Koncept vnitřního předpisu Českého vysokého učení technického v Praze - Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky. Příprava ke schválení Akademickým senátem Českého
vysokého učení technického v Praze.
Verze z 2013-06-14
Kariérní řád pro akademické pracovníky
Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
Kariérní řád pro akademické pracovníky Českého institutu informatiky, robotiky a
kybernetiky (CIIRC) definuje kvalifikační stupně akademických pracovníků CIIRC, to je těch,
kteří se podílejí na výzkumu a s ním spojené pedagogické činnosti, a podmínky a postup
jejich získání. Kvalifikační stupeň akademického pracovníka CIIRC má vliv na jeho pracovní
zařazení, mzdové ohodnocení a vliv na řízení CIIRC.
Článek 1. Kvalifikační stupně akademických pracovníků CIIRC
Pro akademické pracovníky CIIRC jsou zavedeny následující kvalifikační stupně:
1. Doktorand-pracovník CIIRC (CIIRC Assistant Ph.D. Student) je studentem doktorského
studia a zároveň i pracovníkem CIIRC.
2. Postdoktorand CIIRC (CIIRC Postdoc) je držitelem Ph.D. titulu.
3. Vědecký asistent CIIRC (CIIRC Assistant Researcher) je držitelem Ph.D. titulu s alespoň
roční pracovní zkušeností z uznávaného zahraničního výzkumného pracoviště.
4. Výzkumník CIIRC (CIIRC Researcher) je držitelem Ph.D. titulu s alespoň roční pracovní
zkušeností z uznávaného zahraničního výzkumného pracoviště a schopností samostatně
tvořit a publikovat.
5. Vědecká osobnost CIIRC (CIIRC Senior Researcher) je výzkumník CIIRC podle bodu 4
Článku 1, který je navíc vůdčí vědeckou osobností a autorem významných výzkumných
výsledků.
6. Emeritní vědecká osobnost CIIRC (CIIRC Researcher Emeritus) je čestná funkce, do které
může být Vědecká osobnost CIIRC po odchodu do důchodu jmenována Vědeckou radou
CIIRC.
Článek 2. Určování kvalifikačních stupňů
1. Akademičtí pracovníci jsou přijímáni do CIIRC na základě výběrového řízení, které
předepisuje požadovaný kvalifikační stupeň.
2. Kvalifikační stupeň akademického pracovníka CIIRC je určován a ověřován (a) výběrovým
řízením při přijetí do pracovního poměru v CIIRC, jehož součástí je atestace a (b)
1
samostatnou atestací při přechodu mezi kvalifikačními stupni vědecký asistent CIIRC,
výzkumník CIIRC a vědecká osobnost CIIRC.
3. Z kvalifikačního stupně Doktorand-pracovník CIIRC a postdoktorand CIIRC lze postoupit
na vyšší kvalifikační stupeň CIIRC pouze přes výběrové řízení.
4. Atestace je vyvolána žádostí pracovníka o přechod mezi kvalifikačními stupni nebo
výběrovým řízením.
5. Kvalifikační stupeň akademického pracovníka CIIRC určuje ředitel CIIRC na návrh
Atestační komise CIIRC.
Článek 3. Uplatnění kvalifikačních stupňů
1. Členy Sněmu CIIRC jsou všechny vědecké osobnosti CIIRC, které mají nadpoloviční
pracovní úvazek v CIIRC.
2. Emeritní vědecké osobnosti CIIRC se mohou účastnit aktivit sněmu, ale bez práva
hlasovat.
3. Pouze výzkumník CIIRC nebo vědecká osobnost CIIRC se může stát vedoucím výzkumné
skupiny CIIRC.
4. Postdoktorand CIIRC může být zaměstnán pouze na dobu určitou, která nepřesáhne tři
roky.
5. Vědecký asistent CIIRC může být zaměstnán pouze na dobu určitou, která nepřesáhne
šest let. Do této doby se započítává i doba strávená na postdoktorandské pozici CIIRC.
Článek 4. Výjimky
6. Výjimky z Kariérního řádu CIIRC uděluje Sněm CIIRC případně Předsednictvo Sněmu CIIRC
na základě pověření Sněmem CIIRC.
Připravil T. Pajdla. Verze 2013-05-17. Schváleno přípravným výborem CIIRC 2013-04-29.
Připomínky LK ČVUT v Praze ze dne 2013-05-06 zapracovány 2013-05-17. Drobné překlepy
editoval V. Hlaváč 2013-05-23. Drobné úpravy po schválení Statutut CIIRC provedl R. Šára a
T. Pajdla.
2
Ilustrace kariérního postupu v CIIRC
Výběrové řízení
Emeritní vědecká osobnost
Jemenování VR CIIRC
Vědecká osobnost
Atestace
Výzkumník
Atestace
Vědecký asistent
Postdoc
PhD student-pracovník
CIIRC
3
Download

Zdenku, kolegove, - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky