VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
A
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) stanoví práva a povinnosti mezi
společností Klub NEOMEZENE.cz s r.o., IČO 017 78 889, se sídlem Rybná 716/24, Staré
Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 211452 (dále jen „Společnost“) a fyzickou či právnickou osobou využívající služeb
Společnosti (dále jen „Uživatel“).
2. Společnost poskytuje Uživateli služby za podmínek a způsobem dále stanoveným v těchto
VSP, nebude-li v konkrétním případě výslovně ujednáno jinak.
3. Smluvní vztah mezi Společností a Uživatelem vzniká vyplněním a odesláním stanovených
údajů prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách
Společnosti www.klub-neomezene.cz.
2. Vymezení základních pojmů
Společnost. Společností se rozumí společnost Klub NEOMEZENE.cz s r.o., IČO 017 78
889, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211452, která je provozovatelem domény
www.klub-neomezene.cz, jakož i dalších odvozených domén třetí a vyšší úrovně, která v
rámci své podnikatelské činnosti vyhledává, vytváří a zpřístupňuje pro Uživatele obchodní
příležitosti v oblasti nákupu a prodeje zboží, jakož i v oblasti využívání a poskytování služeb
dostupných na výše uvedených doménách provozovaných Společností a za tímto účelem
vytváří Klub NEOMEZENĚ coby nové podnikatelské prostředí.
Uživatel. Uživatelem je každá osoba, která má zájem o využití obchodních příležitostí
vytvářených Společností v Klubu NEOMEZENĚ a za tímto účelem vyplnila a odeslala
registrační formulář.
Propojené osoby. Propojenými osobami se rozumí další osoby propojené se Společností ve
smyslu ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).
Třetí osoba. Třetí osobou se rozumí jakákoliv osoba (fyzická či právnická) odlišná od
Společnosti, Uživatele a Propojené osoby.
3. Registrace a aktivace Vstupního členství v Klubu NEOMEZENĚ
1. Pro získání bližší informací o využití obchodních příležitostí vytvářených Společností
v rámci Klubu NEOMEZENĚ je nezbytné vyslovení souhlasu s těmito VSP, Uživatel je tedy
povinen se s těmito VSP seznámit. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito VSP, je povinen se
zdržet jakéhokoli dalšího užívání webových stránek provozovaných Společností.
2. Registrace. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře
umístěného na webových stránkách www.klub-neomezene.cz. Registrační formulář je
oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Za
právnickou osobu činí registraci její statutární orgán nebo jeho člen, eventuelně jiná fyzická
osoba, která je k tomu zákonem či na základě zákona oprávněna.
3. V registračním formuláři je Uživatel povinen uvést úplné a správné údaje, které jsou
označené jako povinné (dále jen „Povinné údaje"). Bez vyplnění Povinných údajů není
možné registraci dokončit. Ostatní údaje poskytuje Uživatel výhradně dobrovolně.
Poskytnuté údaje je Uživatel oprávněn kdykoliv doplnit, změnit či upravit. Uživatel bere na
vědomí, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Na tyto údaje se
vztahuje ochrana osobních údajů ve smyslu článku 6. těchto VSP.
4. Společnost je oprávněna kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním svých služeb
změnit rozsah Povinných údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí
takových dalších Povinných údajů není Uživatel oprávněn služby Společnosti dále užívat. V
takovém případě je Společnost oprávněna znemožnit Uživateli přístup ke službám,
eventuelně k jeho uživatelskému účtu.
5. Souhlas s těmito VSP je nezbytnou podmínkou dokončení registrace a následného
užívání služeb Společnosti. Souhlas vyjadřuje Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s
Všeobecnými smluvními podmínkami a se zpracováním osobních údajů", na které bude
upozorněn při dokončení registrace.
6. Vztah mezi Společností a Uživatelem vzniká úspěšným odesláním registračního
formuláře. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností berou strany na vědomí, že odesláním
registračního formuláře Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VSP, výslovně akceptuje veškerá
jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.
7. E-book. Úspěšnou registrací získává Uživatel elektronický přístup k E-booku Společnosti,
ve kterém jsou obsaženy základní informace o podnikatelské činnosti Společnosti, principech
a výhodách členství v Klubu NEOMEZENE a využívání obchodních příležitostí vytvářených
Společností. Uživatel bere na vědomí, že obsah E-booku je chráněn předpisy na ochranu
autorských práv a je oprávněn jej užít pouze pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn
jakýmkoli způsobem E-book či jeho část rozmnožovat, kopírovat, prodávat či jinak
zpřístupňovat Třetím osobám.
8. Vstupní členství. Aby Uživatel získal další informace o obchodních příležitostech
vytvářených Společností, které nejsou obsaženy v E-booku, a mohl započít s jejich
využíváním, musí aktivovat své Vstupní členství. K aktivaci Vstupního členství je nezbytná
potvrzená osobní účast Uživatele na semináři zabezpečovaném Společností, a to v jednom
z nabízených termínu, který si Uživatel zvolí.
9. Plné členství. Plné členství v Klubu NEOMEZENĚ, které opravňuje Uživatele k plnému
využívání všech služeb poskytovaných Společností, vzniká Uživateli až po absolvování
vstupního semináře a splnění podmínek stanovených v samostatné smlouvě o členství
v Klubu NEOMEZENĚ.
4. Obchodní příležitosti spojené se Vstupním členstvím
1. Uživatel, který má aktivované Vstupní členství v Klubu NEOMEZENĚ, je oprávněn přizvat
do Klubu NEOMEZENĚ další Uživatele, aby se tito stali také členy Klubu NEOMEZENĚ.
2. Za každého nového unikátního člena, který se zúčastní semináře Klubu NEOMEZENĚ,
získá Uživatel, který tohoto člena doporučil, registrační provizi ve výši 500,- Kč (dále jen
„Registrační provize“). Nárok na výplatu Registrační provize vzniká příslušnému Uživateli
v okamžiku, kdy součet registračních provizí dosáhne alespoň částky 2.500,- Kč, tj.
v okamžiku, kdy Uživatel doporučí alespoň pět nových členů Klubu NEOMEZENĚ, kteří se
zúčastní semináře. Nárok na výplatu Registrační provize za další členy, kteří se zúčastní
semináře Klubu NEOMEZENE vzniká v okamžiku, kdy součet registračních provizích
dosáhne alespoň částky 2.500,- Kč a aktivováním jednoho Plného členství.
3. Registrační provize se hradí na účet Uživatele, který uživatel Společnosti za tímto účelem
sdělí, a to do 30 dnů ode dne vzniku nároku Uživatele na výplatu Registrační provize.
5. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Společnost je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VSP, oprávněna:
a) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele
pozastavit nebo omezit poskytování služeb či jakkoliv změnit způsob poskytování
služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým
Uživatelům, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění uživatelského účtu;
b) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele
ukončit poskytování služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve
vztahu k některým Uživatelům.
2. Uživatel prohlašuje, že
a) je plně způsobilý k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla
nijak omezena v rozsahu, který by mu znemožňoval vyslovení souhlasu s těmito VSP
a užívání služby;
b) veškeré údaje, které při registraci poskytl, jsou úplné, pravdivé a správné;
c) se před zahájením užívání služeb Společnosti pečlivě seznámil s těmito VSP, těmto
VSP zcela rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí;
d) je si vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb
může ztratit dočasně či trvale přístup ke svému uživatelskému účtu.
