školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
RVP ZV Základní vzdělávání
Poznáváním k vědění
Kompletní ŠVP
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
1 Identifikační údaje
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Motivační název
Poznáváním k vědění
Datum
31.8.2007
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání
Verze
upravovaná
Počet týdnů
40
Platnost
1.9.2010
Datum
29.11.2007
Platnost
od 1.7.2007
Koordinátor
Mgr. Jiří Hrabina
Název školy
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Typ školy
Adresa
755 01 Vsetín, Sychrov 97
IČ
60990465
Kontakty
Dana Hendrychová
Ředitel
Mgr. Karel Zahradníček
Telefon
571419794
Fax
571419831
Email
[email protected]
www
sweb/ZakladniSkolaSychrov
Zřizovatel
Město Vsetín
Adresa
755 24 Vsetín, Svárov 1080
IČ
00304450
Kontakt
Ing. Eva Stejskalová
Telefon
571491111
Fax
571419278
Email
[email protected]
www
http://www.mestovsetin.cz
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika školy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
2 Charakteristika školy
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Naše základní škola je prostorově největší úplná základní škola ve Vsetíně. Výuka v ní byla zahájena 2. 9. 1985
a od 1. 1. 1995 funguje jako příspěvková organizace města, je právním subjektem s přiděleným IČO 60990465.
Tato škola byla vybudována jako součást sídlištního komplexu Sychrov. Celý školní areál tvoří pět vzájemně
propojených pavilonů a školní hřiště. Součástí areálu je cca 10000 m2 zatravněných ploch, s vysázenými keři
a stromy. Velkou nevýhodou je, že převážná většina těchto ploch se nachází ve svahu. Součástí základní školy je
také školní družina, školní klub a školní jídelna.
Při zahájení výuky v roce 1985 zde bylo 24 tříd s celkovým počtem 813 žáků. V průběhu několika posledních let,
vzhledem k nízké porodnosti, došlo tak, jako v mnoha jiných školách, k úbytku žáků a naplněnosti i počtu tříd.
Proto v rámci „Optimalizace základního školství ve městě Vsetín“ došlo ke sloučení naší základní školy
a Základní školy Vsetín, Rybníky. Vzhledem k umístění obou škol ve městě však na naši školu přešla pouze malá
část žáků z této školy.
Od školního roku 2007/2008 začala škola vzdělávat žáky v 1. a 6. ročníku podle "Školního vzdělávacího
programu ZŠ Vsetín Sychrov", který bude postupně zaváděn v následných postupných ročnících a nahradí tak do
školního roku 2011/2012 stávající výukový program "Základní škola". Nový školní vzdělávací program bude
podle podmínek a zkušeností měněn a doplňován.
Vzdělávání, výchovu a chod školy zabezpečuje pedagogický sbor, vychovatelky ŠD a ŠK, ekonomka, vedoucí
školní jídelny, kuchařky, školník a uklízečky.
Vybavení školy
Škola je v současné době poměrně dobře vybavena a díky finančním prostředkům na její provoz, které dostáváme
od zřizovatele, se snažíme o co nejmodernější dovybavování. Finanční prostředky jsou tak využívány především
na modernizaci sociálního zařízení, vybavení tříd novými (výškově stavitelnými) lavicemi a židlemi, počítači,
audiovizuální technikou, atd.
Kromě kmenových učeben jsou na škole odborné učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy,
přírodopisu, cvičná kuchyňka a 2 učebny s možností využití videa. Škola má k dispozici 2 počítačové učebny,
každou s 15 počítači s vysokorychlostním připojení na internet, dataprojektory a multimediální učebnu
s interaktivní tabulí. Další učebna s připojení na internet a dataprojektorem je vyzužívána hlavně pro přírodopis,
fyziku a chemii. V samostatném pavilonu je dílna pro kovovýrobu a dřevovýrobu, keramická dílna a dvě
tělocvičny se šatnami a sprchami. Nejvyšší poschodí tohoto pavilonu je vyhrazeno školní družině a školnímu
klubu. V dalším samostatném pavilonu se nachází školní jídelna a školní kuchyně s veškerým technickým
zázemím.
Charakteristika pedagogického sboru
Charakteristika sboru se nedá vypracovat jednoznačně, protože se bude měnit vzhledem k počtu nastupujících
a odcházejících žáků. Stav za školní rok 2009/2010:
- fyzických osob 17 (ŘŠ - 1, ZŘŠ - 1, učitelé 12 ((VP - 1 )), vychovatelé 3)
- věková struktura 41 - 50; 3 učitelky
51 - 60; 11 - 9 učitelek a dvě vychovatelky
60; 3 - ředitel, zástupce ředitele, vychovatelka
- aprobovanost 14 pedagogických pracovníků má odpovídající vysokoškolské vzdělání,
- škola má výchovného poradce, kordinátora ŠVP, ICT; 3 vychovatelky mají odpovídající vzdělání,
- průměrný věk 50,44 roku (během následujících 4 let odejde téměř celý pedagogický sbor),
- postupně při klesajícím počtu žáků klesne aprobovanost, která se ale zvýší pravděpodobným úspěšným
dokončením studia.
Zaměření
Škola je zaměřena na výuku dle ŠVP ZŠ Vsetín Sychrov a osnov Základní školy, s navázáním na posílení výuky
tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Chceme navázat na velmi dobré dosažené výsledky ve sportu a pokračovat
v nich i přesto, že zde již nebudou hokejové třídy. I nadále chceme dosahovat výborných výsledků ve výtvarných
soutěžích. Hlavním cílem školy však v rámci školního vzdělávacího programu je komplexní výchova spojená
s provázáním jednotlivých předmětů jako komplexu s využitím nejmodernějších metod a prostředků, jako jsou
výpočetní technika, vyhledávaní informací, informatika, internet, multimediální výchova, výchova ke vztahu
k literatuře a čtení atd. Rozšíření výuky plánujeme v rámci volitelných předmětů, zájmových kroužků a pro
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
3
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika školy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
nadané děti vzdělávání dle individuálních plánů. Naši žáci se budou i nadále pravidelně účastnit všech
vědomostních a sportovních soutěží a olympiád, ve kterých vždy dosahovali dobrých výsledků.
Školní družina a školní klub
Školní družina zabezpečuje provoz před vyučováním od 6.15 hodin a po skončení vyučování do 16.30 hodin.
Zaměřuje se především na rekreační, sporotvní, výtvarnou a literárně-dramatickou činnost. Nabízí také činnost
v kroužcích a různé další aktivity (návštěvy vybraných divadelních představení ve Zlíně či návštěvy v ZOO Zlín
– Lešné a další).
Dlouhodobé akce
Naše škola je již několik let zapojena do projektů „Dobrá škola“ a „Škola – místo k životu“. Ve školním roce
2005/06 zahájila projekt pod názvem „Škola dětem – děti sobě“, jehož cílem je rozvíjet prostřednictvím
pedagogických pracovníků a dalších odborníků pozitivní vzorce chování, provádět preventivní práci v oblasti
sociálně patologických jevů formou arteterapie, psychologických her, besed a dalších aktivit. Připravuje se
zapojení školy do projektu "Multikulturní škola".
Velmi dobrá je spolupráce školy s agenturou Sirius. V rámci ní se naši žáci zapojují do řady zajímavých projektů.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů je každoročne zpracováván „Minimální preventivní program“, do
kterého jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. V rámci tohoto programu je uskutečňována řada
hodnotných akcí zaměřených nejen na žáky naší školy a jejich rodiče, ale i na další děti ze sídliště, včetně
předškoláků. Ve školním roce 2005/2006 byl vyhodnocen jako nejlepší minimální preventivní program ve
Zlínském kraji.
Škola každoročné pořádá výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s názvem "STROM" spojenou s výtvarnou
výstavou v galerii Gratis, dále soutěž pro mladé čtenáře "Pozorný čtenář" a celorepublikovou soutěž "Vyznám se
v knihách a umím je doporučit kamarádům". Cílem těchto soutěží je, mimo jiné, také snaha přivést děti
k pravidelné četbě knih. Tradičními akcemi školy se staly vánoční besídky spojené s vánoční dílnou
a jarmarkem, dětský maškarní karneval, velikonoční koledování či Dětský den. Všechny tyto akce jsou přístupny
veřejnosti a pravidelně se jich účastní i děti z mateřských škol. Na přípravě a pořádání akcí pro děti z mateřských
škol se aktivně podílejí také žáci z vyšších ročníků školy.
V rámci mezinárodní spolupráce můžeme zmínit dopisování žáků školy s žáky v japonském Gabae.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Základem této spolupráce jsou samozřejmě účast rodičů na třídních schůzkách a individuální pohovory
s vyučujícími. Naše škola se ale vedle toho snaží zapojit rodiče přímo do samotných školních akcí. Rodiče a širší
veřejnost si může vyhledat aktuální informace na našich internetových stránkách:
http://sweb.cz/ZakladniSkolaSychrov (v budoucnu vlastní doména - www.zssychrov.cz) a do budoucna
uvažujeme v rámci evidenčního programu “Bakaláři“ zpřístupnit rodičům informace o studijních výsledcích
jejich dětí.
Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami, především s MŠ Sychrov a MŠ Na Kopečku, s pedagogickopsychologickou poradnou ve Vsetíně, s nízkoprahovým zařízením "Na cestě", s Policií ČR i Městskou policií
Vsetín, Muzeem regionu Valašsko Vsetín a dalšími institucemi.
Nejvýznamnější je spolupráce se zřizovatelem, Městem Vsetín, kterou lze doložit tokem finančních prostředků
jak na investiční akce a větší opravy, tak na drobnou údržbu školy a v současné době i na obnovu zastaralého
inventáře školy.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
4
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3 Charakteristika ŠVP
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Pojetí školního vzdělávacího programu
Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální
potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy
v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických
přehledů.
V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli
encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním
dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního
prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita
vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za
tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním.
Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami
dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.
O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti pokoušíme
již druhou desítku let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence,
které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke
škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí.
Škola se zaměří na:
- výpočetní techniku. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat uživatelsky
výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Zájemci o výpočetní techniku by měli ovládat základy
programování,
- cizí jazyky. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat jeden cizí jazyk dle
vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuka dalšího cizího jazyka nejpozději od 8. ročníku na 2. stupni
základní školy,
- podporu vzdělávání učitelů,
- volbu efektivních metod a forem výuky,
- zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: t.j. multikulturní výchovu, enviromentální výchovu,
výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy
z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany, protidrogové pravence, patologické jevy apod.
(minimální preventivní program),
- diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů (talentovaní žáci - zde se zaměřit na zamezení odchodu
těchto žáků na víceleté gymnázium), individuální péče o děti se speciálními poruchami učení,
- týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů,
- zřizování kmenových univerzálních učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a audiovizuálním zařízením
(v rámci programu ICT), speciálních učeben a prostorů (s využitím interaktivních tabulí, internetu
a dataprojektorů + výukových programů), prostorů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky,
- nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek,
- mimoškolní aktivity - kulturní programy, sportovní soutěže, spolupráce MŠ, zájmové kroužky,
- vybavení prostorů pro činnost školní družiny a školního klubu pracovní a odpočinovým nábytkem pro hry,
učení a relaxaci,
- vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad oboustranné demokracie (žák učitel) - včetně zapojení rodičů,
- využití práce v motivujícím prostředí,
- spolupráci s Radou školy,
- organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku,
- prohlubování multikulturní výchovy v praxi,
- propagování výsledků školy na veřejnosti pomocí webových stránek školy,
- pokusit se zavést pomocí programu Bakaláři okamžitou informovanost rodičů o prospěchu, absenci a chování
žáků,
- výchovu k volbě povolání výchovný poradce zapracuje nejen do posledních dvou ročníků (8. - 9.).
Výchovně vzdělávací strategie
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
5
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Kompetence k učení
- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celožitní učení,
- moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace,
- dostatek informačních zdrojů (využití spolupráce s Městskou knihovnou, internet, exkurze aj.),
- propojení informací se skutečným životem (projekty),
- práce v motivujícím prostředím,
- komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků,
- využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek,
- využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami,
- organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě,
- hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky,
- vést žáky k vlastní organizaci učení,
- využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků,
- osobní příklad,
- volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat
schopnosti žáků.
Kompetence k řešení problémů
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
- vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít všech nabytých zkušeností, poznávat a rozvíjet
vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při rozhodování o vlastním životě,
- zapojovat žáky podle schopnostní o vlastním životě a profesní orientaci,
- vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení,
- žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů v Žákovské samosprávě (v rámci
tříd),
- zdokonalovat kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů (média, internet, aj.),
- učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět
grafům, diagramům a tabulkám.
Kompetence komunikativní
- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
- žáci připravují své příspěvky do školního časopisu,
- učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí
a poslouchat názor jiných,
- učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám,
- nabídka volitelného předmětu Multimediální výchova,
- projektové vyučování - rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků,
- zdokonalovat kultivovanost ústního projevu - využití logopedických programů pro 1. stupeň.
Kompetence sociální a personální
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých,
- utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí,
- rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu,
- rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelem,
- vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování,
- učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy,
- spolupráce s rodiči a dalšími partnery,
- spolupráce učitelů a podíl na řízení školy,
- jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce),
- vytvářet u žáků logické a kritické myšlení.
Kompetence občanské
- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti,
- vést žáky k aktivnímu pojetí a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví,
- naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěch druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé
individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě,
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
6
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
- získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit,
- naučit žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citovýc vztazích,
- vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kultrního dění a aktivit (účast na kulturních
a sportovních akcí),
- dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentální aktivity (projekty).
Kompetence pracovní
- pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při
profesionální orientaci,
- vést žáky k poznání svých reálných možností a umění je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci,
- doplňovat výuku o praktické exkurze,
- vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat (Informatika, Cizí jazyk, Užité výtvarné činnosti,
Zájmová tělesná výchova, Příprava pokrmů, Pěstitelské práce, at.),
- učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru
vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, dotazníky a pracovní listy, exkurze, video, internet),
- připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce,
- vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní
budoucnosti.
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Výchovný poradce ve spolupráci s příslušnými
pedagogy se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (na naší škole především se specifickými
poruchami učení nebo chování, případně tělesným postižením). V případě potřeby je přizván speciální pedagog.
U těchto dětí je zaveden individuální vzdělávací plán, který vychází z diagnostiky a doporučení PPP či SPC
a potřeb vyučování. Tito žáci jsou běžně integrováni do normální výuky ve třídách.
Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:
- spolupráce s PPP nebo SPC, zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního
prostředí, příprava na povolání),
- připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
- úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci žáka,
- vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování,
- vhodná organizace výuky,
- při hodnocení zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení těchto dětí,
- podpora žáků s nadáním a zvyšování jejich sebedůvěry.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
- nemáme zpracováno, může být do ŠVP doplněno, zatím není aktuální.
Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování
Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do
skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy).
Na vyšetření do PPP posíláme se souhlasem zákonných zástupců ty žáky, u kterých se objevují příznaky
specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy je zařazujeme do reedukační péče.
Ta probíhá jednou týdně buď samostatně nebo ve skupinkách dvou až tří žáků.
Každému žáku se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel,
výchovný poradce, vyučující ostatních předmětů a rodiče. Reedukace učiva nebývá nutná, volí se vhodné formy
a metody práce.
Specifika vzdělávání na 1.stupni:
- neustálé procvičování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod s respektováním osobního tempa
žáka,
- reedukace specifických chyb (záměny písmen a slabik, číslic; vynechávání diakritických znamének; dvojího
čtení,...),
- cvičení dovedností (psychomotorické koordinace; postřehování; slabikování; nácvik sluchové analýzy
a syntézy; procvičování zrakového vnímání; pravolevé orientace; rozlišování tvrdých a měkkých slabik),
- rozvíjení (prostorové představivosti; matematické představivosti; paměti; komunikačních schopností; orientace
v čase).
Specifika vzdělávání na 2.stupni:
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
7
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
- ve výuce je třeba vycházet ze zvládnutých znalostí a dovedností žáka,
- specifika vzdělávání žáků 2. stupně jsou stejná jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme vést žáky k většímu pocitu
zodpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu,
pracovního režimu,
- při jazykové výuce je systematicky procvičováno základní učivo se zaměřením na gramatické jevy jazykové
rozbory, v ostatních předmětech na logické myšlení či matematicouá představivost,
- zdokonalování čtenářských dovedností a reprodukce textu přispívá k rozvíjení samostatného myšlení
a vyjadřování,
- účelné používání názorných pomůcek, výukových programů a audiovizuální techniky je nezbytnou součástí
výuky.
Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků
- mimořádně nadaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání
vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování, materiální a technickou stránku vyučování
v jednotlivých předmětech,
- škola nabízí těmto dětem:
- práci ve skupinách,
- pomoc spolužákům,
- domácí úkoly,
- projektové vyučov
ání,
- volitelné předměty,
- zájmové kroužky,
- olympiády a soutěže.
- této činnosti se především věnujeme na 1. stupni, protože skutečně talentovaní žáci odcházejí na víceleté
gymnázium (a v současné době nejen talentovaní - nároky na přijetí jsou nyní nesrovnatelně nižší), což se
projevuje i poklesem prospěchu na 2. stupni odchodem TZV. "tahounů" tříd,
- snažíme se o rozvoj nadprůměrných schopností, tvořivosti a volních schopností talentovaných dětí,
- při diagnostice spolupracujeme s PPP,
- při přestupu žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, je podmínkou vyjádření PPP (popř. SPC)
a absolvování zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat,
- informace o mimořádně nadaných dětech získáváme již před nástupem do prvního ročníku od učitelů
mateřských škol, se kterými máme velmi dobrou spolupráci.
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Žáci se specifickými poruchami učení
Vyučující reedukační péče vytváří pro každé dítě individuální reedukační program, podle
kterého pracuje s dítětem během hodin reedukace. Žáci využívají vhodné pomůcky ke
kompenzaci poruch učení.
Děti s vývojovou poruchou učení, které nejsou vřazeny do reedukace, jsou umisťovány rovněž
do běžných tříd. U každého takto vřazeného dítěte jsou vyučujícími dodržována opatření
navrhovaná pedagogicko-psychologickou poradnou. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni
a druhu specifické poruchy.
Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech
Dyslexie
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
8
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Český jazyk
- nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou
- volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře
- upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným
- hodnotíme obsahovou stránku odpovědi
- umožňujeme čtení s okénkem
Cizí jazyk
- upřednostňujeme ústní zkoušení
- zadáváme ke čtení kratší text
- volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka
- upřednostňujeme konverzaci
- ponecháváme delší časový interval na zadanou práci
Matematika
- slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele
- omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi
Dysortografie
Český jazyk
- tolerantně hodnotíme písmo v sešitě
- při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy
gramatických pravidel
- diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu
- neopravujeme chyby červenou barvou
- neklasifikujeme nedostatečné práce
- preferujeme ústní zkoušení
- nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat
- předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce
- slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu
Cizí jazyk
- zadáváme krácené části cvičení
- upřednostníme ústní zkoušení
- zadáváme ke čtení kratší text
- volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka
- upřednostňujeme konverzaci
- ponecháváme delší časový interval na zadanou práci
- umožňujeme fonetický přepis
Matematika
- slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele
- nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh
- předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce
- na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh
- umožňujeme práci s názorem
- využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem
Ostatní vyučovací předměty
- zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi
- preferujeme ústní zkoušení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
9
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
- hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo
- při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem
- ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu
Dyskalkulie
Matematika
- používáme názor – pomůcky, tabulky, přehledy
- k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků
- úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele
- klademe důraz na pochopení zadaného úkolu
- poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
Žáci s poruchami chování
Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků
probíhá ve třídách na 1.a 2. stupni školy formou individuální integrace na základě IVP,který je
vypracován na žádost rodičů třídním učitelem a vychází z doporučení PPP. Při klasifikaci
přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy.
VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM
Vycházíme ze Směrnice MŠMT č.j. 13 710/2001-24 k integraci dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení.
(dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče atd.).
Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je.
Ve škole:
v seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky
v dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce
v vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a toleranci
v vypracujeme individuální vzdělávací program
v seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá
v ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky
v snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se
k handicapu dítěte
Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, především žákům
s vývojovými poruchami učení nebo chování je na naší škole poskytována pravidelná
odborná péče. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy
formou individuální integrace – vzdělávají se v běžných třídách, kde každý pedagog,
který je učí, přihlíží k jejich problémům, vadám aj. a vytváří jim ty nejlepší podmínky
pro učení a zařazení do kolektivu spolužáků. Učitelé připravují pro tyto žáky
individuální vzdělávací plány, které zahrnují kombinace speciálních pedagogických
postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve
vzdělávání běžné populace.
Žáci s vývojovými poruchami učení pravidelně (jednou týdně) navštěvují hodiny
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
10
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
reedukační péče, kde se cílevědomě, pod vedením speciálního pedagoga, snaží
upravovat obtíže způsobené dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií apod. Pracují
ve skupinách, kam jsou zařazováni podle věku, druhu a závažnosti poruchy.
Používají speciální učebnice např. Čítanky pro dyslektiky, pracovní listy, příručky pro
cvičení koncentrace pozornosti, paměti, logopedické cvičebnice aj. Využívají
speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek jako je např. bzučák, čtecí
okénko, karty, kostky, pexesa, puzzle, audiokazety.
Náprava poruch SVUP a výuka v hodinách probíhá pomocí všech základních metod
– sluchové percepce, zrakové percepce, laterality, řeči dětí a způsobů jejich
provádění.
Vzdělávání žáků s poruchami chování
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří
nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní
a snadno unavitelní.
Vzdělávání těchto žáků bude probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace.
Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko - psychologické poradny se budou žáci
vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu.
V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na
samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím
a výchovu k práci a ke spolupráci.
Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě
i mimo vyučování s tímto žákem. Zavede systém pochval a trestů.
Vzdělávání žáků s tělesným postižením bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni
školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného
učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve
spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a na jeho doporučení budou
realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do
zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech,
případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné
požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či
více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci
s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při
komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost
postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob
komunikace ve třídě i mimo vyučování.
Vzdělávání žáků s autismem
Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání
těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální
integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou
žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.
Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování s takto postiženými spolužáky.
Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost
osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) přizpůsobení se
školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem,
pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
11
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
postiženého žáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné žáka vzdělávat v určitém předmětu
v jiném postupném ročníku.
Vzdělávání žáků s více vadami
Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni
školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného
učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve
spolupráci s příslušnými speciálně pedagogickými centry nebo pedagogickopsychologickou poradnou a na jejich doporučení budou realizovány změny
v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP
o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude
pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude
pomáhat učitelům při komunikaci s takovýto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte
s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu
v jiném postupném ročníku.
Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených
Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených bude probíhat ve třídách na
1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle
zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích
plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center
nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním
plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti
postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat
žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat
učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte
s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově
odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího
jazyka.
Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka,
seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě
se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která
bude vycházet z jejich původního prostředí.
Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním:
- v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů
- skupinová nebo individuální péče
- menší počet žáků ve třídě
- specifické učebnice a pomůcky
- odpovídající metody a formy práce
- případná pomoc asistenta učitele
- pravidelná spolupráce s rodinou
- spolupráce s odborným pracovištěm
vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí ve škole
Začlenění průřezových témat
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
12
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
- ve vyučovacích předmětech 1.- 9. ročníku jsou zařazena průřezová témata a jejich tématické okruhy:
- osobnostní a sociální výchova - OSV,
- výchova demokratického občana - VDO,
- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS,
- multikuturní výchova - MkV,
- enviromentální výchova - EV,
- mediální výchova - MV,
- OSV
- téma je realizováno v každodenní práci, je součástí vyučovacího procesu v 1. - 9. ročníku. Volením vhodných
vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost komunikace, utvářením dobrých
mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při
řešení konfliktních situací, přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány prostředky
jako dramatická výchova, komunitní kruhy, skupinová práce, projektové vyučování, využívání audiovizuální
techniky a internetu atd,
- VDO
- prostředí ve škole napomáhá pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. Nejvíce je zastoupena v oblasti
Člověk a společnost a Člověk a jeho svět,
- VMEGS
- téma se prolíná všemi oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, které si žáci osvojují v jednotlivých
předmětech. Zaměřujeme se na poznávání Evropy (Evropská unie) a světa jako celstvého rpostředí, měnícího se
v čase. Hlavní zaměření je na poznávání života v jiných zemích s využitím dostupných výukových programů
a programů z internetu (i projektové vyučování),
- MkV
- prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi. Naši školu nenavštěvují žáci etnických menšin, ale přesto je této
oblasti věnována velká pozornost. Pokud tato situace nastane, škola zabezpečí takové klima, aby se všichni cítili
rovnoprávně, dodržovali vzájemnou toleranci a solidaritu,
- EV
- prvky enviromentální výchovy jsou zařazovány do výuky ve všech předmětech od 1. do 9. ročníku. Některá
témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového vyučování. Výstupy z těchto aktivit jsou
využívány k výzdobě školy. Děti jsou průběžně seznamovány s nutností třídění odpadů a jejich odkládání do
příslušných kontejnerů,
- MV
- má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. Toto téma je realizováno podílem dětí tvorbou
článků pro školní webové noviny a uvažovaný školní časopis. Osvědčila se i práce Multimediálních zájmových
kroužků, organizace čtenářských soutěží, komentáři z poznatků v rámci astronomických pozorování. Další, velmi
významnou oblastí je vzdělávací oblast Umění a kultura - jsou realizovány školní besedy, soutěže, představení,
pasování prvňáčků na "Žáčky Sychrováčky" žáky 9. tříd atd.
- Průřezová témata jsou zahrnuta do vyučovacích předmětů dle přehledu.
3.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
13
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopností poznávání
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
1. ročník
Literární výchova
Jazyková výchova
Číslo a proměnná
8. ročník
Číslo a proměnná
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
2. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova
3. ročník
Číslo a proměnná
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Literární výchova
Základy práce s počítačem
6. ročník
Jazyková výchova
Jazyková výchova
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
8. ročník
Zpracování a využití informací
Literární výchova
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
Jazyková výchová
Lidé kolem nás
Jazyková výchova
Lidé a čas
Literární výchova
Místo, kde žijeme
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
2. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
3. ročník
Anglický jazyk
Vlastivěda
4. ročník
5. ročník
Anglický jazyk
Přírodověda
Aritmetika
Dějepis
6. ročník
7. ročník
Aritmetika
4. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové doby
Geometrie
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti
7. ročník
Aritmetika
6. ročník
Stát a hospodářství
Mezinárodní vztahy, globální svět
Geometrie
Číslo a proměnná
7. ročník
Křesťanství a středověká Evropa
Geometrie
Aritmetika
5. ročník
Počátky lidské společnosti
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury
Člověk v dějinách
Geometrie
Geometrie
Místo, kde žijeme
Rozmanitost přírody
Aritmetika
3. ročník
Rozmanitost přírody
Místo, kde žijeme
Cizí jazyk
4. ročník
Matematika
1. ročník
Geometrie
Člověk a jeho zdraví
Místo, kde žijeme
Jazyková výchova
2. ročník
Zpracování a využití informací
Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Zpracování a využití informací
Vyhledávání informací a komunikace
Literární výchova
7. ročník
Geometrie
Komunikační a slohová výchova
Komukační a slohová výchova
6. ročník
Geometrie
Člověk ve společnosti
8. ročník
Stát a právo
Geometrie
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
14
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopností poznávání
Člověk jako jedinec
Stát a hospodářství
Člověk ve společnosti
Energie
Hudební výchova
1. ročník
Vokální činnosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
6. ročník
Botanika
Ověřování komunikačních účinků
Země a život na Zemi
Rozvíjení smyslové citlivosti
Zoologie
7. ročník
Výtvarná výchova
6. ročník
Uplatňování subjektivity
7. ročník
Uplatňování subjektivity
Biologie hub
Zoologie
8. ročník
8. ročník
Uplatňování subjektivity
Buňka
Ověřování komunikačních účinků
Biologie člověka
Rozvíjení smyslové citlivosti
Fylogeneze člověka
9. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Botanika
9. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Vznik a vývoj života na Zemi
Rozvíjení smyslové citlivosti
Ekologie
Uplatňování subjektivity
Neživá příroda
Zeměpis
6. ročník
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Celý učební blok
Pokryto předmětem
9. ročník
Celý učební blok
Český jazyk a literatura
Matematika
Fyzika
6. ročník
Fyzikální veličiny
Prvouka
Přírodověda
Síla
Zeměpis
Hudební výchova
Látky a tělesa
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Další cizí jazyk
Cizí jazyk
Vlastnosti látek
Vlastivěda
Výchova k občanství
Pohyb těles
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Výtvarná výchova
7. ročník
O kapalinách a plynech
Světelné jevy
8. ročník
Elektřina a magnetismus
Energie
9. ročník
Jaderná energie
Akustika
Teplo
Chemie
8. ročník
Chemické reakce
Anorganické sloučeniny
Výchova ke zdraví
Sebepoznání a sebepojetí
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
1. ročník
Komunikační a slohová výchova
3. ročník
Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
9. ročník
Organické sloučeniny
Chemie a společnost
Jazyková výchova
Literární výchova
6. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova
Redukce a oxidace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
15
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Prvouka
Hudební výchova
Tělesná výchova
Etická výchova
Cizí jazyk
Matematika
Literární výchova
Přírodověda
Vlastivěda
Komunikační a slohová výchova
Výchova k občanství
Přírodopis
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchová
8. ročník
9. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Cizí jazyk
3. ročník
Anglický jazyk
4. ročník
Anglický jazyk
5. ročník
Anglický jazyk
Pracovní činnosti
Seberegulace a sebeorganizace
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Matematika
Jazyková výchova
Geometrie
Komunikační a slohová výchova
Aritmetika
Prvouka
1. ročník
7. ročník
Literární výchova
Jazyková výchová
Lidé kolem nás
Komunikační a slohová výchova
Přírodověda
5. ročník
Rozmanitost přírody
8. ročník
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti
9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
7. ročník
Člověk ve společnosti
Jazyková výchova
8. ročník
Člověk ve společnosti
Komunikační a slohová výuka
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
6. ročník
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků
8. ročník
Vlastivěda
4. ročník
Lidé a čas
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
Uplatňování subjektivity
9. ročník
Člověk ve společnosti
Uplatňování subjektivity
Fyzika
6. ročník
Fyzikální veličiny
Ověřování komunikačních účinků
9. ročník
Člověk a jeho zdraví
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník
Prvouka
1. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
Pokryto předmětem
Ověřování komunikačních účinků
Přírodověda
Tělesná výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti
Etická výchova
Český jazyk a literatura
Uplatňování subjektivity
Cizí jazyk
Matematika
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Prvouka
Vlastivěda
Pokryto předmětem
Výchova k občanství
Přírodopis
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
16
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Chemie
Fyzika
Výchova ke zdraví
Pracovní činnosti
9. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
Psychohygiena
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Cizí jazyk
Literární výchova
Matematika
Prvouka
Jazyková výchová
Přírodověda
Vlastivěda
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Kreativita
Literární výchova
Integrace do výuky
Jazyková výchova
Český jazyk a literatura
1. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Prvouka
1. ročník
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Jazyková výchova
7. ročník
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
2. ročník
Rozmanitost přírody
Místo, kde žijeme
Literární výchova
3. ročník
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Jazyková výchova
6. ročník
Přírodověda
4. ročník
Rozmanitost přírody
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk ve společnosti
7. ročník
Člověk ve společnosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
6. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Ověřování komunikačních účinků
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Jazyková výchová
8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Matematika
1. ročník
Geometrie
Aritmetika
2. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
Jazyková výchova
Literární výchova
Uplatňování subjektivity
8. ročník
Literární výchova
Komukační a slohová výchova
Vlastivěda
4. ročník
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Geometrie
Aritmetika
3. ročník
Geometrie
Rozvíjení smyslové citlivosti
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
17
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Kreativita
Aritmetika
Ověřování komunikačních účinků
4. ročník
Aritmetika
Rozvíjení smyslové citlivosti
5. ročník
Aritmetika
6. ročník
8. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Číslo a proměnná
Uplatňování subjektivity
Geometrie
7. ročník
9. ročník
Geometrie
Číslo a proměnná
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Geometrie
Pokryto předmětem
Číslo a proměnná
Matematika
Přírodověda
Hudební výchova
Český jazyk a literatura
Prvouka
Vlastivěda
Zeměpis
Výtvarná výchova
Geometrie
9. ročník
Číslo a proměnná
Geometrie
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem
Vyhledávání informací a komunikace
6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
7. ročník
Pracovní činnosti
Poznávání lidí
Integrace do výuky
Vyhledávání informací a komunikace
Český jazyk a literatura
2. ročník
Jazyková výchova
Zpracování a využití informací
6. ročník
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
3. ročník
Rozmanitost přírody
Dějepis
6. ročník
Počátky lidské společnosti
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Člověk ve společnosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity
Uplatňování subjektivity
Literární výchova
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výuka
Matematika
5. ročník
Geometrie
Prvouka
1. ročník
Lidé kolem nás
Místo, kde žijeme
2. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Ověřování komunikačních účinků
8. ročník
Literární výchova
Jazyková výchová
Výchova k občanství
7. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
7. ročník
Literární výchova
Lidé a čas
Lidé kolem nás
3. ročník
Lidé kolem nás
Vlastivěda
4. ročník
Místo, kde žijeme
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
18
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
7. ročník
Člověk ve společnosti
Jazyková výchova
8. ročník
Člověk jako jedinec
Komunikační a slohová výchova
Člověk ve společnosti
7. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
8. ročník
Biologie člověka
8. ročník
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
9. ročník
9. ročník
Celý učební blok
Komunikační a slohová výchova
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
8. ročník
Literární výchova
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výuka
Cizí jazyk
6. ročník
Anglický jazyk
Ověřování komunikačních účinků
Matematika
4. ročník
Aritmetika
Uplatňování subjektivity
5. ročník
Geometrie
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvouka
1. ročník
Lidé kolem nás
Ověřování komunikačních účinků
Místo, kde žijeme
Uplatňování subjektivity
9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Výtvarná výchova
6. ročník
Ověřování komunikačních účinků
7. ročník
Literární výchova
Jazyková výchová
9. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
2. ročník
Lidé a čas
Ověřování komunikačních účinků
3. ročník
Lidé kolem nás
Uplatňování subjektivity
Přírodověda
5. ročník
Rozmanitost přírody
Rozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Výchova k občanství
6. ročník
Stát a právo
Člověk ve společnosti
Pokryto předmětem
7. ročník
Člověk ve společnosti
8. ročník
Stát a právo
Přírodověda
Hudební výchova
Tělesná výchova
Etická výchova
Člověk jako jedinec
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Člověk ve společnosti
Matematika
Prvouka
Vlastivěda
Výchova ke zdraví
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova k občanství
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Pracovní činnosti
9. ročník
Celý učební blok
Výtvarná výchova
6. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
19
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
7. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Matematika
4. ročník
Geometrie
Aritmetika
Rozvíjení smyslové citlivosti
8. ročník
Ověřování komunikačních účinků
5. ročník
Aritmetika
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
6. ročník
Geometrie
Číslo a proměnná
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Geometrie
7. ročník
Geometrie
Číslo a proměnná
Rozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
8. ročník
Pokryto předmětem
9. ročník
Geometrie
Číslo a proměnná
Geometrie
Číslo a proměnná
Prvouka
Přírodověda
Hudební výchova
Dramatická výchova
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Etická výchova
Další cizí jazyk
6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Český jazyk a literatura
Vlastivěda
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Výchova k občanství
Přírodopis
Chemie
Výchova ke zdraví
Zpracování a využití informací
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
Lidé a čas
Pracovní činnosti
Lidé kolem nás
Komunikace
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
3. ročník
Komukační a slohová výchova
6. ročník
8. ročník
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
Literární výchova
9. ročník
Člověk ve společnosti
Jazyková výchova
Přírodopis
6. ročník
Botanika
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Místo, kde žijeme
Literární výchova
Země a život na Zemi
Jazyková výchová
7. ročník
Botanika
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Jazyková výchova
Fyzika
Fyzikální veličiny
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Literární výchova
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výuka
Cizí jazyk
3. ročník
Anglický jazyk
Chemie
8. ročník
Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
Výtvarná výchova
7. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
20
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Kooperace a kompetice
Rozvíjení smyslové citlivosti
8. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Číslo a proměnná
7. ročník
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
Číslo a proměnná
8. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Prvouka
Přírodověda
Tělesná výchova
Dramatická výchova
Etická výchova
Český jazyk a literatura
Informační a komunikační Vlastivěda
Výchova k občanství
Zeměpis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Kooperace a kompetice
Výchova k občanství
Člověk ve společnosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
7. ročník
Zoologie
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Výtvarná výchova
Ověřování komunikačních účinků
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník
Uplatňování subjektivity
Komunikační a slohová výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti
Literární výchova
8. ročník
Literární výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Komunikační a slohová výchova
Uplatňování subjektivity
Literární výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výuka
Cizí jazyk
7. ročník
Anglický jazyk
8. ročník
Anglický jazyk
9. ročník
Anglický jazyk
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Pokryto předmětem
Matematika
4. ročník
Aritmetika
6. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Jazyková výchova
Jazyková výchová
8. ročník
Geometrie
Číslo a proměnná
Pokryto předmětem
7. ročník
Geometrie
Číslo a proměnná
9. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Geometrie
Geometrie
Přírodověda
Český jazyk a literatura
Matematika
Prvouka
Vlastivěda
Výchova k občanství
Přírodopis
Zeměpis
Chemie
Fyzika
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
21
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Pracovní činnosti
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
7. ročník
Dějepis
9. ročník
Výchova k občanství
7. ročník
Stát a hospodářství
Člověk ve společnosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Člověk ve společnosti
Jazyková výchova
Jazyková výchová
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Literární výchova
Fyzika
Fyzikální veličiny
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Literární výchova
Výtvarná výchova
Uplatňování subjektivity
Literární výchova
Ověřování komunikačních účinků
Jazyková výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
6. ročník
Geometrie
Uplatňování subjektivity
Aritmetika
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Geometrie
Pokryto předmětem
Aritmetika
Přírodověda
Tělesná výchova
Dramatická výchova
Český jazyk a literatura
Geometrie
Matematika
Prvouka
Číslo a proměnná
Vlastivěda
Výchova k občanství
Přírodopis
Zeměpis
Chemie
Fyzika
Geometrie
Číslo a proměnná
7. ročník
8. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Aritmetika
5. ročník
Elektřina a magnetismus
Komunikační a slohová výuka
Matematika
3. ročník
Geometrie
4. ročník
Rozdělený a integrující se svět
Geometrie
Číslo a proměnná
9. ročník
Geometrie
Číslo a proměnná
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Zpracování a využití informací
6. ročník
Zpracování a využití informací
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
8. ročník
Prvouka
1. ročník
Zpracování a využití informací
Lidé a čas
Výchova ke zdraví
Hodnoty, postoje, praktická etika
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
4. ročník
Literární výchova
5. ročník
Literární výchova
6. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
22
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Občanská společnost a škola
7. ročník
Jazyková výchová
Integrace do výuky
Literární výchova
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Literární výchova
9. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výuka
Jazyková výchová
Jazyková výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Aritmetika
Lidé kolem nás
Jazyková výchova
Přírodověda
4. ročník
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Rozmanitost přírody
Dějepis
9. ročník
Moderní doba
Matematika
5. ročník
Geometrie
Aritmetika
Prvouka
1. ročník
Rozdělený a integrující se svět
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
9. ročník
Lidé kolem nás
Místo, kde žijeme
2. ročník
Lidé kolem nás
Stát a hospodářství
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Člověk ve společnosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
Člověk ve společnosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výtvarná výchova
8. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity
9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Vlastivěda
8. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova
Matematika
4. ročník
Geometrie
5. ročník
Literární výchova
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Pokryto předmětem
Tělesná výchova
Etická výchova
Další cizí jazyk
Prvouka
Výchova k občanství
Přírodopis
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Pokryto předmětem
Občan, občanská společnost a stát
Český jazyk a literatura
Prvouka
Integrace do výuky
Přírodověda
Vlastivěda
Výchova k občanství
Přírodopis
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Chemie
Výtvarná výchova
Jazyková výchova
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Jazyková výchova
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
23
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Cizí jazyk
6. ročník
Anglický jazyk
7. ročník
Anglický jazyk
Výchova k občanství
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Matematika
4. ročník
Geometrie
Integrace do výuky
Vlastivěda
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
5. ročník
Přírodopis
Místo, kde žijeme
Výchova k občanství
6. ročník
Člověk jako jedinec
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Cizí jazyk
9. ročník
Anglický jazyk
Prvouka
3. ročník
Lidé kolem nás
7. ročník
Stát a hospodářství
8. ročník
Stát a právo
Vlastivěda
4. ročník
Místo, kde žijeme
Člověk jako jedinec
5. ročník
Místo, kde žijeme
Člověk ve společnosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Zeměpis
Celý učební blok
Pokryto předmětem
Prvouka
Zeměpis
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství
Lidé kolem nás
Dějepis
9. ročník
Moderní doba
Výchova k občanství
6. ročník
Stát a právo
7. ročník
Stát a právo
Člověk ve společnosti
Přírodopis
Formy participace občanů v politickém
životě
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
8. ročník
Stát a právo
Člověk ve společnosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Pokryto předmětem
Výtvarná výchova
Dějepis
