FDD, HDD, USB, Card : Emulator FDD 1,44MB
- USB - ?erná
Emulator FDD 1,44MB - USB - ?erná
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena:
1470,00 K?
Dotaz na produkt
Popis produktu
Barva: šedá
Tento emulátor má standartní rozm?ry 3.5" disketové machaniky. Emulátor je osazen standartním konektorem typu 34 pin FPC, který p?enáší
pouze data. K napájení slouží konektor Molex 4 pin. Emulátor je osazen LCD displayem, který znázor?uje po?adové ?íslo partition emulace,
nebo chybová hlášení.
Parametry emulátoru:
• Použitelnost b?žných USB Flash disk?
• Nevyžaduje žádné zvláštní formátování USB Flash disku, lze provést p?ímo v PC (nutný formát FAT12/16/32, emulátor nepodporuje Non-Dos
formáty)
• Emulátor není vybaven interní pam?tí
• Podpora 1000 emulace disket, data se nahrají pro každou disketu zváš? do vytvo?ených oddíl? partition za pomocí softwaru pro PC
• Podpora zápisu dat na Flash disk
• Funkce tla?ítek:
Pravé : slouží k volb? jednotek (tj. x1,x2,x3 .... x9)
Levé : slouží k volb? desísek (tj. 1x,2x,3x ...9x)
• Rozm?ry: 122 x 101 x 25 mm (jsou stejná jako b?žná 3,5" disketová mechanika a to v?etn? montážních otvor? pro šroubky)
• Podporovaný formát:
pouze 3.5" - 1.44MB Cylinders: 80 stop, stopy: 18 sektor? (velikost jednoho sektoru: 512 bytes
• Nepodporované formáty:
720kB a všechny non-standard (1.68MB, 1.72MB, 880kB, 820kB, 360KB, 320kB, 180kB, 160kB)
1 / 3
FDD, HDD, USB, Card : Emulator FDD 1,44MB
- USB - ?erná
• Rozhraní pro p?ipojení k za?ízení je FPC 34 pin konektorem
• Napájení: standartní 4pin 5V
• Pomocí jumperu možno nastavit jako disketovou mechanika A: nebo B:
• Váha: 82g
• Materiál: ABS (oproti disketové mechanice není emulátor zemn?ný p?es kryt, ale p?es konektor. Je nutné zajistit ?ádné zem?ní desky stroje
nebo nástroje
Obsah balení:
• 1 x emulátor
Instrukce pro práci s emulátorem
Pokud není USB Flash disk vložen do emulátoru je na LCD znazorn?n symbol 0.0.0. Pokud do emulátoru vložíme USB Flash disk, který je
p?ipraven s emulacemi disket, na displayi se zm?ní symbol na 000 - tato zm?na potvrzuje, že usb byl p?ijat emulátorem disketové jednotky a je
p?ipraven k používání. Nyní p?istoupíme k volb? požadovaného oddílu emulace diskety a to volbou pomocí dvou tla?ítek. (Pravé : slouží k volb?
jednotek (tj. x1,x2,x3 .... x9) a Levé : slouží k volb? desísek (tj. 1x,2x,3x ...9x). Zelená LED dioda indikuje práci s daty.
LCD
E0 - nerozpoznán USB Flash disk
E16 - chyba interní pam?ti emulátoru
0.0.0. - není vložen USB Flash disk
000 - vložen USB Flash disk, navolte ?íslo emulace z USB Flash disku
Nastavení Jumper?
J5 - nevyužito
JA - nevyužito
JC - nevyužito
JB - nevyužito
S0 - primární mechanika(A:)
S1 - sekundární mechanika (B:)
M0 - nastavení rychlosti kroku "motorku"
Software ke stažení
Návod k SW
SW Batch manager Tools
Nap?íklad pro nástroje (tento seznam není kompletní a je bez záruky)
KORG
KORG
Triton
YAMAHA
YAMAHA
PSR-8000 PSR8000
Nahrazuje Alps DF354H912C
2 / 3
FDD, HDD, USB, Card : Emulator FDD 1,44MB
- USB - ?erná
Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení zboží
3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

FDD, HDD, USB, Card : Emulator FDD 1,44MB - USB