DŮKAZY A VLASTNOSTI BÍLKOVIN
Úvod:
Bílkoviny jsou přírodní látky, které jsou složeny z aminokyselin navzájem
pospojovaných peptidovou vazbou. Tuto vazbu lze v bílkovinách dokázat tzv.
biuretovou reakcí. Pro důkaz aromatických aminokyselin se hodí tzv.
xantoproteinová reakce.
Působením roztoků solí, těžkých kovů nebo zvýšenou teplotou dochází ke změně
struktury bílkoviny, k tzv. denaturaci.
Úkol č. 1: Biuretová reakce
Princip:
Pozitivní biuretovou reakci dávají látky, které obsahují nejméně dvě peptidové
vazby. Název reakce je odvozen od biuretu – nejjednodušší sloučeniny, která
vzniká zahříváním močoviny nad 180 °C. Přítomnost biuretu lze dokázat jeho
reakcí s vodným roztokem síranu měďnatého a vodným roztokem hydroxidu
sodného. Přítomnost biuretu se projeví změnou zbarvení:
Pomůcky: zkumavky, kapátko nebo pipeta
Chemikálie: roztok vaječného bílku (bílek z jednoho vejce v 50 cm3), roztok hydroxidu
sodného NaOH (w = 10%), roztok síranu měďnatého CuSO4 (w = 0,5%).
Pracovní postup: Do zkumavky nalijte 1 cm3 vaječného bílku, přidejte asi 0,2 cm3 roztoku
síranu měďnatého a 1 cm3 roztoku hydroxidu sodného. Směs protřepejte
a pozorujte změnu zbarvení.
Otázky:
Ve výsledcích protokolu odpovězte na následující otázky/úkoly.
1) Chemickou rovnicí popiš vznik biuretu z močoviny.
2) Zapište svá pozorování (změna barvy roztoku).
Úkol č. 2: Xanthoproteinová reakce
Princip:
Xanthoproteinovou reakci poskytují aminokyseliny s aromatickým jádrem
(s výjimkou fenylalaninu), které se snadno nitruje a zalkalizováním produktu
vznikne sytě oranžová sůl nitrofenolu.
Pomůcky: zkumavka, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, držák na zkumavky
Chemikálie: roztok vaječného bílku (bílek z jednoho vejce v 50 cm3), kyselina dusičná
HNO3 (w = 45%), roztok amoniaku (w = 10%)
Pracovní postup: Ve zkumavce zahřívejte 2 cm3 roztoku vaječného bílku s 1 cm3 roztoku
kyseliny dusičné. Reakční směs nechte vychladnout a opatrně přidejte
asi 2 cm3 roztoku amoniaku – výsledná reakce musí být alkalická.
Otázky:
Ve výsledcích protokolu odpovězte na následující otázky/úkoly.
GYMNÁZIUM POLIČKA
SEPTIMA – LABORATORNÍ PRÁCE Č. 2
Strana 1 (celkem 3)
DŮKAZY A VLASTNOSTI BÍLKOVIN
1) Chemickou rovnicí popište nitraci aminokyseliny tyrosinu.
2) Popište pozorované změny zbarvení (barva produktu).
3) Jaký význam má při reakci roztok amoniaku?
Úkol č. 3: Denaturace bílkovin
Princip:
Působením teploty nebo chemických činidel dochází ke změně struktury bílkoviny
– k denaturaci. Taková změna struktury je zpravidla nevratná a projevuje se
zákalem nebo vysrážením bílkoviny – tzv. koagulací.
Pomůcky: zkumavka, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, držák na zkumavky
Chemikálie: roztok vaječného bílku (bílek z jednoho vejce v 50 cm3), roztok octanu
olovnatého (CH3COO)2Pb (w = 0,5%), roztok amoniaku (w = 10%), roztok
síranu měďnatého CuSO4 (w = 1%), roztok kyseliny chlorovodíkové
(w = 36%), ethanol CH3CH2OH
Pracovní postup: Do 5 označených zkumavek odměřte asi 1 cm3 roztoku vaječného bílku.
Do první zkumavky přidejte 1 cm3 roztoku octanu olovnatého, do druhé
zkumavky 1 cm3 roztoku síranu měďnatého, do třetí 1 cm3 kyseliny
chlorovodíkové, do čtvrté 1 cm3 ethanolu. Roztok bílku v páté zkumavce
krátce povařte.
Otázky:
Ve výsledcích protokolu odpovězte na následující otázky/úkoly.
1) Popište svá pozorování a vysvětlete princip vzniku sraženin.
2) Uveďte alespoň jeden příklad, kde v běžném životě využíváte denaturace
bílkovin.
Úkol č. 4: Důkaz sirných aminokyselin
Princip:
Sirné aminokyseliny působením zásad za tepla odštěpují sulfan, který dokážeme
jako nerozpustný sulfid pomocí roztoku olovnaté soli.
Pomůcky: zkumavka, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, držák na zkumavky
Chemikálie: roztok vaječného bílku (bílek z jednoho vejce v 50 cm3), roztok hydroxidu
sodného NaOH (w = 10%), roztok octanu olovnatého (CH3COO)2Pb (w =
0,5%)
Pracovní postup: Do 1 cm3 roztoku octanu olovnatého ve zkumavce za míchání pomalu
přidávejte roztok hydroxidu sodného, dokud se vytvořená sraženina
nerozpustí.
Do čiré směsi potom přidejte 1 cm3 roztoku vaječného bílku a mírně
zahřejte.
GYMNÁZIUM POLIČKA
SEPTIMA – LABORATORNÍ PRÁCE Č. 2
Strana 2 (celkem 3)
DŮKAZY A VLASTNOSTI BÍLKOVIN
Otázky:
Ve výsledcích protokolu odpovězte na následující otázky/úkoly.
1) Popište svá pozorování a vysvětlete princip vzniku sraženiny.
2) Chemickou rovnicí vyjádřete reakci sulfanu s olovnatou solí. Jak se nazývá
produkt této reakce?
3) Vysvětlete, co způsobilo vznik bílé sraženiny po smíchání činidel, tj. octanu
olovnatého a hydroxidu sodného.
Pokud se vám podaří vysvětlit i její rozpuštění následným přídavkem roztoku
hydroxidu sodného, pak vězte, že potěšíte mou chemickou duši J
GYMNÁZIUM POLIČKA
SEPTIMA – LABORATORNÍ PRÁCE Č. 2
Strana 3 (celkem 3)
Download

Úvod: Dusík je plyn obsažený ve vzduchu, zaujímá