VHL
VHL s. r. o.
Mánesova 20, 120 00 Praha 2, tel / fax 222 252 549 / vhl@ vhl.cz
PEKO spol. s r.o.
Firma VHL s.r.o. je zapsána
v Obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 37252 / 9. 5. 1995
Ing. Milan Vyhnálek
Komárovská 290/59
Praha 9
Vaše značka
Naše značka
Vyřizuje / telefon, fax
Sladký / 222 252 549
52/14 Sl
V Praze dne 13. března 2014
Věc: Nabídka č. 14083 na výměnu výtahu
VARIANTA 3 – nové uspořádání v šachtě (větší kabina), nové dveře (širší),
výtah bez strojovny
Předkládáme Vám nabídku na výměnu osobního výtahu v objektu:
»U
U SSvvoobbooddáárrnnyy 77,, PPrraahhaa 99 «
1.
Identifikace uchazeče:
Uchazeč: ......................................................................... VHL s.r.o.
Adresa:............................................................................Mánesova 20, 120 00 Praha 2
Odpovědný zástupce: ...................................................... Ing. Luboš Holubička - jednatel
Bankovní spojení: ........................................................... ČSOB a.s. Praha 2
Číslo účtu: ....................................................................... 102088277 / 0300
IČ:................................................................................... 63677521
DIČ: ................................................................................ CZ63677521
Tel. spojení, fax / e-mail: ...............................................222 252 549 / [email protected]
Držitel certifikátu ........................................................... ISO 9001:2009
2.
Předmět plnění:
2.1. Obsahem naší nabídky je demontáž stávající výtahové technologie včetně jejího odvozu a
následné ekologické likvidace dle platné vyhlášky ČR.
2.2. Účelem této rekonstrukce je uvedení osobního výtahu v daném objektu do souladu
s platnými nařízeními vlády a normami dle ČSN a EU
2.3. Součástí nabídky je:
2.3.1. demontáž stávajícího výtahu včetně šachetních dveří, dodávka a montáž výtahu včetně
souvisejících stavebních prací malého rozsahu (stavební úpravy dveřního otvoru, nátěr
podlahy strojovny výtahu a dna výtahových šachet, odstranění dosedů v prohlubni),
2.3.2. úklid pracoviště včetně ekologické likvidace odpadu,
-1-
VHL
VHL s. r. o.
Mánesova 20, 120 00 Praha 2, tel / fax 222 252 549 / vhl@ vhl.cz
2.3.3. a také dodávka a montáž telekomunikačního zařízení do kabiny výtahu,
2.3.4. zajištění všech úředních zkoušek výtahu a ověření shody výtahu notifikovanou osobou
dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb. s kladným závěrem,
2.4. Součástí nabídky není:
2.4.1. přívod el. proudu do strojovny s platnou revizní zprávou, která nesmí být starší, jak tři
roky
2.4.2. případné přeložení kanalizačních nebo jiných inženýrských sítí odkrytých při plnění
díla
2.4.3. Technické parametry výtahu:
Pohonná jednotka nabízeného výtahu – bezpřevodový výtahový stroj – je umístěn pod
stropem šachty, proto se tento výtah nazývá „výtah bez strojovny. Ve strojovně dojde
k demontáži pohonné jednotky stávajícího výtahu, ale musí být zachován vrchlík – vrchní
část šachty (nyní je na ní umístěn výtahový stroj).
Typ výtahu
Nosnost / osob
kg
Jmenovitá rychlost
m/s
Výkon motoru
kW
Elektrický příkon výtahu v klidovém stavu
Nosné prostředky
Pohon lanového výtahu
Typ řízení
Dopravní zdvih
m
Počet stanic / nástup./ značení
Rozměr šachty (š x h)
Rozměr prohlubně / nadjezdu šachty
mm
Rozměry kabiny (š x h x v)
mm
Rozměry dveří (š x v)
mm
Šachetní dveře
mm
Kabinové dveře
mm
Interiér kabiny
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OTRc 400/1
400 / 5
1
2,7
< 40W
ocelová lana
plynulá regulace - frekvenční měnič
mikroprocesorové, jednoduché
cca 18
7 / 7 / -1, 0, 1 - 5
1200 x 1510
900 / 3590
1050 x 950 x 2100
800 x 2000 (původní)
ruční samozavírací, barva původní
aut. skládací „bus“, NEREZ
Standard - Stěny: POLYREY vyměnitelné obklady –zadní stěna k se
zrcadlem v horní polovině stěny. Okopové plechy NEREZ. VOLBA
OBKLADU POLYREY DLE VZORNÍKU Podlaha: protiskluz. ALTRO DLE
VZORNÍKU. Strop kabiny: lakovaný plech s osvětlením LED.
Ovladačová kombinace (OK): panel NEREZ, antivandal tlačítka
s diodou, potvrzující volbu, digitální polohová a směrová signalizace.
Při přerušení dodávky el. proudu nouzové osvětlení a zvuková
signalizace.
INTERIÉR VÝTAHOVÉ KABINY LZE UPRAVIT DLE PŘÁNÍ INVESTORA.
OK ve stanicích
Vybavení
: V rámu dveří antivandal tlačítka s diodou, potvrzující volbu v mat.
provedení DLE VZORNÍKU RAL a indikátor pozice výtahu v přízemí.
: Zařízení pro obousměrné dorozumívání se servisním střediskem
včetně mobilní brány a připojení do sítě GSM.
Elektronický indikátor přetížení kabiny se signalizací.
-2-
VHL
VHL s. r. o.
3.
Mánesova 20, 120 00 Praha 2, tel / fax 222 252 549 / vhl@ vhl.cz
Cenová nabídka:
3.1. Námi navržené ceny jsou smluvní, konečné a v ceně výtahu je zahrnut projekt, výroba,
dodávka a montáž kompletní technologie výtahu, stavební práce související
s výměnou výtahu, včetně všech poplatků, spojených s předáním uvedeného výtahu
uživateli.
3.2. Skladba nabídkové ceny vč. současně platného DPH:
základní cena
Demontáž stávající technologie
Technologie výtahu
Cena celkem za výtah
DPH 15%
cena celkem
27 000,00 Kč
771 100,00 Kč
798 100,00 Kč
119 715,00 Kč
917 815,00 Kč
3.3. Nabídková cena obsahuje dopravu veškerého materiálu a předepsanou likvidaci obalů.
Rovněž zahrnuje dopravné, nocležné a diety montážních pracovníků.
3.4. Snížená sazba DPH je dle § 48 bodu 3) zákona č. 235/2004 Sb. stanovena pro bytové
objekty. V případě uzavření smlouvy o dílo objednatel potvrdí splnění podmínky tohoto
zákona o DPH v této smlouvě o dílo.
3.5. Další možné vybavení kabiny za příplatek (ceny bez DPH):
Výklopná sedačka................................................................................................. Kč 4 000,Řízení magnetickými kartami s prioritou jízd........................................................ Kč 21 500,4. Splátkový kalendář:
4.1. Dílčí faktura č. 1 na částku 50% celkové ceny bez DPH bude vystavena 15 dnů od
podepsání smlouvy, ale nejméně tři měsíce před zahájením prací.
4.2. Dílčí faktura č. 2 na částku 35% celkové ceny bez DPH ke dni zprovoznění výtahu a
jeho předání.
4.3. Po odstranění případných vad a nedodělků / po ukončení zkušebního provozu bude
objednateli předána konečná faktura ve výši nesplacených závazků s konečným
vyúčtováním DPH s přehledem všech dosud uskutečněných plateb.
Firma VHL je ochotna po dohodě přistoupit i na jinou formu splátkového kalendáře.
4.4. K částkám uvedených v dílčích fakturách bude připočítána sazba DPH ve výši stanovené
v příslušném zdaňovacím období.
4.5. Faktury musí obsahovat veškeré údaje podle § 26 a 28 zákona ČR č. 235/2004 Sb.,
o DPH ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny
náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění, s posunutím
termínu splatnosti Splatnost faktur se stanoví na 15 dnů po jejich doručení objednateli
5.
Ostatní ujednání:
5.1. Nabídková cena:
Platí do 30. června 2014. Vyhrazujeme si právo na její změnu pouze v případě
nepředvídatelných změn cenových relací vstupních materiálů nebo případně energií.
-3-
VHL
VHL s. r. o.
Mánesova 20, 120 00 Praha 2, tel / fax 222 252 549 / vhl@ vhl.cz
5.2. Termín dodávky:
Zahájení prací na rekonstrukci 8 týdnů od uzavření smlouvy a doba prací nepřekročí
6 týdnů od předání staveniště. Uvedené termíny jsou závazné při dodržení splátkového
kalendáře a při dodržení Čl. 7 – „Stavební připravenost.“
5.3. Záruční doba:
Na dodávku a montáž v rozsahu této nabídky poskytujeme záruku 72 měsíců na díly
vyráběné firmou VHL s.r.o.. Záruční doba nabíhá dnem předání výtahu objednateli po
všech, zákonem předepsaných zkouškách. Záruka se nevztahuje na zdroje osvětlení
kabiny, tj. žárovky nebo zářivky. Na základě samostatné smlouvy poskytujeme pozáruční
servis.
5.4. Do doby ukončení montáže výtahu se firma VHL s.r.o. zavazuje, že veškeré výtahové
komponenty bude skladovat ve svých skladech na vlastní náklady.
6.
Další předpoklady:
Naše firma VHL s.r.o. má vlastní výrobní závod, který je vybaven veškerým strojním
zařízením, potřebným k realizaci zakázek v jakémkoliv rozsahu.
6.1. Firma VHL s.r.o., disponuje mimo jiné dvěma pracovníky bývalého podniku Transporta
Praha a Výzkumného ústavu transportních zařízení Praha, kteří se podíleli a podílejí na
konstrukcích výtahového zařízení.
6.2. Veškeré práce prováděné na této akci budou zajištěny zaměstnanci firmy VHL s.r.o.
7.
Stavební připravenost:
7.1. Základní požadavky:
7.1.1. Zajistit čisté montážní pracoviště, zbavené stavebního materiálu, odpadu a zabezpečit
je proti případnému úrazu.
7.1.2. Šachta: Nesmí v ní být žádné zařízení nebo instalováno vedení a potrubí, které nemá
přímou souvislost s výtahem. Během montážních prací ponese odpovědnost za zajištění
stavebních otvorů do šachty zhotovitel.
7.2. Zvláštní ujednání:
7.2.1. Objednatel poskytne dle svých možností v uvedeném objektu jeden uzamykatelný,
osvětlený sklad v suchém prostředí pro potřebu zhotovitele, o rozměrech min. 3 x 5 m.
7.2.2. Objednatel zajistí pro montéry výtahu v rámci možností odpovídající sociální zázemí
na stavbě - umývárnu, WC a uzamykatelnou šatnu.
7.2.3. Požadavky článku 7 zajistí objednatel na své náklady.
8.
Závěrečná ustanovení:
8.1. Naše firma odpovídá za to, že dodaný výtah bude mít vlastnosti stanovené technickými
podmínkami a ČSN, platnými na území ČR ke dni podpisu smlouvy o dílo.
8.2. Montáž výtahu zakončíme provedením montážních zkoušek, revizních zkoušek za
přítomnosti revizního technika, posouzením notifikovanou osobou dle přílohy č. 10
nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a jeho předáním objednateli. Při předávacím řízení bude
objednateli předáno prohlášení o shodě dle přílohy 2, odst. 2 zákona č. 27/2003 Sb.,
-4-
VHL
VHL s. r. o.
Mánesova 20, 120 00 Praha 2, tel / fax 222 252 549 / vhl@ vhl.cz
kniha výtahu s potvrzeními o provedení revizní zkoušky výtahu a posouzení shody
notifikovanou osobou dle přílohy č. 10 nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kniha provozních
prohlídek, dále předávací protokol, záruční list, návod k použití atd.
8.3. Na základě smlouvy poskytuje naše firma pravidelný pozáruční servis dle ČSN 27 4002,
ČSN 27 4007 a ČSN EN 81-1.
8.4. Na základě Vaší žádosti Vám rádi zašleme kopie kvalifikačních předpokladů pro řádné
zhotovení vaší zakázky a doslovné písemné znění naší nabídky, řádně orazítkované a
parafované jednatelem firmy VHL s.r.o.
8.5. Součástí nabídky jsou přílohy:
č. 1. Seznam referenčních zakázek
V případě, že naše firma neobstojí v konkurzu na dodávku a montáž uvedeného výtahu,
Vám děkujeme za poptávku. Věříme, že v případě Vašich dalších požadavků budeme opět
osloveni. Více informací o naší firmě i realizovaných zakázkách na www.vhl.cz.
V Praze dne 12.3.2014
…………………………..
Ing. Luboš Holubička
jednatel VHL s.r.o.
-5-
VHL
VHL s. r. o.
Mánesova 20, 120 00 Praha 2, tel / fax 222 252 549 / vhl@ vhl.cz
SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK
První držitel Velké ceny
FOR ARCH
Příloha č.1
z mezinárodního
stavebního veletrhu v Praze v oblasti výtahové technologie
BOV 3203 – osobní bubnový výtah průchozí v prosklené výtahové šachtě v zrcadle schodiště
 Šafaříkova 14, Praha 2
OTRc 630 – osobní lanový výtah bez strojovny s bezpřevodovým strojem
v Mladé Boleslavi
OTE 2500 – 2ks evakuačních lůžkový výtahů ve zděné šachtě
nemocnice v Praha 2


Okresní soud
Všeobecná fakultní
OTD 1000 – luxusní zakázkový osobní výtah dle architektonického návrhu (prosklené dveře,
zadní stěna a strop výtahu, speciální ovladačová kombinace, osvětlení)  Edisonova
Trafostanice, Praha 1
OH 200 – luxusní zakázkový výtah**** se zaoblenou, plně prosklenou výtahovou šachtou a
kabinou výtahu leptaným bezpečnostním sklem  Praha 5 – Smíchov
OTR 630 – strojovna za šachtou, tři vstupy do kabiny  obchodní dům v Turnově
OTR 630 – strojovna za šachtou, dva vstupy do kabiny  MÚ Mnichovo Hradiště
OT 320 – strojovna nad šachtou  ředitelství Siemens AG, Praha 2
OT 400 – Duplex, kabiny v přírodním mramoru  budova Albatros
OT 600 – prosklená výt. šachta CONEX a prosklená kabina  Vinohradská 44, Praha 2
OTD 530 – nadstandardní výtah  ČSOB, a.s., pobočka Beroun
OT 630 a OT 320 - strojovny nad šachtou  Černínský palác v Praze na Hradčanech, 
sídlo Ministerstva zahraničních věcí České republiky
OHR 320 – hydraulický  Státní okresní archiv Kladno
OT 320 luxusní nadstandardní kabina výtahu  hotel**** U Páva, Praha 1
OT 320 a UT 500 – rekonstrukce dvou výtahů  Tererova 1358, Praha 4 – JM
OT 525 – dva vchody přes roh a provedení pro přepravu imobilních osob dle vyhlášky č.
369/2001 Sb.  Národní knihovna ČR, Klementinum, Praha 1
OT 180 a JV 10 – rekonstrukce dvou výtahů  Müllerova vila Praha 6 - Dejvice
objekt je zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
objekt je národní kulturní památkou,
rekonstrukce byla součástí projektu »Praha roku 2000 - Evropské město kultury«
-6-
Download

výtah bez strojovny