Revize č.
Datum
Stručný popis změn
KANCELÁŘ :
Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
VHS ATELIER, s.r.o.
Palackého 12
612 00 Brno
Vypracoval :
Zodp. projektant:
Hl. inž. projektu:
Tech. kontrola:
Tel: 543 236 459, fax: 543 239 066
Ing. J. Škola
Ing. Jiří Švestka
Ing. Jiří Švestka
Ing. Jiří Švestka
E-mail: [email protected]
Investor :
Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Číslo zakázky:
Objednatel :
Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Formát :
6 A4
Datum :
06/2010
Stupeň :
DZS
Soubor :
01_TZ_kanal_d
est.doc
Akce :
SOKOLNICE - HASIČSKÁ ZBROJNICE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Příloha :
TECHNICKÁ ZPRÁVA
-
Číslo výkresu
Revize
01
00
Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
IČO : 26908379, DIČ : CZ 26908379
TECHNICKÁ ZPRÁVA
OBSAH :
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA ..................................................................................3
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ :..............................................................................................................3
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ :............................................................................................................................3
3.1. DEŠŤOVÁ KANALIZACE .................................................................................................................3
3.2. PŘÍPOJKY ........................................................................................................................................4
3.3. PŘELOŽKA VODOVODU.................................................................................................................4
4. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ ..................................................................................................................4
4.1. POTRUBÍ..........................................................................................................................................4
4.2. TYPOVÉ ŠACHTY............................................................................................................................4
5. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU............................................................4
6. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY.........................................................................................4
7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ .....................................................5
7.1. ZEMNÍ PRÁCE .................................................................................................................................5
7.2. ULOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO KRUHOVÉHO POTRUBÍ .........................................................5
7.3. ZÁSYP RÝHY ...................................................................................................................................5
7.4. OBNOVA POVRCHŮ........................................................................................................................5
8. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ,
SKLADOVÁNÍ..........................................................................................................................................5
9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE.........................................................6
10. VYTYČENÍ STAVBY................................................................................................................................6
11. ZÁVĚR :. .................................................................................................................................................6
---Sokolnice – hasičská zbrojnice
dešťová kanalizace
DZS
2
Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
IČO : 26908379, DIČ : CZ 26908379
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Název stavby :
Sokolnice – hasičská zbrojnice
Objekt :
Dešťová kanalizace
Investor :
obec Sokolnice, Komenského 435,664 52 Sokolnice
Místo stavby :
k. ú. Sokolnice
Projektant :
VHS atelier s.r.o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
Zodp. projektant :
ing. Jiří Švestka, Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
Stupeň PD :
dokumentace pro zadání stavby (DZS)
Datum :
červen 2010
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ :
Tato projektová dokumentace řeší odvedení dešťových odpadních vod z objektu hasičské zbrojnice v ulici
Pod Stráží v obci Sokolnice. Dokumentace vychází z projektu pro stavební povolení [4]. Jedná se o výstavbu
části stoky DS-D2 mezi šachtami Š(stáv.) a Š2.
Navržená dešťová kanalizace bude prodloužením stávající stoky dešťové kanalizace z betonových trub DN
400. Do navržené kanalizace budou napojeny dešťové vody z objektu hasičské zbrojnice kanalizačními
přípojkami (řešeny samostatnou dokumentací). Přípojky budou napojeny navrtáním.
Přehled výchozích podkladů :
[1]
geodetické zaměření lokality v digitální formě, poskytnuté investorem
[2]
katastrální mapa v digitální podobě, poskytnutá investorem
[3]
podklady od správců sítí
[4]
projektová dokumentace Kanalizace Sokolnice, Telnice – Nádražní čtvrť a rekonstrukce ČOV Telnice,
Vodárenská akciová společnost, a.s., PpSP, 03/2002
[5]
zadání a konzultace se zástupci investora
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ :
3.1. DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Trasa dešťové kanalizace DS-D2 (úsek 1) je navržena ve štěrkové komunikaci v ul. Pod Stráží, a to
v souběhu se stávající splaškovou kanalizací v osové vzdálenosti min. 1,25 m. Kanalizace bude napojena do
koncové šachty na stávající dešťové stoce DN 400.
Dešťová stoka DS-D2 (úsek 1) celkové délky 71 m je navržena z trub železobetonových hrdlových (TZH) a
to v profilu DN 300.
