová 627/17
V Zahradách 2205
Česká 1100/13
Záhumenní 2066/38
Bělá 182
K Nádraží 103
Bělá 117
Bělá 189
Píšť 361
Bělá 117
Bělá 61
Ratibořská 442/32
Bělá 61
Bělá 34
Bělá 155
Varenská 49
Bělá 162
Bělá 162
Bělá 26
Bělá 198
Bělá 52
Bolatice
Žatec
Opava-Kylešovice
Kravaře-Kouty
Bělá
Háj ve Slezsku- Jilešovice
Bělá
Bělá
Píšť
Bělá
Bělá
Bolatice
Bělá
Bělá
Bělá
Ostrava
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
74723
43801
74706
74721
74723
74792
74723
74723
74718
74723
74723
74723
74723
74723
74723
70126
74723
74723
74723
74724
74723
Úprkova 795/1
Husinecká 795/1
Bělá 25
Bělá 50
Bělá 25
Bělá 53
Františka Hajdy 1240/30
Bělá 178
Jiřího Wolkera 399
Bělá 29
Bělá 35
Bělá 81
1.máje 1526
Bělá
Pekařská 920/146
Ostrava-Přívoz
Praha-Žižkov
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Ostrava-Hrabůvka
Bělá
Most
Bělá
Bělá
Bělá
Kadaň
Bělá
Opava-Kateřinky
70223
13000
74723
74723
74723
74723
70030
74723
43401
74723
74723
74723
43201
74724
74705
Rašínovo nábřeží 390/42
Bělá 26
Bělá 199
Praha-Nové Město
Bělá
Bělá
5
308 - 601616
90 - 601616,
111 - 601616
291 - 601616
301 - 601616
126 - 601616
117 - 601616
155 - 601616
155 - 601616
118 - 601616
90 , 301
155 - 601616
347 ,348
82 - 601616
348 - 601616
136 - 601616
97 - 601616
5003- 601616
48 - 601616
48 - 601616
72 - 601616
337 - 601616
44 - 601616
193 - 601616
10002
33 - 601616
131 - 601616
33 - 601616
169 - 601616
108 - 601616
64 - 601616
291 - 601616
96 - 601616
99 - 601616
103 - 601616
291 - 601616
296 - 601616
241 - 601616
60000 12800 601616
74723 72 - 601616
74723 326 - 601616
Download

Rozhodnutí