Výchova k občanství
Přírodopis
Cizí jazyk
8. ročník
Anglický jazyk
Vlastivěda
4. ročník
Místo, kde žijeme
5. ročník
Místo, kde žijeme
Integrace do výuky
Dějepis
9. ročník
Rozdělený a integrující se svět
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Výchova k občanství
7. ročník
Stát a právo
Člověk ve společnosti
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
7. ročník
Jazyková výchová
Člověk ve společnosti
Pokryto předmětem
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
24
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Evropa a svět nás zajímá
8. ročník
9. ročník
Literární výchova
Rozvíjení smyslové citlivosti
Komunikační a slohová výchova
Uplatňování subjektivity
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Literární výchova
Pokryto předmětem
Komunikační a slohová výuka
Přírodověda
Další cizí jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Jazyková výchova
Cizí jazyk
3. ročník
Anglický jazyk
Informační a komunikační Dějepis
4. ročník
Anglický jazyk
Výchova k občanství
5. ročník
Anglický jazyk
6. ročník
Anglický jazyk
7. ročník
Anglický jazyk
Matematika
4. ročník
Geometrie
5. ročník
Geometrie
Výchova ke zdraví
Objevujeme Evropu a svět
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Aritmetika
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
7. ročník
Zpracování a využití informací
Prvouka
1. ročník
Lidé kolem nás
Dějepis
7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové doby
Jazyková výchová
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
9. ročník
Výchova k občanství
Mezinárodní vztahy, globální svět
Mezinárodní vztahy, globální svět
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Jazyková výchova
Člověk ve společnosti
8. ročník
Zeměpis
Cizí jazyk
8. ročník
Anglický jazyk
Člověk ve společnosti
9. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Základy práce s počítačem
Člověk ve společnosti
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
9. ročník
Celý učební blok
Výtvarná výchova
6. ročník
Uplatňování subjektivity
Vyhledávání informací a komunikace
6. ročník
Zpracování a využití informací
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Prvouka
2. ročník
Lidé kolem nás
Vlastivěda
4. ročník
Místo, kde žijeme
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
25
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Dějepis
6. ročník
7. ročník
Jazyková výchova
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury
Křesťanství a středověká Evropa
9. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Výchova k občanství
Mezinárodní vztahy, globální svět
Cizí jazyk
Anglický jazyk
Člověk ve společnosti
8. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
Člověk ve společnosti
9. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
Člověk ve společnosti
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
Dějepis
7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové doby
9. ročník
Rozdělený a integrující se svět
Zeměpis
Moderní doba
Celý učební blok
Výtvarná výchova
6. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity
7. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
8. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
9. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
Člověk ve společnosti
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků
8. ročník
Výchova k občanství
7. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
Ověřování komunikačních účinků
Zeměpis
Celý učební blok
Pokryto předmětem
Rozvíjení smyslové citlivosti
Přírodověda
Zeměpis
Uplatňování subjektivity
Výtvarná výchova
Etická výchova
Další cizí jazyk
Dějepis
Výchova k občanství
Přírodopis
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Pokryto předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Zeměpis
Další cizí jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Dějepis
Výchova k občanství
Přírodopis
Výchova ke zdraví
Kulturní diference
Integrace do výuky
Cizí jazyk
6. ročník
Anglický jazyk
7. ročník
Anglický jazyk
Pracovní činnosti
Jsme Evropané
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Zpracování a využití informací
Dějepis
Počátky lidské společnosti
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
26
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
8. ročník
Člověk ve společnosti
5. ročník
9. ročník
Člověk ve společnosti
Zeměpis
6. ročník
Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací a komunikace
Celý učební blok
9. ročník
Celý učební blok
Výtvarná výchova
6. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník
Základy práce s počítačem
6. ročník
Zpracování a využití informací
7. ročník
Zpracování a využití informací
Vyhledávání informací a komunikace
Prvouka
1. ročník
Člověk a jeho zdraví
Uplatňování subjektivity
Místo, kde žijeme
Ověřování komunikačních účinků
Lidé kolem nás
2. ročník
Uplatňování subjektivity
9. ročník
Rozmanitost přírody
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
8. ročník
Geometrie
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozvíjení smyslové citlivosti
3. ročník
Lidé kolem nás
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Vlastivěda
4. ročník
Lidé kolem nás
Rozvíjení smyslové citlivosti
5. ročník
Místo, kde žijeme
Pokryto předmětem
Přírodověda
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Výchova k občanství
Přírodopis
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Lidské vztahy
Rozmanitost přírody
Dějepis
7. ročník
Křesťanství a středověká Evropa
Výchova k občanství
Člověk ve společnosti
8. ročník
Člověk ve společnosti
Integrace do výuky
9. ročník
Člověk ve společnosti
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Zeměpis
Komunikační a slohová výchova
Celý učební blok
Jazyková výchova
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
7. ročník
Literární výchova
Pokryto předmětem
8. ročník
Literární výchova
Český jazyk a literatura
Prvouka
Přírodověda
Výtvarná výchova
Literární výchova
Dramatická výchova
Etická výchova
Komunikační a slohová výuka
Cizí jazyk
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
9. ročník
Cizí jazyk
4. ročník
Anglický jazyk
7. ročník
Anglický jazyk
Matematika
4. ročník
Geometrie
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
27
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita
Integrace do výuky
Matematika
5. ročník
Geometrie
Prvouka
1. ročník
Lidé kolem nás
Místo, kde žijeme
2. ročník
Lidé a čas
3. ročník
Lidé kolem nás
Vlastivěda
5. ročník
Místo, kde žijeme
Dějepis
6. ročník
Cizí jazyk
3. ročník
Anglický jazyk
5. ročník
Anglický jazyk
8. ročník
Anglický jazyk
Matematika
5. ročník
Geometrie
Aritmetika
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
7. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury
Objevy a dobývání, počátky nové doby
9. ročník
Moderní doba
Zpracování a využití informací
Prvouka
1. ročník
Lidé kolem nás
Místo, kde žijeme
Dějepis
7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové doby
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
9. ročník
Rozdělený a integrující se svět
9. ročník
Člověk ve společnosti
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
8. ročník
Fylogeneze člověka
Přírodopis
8. ročník
Fylogeneze člověka
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
9. ročník
Celý učební blok
Zeměpis
9. ročník
Celý učební blok
Pokryto předmětem
Pokryto předmětem
Zeměpis
Dramatická výchova
Etická výchova
Dějepis
Výchova k občanství
Přírodopis
Český jazyk a literatura
Zeměpis
Etická výchova
Cizí jazyk
Informační a komunikační Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Multikulturalita
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Literární výchova
Jazyková výchova
8. ročník
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Pokryto předmětem
Literární výchova
Dějepis
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Integrace do výuky
Zeměpis
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Princip sociálního smíru a solidarity
Celý učební blok
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
28
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Integrace do výuky
2. ročník
Člověk a jeho zdraví
Rozmanitost přírody
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
3. ročník
3. ročník
Rozmanitost přírody
Přírodopis
6. ročník
Přírodověda
4. ročník
Rozmanitost přírody
Botanika
5. ročník
Zoologie
Botanika
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Zoologie
9. ročník
Člověk ve společnosti
Biologie hub
Přírodopis
6. ročník
Botanika
Buňka
8. ročník
9. ročník
Člověk a jeho zdraví
Rozmanitost přírody
Země a život na Zemi
7. ročník
Místo, kde žijeme
Biologie člověka
Zoologie
Fylogeneze člověka
Země a život na Zemi
Ekologie
7. ročník
Neživá příroda
Botanika
Zoologie
Biologie hub
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Chemie
8. ročník
Částicové složení látek
Buňka
8. ročník
Biologie člověka
Fylogeneze člověka
Směsi
9. ročník
Vznik a vývoj života na Zemi
Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Pracovní činnosti
8. ročník
Pěstitelské práce
Fyzika
9. ročník
Vesmír
Pokryto předmětem
Chemie
8. ročník
Částicové složení látek
9. ročník
Chemie a společnost
Prvouka
Přírodověda
Zeměpis
Vlastivěda
Dějepis
Přírodopis
Směsi
Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
9. ročník
Chemie a společnost
Organické sloučeniny
Základní podmínky života
Integrace do výuky
Cizí jazyk
7. ročník
Anglický jazyk
Matematika
5. ročník
Geometrie
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
Pokryto předmětem
Prvouka
Přírodověda
Cizí jazyk
Matematika
Vlastivěda
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Pracovní činnosti
Lidé kolem nás
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
29
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Integrace do výuky
Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Směsi
Jazyková výchova
8. ročník
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Ověřování komunikačních účinků
Rozvíjení smyslové citlivosti
Jazyková výchova
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Anglický jazyk
Pracovní činnosti
8. ročník
Pěstitelské práce
Pokryto předmětem
Prvouka
Přírodověda
Dramatická výchova
Etická výchova
Další cizí jazyk
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství
Přírodopis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Aritmetika
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Zpracování a využití informací
7. ročník
Zpracování a využití informací
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
Přírodověda
4. ročník
Rozmanitost přírody
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
6. ročník
Výtvarná výchova
7. ročník
Uplatňování subjektivity
Literární výchova
Matematika
4. ročník
Geometrie
5. ročník
Pracovní činnosti
Vztah člověka k prostředí
Integrace do výuky
Botanika
Země a život na Zemi
Český jazyk a literatura
6. ročník
Jazyková výchova
Zoologie
7. ročník
Botanika
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Biologie hub
Zoologie
8. ročník
Chemie a společnost
Literární výchova
Komunikační a slohová výuka
Cizí jazyk
8. ročník
9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Literární výchova
Buňka
Jazyková výchova
Biologie člověka
Komunikační a slohová výuka
Fylogeneze člověka
Cizí jazyk
9. ročník
Vznik a vývoj života na Zemi
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Zpracování a využití informací
Fyzika
9. ročník
Jaderná energie
Prvouka
1. ročník
Chemie
8. ročník
Částicové složení látek
Anglický jazyk
Rozmanitost přírody
Místo, kde žijeme
Přírodověda
4. ročník
Člověk a jeho zdraví
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
30
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k prostředí
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
6. ročník
Botanika
Prvouka
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Výchova ke zdraví
Zoologie
7. ročník
Země a život na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Botanika
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Zoologie
8. ročník
Biologie hub
Integrace do výuky
Buňka
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Biologie člověka
Fylogeneze člověka
9. ročník
Ekologie
Zeměpis
6. ročník
Celý učební blok
7. ročník
Jaderná energie
Chemie
8. ročník
Částicové složení látek
Jazyková výchová
8. ročník
Literární výchova
9. ročník
Literární výchova
Směsi
Komunikační a slohová výuka
Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
Jazyková výchova
Chemie a společnost
Výtvarná výchova
6. ročník
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
7. ročník
Zpracování a využití informací
Vyhledávání informací a komunikace
Rozvíjení smyslové citlivosti
Dějepis
6. ročník
Člověk v dějinách
Ověřování komunikačních účinků
9. ročník
Rozdělený a integrující se svět
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Energie
8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Fyzika
9. ročník
9. ročník
Jazyková výchova
Moderní doba
Ověřování komunikačních účinků
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Uplatňování subjektivity
8. ročník
Člověk ve společnosti
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Přírodopis
6. ročník
Zoologie
Pracovní činnosti
8. ročník
Pěstitelské práce
Pokryto předmětem
Matematika
Botanika
Země a život na Zemi
Přírodověda
Zeměpis
Pracovní činnosti
Etická výchova
Další cizí jazyk
8. ročník
Fylogeneze člověka
9. ročník
Ekologie
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
31
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Stavba mediálních sdělení
Chemie
8. ročník
Anorganické sloučeniny
9. ročník
Organické sloučeniny
Redukce a oxidace
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Přírodověda
Výtvarná výchova
Cizí jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Výchova k občanství
Chemie
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Jazyková výchova
9. ročník
Literární výchova
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výuka
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
8. ročník
Zpracování a využití informací
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Přírodověda
Vlastivěda
Český jazyk a literatura
9. ročník
Literární výchova
Vlastivěda
5. ročník
Integrace do výuky
Vnímání autora mediálních sdělení
Jazyková výchova
Integrace do výuky
Lidé kolem nás
Český jazyk a literatura
6. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
8. ročník
Jazyková výchova
8. ročník
Člověk ve společnosti
9. ročník
Literární výchova
9. ročník
Člověk ve společnosti
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výuka
Přírodopis
8. ročník
Fylogeneze člověka
9. ročník
Ekologie
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Pokryto předmětem
Chemie
Chemie a společnost
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Dramatická výchova
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Český jazyk a literatura
Prvouka
Přírodověda
Výtvarná výchova
Fungování a vliv médií ve společnosti
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
4. ročník
Komunikační a slohová výchova
5. ročník
Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Literární výchova
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
32
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Integrace do výuky
Literární výchova
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výuka
7. ročník
Matematika
5. ročník
Geometrie
Komunikační a slohová výchova
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Jazyková výchová
8. ročník
Zpracování a využití informací
Prvouka
1. ročník
Dějepis
7. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova
Lidé kolem nás
Komunikační a slohová výuka
Lidé kolem nás
Křesťanství a středověká Evropa
Celý učební blok
Výtvarná výchova
8. ročník
Ověřování komunikačních účinků
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Výchova k občanství
9. ročník
Člověk ve společnosti
Zeměpis
6. ročník
Literární výchova
Rozmanitost přírody
Místo, kde žijeme
Vlastivěda
4. ročník
Literární výchova
Cizí jazyk
6. ročník
Anglický jazyk
7. ročník
Anglický jazyk
9. ročník
Anglický jazyk
Matematika
6. ročník
Číslo a proměnná
Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací a komunikace
8. ročník
Zpracování a využití informací
Výchova k občanství
6. ročník
Stát a právo
Uplatňování subjektivity
8. ročník
Stát a hospodářství
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Ověřování komunikačních účinků
Uplatňování subjektivity
Přírodopis
6. ročník
Botanika
Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník
Botanika
Pokryto předmětem
Biologie hub
Přírodověda
Etická výchova
Český jazyk a literatura
Prvouka
Dějepis
Výchova k občanství
Přírodopis
Výtvarná výchova
Zoologie
Buňka
Výchova ke zdraví
8. ročník
Biologie člověka
Zeměpis
9. ročník
Celý učební blok
Fyzika
7. ročník
O kapalinách a plynech
Světelné jevy
Vlastnosti látek
8. ročník
Energie
Elektřina a magnetismus
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
33
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Charakteristika ŠVP
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
3.2 Začlenění průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
9. ročník
Jaderná energie
Geometrie
Akustika
9. ročník
Vesmír
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Teplo
7. ročník
Chemie
Energie
Výtvarná výchova
8. ročník
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků
8. ročník
Zpracování a využití informací
Prvouka
3. ročník
Místo, kde žijeme
Rozvíjení smyslové citlivosti
Výchova k občanství
7. ročník
Člověk ve společnosti
Ověřování komunikačních účinků
8. ročník
Člověk ve společnosti
Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník
Člověk ve společnosti
Uplatňování subjektivity
Přírodopis
7. ročník
Botanika
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
Biologie hub
Zoologie
Pokryto předmětem
Výtvarná výchova
Další cizí jazyk
Český jazyk a literatura
Výchova ke zdraví
Práce v realizačním týmu
Buňka
8. ročník
Biologie člověka
Fyzika
7. ročník
Vlastnosti látek
O kapalinách a plynech
Integrace do výuky
Pohyb těles
Český jazyk a literatura
7. ročník
Jazyková výchová
Literární výchova
8. ročník
Světelné jevy
8. ročník
9. ročník
Teplo
Komunikační a slohová výuka
Cizí jazyk
8. ročník
Anglický jazyk
9. ročník
Anglický jazyk
Akustika
Vesmír
Literární výchova
Jazyková výchova
Energie
Elektřina a magnetismus
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
9. ročník
Zpracování a využití informací
Vyhledávání informací a komunikace
Chemie a společnost
9. ročník
Geometrie
Chemie
8. ročník
Anorganické sloučeniny
Částicové složení látek
Chemické reakce
Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
Matematika
4. ročník
Geometrie
5. ročník
Aritmetika
Geometrie
6. ročník
Číslo a proměnná
Geometrie
7. ročník
Číslo a proměnná
Směsi
9. ročník
Chemie a společnost
Energie
Organické sloučeniny
Redukce a oxidace
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Informační a komunikační
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
34
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
4 Učební plán
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Výtvarná výchova
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
35
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební plán
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
4 Učební plán
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Motivační název
Poznáváním k vědění
Datum
31.8.2007
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání
Verze
upravovaná
Počet týdnů
40
Platnost
1.9.2010
Datum
29.11.2007
Platnost
od 1.7.2007
Koordinátor
Mgr. Jiří Hrabina
Učební plán vychází z minimálních dotací určených Rámcovým vzdělávacím programem doplněných o navýšení
časových dotací z volné disponibilní časové dotace.
