Souhlas vlastníka s umístěním sídla
Obchodní společnost XY, SE se sídlem Praha 4, Chodov, Brandlova 1639/6, IČ xxxxxxxx,
zastoupená panem xxxxxxxx, narozeným DD.MM.ROK, bytem xxxxxxxxxx, na základě plné
moci ze dne DD.MM.ROK,
jako vlastník nemovitosti – budovy č.p. xxx, postavené na pozemku p.č. xxxxx,
v katastrálním území Chodov, v obci Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo xxxx,
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby obchodní společnost XY, SE založená dne DD.MM.ROK
notářským zápisem notářky v Brně xxxxxxxxxx, měla své sídlo, tj. místo z něhož bude svým
statutárním orgánem řízena, kde bude umístěna její správa a kde se veřejnost může se
společností stýkat, na adrese:
Praha, Brandlova 1639/6, PSČ 149 00, Česká republika
V Brně dne DD.MM.ROK
_________________________
XY, SE
zastoupená xxxxxxxxxx
Příloha: plná moc ze dne DD.MM.ROK
Rozhodnutí
člena představenstva
o úplné adrese sídla společnosti
Já, níže podepsaný, pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
jako člen
představenstva obchodní společnosti XY, SE se sídlem Praha 4, Chodov, Brandlova 1639/6,
PSČ 149 00, IČ xxxxxxx, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl H, vložka xxx, jsem rozhodl o tom, že úplná adresa společnosti zní:
Praha, Chodov, Brandlova 1639/6, PSČ 149 00
V Brně dne DD.MM.ROK
______________________________
xxxxxxx, člen představenstva
XY, SE
Download

Souhlas vlastníka s umístěním sídla