ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OS ČLK DĚČÍN,
které se konalo dne 6. 2. 2013 v Děčíně (16: 00 – 18: 00).
Přítomni:
MUDr.: Sellnerová, Přenosilová, Kučerová D., Šťastná, Corn, Popelka, Kolařík, Bělič.
Omluveni:
MUDr. Závěrka, Walter, Šebek.
Představenstvo není usnášení schopné – přítomni 8 členů, omluveni: 4 členové
Čestná rada: MUDr.: Černá, Milič, Slavík (omluveni: Šrámková Dragounová)
Revizní komise: MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová Veselý (omluveni: , Strachoň)
Delegát sjezdu: MUDr.: Ullrychová
1)
2)
3)
4)
5)
6)
REZIGNACE PŘEDSEDKYNĚ, PŘIPRAVA OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ/VOLEBNÍ
REVIZNÍ KOMISE
ČESTNÁ RADA
ŽÁDOSTI
KORESPONDENCE
RŮZNÉ
7) ÚKOLY
Ad 1) Rezignace předsedkyně MUDr. Sellnerová
Oznámena rezignace na funkci předsedkyně OS ČLK Děčín (k datu 27. 3. 2013 – konání Okresního
shromáždění). MUDr. Přenosilová (místopředsedkyně) oznámila vzhledem ke změně místa pracoviště
rovněž ukončení funkce k datu 27. 3. 2013. Pokud bude ukončena i funkce delegáta (prim. Ullrychová),
tak se bude postupovat dle volebního protokolu z r. 2010 - náhradníci
– představenstvo: MUDr. Pohořelá J.
– delegát: MUDr. Slavík
Návrhy na zvolení nového předsedy/předsedkyně – přímá volba proběhne na nejbližším Okresním
shromáždění, které se dle plánu bude konat 27. 3. 2013.
Členům OS ČLK Děčín bude odeslána informace o konání (volebního) Shromáždění - připomenutí.
Budou vyzvání k zasílání návrhů kandidátů na funkci předsedy/předsedkyně OS ČLK Děčín.
(Návrhy: MUDr. Závěrka, MUDr. Zeman, MUDr. Ullrych)
Okresní shromáždění 27. 3. 2013 / Magistrát velký sál
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti a diskuse ke zprávě
3. Vystoupení hostů /ředitelé nemocnic, KÚ- jako v min. letech
4. Volby (předseda)
5. Zpráva RK
6. Zpráva ČR
7. Zpráva o hospodaření OS ČLK v roce 2012 návrh rozpočtu na rok 2013
8. Diskuse
9. Výsledek voleb
10. Závěr
Ad 2) REVIZNÍ KOMISE
Zbývající náklady Kč 6049, - za delegovanou kauzu OS ČLK Litoměřice uhrazeny k datu 6. 12.
2012
STÍŽNOSTI V ŘEŠENÍ: Zprávu podal MUDr. Sucharda
V evidenci je 10 stížností, z toho 5 uzavřeno, ale u 3 z nich probíhá námitkové řízení v centru.
NOVÉ PODÁNÍ
Doručena jedna nová stížnost, odeslána k registraci.
3) ČESTNÁ RADA OS ČLK Děčín - nemá v řešení žádnou stížnost.
Pozvánka na pasování Rytíře českého lékařského stavu - 21. 3. 2013 od 19 hod v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera, Praha 6 – pasován bude prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Zatím není stanoveno, kdo
se pasovní za ČR OS ČLK Děčín zúčastní.
Strana 1 (celkem 4)
Upozornění: Návrhy na Rytíře /r. 2013/ lze zasílat do 31. 5. 2013
Ad 4) ŽÁDOSTI
ČLENSKÉ PŔÍSPĚVKY r. 2013
MUDr. Iva Beranová – informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Simona Bukvová – informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Eva Cichowicz – informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Vendula Jančárková – informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Vendula Juklová– informace o nástupu na MD a pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Kateřina Kreutzerová – informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Eva Kubasová – informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Iva Macháčková– informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Jana Petrovičová – informace o pokračování rodičovské dovolené v r. 2013
MUDr. Jana Vanišová /roz. Mrázová – informace o nástupu na MD a pokračování rod. dov. v r. 2013
MUDr. Alkhodari Mahmoud – 8. 1. 2013 požádal o prominutí členského příspěvku v r. 2013, od
podzimu 2012 nepracuje v ČR, odjel do rodné země, rád by zůstal členem ČLK, chce se vrátit.
Hlasování přítomných členů představenstva: 6 pro prominutí, jeden člen se zdržel - SCHVÁLENO –
členský příspěvek r. 2013 prominut
LICENCE MUDr. Milena Veberová – VL - primář obor lékařská mikrobiologie. Splňuje podmínky, odesláno 22. 1.