3. Uživatel se dále zavazuje, že:
a) nebude používat služby Společnosti, pokud by takovým postupem z jeho strany došlo
k porušení platných právních předpisů České republiky, jakož i předpisů platných v
zahraničí;
b) bude využívat služby Společnosti výlučně k účelu, ke kterému jsou určeny;
c) pro přístup ke službám Společnosti nebude využívat (ani se nebude snažit využívat)
jiné webové rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Společností;
d) zabezpečí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přístup
ke svému uživatelskému účtu, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné
Třetí osobě a ani neučiní nic, co by vedlo nebo mohlo vést k jejich zveřejnění;
e) nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů;
f)
pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv Třetí osobou,
bezodkladně to sdělí Společnosti;
g) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby Společnosti (nebo sítě a
servery připojené ke službám), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit
jakákoli data poskytnutá Společností, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod
služeb Společnosti;
h) nebude žádným ani jiným způsobem porušovat práva Společnosti nebo Třetích osob.
4. Uživatel není oprávněn jakkoli užívat obchodní firmu Společnosti, její ochranné známky,
loga, doménová jména ani žádná jiná označení či obchodní prvky Společnosti.
5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání činěné v souvislosti s užíváním služeb
Společnosti a souhlasí s tím, že služby Společnosti nebude používat k žádným aktivitám,
které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky či
jiných států vztahujících se na Uživatele, oprávněnými zájmy Společnosti, jakož i s obecně
uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
6. Ochrana osobních údajů
1. Osobní a citlivé údaje
a) Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele
přímo či nepřímo identifikovat (dále jen „Osobní údaje“). V souladu s článkem 3
těchto VSP poskytuje Uživatel Společnosti povinné osobní údaje. Uživatel může
dobrovolně dle svého uvážení sdělit Společnosti další nepovinné osobní údaje.
b) Citlivými údaji se rozumí osobní údaje o Uživateli vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin,
zdravotním stavu a sexuálním životě a genetický údaj Uživatele nebo také
biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Uživatele (dále
jen „Citlivé údaje“). Poskytnutí Citlivých údajů není povinné a Společnost jejich
poskytnutí nevyžaduje. Pokud Uživatel poskytne Společnosti jakékoliv Citlivé údaje,
činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
2. Společnost shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím
elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Společnost chrání Osobní údaje v
maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje. Společnost prohlašuje, že podnikla veškerá možná opatření, která lze
po ní spravedlivě požadovat, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy třetích
osob.
3. Společnost nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v
důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých
Uživatelů a/nebo k příslušné databázi Společnosti a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí,
zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
4. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených
neoprávněných zásahů třetích osob.
5. Společnost nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani
používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito
VSP.
6. Uživatel bere na vědomí, že Společnost je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a
sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem vytváření
obchodních příležitostí v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb dostupných na výše
uvedených doménách provozovaných Společností a jejich zpřístupnění pro Uživatele, jakož i
pro potřeby obchodních partnerů, Propojených osob a dále pro marketingové a statistické
účely
7. Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými
smluvními podmínkami a se zpracováním osobních údajů" a odesláním vyplněného
formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ") souhlas se
zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle VSP Společnosti jako správci, za účelem
identifikace Uživatele.
8. Úspěšnou registrací uděluje Uživatel Společnosti rovněž souhlas k předání Osobních
údajů Uživatele obchodním partnerům Společnosti a Propojeným osobám.
9. Společnost coby Správce Osobních údajů je oprávněna pověřit v souladu se ZOÚ Třetí
osobu jako zpracovatele Osobních údajů.
10. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10
(deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních
údajů dle tohoto odstavce VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoliv po ukončení
registrace tento souhlas písemně odvolat, a to na základě žádosti doručené na adrese
Společnosti uvedenou v článku 1 těchto VSP. Po odvolání souhlasu Společnost zajistí, aby
veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby zlikvidovány, a současně zajistí, aby tyto
údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služeb
Společnosti. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení VSP,
která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
11. Uživatel má kdykoliv požádat Společnost o informaci o zpracovávání svých Osobních
údajů. V takovém případě Společnost poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném
ZOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Společnost zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se
ZOÚ, má právo požádat Společnost (nebo jí pověřeného zpracovatele) o vysvětlení nebo
požadovat, aby Společnost (nebo jí pověřený zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
12. Uživatel bere na vědomí, že Společnost může být povinna poskytnout jeho Osobní údaje
na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či
správních řízení) třetím osobám. Společnost je dále oprávněna, bude-li to nezbytné,
zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Společnosti nebo Propojených osob, nebo k
ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.