Na trase dešťové kanalizace jsou navrženy typové vstupní šachty s prefabrikovaným dnem ∅1000 mm.
Koncová šachta bude připravena pro pokračování výstavby dalšího úseku stoky – žlábek ve dně pro vtok DN
300 pod úhlem 179°, vtok dočasně zaslepený.
Kanalizace bude respektovat odstupové vzdálenosti, dané ČSN 73 6005.
---Sokolnice – hasičská zbrojnice
dešťová kanalizace
DZS
3
Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
IČO : 26908379, DIČ : CZ 26908379
3.2. PŘÍPOJKY
Do stoky budou napojeny 2 dešťové kanalizační přípojky z objektu hasičské zbrojnice. Přípojky DN 150 budou
napojeny dodatečně pomocí odbočky vsazené do vývrtu. Přípojky včetně odbočky jsou součástí samostatné
dokumetnace.
3.3. PŘELOŽKA VODOVODU
Navržená kanalizace křižuje stávající vodovod z PVC trub DN 80. Hloubka uložení vodovodu není známa.
Vzhledem k navržené hloubce uložení kanalizace, dané hloubkou koncové šachty stávající stoky, je možné,
že dojde ke kolizi s vodovodním potrubím. V tom případě bude provedena výšková přeložka vodovodu z PVC
trub DN 80 v délce cca 4 m. Provedení přeložky vodovodu je nutno projednat s provozním pracovníkem
správce (VAS, a.s., divize Brno-venkov).
4. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
4.1. POTRUBÍ
Pro výstavbu budou použity trouby kruhového profilu z železobetonu. Standardní trouba s rozšířením na
jednom konci (hrdlo) a zúžením na druhém (špice) je opatřena v hrdle pryžovým těsnicím profilem
zabudovaným v betonu výrobku. Propojovací kus se špicemi na obou koncích je určen k propojení stoky mezi
hrdlovým koncem standardní trouby a šachetním dnem.
Trouby jsou vyráběny z betonu třídy C40/50 s vysokou odolností proti obrusu, proti agresivitě chemického
prostředí stupně XA1 a vůči vlivu vody a chemickým rozmrazovacím látkám prostředí XF4. Pryžový těsnicí
profil odpovídá svými kvalitativními vlastnostmi ČSN EN 681-1. Vodotěsnost trub a spojů musí být zaručena
zkouškou dle ČSN EN 1916.
4.2. TYPOVÉ ŠACHTY
Typové vstupní šachty na kanalizaci budou provedeny jako prefabrikované s prefabrikovaným nebo
monolitickým dnem prostého betonu C30/37 XA1. Bude použito prefabrikované dno ∅1000 mm pro profily
potrubí DN 300.
Žlábek ve dně šachty dešťové kanalizace bude z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1 do
výšky DN potrubí. Napojení potrubí do šachty musí být vodotěsné.
Vstupní komín šachty bude vytvořený z prefabrikátů s těsněním ve spojích (dle DIN 4034.1). Spoj v průniku
monolitické části a prefabrikovaných skruží bude těsněn nalepením izolace (ADEKA nebo ekvivalent), spára
bude zatřena a vyspravena.
Stupadla v šachtě budou kramlová ocelová s plastovým povlakem a bezpečnostní úpravou dle DIN 19 555. V
šachetním kónusu bude osazeno stupadlo kapsové dle ČSN 13 6351. V šachtě bude používáno těsnění PCI
KANAFUG (alt. SIKA COMBIFLEX nebo obdobných parametrů a kvality). Poklop bude kruhový litinový ∅600
mm, pro třídu zatížení D400.
5. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávajícího systému dešťové kanalizace v obci, který je následně
vyústěn do Zlatého potoka.
6. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Navrhovaný objekt nebude ovlivňovat přirozený režim povrchové ani podzemní vody ani nebude produkovat
odpadní vody.
V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného štěrku
tloušťky 60 - 200 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100.
---Sokolnice – hasičská zbrojnice
dešťová kanalizace
DZS
4
Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
IČO : 26908379, DIČ : CZ 26908379
Předpokládá se povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy.
Drenážní potrubí bude funkční jen po dobu výstavby.
Vzhledem k poloze v obci a hloubce uložení kanalizace neočekáváme výskyt podzemní vody nad základovou
spárou rýhy.
7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými předpisy výrobce.