Volná disponibilni časová dotace na 1. stupni je plně využita (14 hodin) pro navýšení časové dotace v povinné
části takto:
- ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace- 8 hodin,
- ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace- 1 hodina,
- ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět- 1 hodina.
- ve vzdělávací oblasti Umění a kultura - 5 hodin,
- v rámci tohoto navýšení jsou zahrnuta do jednotlivých oblastí průřezová témata.
Na 2. stupni je 24 disponibilnich hodin rozděleno na navýšení časové dotace v povinné části, kde jsou využity
pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy:
- ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace - 5 hodin,
- ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace- 4 hodiny,
- ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda- 5 hodin,
- ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví- 2 hodiny
- ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce- 1 hodina.
- ve vzdělávácí oblasti Doplňující vzdělávací obory 7 hodin je pak využito pro volitelné vyučovací předměty
(nabídka volitelných předmětů se nachází v přiloze ŠVP).
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
36
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební plán
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Ročníkový učební plán
1. stupeň
1. ročník
Český jazyk a literatura
7+2
2. ročník
3. ročník
7+2
Cizí jazyk
Matematika
4
4+1
4. ročník
5. ročník
8+1
7+1
5+1
3
3
3+1
5
5
5
Informační a komunikační
technologie
Prvouka
1
2
2
2
Vlastivěda
1+0 1/2
2
Přírodověda
1+0 1/2
2
Hudební výchova
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1+1
1+1
1+1
1+1
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
Celkem disponibilní
Celkem v ročníku
Celkem základní dotace
2. stupeň
6. ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
7. ročník
8. ročník
9. ročník
4+1
4+1
4+1
3+2
3
3
3
3
4+1
4+1
4+1
3+1
Informační a komunikační
technologie
1
0+0 1/2
Dějepis
2
2
2
1
Výchova k občanství
1
1
1
1
Přírodopis
2
2
1+1
1+1
Zeměpis
2
1+1
1
1+1
Fyzika
2
2
1
1+1
2
2
*
Chemie
0+0 1/2
*
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
2
2
Tělesná výchova
3
3
2+1
2+1
Pracovní činnosti
1
1
1
0+1
Další cizí jazyk
Zájmová TV
Seminář z matematiky
0+1
0+0 1/2
*
*
0+0 1/2
*
0+1
*
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
37
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební plán
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
6. ročník
7. ročník
8. ročník
0+1
Volba povolání
Konverzace v anglickém
jazyce
0+0 1/2
9. ročník
*
*
0+0 1/2
0+0 1/2
Seminář z přírodopisu
0+0 1/2
Příprava pokrmů
*
*
*
Celkem disponibilní
Celkem v ročníku
Celkem základní dotace
N
nepovinný
*
bez skupiny
Přehled využití týdnů
• Výuka dle rozpisu učiva
Výuka dle rozpisu učiva
null
Celkem:
Výuka dle rozpisu učiva
null
Celkem:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
40
40
40
40
40
40
40
40
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
38
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5 Učební osnovy
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré
jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale
jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého
jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních
i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému
dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám
sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k
formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s
porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí
výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k
nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících
se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.
dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako
doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
39
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
Garant předmětu
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník: Mgr. Alena Tabáčková
2. ročník: Mgr. Dana Chytilová
3. ročník: Mgr. Eva Janušová
4. ročník: Mgr. Věra Magdalena
5. ročník: Mgr. Věra Evjáková
6. ročník: Mgr. Věra Evjáková
7. ročník: Mgr. Věra Evjáková
8. ročník: Mgr. Jana Mikulíková
9. ročník: Mgr. Jana Mikulíková
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
7+2
7+2
8+1
7+1
5+1
4+1
4+1
4+1
3+2
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Jeho obsahem je
naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.
Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení.
Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk
a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech.
Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Dalším
způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen
na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky.
1.stupeň
Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom klademe důraz
na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto
jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého
jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet
komunikační dovednosti.
2. stupeň
v 6. až 9. ročníku - 5 hodin týdně
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
* rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
* vyjádření reakcí a pocitů žáků
* pochopení role v různých komunikačních situacích
* orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
* porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů,
* poznání záměru autora, hlavní myšlenky
* vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
* využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy,
bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem
(např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období
národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické
pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební
výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
40
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učí se zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• dostane prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev a tvořívé činnosti
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• bude pracovat v týmu, učit se hrou, ve vzdělávacích projektech, v integrovaných oborech,
bude pracovat s chybou a uplatní všestrannou vlastní prezentaci
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• bude rozvíjena vnitřní motivace k učení (známky a přijímací zkoušky nejsou tím
nedůležitějším)
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• bude veden k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí, bude
pracovat v týmu, učit se hrou, ve vzdělávacích projektech, v integrovaných oborech
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• bude využívat svou individualitu, bude mít možnost výběru, bude zažívat úspěchy
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• bude uplatňovat sebehodnocení a hodnocení spolužáků
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• bude pracovat se svým portfoliem a pozorovat vývoj svého vzdělávání
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• své poznatky a dovednosti bude aplikovat do praktického života a tvůrčích činností
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• učí se poznávat smysl a cíl učení tím, že mu bude poskytována možnost aktivní účasti na
učení
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• bude poznávat účelnost a využitelnost vzdělání u sebe, své rodiny i ve společnosti
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• získává pozitivní vztah k učení
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
41
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
• bude prakticky poznávat účelnost vzdělání ve svém životě
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• posoudí vlastní pokrok v učení
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• učí se být zodpovědný za své vzdělávání a připravuje se na potřebu celoživotního
vzdělávání
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• Kompetence k řešení problémů
• na základě poznatků a dovedností žák rozpozná a pochopí problém, hledá jeho příčiny,
vyhledává informace o vhodných způsobech řešení, navrhuje vlastní řešení
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• bude veden k organizování a řízení skupinové, projektové i dramatizační činnosti a k
mimoškolním aktivitám a tak se bude učit prakticky řešit problémy
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• budou předkládány simulované problémy i skutečné problémy ze života v nejrůznějších
jazykových, slohových i literárních textech a při interpretaci textu se bude učit problém
řešit
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• žák bude sám vyhledávat problémové situace v textech i v životních příbězích a bude je
řešit při nácviku a tvorbě zpráv, rozhovorů, diskuse, kritiky, úvahy a při práci s dalšími
publicistickými styly i literárními ukázkami
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• vyslovuje svůj názor, obhajuje jej, vyvozuje závěr a uvědomuje si odpovědnost za své
rozhodnutí
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v mluveném i psaném projevu, využívá informační a
komunikační prostředky pro účinnou komunikaci
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• bude v rámci aktivního učení neustále zapojován do rozhovorů
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
42
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
• bude diskutovat, argumentovat, obhajovat, navrhovat, prezentovat svou práci zejména v
samostatných i týmových projevech ústních i písemných, při jazykovém, slohovém i
literárním poznávání, při speciálních mluvních cvičeních, tvorbě vlastních odborných i
literárních prací, při besedách o knihách, při divadelních představeních, filmech i
výstavách, v publikační činnosti, při veřejných vystoupeních ve škole i mimo ni
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• bude mít možnost rozvíjet komunikační dovednosti v kroužku tvůrčího psaní nebo tvořivé
dramatiky
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• bude využívat širší informační systém – internet a veřejná media
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• učí se zvládnout komunikaci s odlišnými skupinami lidí a řešit pomocí komunikace
obtížné a ohrožující situace
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
• spolupracuje ve skupině, přijímá svou roli, přispívá k dobrému výsledku práce skupiny, je
ohleduplný k práci druhých a přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• bude mít možnost pracovat v týmu různými formami a ne pouze frontálně, že bude často
zařazována skupinová práce jako významná forma učení v jazykové , komunikační a
literární výchově
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• žák bude veden k aktivitě, k sebehodnocení, plnění svěřeného úkolu, zodpovědnosti za
práci celé skupiny, k podpoře ostatních členů skupiny, k empatii a altruismu vůči
ostatním, zvláště ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami, případně být
pověřen vedením skupiny
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• bude zapojován do projektových programů a tím bude posilovat vlastní sebevědomí a
sebeúctu a zároveň bude spoluvytvářet přátelský třídní kolektiv
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• respektuje názory a přesvědčení druhých, odmítá útlak a násilí, ocení naše kulturní a
historické dědictví, projevuje pozitivní postoje k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu
a tvořivost
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
43
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
• bude mít možnost se účastnit školních i mimoškolních veřejných vystoupení
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• bude číst literární texty s občanskou tématikou, bude ji interpretovat a mít tak příležitost
vcítit se do nejrůznějších vztahů a dějů, poznávat různé charaktery, s kterými se může
ztotožnit, nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• zapojuje se do společenského a kulturního dění tím , že bude v procesu učení zapojován
do interaktivních projektů, ve kterých bude poznávat osudy národů a jednotlivců (v
literatuře, historii, hudbě, výtvarném umění, rodinné a občanské výchově)
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• bude získáván pro účast v různých soutěžích, bude mít možnost publikovat v třídním,
školním nebo regionálním tisku
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentálními problémy (účast na
projektech , sběr papíru, třídění odpadu, aj.)
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• bude veden k pracovitosti a zodpovědnosti, že se naučí dodržovat hygienické normy při
čtení, psaní a učení vůbec
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• bude se učit v podnětném a tvořivém pracovním prostředí a změnami pracovních
okolností bude veden k adaptaci na nové pracovní podmínky
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura k
vlastnímu rozvoji a přípravě na své povolání a budoucí život
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• bude výsledky své práce využívat ve svém životě, v životě třídy, školy i rodiny, že pokrok
v učení a zážitky úspěchů jej přesvědčí o prospěšnosti práce
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• náročnost práce se bude postupně zvyšovat, aby žák upevňoval vlastní sebevědomí,
prožíval sebeuspokojení a přesvědčil se, že „bez práce nejsou koláče“.
RVP orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
44
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
45
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
1. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alena Tabáčková, 7+2 týdně, povinný
1. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
• porovnává významy slov, zvláště slova opačného
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
a jinými spojovacími výrazy
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
• odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a
v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
Průřezová témata
Učivo
hláskosloví, stavba slov, nauka o slově
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Komunikační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních situacích
• na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
Učivo
komunikační situace: omluva, žádost,vzkaz, zpráva
dialog, mluvčí a posluchač
rozvíjení znělého hlasu
nácvik přiměřeného tempa řeci a správného dýchání
dodržování hygienických návyků správného psaní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
46
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
1. ročník
Literární výchova
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění
• pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
Učivo
reprodukce textu
přednes básně nebo úryvku prózy
volná reprodukce textu dramatizace pohádky, povídky nebo
básně
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
1. ročník
Komunikační a slohová výchova
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
47
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
2. ročník
2. ročník
Garant předmětu: Mgr. Dana Chytilová, 7+2 týdně, povinný
1. Komunikační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
• respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních situacích
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Průřezová témata
Učivo
komunikační situace: omluva, žádost,vzkaz, zpráva
dialog, mluvčí a posluchač
výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů
zdvořilostní obraty
rozvíjení znělého hlasu
nácvik přiměřeného tempa řeci a správného dýchání
členění jazykového projevu
dodržování hygienických návyků správného psaní
plynulý a úhledný písemný projev
vyprávění pohádky nebo povídky, spojování obsahu textu
s ilustrací
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
• porovnává významy slov, zvláště slova opačného
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná
• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
a jinými spojovacími výrazy
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
• odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po tvrdých a měkkých
souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; slova se skupinami dě, tě, ně,
bě, pě, vě,mě; slova s ú/ů; velká písmena na začátku věty
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
Učivo
hláskosloví, stavba slov, nauka o slově
slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného
významu
vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
třídění slov
seznamování se s některými slovními druhy
ohebné a neohebné slovní druhy
souvislý mluvený projev
význam slov
věta a souvětí
spojky a jejich funkce, spojovací výrazy
druhy vět podle postoje mluvčího výběr vhodných
jazykových prostředků
znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
48
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřeného věku.
• pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh
Průřezová témata
Učivo
reprodukce textu
přednes básně nebo úryvku prózy
volná reprodukce textu dramatizace pohádky, povídky nebo
básně
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
49
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Eva Janušová, 8+1 týdně, povinný
1. Komukační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních situacích
• na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
Průřezová témata
Učivo
četba uměleckých, populárních a naukových textů
s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků
uplatnění přirozené intonace
komunikační situace: omluva, žádost,vzkaz, zpráva
dialog, mluvčí a posluchač
výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů
zdvořilostní obraty
správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace
rozvíjení znělého hlasu
nácvik přiměřeného tempa řeci a správného dýchání
členění jazykového projevu
souvislé jazykové projevy
využívání jednoduché osnovy
dodržování hygienických návyků správného psaní
automatizace psacího pohybu
odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu
plynulý a úhledný písemný projev
vyprávění pohádky nebo povídky, spojování obsahu textu
s ilustrací
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
50
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
2. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává významy slov, zvláště slova opačného
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
a jinými spojovacími výrazy
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
• odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a
v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
Průřezová témata
Učivo
slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného
významu
vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
třídění slov
seznamování se s některými slovními druhy
ohebné a neohebné slovní druhy
souvislý mluvený projev
význam slov
věta a souvětí
spojky a jejich funkce, spojovací výrazy
druhy vět podle postoje mluvčího výběr vhodných
jazykových prostředků
znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění
• pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností
Průřezová témata
Učivo
reprodukce textu
přednes básně nebo úryvku prózy
líčení atmosféry příběhu
základy literatury - poezie (pojmy: báseň, rým, sloka,
přednes), próza (pojmy: pohádka, povídka, postava, děj,
prostředí)
volná reprodukce textu dramatizace pohádky, povídky nebo
básně
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
51
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
4. ročník
4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Věra Magdalena Janírková, 7+1 týdně, povinný
1. Komunikační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů
tiché čtení s porozuměním
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností
nahlas
a hledání jejich významu v celku
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném
orientace v textu
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
vystižení jádra sdělení
orientace v naučných textech přiměřených věku
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
pravidla dialogu
zapamatuje si z něj podstatná fakta
porovnávání názorů, tolerance
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
řešení konfliktních situací
na záznamníku
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích,
členění vět, frázování, síla a barva hlasu
zejména v reklamě
spisovná, hovorová a nespisovná mluva
• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle
pravidla sestavování osnovy
svého komunikačního záměru
členění příběhu
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji
užívá podle komunikační situace
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova vícevýznamová
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
• určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby
projevu je obměňuje
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Průřezová témata
Učivo
význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová,
slova opačného a stejného významu
stavba slova
slovní druhy a jejich třídění
tvary slov
mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen
práce s větou
výstavba věty, základní větné členy
věta jednoduchá, souvětí
smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí
rozmanité spojovací výrazy
vyjmenovaná slova práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov
hledání a dotváření slov příbuzných
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
52
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
4. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří
vlastní literární text na dané téma
• při jednoduchém rozboru literárních textů používá
elementární literární pojmy
Průřezová témata
Učivo
zážitkové čtení a naslouchání
nalézání příčin věcí a porozumění jim
tvořivé činnosti s literárním textem volná reprodukce,
dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje
vlastní tvorba na libovolné téma
druhy a žánry dětské literatury
literární pojmy:
přirovnávání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé
výrazy
verš, rým
psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné
tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální
komunikace)
herní dovednosti (vstup do role)
sociálně komunikační dovednosti
dodržování pravidel hry
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
53
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
5. ročník
5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Věra Evjáková, 5+1 týdně, povinný
1. Komunikační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů
tiché čtení s porozuměním
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností
nahlas
a hledání jejich významu v celku
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném
orientace v textu
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
vystižení jádra sdělení
orientace v naučných textech přiměřených věku
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
pravidla dialogu
zapamatuje si z něj podstatná fakta
porovnávání názorů, tolerance
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
řešení konfliktních situací
na záznamníku
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích,
členění vět, frázování, síla a barva hlasu
zejména v reklamě
spisovné tvary slov v psaném a mluveném projevu
• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle
orientace ve stavbě textu
svého komunikačního záměru
členění na odstavce
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji
pravidla sestavování osnovy
užívá podle komunikační situace
členění příběhu
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova vícevýznamová
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
• určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby
projevu je obměňuje
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Průřezová témata
Učivo
stavba slova
slovní druhy a jejich třídění
tvary slov
mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen
práce s větou
výstavba věty, základní větné členy
věta jednoduchá, souvětí
smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí
rozmanité spojovací výrazy
vyjmenovaná slova práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov
hledání a dotváření slov příbuzných
shoda přísudku podmětem
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
54
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
5. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
zážitkové čtení a naslouchání
nalézání příčin věcí a porozumění jim
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
tvořivé činnosti s literárním textem volná reprodukce,
• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří
dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje
vlastní literární text na dané téma
vlastní tvorba na libovolné téma
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
literatura umělecká a věcná
• při jednoduchém rozboru literárních textů používá
literatura v proměnách času
elementární literární pojmy
lidová slovesnost
• projevuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem
literární pojmy:
vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy
přirovnávání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé
• pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, dokáže vstoupit
výrazy
do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat
verš, rým
psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné
tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální
komunikace)
herní dovednosti (vstup do role)
sociálně komunikační dovednosti
dodržování pravidel hry
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
55
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Věra Evjáková, 4+1 týdně, povinný
1. Komunikační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• za pomoci učitele formuluje a vyjadřuje své myšlenky,
názora a postoje v logickém sledu; snaží se dorozumívat
kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu
• zdokonalí se v získávání informací ve vyučovacím
procesu i mimo něj
Učivo
Jak napsat vzkaz, korespondenční lístek, přání
Základní komunikační situace
Vypravování - v umělecké literatuře
- vlastních zážitků
- filmový scénář
Popis - předmětu
- obrázku
- osoby
- dějový
- pracovního postupu
Popis a vypravování
Práce s informacemi
- výpisky, klíčová slova
- výtah
Encyklopedická hesla
Reklamní texty
Propagační texty
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
56
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
Český jazyk a literatura
6. ročník
Člověk v dějinách
Výchova k občanství
6. ročník
Jazyková výchova
Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti
7. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
Stát a hospodářství
Přírodopis
6. ročník
Země a život na Zemi
Zeměpis
Celý učební blok
Výtvarná výchova
7. ročník
Uplatňování subjektivity
Rozvíjení smyslové citlivosti
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
57
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
2. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• zkvalitní schopnost rozlišování a užívání spisovného
jazyka a dalších jazykových útvarů, především obecné
češtiny a nářečí
• zdokonalí praci se základními jazykovými příručkami
(slovníky, Pravidla českého pravopisu)
• upevní si učivo o zvukové stránce jazyka (správná větná
melodie), správně vyslovuje česká slova
• procvičí si a upevní dovedost správného pravopisu,
prohloubí své znalosti z nauky o slově
• zvládne na vyšší úrovni pravopis lexikální, slovotvorný a
syntaktický
• zopakuje si a prohloubí znalosti učiva tvaroslovného
(důraz na druhy podstatných jmen a zájmen), zdokonalí
se ve správném třídění slovních druhů, v tvorbě
spisovných tvarů slov a naučí se je vědomě užívat ve
vhodných situacích
• upevní si dovednost poznávat a správně užívat základní a
rozvíjející větné členy
• zdokonalí se v poznávání a správném určování souvětí a
vět jednoduchých
• upevní si pravidla správného užívání přímé řeči
Učivo
Jazyk a jeho útvary
Práce s jazykovými příručkami
Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)
Nauka o slově: Tvoření slov
- odvozování
- slovotvorný rozbor
- slova příbuzná
Stavba slova:
- morfemat. rozbor
- tvarotvorný rozbor
Střídání hlásek
Pravopis slova - zdvojené souhlásky
skupiny bě, pě vě, mě..
předpony
předložky
i/y, í/ý
Tvarosloví - slovní druhy:
- podstatná jména pomnožná,
hromadná a látková, obecná a vlastní
- druhy přídavných jmen, jejich skloňování,
stupňování
- druhy zájmen, skloňování osobních
ukazovacích a přivlastňovacích
- druhy číslovek
- slovesný způsob a čas
Skladba (základní větné členy)
Shoda přísudku s podmětem
Rozvíjející větné členy (předmět, PU místa,
času a způsobu, přívlastek shodný a neshodný
Několikanásobné větné členy
Věta jednoduchá a souvětí
Opakování o přímé řeči
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
58
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Tvorba mediálního sdělení
6. ročník
Fungování a vliv médií ve společnosti
Komunikační a slohová výchova
Dějepis
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Člověk v dějinách
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Zpracování a využití informací
ostatní
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje základní literární druhy a žánry
• přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
• podle svých schopností volně reprodukuje text, případně
tvoří vlastní literární text na dané téma
• zvládá dramatizaci jednoduchého textu
• učí se formulovat ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového představení
Učivo
Lyrika - poezie - báseň - verš
Píseň
Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní
hříčky, ...)
Lyricko-epické básně
Epika - próza
Báje, mýty, legendy, eposy
Pohádka, pověsti
Drama, divadlo
Dramatizace, adaptace, variace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
59
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
60
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Věra Evjáková, 4+1 týdně, povinný
1. Komunikační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• naučí se vyhledávat nejrůznější informace, třídit je a
zpracovávat
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na
tvoření různých verbálních komunikátů (především na
vypravování, popis a charakteristiku, popis pracovního
postupu, líčení, životopis)
• naučí se rozpoznávat manipulativnost a zastávat kritický
postoj vůči ní
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Učivo
- vypravování
- popis (předmětu, osoby)
- zpráva a oznámení
- výpisky, výtah
- dopis
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
7. ročník
Literární výchova
7. ročník
Literární výchova
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
61
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
2. Jazyková výchová
Výsledky vzdělávání
žák:
• upevní si schopnost užívat spisovný jazyk v souladu s
dosažením specifických komunikačních cílů
• zdokonalí se v dovednostech pracovat s různými
jazykovými příručkami (slovníky, Pravidla českého
pravopisu)
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho
užití
• prohloubí si znalosti týkající se nauky o slově, zaměří se
nejen na stránku formální, ale především na stránku
významovou
• zopakuje si a prohloubí znalosti tvaroslovného učiva,
týkajícího se především ohebných slovních druhů, naučí
se vědomě užívat spisovných tvarů ve vhodných
komunikačních situacích a se zřetelem k dosažení
určitého komunikačního cíle
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost
užívat určité typy syntaktických struktur, zaměří se na
problematiku větných členů se zvláštním zřetelem k jejich
stránce významové a funkční, ke způsobu jejich vyjádření
pomocí vět vedlejších
• získá základní dovednosti ve výstavbě textu
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
Učivo
- tvarosloví - ohebné slovní druhy, tvary slov, slovesa mluvnické významy (rod, třída, vzor), neohebné slovní druhy
- pravopis - lexikální (psaní velkých písmen), morfologický
a syntaktický
- slovní zásoba a tvoření slov - význam slova, slova
jednoznačná, mnohoznačná
- homonyma, synonyma, antonyma, odborné názvy,
obohacování slovní zásoby
- způsoby tvoření slov
- skladba - věta jednoduchá (věta jednočlenná, dvojčlenná,
větný ekvivalent), souvětí, skladba věty, větné členy
základní a rozvíjející
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
7. ročník
Literární výchova
7. ročník
Literární výchova
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
62
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry literatury
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní
• formuluje vlastní názory na přečtený text
• orientuje se v základních literárních pojmech (viz učivo)
• výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
Průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
Učivo
- tvořivé činnosti s literárním textem - přednesvhodných
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek,
interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření
vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním
textům
- způsoby interpretace literárních děl
- základy lietrární teorie a historie - struktura literárního díla
(námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního
příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování;
zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš),
literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura
faktu, publistické žánry)
- literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry
lyrické, episké, dramatické v proměnách času - hlavní
vývojová období národní a světové literatury, typické žánry
a jejich představitelé
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
7. ročník
Jazyková výchová
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchová
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
63
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Mikulíková, 4+1 týdně, povinný
1. Komunikační a slohová výchova
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- charakteristika (literárních postav)
- líčení
• vymezí důležitá fakta z textu
- výklad
• využívá svojí slovní zásoby k vytvoření slohových prací na
- výtah
dané téma
- úvaha
• zpracuje výklad a výtah, pracuje s citáty
• reprodukuje náležitě věcný i odborný text, vyhledává
klíčová slova a shrne hlavní myšlenku
• využívá zásady pořádku slov českého jazyka
• naváže konverzaci na určité téma a využívá pravidla
dialogu
• využívá známých přísloví a rčení, rozumí jim, použije
vhodných přirovnání
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
• využívá základy studijního čtení - formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně
připraví a s oporou textu přednese referát
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
64
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- obecné výklady o českém jazyce - čeština (jazyk národní,
mateřský), skupiny slovanských jazyků
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou eštinu a
- rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné
zůvodní jejich užití
útvary a prostředky)
• spisovně vyslovuje a tvoří správné tvary běžně užívaných
- význam jazykové kultury
cizích slov
• správně třídí slovní druhy a druhy slov a vědomě jich
- slovní zásoba a tvoření slov - slovní zásoba, slohové
používá
rozvrstvení slovní zásoby, slova přejatá, jejich výslovnost
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
a pravopis
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché
- tvarosloví - slovní druhy, skloňování obecných jmen
a v méně složitých souvětích
přejatých, skloňování cizích vlastních jmen
• rozlišuje větné členy, určuje druhy vedlejších vět v
- tvary slov, slovesa - mluvnické významy (slovesný vid),
jednoduchých souvětích
využití různých slovesných tvarů
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se
- pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a
- skladba - stavba věty, základní a rozvíjející větné členy,
příručkami
souvětí - druhy vedlejších vět
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
65
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
• rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na
umělecké dílo
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základě literární teorie
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svěj názor
doloží argumenty
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
• uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
• vyhledává informace v různých typech katalogů, v
knihovně i v dalších informačních zdrojích
Učivo
- tvořivé činnosti s literárním textem - přednesvhodných
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek,
interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření
vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním
textům
- způsoby interpretace literárních děl
- základy lietrární teorie a historie - struktura literárního díla
(námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního
příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování;
zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš),
literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura
faktu, publistické žánry)
- literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry
lyrické, episké, dramatické v proměnách času - hlavní
vývojová období národní a světové literatury, typické žánry
a jejich představitelé
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
66
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
67
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Mikulíková, 3+2 týdně, povinný
1. Komunikační a slohová výuka
Výsledky vzdělávání
žák:
• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
• odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
• v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních
prostředků řeči
• zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
• využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné
poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připravía s oporou o text přednese referát
Učivo
- vypravování ve stylu prostě sdělovacím a v umělecké
oblasti
- popis předmětu a děje
- tiskopisy, životopis
- výklad a výtah
- úvaha
- proslov
- diskuse
- publicistiské výrazy
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
68
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
69
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
2. Jazyková výchova
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- obecné výklady o českém jazyce - skupiny evopských
jazyků, vývoj českého jazyka, útvary českého jazyka
• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
- zvuková stránka jazyka - hláskosloví, spisovná výslovnost
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
českých i přejatých slov, zvuková stránka věty
mezivětného navazování
- slovní zásoba a tvoření slov, význam slova
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
- tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
(přechodníky)
nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
- skladba - stavba věty
dispozic a osobních zájmů
• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
- větné členy (přístavek, samostatný vštný člen)
- věta jednoduchá (psaní čárky ve větě jednoduché)
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
- souvětí - druhy vedlejších vět, souřadné poměry, vsuvka
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých
- uspořádání slov ve větě, stavba textu
slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve
- pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický
frazérech
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů podle komunikační situace
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a v souvětí
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché
i souvětí
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a
zdůvodní jejich užití
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
70
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
71
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
3. Literární výchova
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na
umělecké dílo
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základě literární teorie
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svěj názor
doloží argumenty
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
• uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
• vyhledává informace v různých typech katalogů, v
knihovně i v dalších informačních zdrojích
Učivo
- tvořivé činnosti s literárním textem - přednesvhodných
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek,
interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření
vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním
textům
- způsoby interpretace literárních děl
- základy lietrární teorie a historie - struktura literárního díla
(námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního
příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování;
zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš),
literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura
faktu, publistické žánry)
- literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry
lyrické, episké, dramatické v proměnách času - hlavní
vývojová období národní a světové literatury, typické žánry
a jejich představitelé
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
72
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
73
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
Garant předmětu
5.1.2 Cizí jazyk
3. ročník: Mgr. Jaroslava Holoubková
4. ročník: Mgr. Jaroslava Holoubková
5. ročník: Mgr. Jana Zajícová
6. ročník: Mgr. Jana Zajícová
7. ročník: Mgr. Jana Zajícová
8. ročník: Mgr. Jana Zajícová
9. ročník: Mgr. Jana Zajícová
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
0
0
3
3
3+1
3
3
3
3
Charakteristika předmětu
Obsahem předmětu anglický jazyk je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru cizí jazyk
a souvisejících tématických okruhů průřezových témat RVP pro základní vzdělávání. Žáci si postupně osvojují
receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti..