2013 do Olomouce. Licence udělena k datu 29. 1. 2013.
MUDr. Pavel Rubeš – VL - primář obor G+ P. Splňuje podmínky, odesláno 28. 1. 2013 do Olomouce.
MUDr. Miroslava Pitoňáková - obor ORL. Splňuje podmínky, odesláno 1. 2. 2013 do Olomouce.
MUDr. Zdeněk Popelka – VL – primář pro obor nefrologie, výměna licence, platnost do 09/2012.
Splňuje podmínky, žádostu bude odesláno do Olomouce.
OPRÁVNĚNÍ K PŘEDPISU LÉČIV:
MUDr. Ivan Rotman – nepracující důchodce oprávnění s platností od 1. 1. 2013 na 2 roky
MUDr. Hana Balvínová – nepracující důchodce oprávnění s platností od 1. 1. 2013 na 2 roky
MUDr. Zuzana Švihnosová – oprávnění s platností od 1. 1. 2013 na 2 roky.
MUDr. Jan Prokop Škoda – oprávnění s platností od 1. 2. 2013 na 2 roky.
DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – prosinec 2012
MUDr. Josef Kořínek – splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Liana Louková – splnila podmínky, diplom vydán
MUDr. Luděk Tyle – splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Jiří Vyvial – splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Josef Pecha – splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Miroslava Pitoňáková – splnila podmínky, diplom vydán
MUDr. Milan Pánek – splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Jaroslava Pohořelá – splnila podmínky, diplom vydán
MUDr. Petr Mališ – splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Zdeněk Krejčí– splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Štěpán Hós – splnil podmínky, diplom vydán
MUDr. Dana Žáková – splnila podmínky, diplom vydán
Rok 2013
MUDr. Pavel Rubeš – splnil podmínky, diplom vydán
Doklady ověřila MUDr. D. Kučerová
PŘEREGISTRACE:
Do OSL Děčín: nikdo
Z OSL Děčín: MUDr. Dana Žáková, ke dni 3. 1. 2013 převedeno členství na OS ČLK Ústí n. L.
Žádost o členství v ČLK OS Děčín:
MUDr. Pavel Rubeš - žádost podána na OS Děčín 21. 12. 12, přijat v ČLK Olomouc 10. 1. 2013. Pracuje
na odd. G+P v Děčíně - primář.
Strana 2 (celkem 4)
MUDr. Peter Michalovič -žádost podána na OS Děčín 3. 1. 13, přijat v ČLK Olomouc 10. 1. 2013.
Pracuje od 7. 1. 2013 na odd. A+R –KZ, Nemocnice Děčín. Absolvent 1. LF UK Praha 2012.
Žádost o ukončení členství v ČLK:
MUDr. Gabriela Zvirinská – nepracuje v ČR. Členství ukončeno k datu 31. 12. 2012
MUDr. Mária Pivarníková – nepracuje v ČR. Členství ukončeno k datu 17. 1. 2013
Z registru odhlášeni - úmrtí
MUDr. Jaromíra Bednaříková 13. 12. 2012
MUDr. Zdeněk Pšenička 16. 12. 2012
MUDr. Ivana Richtrová 26. 12. 2012
ŽÁDOST O VYDÁNÍ PROFESNÍ BEZÚHONNOSTI:
MUDr. Adwan Ramez – podáno 4. 2. 2013. Odesláno 4. 2. 2013 do ČLK Olomouc.
VZDĚLÁVACÍ AKCE
MUDr. Walter + MUDr. Šťastná
Ev. č. 31462-2013/32/13/001- středa 30. 1. 2013 – od 17, 00 „ALERGOLOGIE, ORL, PNEUMOLOGIE
V ORDINACI PL“ Akce plně organizovala firma MSD- Mgr. Bedan. Místo konání- salónek Česká
koruna v Děčíně I. Seminář pro PL pro dospělé a jejich sestry. 7. 1. 2013 uhrazen poplatek za registraci +
poplatek za prezentaci (2783, -Kč). Celkem se zúčastnilo 21 lékařů a 17 zdr. sester.