Zemní práce je možno zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozemku, rovněž je nutno
respektovat podmínky jednotlivých vyjádření.
7.1.
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce je možno zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozemku, rovněž je nutno
respektovat podmínky jednotlivých vyjádření.
Výkop pro uložení potrubí bude realizován otevřeným výkopem v pažené rýze se svislými stěnami.
Před zahájením provádění výkopových prací bude z míst, kde to bude možné, odstraněn humus a uložen na
deponii k zpětnému použití pro konečné terénní úpravy.
Na povrchu kolem horní hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchových vod do rýhy.
V průběhu výstavby je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových pracích,
proti nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí).
Při těžení materiálu z rýhy bude konzultována s inženýrským geologem možnost jejího použití pro zpětné
hutněné zásypy pod komunikací. Vhodné zeminy budou potom selektivně deponovány a budou použity
při provádění zpětných zásypů po dokončení pokládky potrubí a po provedení šachet.
Provádění výkopů a zpětný zásyp předpokládáme z úrovně původního terénu.
7.2. ULOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
Potrubí bude uloženo do pažené rýhy na betonový pražec výšky 100 mm a do betonového sedlo o středovém
úhlu 120° třídy C12/15.
V případě výskytu podzemní vody se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka obsypaná
štěrkem.
Obsyp trub se provádí po úspěšné zkoušce vodotěsnosti potrubí. Na obsyp je možno použít nesoudržné
zhutnitelné zeminy o maximální zrnitosti do 40mm. Materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou
stranách trouby po vrstvách 200 mm a zhutňuje se souměrně po obou stranách trouby, zhutnění Id min 0,96.
Vrstvy obsypu nad troubou se smí zhutňovat jen po stranách trouby.
7.3. ZÁSYP RÝHY
Zásyp rýhy po uložení potrubí ve zpevněných plochách bude proveden hutnitelným materiálem s maximálním
zrnem do 50 mm (recyklát, štěrkodrť). Sypáno bude po vrstvách s prováděnou průkazní zkouškou
požadované hutnosti min. 97% Proctor standart. Zásyp bude ukládán po vrstvách max. 0,3 m a hutněn na
hodnoty Id = 0,90, Edef = 45 MPa. V nezpevněných nepojížděných plochách bude zpětný zásyp proveden z
původního materiálu hutněného po vrstvách 30 cm.
7.4. OBNOVA POVRCHŮ
Povrchy budou uvedeny do původního stavu.
Dotčený povrch:
štěrková silnice – předpokládaná tl. konstrukce 300 mm
Způsob obnovy:
zásyp hutnitelným materiálem – uvažujeme s využitím původního materiálu
8. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH,
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ
Provoz kanalizace neklade nároky na dopravu, skladování a spotřebu materiálů a energií.
---Sokolnice – hasičská zbrojnice
dešťová kanalizace
DZS
5
Národního odboje 147, 664 41 Troubsko
IČO : 26908379, DIČ : CZ 26908379
9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Kanalizace je stavba umožňující především spolehlivé a bezpečné odvedení dešťových vod ze zájmové
lokality. Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti dodavatele stavby k dočasnému
zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit.
Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a
nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech. Při výstavbě bude dbáno na
dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních - hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami.
Při stavebních pracích je nutno respektovat vyhlášku č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích v platném znění.
Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít
výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV
vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků,
jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými
předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.
S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona
o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění.
10. VYTYČENÍ STAVBY
VRCHOL
Š(stáv.)
Š1
Š2
X
1170591.160
1170611.143
1170654.349
Y
591059.620
591071.008
591091.919
(S-JTSK)
11. ZÁVĚR :
Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a o tomto
vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich
poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou
dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD.
Práce musí být prováděny odborně způsobilou firmou. Projektová dokumentace nemusí být nutně kompletní
v každém detailu; dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby
mohl vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech.
Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že
všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními
předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona
o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. S ornicí bude hospodařeno odděleně. Stavební
mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné
kontaminaci povrchových a podzemních vod.
Během výstavby je nutno zachovat provoz v dotčených ulicích.
Vypracoval :
Datum :
Ing. Jaroslav Škola
10.6.2010
----
Sokolnice – hasičská zbrojnice
dešťová kanalizace
DZS
6
Download

sokolnice - hasičská zbrojnice dešťová kanalizace technická zpráva