Anglický jazyk se na 1. stupni vyučuje od 3. do 5. ročníku a dále až do 9.ročníku na 2. stupni. Časová dotace v 3.
ročníku je 3 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně.
Výuka je realizována buď najednou pro celý ročník, při vyšším počtu žáků jsou vytvořeny dvě homogenní
skupiny. Výuka probíhá v učebně pro upravné pro výuku jazyka (není vyloženě jazyková), v multimemediální
učebně, v počítačové učebně, s využitím videa a audiovizuální techniky.
Cílem předmětu anglický jazyk na 1.stupni je umožnit žákům osvojit si základní slovní zásobu a konverzační
fráze, vést jednoduchý dialog, číst a psát krátké texty. Žáci se dozvídají také některé odlišnosti ve způsobu života
lidí jiných zemí.
Jednou z priorit je vzbudit zájem dětí a poskytnout jim zábavnou formou vstup do cizího jazyka, který jim bude
sloužit jako nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, při práci s počítačem, internetem,
v jejich osobním životě, v dalším studiu i v budoucím pracovním uplatnění. Znalost angličtiny jim také umožní
spolupracovat s dětmi v rámci projektu mezinárodních partnerských škol. Poznáváním odlišností ve způsobu
života lidí jiných zemí a jejich odlišných kulturních tradic se učí vzájemnému mezinárodnímu porozumění
a toleranci.
Při výuce angličtiny se využívá velké množství názorných pomůcek (obrázky, karty, mapy, zvukové nahrávky,
pohádky, slovníky - i obrázkové, pexesa, domina, kvarteta) ...
Větné i gramatické struktury se žáci učí za pomoci říkadel, jednoduchých básniček a písniček, cvičení,
jazykových her, řízených i neřízených dialogů, hraní scének, kreslení, jednoduchých rukodělných aktivit,
projektů apod. Při osvojování cizího jazyka je využíváno co nejvíce smyslů, učení je propojováno s pohybem.
Výuka vychází z obecných vývojových etap řeči. Dítě nejprve poslouchá, rozumí, reaguje, potom opakuje a až
poté následuje vlastní mluvený projev. K psaní přistupujeme až po důkladném zvládnutí zvukové podoby slov.
Z textů říkanek, písniček apod. si žáci sami odvozují, jak vyjádřit jiné věty. Gramatická pravidla uplatňujeme až
tehdy, znají-li je žáci již z předmětu český jazyk a literatura.
Anglický jazyk na 2. stupni tématicky navazuje na 1. stupeň. Základem výuky je rozvoj čtyř řečových dovedností
- konverzace, poslech, čtení a psaní.
Důraz je kladen na komunikativní schopnosti žáka s cílem dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích
a pohovořit o jednoduchých tématech. Důležitou součástí výuky je proto také poslech s porozuměním ,
porozuměním čtenému textu přiměřené obtížnosti a jeho reprodukce.
Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, pracují na projektech a přměřeně obtížných úkolech
s cílem rozšiřovat a prohlubovat znalost cizího jazyka ve všech jeho aspektech.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem,
cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, dále všechny
konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tématickou výuku,
vyučování „ ve stanicích“ zpracování referátů, motivační hry, písně
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
74
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.2 Cizí jazyk
• využívá modelu evokace, učení a reflexe
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• dává prostor pro sledování vlastního pokroku- používáním jazykového portfolia,
předkládá různé možnosti učení slovní zásobě – např. „rodiny slov“, skládání slov,
využití protikladů
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• učí se poznávat smysl a cíl učení tím, že mu bude poskytována možnost aktivní účasti na
učení
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• umožňuje setkání s rodilými mluvčími ( zahraniční asistent, exkurze, poznávací zájezdy)
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• Kompetence k řešení problémů
• je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem,
cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, dále všechny
konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tématickou výuku,
vyučování „ ve stanicích“ zpracování referátů, motivační hry, písně
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. hledáním
souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci
stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při
práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými materiály –
prospekty atd., při výměnných pobytech řešení soužití v „cizí“ rodině a prostředí
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• vyslovuje svůj názor, obhajuje jej, vyvozuje závěr a uvědomuje si odpovědnost za své
rozhodnutí
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu prací
ve dvojicích, skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením,
průvodcováním při exkurzích, návštěvách partnerských škol, zahraničních rodin,
prezentací výstupů projektu…, ale i k četbě a poslechu
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
75
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.2 Cizí jazyk
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učí se zvládnout komunikaci s odlišnými skupinami lidí a řešit pomocí komunikace
obtížné a ohrožující situace
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
• spolupracuje ve skupině, přijímá svou roli, přispívá k dobrému výsledku práce skupiny, je
ohleduplný k práci druhých a přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• bude mít možnost pracovat v týmu různými formami a ne pouze frontálně, že bude často
zařazována skupinová práce jako významná forma učení v jazykové , komunikační a
literární výchově
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému
a světovému společenství
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• žák bude veden k aktivitě, k sebehodnocení, plnění svěřeného úkolu, zodpovědnosti za
práci celé skupiny, k podpoře ostatních členů skupiny, k empatii a altruismu vůči
ostatním, zvláště ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami, případně být
pověřen vedením skupiny
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• vede žáky k reálnému sebehodnocení, sebereflexi prostřednictvím diskusí o jednotlivých
krocích svého pokroku a vytváření jazykového portfolia
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU besedami a setkáními
s rodilými mluvčími, účastí na poznávacích zájezdech, účastí na různých mezinárodních
projektech apod.
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• bude zapojován do projektových programů a tím bude posilovat vlastní sebevědomí a
sebeúctu a zároveň bude spoluvytvářet přátelský třídní kolektiv
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• respektuje názory a přesvědčení druhých, odmítá útlak a násilí, ocení naše kulturní a
historické dědictví, projevuje pozitivní postoje k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu
a tvořivost
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
76
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.2 Cizí jazyk
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• bude mít možnost se účastnit školních i mimoškolních veřejných vystoupení
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• bude číst literární texty s občanskou tématikou, bude ji interpretovat a mít tak příležitost
vcítit se do nejrůznějších vztahů a dějů, poznávat různé charaktery, s kterými se může
ztotožnit, nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• je rozvíjena tím, že poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických
jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér
při tématické výuce, tlumočení, kontaktech s partnerskými školami, zpracování
autentických materiálů o městě, naší republice pro setkání s partnerskými školami, při
besedách s významnými osobnostmi o jejich pobytu v zahraničí, využívá vlastních
zkušeností žáků z cestování při diskusích
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentálními problémy (účast na
projektech , sběr papíru, třídění odpadu, aj.)
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému
ovládání jazyka tím, že vytváří prostor pro tlumočení, kontakty s partnerskými školami –
výměnné zahraniční pobyty
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• vytváření pracovních listů, příprava diskusních setkání s rodiči a spolužáky, zpracování
referátů, výstupů ze společných mezinárodních projektů, zpracování výstupních a
absolventských prací
RVP orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
77
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.1.2 Cizí jazyk
Kulturní diference
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Poznávání lidí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
78
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
1. ročník
1. ročník
0 týdně, povinný
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
79
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
2. ročník
2. ročník
0 týdně, povinný
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
80
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
3. ročník
3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Holoubková, 3 týdně, povinný
1. Anglický jazyk
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu
slovní zásoby
• rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně
reaguje
• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro
porozumění
• používá abecední slovník učebnice
Průřezová témata
Učivo
slovní zásoba z tématických celků
reakce na pokyny
četba, poslech, psaní slovní zásoby podle vzoru
jednoduchá sdělení – stručné blahopřání, omluva, žádost
jednoduchá konverzace v běžných každodenních situacích
– pozdrav, poděkování, představení
používání slovníčku
pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří
souhlas a nesouhlas - pozdravy
požádá a poděkuje
počítá do dvanácti, určí celé hodiny, udá svůj věk - čísla
pojmenuje předměty, zvířata a věci, udá jejich barvu a počet
- ve škole, barvy
zeptá se na předměty kolem sebe, odpovídá na otázku tvary a velikosti
určí některé nepravidelné tvary množného čísla podstatných
jmen - množné číslo podstatných jmen
hovoří o některých reáliích, zvycích a tradicích minulého
i současného života Velké Británie
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Sebepoznání a sebepojetí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
81
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
3. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
82
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
4. ročník
4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Holoubková, 3 týdně, povinný
1. Anglický jazyk
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá základní slovní zásobu a jednoduché věty se
vztahem k osvojeným tématům
• pracuje s textovými, obrazovými a poslechovými materiály
přiměřené obtížnosti
• rozlišuje mezi fonetickou a psanou formou jazyka
• čte jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení
• prezentuje jednoduché písničky a básničky
• reaguje na jednoduché pokyny při práci ve třídě
• reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené dialogy
• formuluje otázky a odpovídá na ně
• písemně obměńuje krátké probrané texty
• řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a
poskytováním základních místních, časových a jiných
informací
• rozumí známým slovům a jednoduchým větám se
vztahem k osvojovaným tématům
• rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických
materiálů (časopisy obrazové a poslechové materiály) a
využívá je při své práci
• obměňuje krátké texty se zachováním smysku textu
Průřezová témata
Učivo
slovní zásoba a tvoření slov – antonymy, synonyma
základní gramatické struktury a typy vět – jednoduchá věta
a souvětí, otázka, krátká odpověď, rozkaz, pobídka,
slovosled ve větě, zájmena osobní, přivlastňovací,
ukazovací a neurčitá, osobní zájmena v pádě, přivlastňovací
pád, členy, předložky
jednoduchá sdělení – stručná adresa, stručné blahopřání,
omluva, žádost
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích –
pozdrav, poděkování, představení, seznamování
reakce na pokyny, četba, překlad, poslech, psaní slovní
zásoby a jednoduchých sdělení, používání slovníčku
pozdraví, představí sebe i jiné, zeptá se na jméno pozdravy, představování
podrobněji představí členy rodiny - moje rodina
hovoří o svých přátelích, zájmech - moji přátelé, koníčky
zeptá se na předměty kolem sebe, určí jejich polohu pomocí
předložek - věci kolem nás
pojmenuje divoká zvířata, udá jejich vlastnosti - zvířata
v ZOO
určí základní i vedlejší barvy, zeptá se a sdělí svoji
oblíbenou barvu - barvy
popíše, ze které země pochází a jaké je národnosti
počítá anglicky do 100
hovoří o svých sbírkách
vyjmenuje a popíše domácí mazlíčky
pojmenuje oblíbené předměty a hračky, jejich místo v pokoji
používá anglickou abecedu - hláskování
užívá přítomné tvary slovesa být a mít, tvoří otázky a zápor,
rozkazovací větu
používá některá osobní, ukazovací, přivlastňovací
a neurčitá zájmena, osobní zájmena v pádě, přivlastňovací
pád
rozlišuje určitý a neurčitý člen
spojuje jednoduché věty
porovná tradice a zvyky významných svátků v česky
a anglicky mluvících zemích
seznamuje se s některými reáliemi anglicky mluvících zemí
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
83
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
4. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
84
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
5. ročník
5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Zajícová, 3+1 týdně, povinný
1. Anglický jazyk
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
vyjádří, co sám nebo jiné osoby právě teď dělají
pojmenuje hry dětí venku na hřišti
• používá základní slovní zásobu se vztahem k probíraným
sestaví krátké sdělení o Londýně
tématům
popíše aktuální počasí, jednotlivá roční období a měsíce
• využívá při práci jednoduché audio-orálně připravené
určí některé druhy oblečení, jejich barvu, sdělí, co má kdo
texty, autentické materiály přiměřené úrovně ( textový,
na sobě
obrazový, poslechový materiál, časopisy), porozumí jeho
představí jednotlivé místnosti v bytě, polohu vybavení
obsahu i smyslu
• čte potichu i nahlas, plynule, souvisle a foneticky správně
pomocí předložek a vazby there is- there are
jednoduché audio-orálně připravené texty
udá svoji přesnou adresu
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá
určí čas, denní doby, vyjmenuje dny v týdnu, popíše svůj
potřebnou informaci a odpoví na otázku související s
denní režim, sestaví jednoduchý týdenní rozvrh, používá
textem
časové výrazy
• používá dvojjazyčný slovník
pojmenuje některé druhy potravin, nápojů, ovoce a zeleniny
• reprodukuje a obměňuje ústně i písemně obsah
vyjádří pocit hladu a žízně, co má/nemá rád, co umí/neumí,
jednoduchého textu a konverzace
může/nemůže, musí/nemusí
• sestaví jednoduché písemné sdělení a odpověď na ně,
pojmenuje některé druhy her a sportů
krátký text, gramaticky i formálně správný
hovoří o svých koníčcích a profesních plánech do
• vyplní své základní údaje do formuláře
budoucna, vyjmenuje některá povolání
• osloví a naváže kontakt s druhou osobou, představí sebe i
popíše a pojmenuje některé zdravotní obtíže, zdravý
jiné
jídelníček
• pozdraví při setkání i loučení s kamarádem a dospělou
vyjmenuje některé druhy obchodů, použije fráze související
osobou
s nakupováním
• poděkuje a reaguje na poděkování
napíše pohled z prázdnin
• vyjádří souhlas a nesouhlas, své pocity
užívá přítomný a prostý průběhový čas, vytvoří otázku,
zápor
• vyžádá si a poskytne jednoduchou informaci
při popisu místa užívá vazbu there is – there are, některé
• prezentuje osvojené říkanky a písničky
předložky
• čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty
používá způsobová slovesa can/can´t
obsahující známou slovní zásobu
využívá výrazy vyjadřující množství a časové upřesnění
• vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a
hovoří o některých reáliích, zvycích a tradicích minulého
vytvoří odpověď na otázku
i současného života Velké Británie
• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělými i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
85
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
5. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
86
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Zajícová, 3 týdně, povinný
1. Anglický jazyk
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích
(přímým i reprodukovaným)
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení
• rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně
reagovat
• čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché
audio-orálně připravené texty
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává
odpovědi na otázky
• recituje zpaměti několik říkanek
• formuluje otázky a odpovídá na ně
• umí sdělit základní informace o sobě, své rodině a bydlišti
• písemně formuluje otázky a odpovědi na ně
• má zákl. poznatky o zemích dané jazykové oblasti
Průřezová témata
Učivo
množné číslo podstatných jmen, pravidelná, nepravidelná
stupňování přídavných jmen
zájmena osobní, předmětový pád, přivlastňovací, ukazovací
číslovky základní, řadové
slovaso být, mít
přítomný čas průběhový, prostý (3. osoba čísla jednotného,
otázka, zápor)
způsobová slovesa (can, must, have to)
budoucí čas (will)
Témata
rodina, bydlení
škola (rozvrh, předměty)
určování času, volný čas
části těla, u lékaře
oblečení, počasí
jídlo, pití
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
87
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Zajícová, 3 týdně, povinný
1. Anglický jazyk
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
minulý čas slovesa být, pravidelná slovesa
některá nepravidelná slovesa, otázka, zápor
• dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým
minulý čas průběhový
počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže
přítomný čas průběhový a prostý (opakování)
odhadnout.