LEKTORSKÉ SMLOUVY - nebyla podána
Ad 5) KORESPONDENCE
ČLK PRAHA:
• Zápis z jednání představenstva ČLK 13. 12. 2012 v Praze (projednán návrh OS Děčín–prim. Běličwebové semináře)
• Zápis z jednání představenstva ČLK 12. 1. 2013 v Praze (projednána žádost OS Děčín–finanční
příspěvek pro děti zemřelé MUDr. Bednaříkové)
• Zápis ze zasedání ČR ČLK 7. - 8. 12. 2012 v Olomouci
• Zápis ze zasedání ČR ČLK 11. - 12. 1. 2013 v Praze
• Zápis ze 44. zasedání RK ČLK ze dne 11. 1. 2013 v Olomouci
• Licence ke dni 20. 12. 2012, 16. 1. 2013
• Zápis z porady předsedů 13. 12. 2012
• Pozvánka na mimořádnou poradu předsedů 31. 1. 2013 od 15 hodin v Praze/ ze zdravotních důvodů
předsedkyně omluvena, nepodařilo se delegovat zástupce OS Děčín.
• Kategorizace zdravotnických prostředků – příloha zákona O zdravotních prostředcích (vnitřní i vnější
připomínkové řízení) – informace rozeslána členům OS ČLK Děčín
Krajská rada ČLK Ústeckého kraje: nebyla
KORESPONDENCE: z jiných OS ČLK: nebyla
KRAJSKÝ ÚŘAD Ústeckého kraje:
Registrace: změna: nebyla
Zápis z VŘ: 5. 12. 2012 (zúčastnil se MUDr. Milič)
– SOUINTERZZ spol. s. r. o. – diabetologie Weberova 7, Děčín VI. Zatím není známo jméno lékaře,
který by zde měl pracovat
– MUDr. Zdeňka Kleinová – ordinace po MUDr. Čapkové
Pozvánka na výběrové řízení: středa 6. 2. 2013: (zúčastnila se MUDr. Kučerová D.)
Všeobecné praktické lékařství
Žadatel a přihlášený: MUDr. Kateřina Egerová- místo provozování: Mírové nám. 128, Verneřice
(ordinace po MUDr. Sobotkové)
Přihlášený: MUDr. Antonín Pečený- místo provozování: Lesní 3063, Varnsdorf (nová ordinace). Po
rekonstrukci prostor na poliklinice ve VDF by mělo dojít k přestěhování.
Přihlášený: MUDr. Želmíra Zuzana Lechtýnská –Kalixová- místo provozování: Jindřichova 337,
Děčín (ordinace po MUDr. Bednaříkové)
Strana 3 (celkem 4)
Přihlášený: Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. - místo provozování: Dvořákova 10/907, Jiříkov
(převzetí praxe po MUDr. Lacinové)
MUDr. Kučerová informovala o dnešním VŘ. V Jiříkově bude ordinaci provozovat Lužická nemocnice,
KÚ upozornil, že v ordinaci musí pracovat lékař s odborností všeobecné praktické lékařství. Dle
informace by zde měla 4 dny v týdnu pracovat MUDr. Lacinová.
Dne 12. 12. 2012 doručena z KÚ informace z MZ ČR ve věci uskutečnění změn při zajištění prohlídek těl
zemřelých mimo ZZ (odesláno členům OS ČLK – e-mailem)
Dne 4. 1. 2013 doručeno z KÚ informace k nálezu Ústavního soudu a postup KÚ v případě žádosti
o přeregistraci (odesláno členům OS ČLK – e-mailem)
Ad 6) RŮZNÉ
Na základě elektronického hlasování byla poskytnuta finanční pomoc z účtu OS ČLK Děčín 10 000, Kč dětem zemřelé kolegyně MUDr. Bednaříkové. Stejnou částkou přispěla i centrální ČLK (Z ČLK
Olomouc přijato na účet OS ČLK Děčín 11. 1. 2013 10 tis. (Předsedkyně OS ČLK Děčín požádala
centrální ČLK o příspěvek 30 tisíc, nebylo vyhověno v této výši). Celková částka 20 tisíc byla 17. 1.
2013 odeslána na účet nejstaršího syna Martina Bednaříka.
MUDr. Eliška Lacinová - oznámila ukončení činnosti ordinace PL v Jiříkově ke dni 31. 12. 2012
MUDr. Hana Balvínová - oznámila ukončení činnosti PLDD v Rumburku ke dni 31. 12. 2012
MUDr. Jindra Barešová - oznámila změnu v pracovním zařazení – od 18. 10. 2012 pracuje
v zaměstnaneckém poměru (nyní ordinace MUDr. R. Bureše)
Ad 7) ÚKOLY
Všichni členové představenstva, RK a ČR OS ČLK Děčín zasílat návrhy kandidátů na volbu
předsedy/předsedkyně OS ČLK Děčín
Zapsala: Z. Hamerníková
Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová
Příští zasedání představenstva by se mělo konat 6. 3. 2013 v Děčíně od 16: 00
hodin (Magistrát)
Strana 4 (celkem 4)
Download

zápis z jednání představenstva os člk děčín