13. Uživatel dává Společnosti souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického
kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, obsahující zejména
informace o novinkách Služby a o produktech a službách Propojených osob a Třetích osob,
a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k
příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání
obchodních sdělení odmítnout.
7. Odpovědnost za škodu
1. Společnost nedává Uživateli žádné záruky ohledně služeb Společnosti a ohledně
případných obchodních příležitostí vytvářených Společností, zejména žádné záruky ohledně
funkčnosti a dostupnosti služeb Společnosti.
2. Společnost dále neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která
Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním služeb Společnosti. Společnost zejména
neodpovídá za:
a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o
Uživateli při registraci;
b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany jeho
identifikačních údajů a hesel;
c) jakýkoliv jiný následek související s užíváním služeb Společnosti.
3. Společnost v souladu s ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti ve znění pozdějších předpisů zásadně neodpovídá za obsah
uživatelského účtu (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů), není odpovědná
za obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci poskytování služeb Společnosti, a to
zejména za reklamní sdělení obchodních partnerů a Třetích osob zobrazovaná v rámci
využívání služeb Společnosti.
4. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi
Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání služeb Společnosti. Tento vztah je právním
vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Společnost neodpovídá ani neručí za splnění
povinností vyplývajících z tohoto právního vztahu pro Uživatele či Třetí osobu.
5. Společnost v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné
plnění povinností Uživatele.
6. Uživatel odpovídá Společnosti za veškerou škodu újmu, která jí vznikne v důsledku
zaviněného porušení ustanovení platných právních předpisů a těchto VSP Uživatelem.
8. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá komunikace mezi Společností a Uživatelem může být uskutečňována:
a) písemně, a to u Společnosti doručením na adresu sídla společnosti uvedenou
v článku 1. těchto VSP a u Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při
zadání Poptávky, bude-li adresa Uživatelem nad rámec povinných údajů zadána,
b) e-mailem, a to u Společnosti doručením na e-mailovou adresu [email protected] a u Uživatele doručením na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem
při registraci.
c) komunikace ze strany Společnosti ve vztahu k jednotlivým či více Uživatelům může
být Společností uskutečňována rovněž formou zveřejnění určitého sdělení
prostřednictvím internetových stránek Společnosti (zejména v případě oznámení
změny těchto VSP);
Ve všech shora uvedených případech se má za to, že takovým postupem byla dodržena
písemná forma úkonu.
3. Ústní komunikace mezi Společností či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím
telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu
(prostřednictvím telefonních čísel uvedených na webových stránkách Společnosti a u
Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při zadání Poptávky).
4. Tyto VSP, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či v budoucnu vzniklé mezi Společností
a Uživatelem v souvislosti s poskytováním služeb Společnosti se řídí právním řádem České
republiky.
5. Veškeré spory vzniklé na základě těchto VSP nebo v souvislosti s nimi, nebo ty, které
vzniknou v souvislosti s poskytování Služby, budou s konečnou platností rozhodnuty v
soudním řízení obecnými soudy České republiky.
6. Tyto VSP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
7. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VSP později ukáže neplatným nebo neúčinným a
toto ustanovení bude plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto VSP, pak taková
neplatnost nebo neúčinnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv
ostatních ustanovení těchto VSP.
8. Společnost je oprávněna tyto VSP kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat za
předpokladu informování Uživatelů Služby. Jakékoliv změny těchto VSP nabývají účinnosti
dnem určeným Společností, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že
Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se
považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VSP, nebo
pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Společností jako
datum účinnosti změny VSP. Pokud Uživatel se změnami VSP nesouhlasí, je povinen zdržet
se užívání služeb Společnosti po datu určeném Společností jako datum účinnosti změny
VSP.
9. Toto znění VSP nabývá účinnosti dne 7. 8. 2013
Download

všeobecné smluvní podmínky a souhlas se