Soubor: m_mspamun-rwm.tex, 20.9.2014 11:31
Metoda smyčkových proudů a uzlových napětí – Wheatstoneův
můstek
1) Domácí příprava: Z učebnice [1] prostudujte metody smyčkových proudů a uzlových
napětí, popsaných v kapitole 6. Pro obvod na obrázku 1 sestavte obvodové rovnice
podle metody smyčkových proudů a metody uzlových napětí.
2) Sestavte obvod podle obrázku 1. Napětí zdroje stejnosměrného napětí U spolu s hodnotami odporů R0 , R1 , R2 , R3 , R4 a R5 budou zadané každé skupině zvlášť.
Obr. 1. Obvod s Wheatstoneovým můstkem
3) V obvodu z obrázku 1 změřte všechna dílčí napětí a proudy. Změřte voltmetrem
napětí U0 , U1 , U2 , U3 , U4 a U5 na jednotlivých rezistorech. Změřte ampérmetrem
proudy I0 , I1 , I2 , I3 , I4 a I5 procházející jednotlivými rezistory a proud Ic . Při
měření napětí a proudů dbejte na správné zapojení sond měřicích přístrojů tak, aby
smysly měřených veličin odpovídaly smyslům v obvodu.
4) Prověřte, že všechny změřené hodnoty jsou v souladu s vypočtenými hodnotami
získaných z metod smyčkových proudů a uzlových napětí.
Literatura
[1]
Malý, K.: Elektrotechnika. Učební text FD ČVUT. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2011. ISBN 978-80-01-04866-5.
1
Download

Metoda smyčkových proudů a uzlových napětí