budoucí čas (will, going to)
• dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, rozumí přiměřeně
gerundium, podmiňovací způsob (I would like)
obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou a více
rozkazovací způsob
osob
• umí vyhledat zákl. informace a hlavní myšlenky
způsobová slovesa
• využívá slovníky
Témata
• tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více osob
dotazník, píšeme o sobě
• vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích
žádání a poskytování osobních informací
• umí jednoduše vyjádřit svůj názor
popis činností, zájmy
• umí přednést krátkou zprávu či sdělení
vyjádření pocitů
• umí napsat stručný osobní dopis
nakupování, objednávání jídla
• má základní poznatky o anglicky mluvících zemích
bydlení
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
88
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Zajícová, 3 týdně, povinný
1. Anglický jazyk
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
přítomný a minulý čas (opakování)
modální slovesa, pomocná slovesa
• rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení
některá frázová slovesa
• dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých
předpřítomný čas
detailů
trpný rod
• dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým
zájmena zvratná
počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže
odhadnout
Témata:
• čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích
popis cesty, směr
autentických textů, převážně informativního charakteru.
popis místa
• je schopen domluvit si setkání, společný program,
psaní dopisů
nakupovat různé zboží, jízdenky, vstupenky apod.
• umí užívat jednoduché obraty, vyjadřující svolení,
povolání
odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu, …
nehody, v nemocnici
• napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky, dojmy,
přání, atd.
• má přehled o zemích dané jazykové oblasti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace občanů v politickém
životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
89
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Zajícová, 3 týdně, povinný
1. Anglický jazyk
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí souvislým projevům učitele
• rozumí monologickým i dialogickým projevům rodilých
mluvčích, pronášeným v přirozeném tempu a obsahujícím
několik neznámých výrazů snadno odhadnutelných z
kontextu
• pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje v
dialogických situacích každodenního života
• samostatně vede jednoduchý dialog
• vyjadřuje vlastní názor
• reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text
• souvisle pohovoří na známá témata (včetně základních
reálií)
• používá slovníky a jazykové příručky
• umí napsat stručný životopis
• vyplní běžný formulář a dotazník
• pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty)
• má všeobecný rozhled, odhaduje významy neznámých
výrazů
Průřezová témata
Učivo
minulý a přítomný čas (prostý a průběhový)
budoucí čas
předpřítomný čas, trpný rod
modální slovesa, should (shouldut)
věty časové a podmínkové
opakování zájmen, číslovek, předložek
Témata:
popis místa, děje
příkazy a žádosti, vyjádření názoru
nakupování oblečení
životopis
pochvaly, protesty, přání
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
90
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.2 Matematika a její aplikace
5.2 Matematika a její aplikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli se prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a
vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy. V tématickém okruhu
"Čísla a početní operace" na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický
okruh "Číslo a proměnná", si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět
operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění
(umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a
zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tématickém okruhu "Geometrie v rovině a v prostoru" žáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,
velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tématickém okruhu "Závislosti, vztahy a práce s daty" žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které
jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a
závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také
nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech
je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu
funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou "Nestandardní aplikační úlohy a problémy", jejichž řešení
může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné
uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat
problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh
posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v
matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité
typy výukových programů) a používat některé další pomůcky. To umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří
mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické
práci se zdroji informací.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
91
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
Garant předmětu
5.2.1 Matematika
1. ročník: Mgr. Marie Hnátková
2. ročník: Mgr. Dana Chytilová
3. ročník: Mgr. Eva Janušová
4. ročník: Mgr. Helena Trlicová
5. ročník: Mgr. Jaroslava Holoubková
6. ročník: Mgr. Arnošta Zapletalová
7. ročník: Mgr. Arnošta Zapletalová
8. ročník: Mgr. Jiří Hrabina
9. ročník: Mgr. Arnošta Zapletalová
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
4
4+1
5
5
5
4+1
4+1
4+1
3+1
Charakteristika předmětu
1.stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě. Rozvíjí
intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického
úsudku.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 4 hodiny v 1. ročníku a 5 hodin v 2. až 5. ročníku. Výuka probíhá
v klasických 45 minutových celcích nebo dělená v blocích a žáci si osvojené učivo procvičují a získané
vědomosti a znalolosti si upevňují na interaktivní tabuli v multimediální učebně nebo na PC v učebnách
informatiky.
2.stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 5 vyučovacích hodin týdně v 6. až 8. ročníku. V 9. ročníku má časovou
dotaci 4 hodiny týdně. Přičemž v 9. ročníku je doplněn volitelným předmětem Seminář z matematiky. V 9.
ročníku je tedy matematice vyhrazeno 5 vyučovacích hodin týdně.
Výuka probíhá převážně ve třídách, v některých hodinách se využívá učebny výpočetní techniky nebo
multimediální učebny.
Výuka v 6. ročníku vede k tomu, aby žáci byli schopni vysvětlit pojem desetinného čísla a provést s nimi
příslušné početní operace. Dále se věnují geometrii v rovině a v prostoru. Důraz je kladen na přesnost a kvalitu
rýsování. Prohloubí si znalost o úhlech, trojúhelnících a jednoduchých tělesech. V učivu o dělitelnosti se žáci
naučí rozpoznávat rozdíly mezi násobkem a dělitelem a používat je v praktických úlohách.
V 7. ročníku si žáci prohlubují znalosti o číselných oborech – celá a racionální čísla. V těchto číselných oborech
si osvojují veškeré početní operace a následně je aplikují ve slovních úlohách. Své znalosti z geometrie rozšiřují
o shodná zobrazení a čtyřúhelníky. Důraz je kladen na rozvíjení představivosti u žáků. V praktických úlohách se
žáci učí rozlišovat přímou a nepřímou úměrnost, využívat trojčlenku a aplikovat ji v dalších úlohách. Výuka se
dále zaměřuje na učivo o procentech, kde je kladen důraz na rozlišení jednotlivých částí – základ, počet procent
a procentová část, na pochopení pojmu procenta a jeho spojitost se zlomky.
Výuka v 8. ročníku se zaměřuje na vysvětlení pojmů – druhá a třetí mocnina a odmocnina, kdy žáci i přes
možnost využití kalkulátorů budou pracovat s matematicko-fyzikálními tabulkami. Praktické využití nacházejí
v učivu o Pythagorově větě. Žáci se seznámí s novými pojmy jako je konstanta, proměnná, neznámá, rovnost,
rovnice, která dále používají při řešení praktických úloh. Žáci získávají představu o dalších rovinných
a prostorových útvarech (kružnice, kruh a jejich části, válec).
V 9. ročníku žáci navazují na znalosti z 8. ročníku, které používají v učivu o podobnosti, soustavách lineárních
rovnic a nerovnic. Nově se zavádí pojem funkce (lineární, konstantní, kvadratická) a goniometrické funkce
ostrého úhlu. Rozšíří si znalosti o prostorových tělesech – jehlan, kužel, koule. Také se seznámí se základními
pojmy ze statistiky.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
92
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učí se metodám poznávání matematiky a využívá je v praktických činnostech
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• žáci se učí vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učí se metodám poznávání matematiky a využívá je v praktických činnostech
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• žáka vedeme k pochopení základních informací, k jejich vyhledávání a třídění
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učitel seznamuje žáky s několika různými postupy řešení a při výuce používá matematické
termíny, znaky, symboly
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• učitel seznamuje žáky s několika různými postupy řešení a při výuce používá termíny,
znaky a symboly, rozvíjí kreativitu a učební dovednosti žáků potřebné k samostatnému
učení (práce s matematickými tabulkami, kalkulátory)
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• věnuje se dovednosti autokorekce chyb
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• rozvíjí kreativitu a učební dovednosti žáků, potřebné k samostatnému učení (makety
peněz, matematické pomůcky), používá vhodné učební pomůcky (rýsovací potřeby,
obrazový materiál, pracovní listy) a věnuje se dovednosti autokorekce chyb
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• používá vhodné učební pomůcky (rýsovací potřeby, obrazový materiál, modely těles,
dataprojektor, kalkulátory, pracovní listy, internetové stránky s matematickou tématikou,
matematické programy na interaktivní tabuli)
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• učí se poznávat smysl a cíl učení tím, že mu bude poskytována možnost aktivní účasti na
učení
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
93
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
• Kompetence k řešení problémů
• učí se řešit problémové situace a úlohy běžného života
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• zadává úkoly k posílení schopností žáků využívat vlastních zkušeností, individuálního
přístupu k problémům, znalostí a kreativity při jejich řešení
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• volí vhodné postupy, přiměřené věku tím, že učitel žákům předkládá dostatečné množství
vyřešených úloh a zadává dostatek úloh k samostatnému řešení
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• předkládá modely matematických postupů
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• žáci se učí samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• předkládá modely matematických postupů, vede žáky k jejich porozumění a správnému
používání
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• žáci se učí samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• při řešení problémů užívají logické, matematické a empirické postupy
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• učitel žákům předkládá dostatečné množství vyřešených úloh a zadává dostatek úloh k
samostatnému řešení
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• při řešení problémů užívají logické, matematické a empirické postupy
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• žáci ověřují správnost řešení problémů, pokud možno prakticky
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
94
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
• vede žáky k jejich porozumění a správnému používání
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• zadává úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastních zkušeností, individuálního
přístupu k problémům, znalosti kreativity při jejich řešení
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování v matematice
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• učí se stručně, přehledně sdělovat postup tím, že učitel dává prostor pro samostatné řešení
zadaných problémů a jejich ústní a písemnou obhajobu
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, a to ústně i
písemně
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• seznamuje žáky s historií matematiky, učí žáky aplikovat matematické postupy v praxi
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• učí se užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při řešení
praktických příkladů a slovních úloh
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učitel dává prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní i písemnou
obhajobu
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učí žáky aplikovat matematické postupy v praxi
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učí se zvládnout komunikaci s odlišnými skupinami lidí a řešit pomocí komunikace
obtížné a ohrožující situace
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• seznamuje žáky s historií matematiky,učí žáky aplikovat matematické postupy v praxi
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• je veden k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
95
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině a vytvářet si pozitivní představu o sobě
samém
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• učitel zadává dostatek úloh pro skupinu žáků a dává žákům prostor objektivně hodnotit
vlastní práci v kolektivu
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• pracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje řešení matematických úloh a učí se vzájemně
spolupracovat se všemi žáky ve třídě, škole
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• uplatňuje individuální přístup jak talentovaným žákům, tak i žákům s poruchami učení
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• vytváří partnerské vztahy učitel-žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• vytváří partnerské vztahy učitel-žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• uplatňuje individuální přístup jak talentovaným žákům, tak i k žákům s poruchami učení
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• bude zapojován do projektových programů a tím bude posilovat vlastní sebevědomí a
sebeúctu a zároveň bude spoluvytvářet přátelský třídní kolektiv
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• vytváří pozitivní představu o sobě samém tím, že učitel zadává dostatek úloh pro skupinu
žáků a dává žákům prostor objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• učí se poznávat realitu života tím, že učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti sám k
sobě samému a rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh k
soustavné sebekontrole při každém kroku postupu, k respektování věkových
intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
96
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
• žáci se učí respektovat přesvědčení druhých a rozhodovat se zodpovědně podle dané
situace a podle svých možností
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti k sobě samému a rozvíjení důvěry ve
vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku
postupu, k respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• bude číst literární texty s občanskou tématikou, bude ji interpretovat a mít tak příležitost
vcítit se do nejrůznějších vztahů a dějů, poznávat různé charaktery, s kterými se může
ztotožnit, nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentálními problémy (účast na
projektech , sběr papíru, třídění odpadu, aj.)
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením tím, že učitel žáky seznámí s
různými metodami zápisu naměřených hodnot
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• učitel žáky seznámí s různými metodami zápisu naměřených hodnot
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• vede žáky k samostatnosti, k vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat
hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu k jejich ověřování
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• náročnost práce se bude postupně zvyšovat, aby žák upevňoval vlastní sebevědomí,
prožíval sebeuspokojení a přesvědčil se, že „bez práce nejsou koláče“.
RVP orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
• rozvíjí smysl pro povinnost (příprava na výuku)
RVP orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
97
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
• vede žáky k samostatnosti, k vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat
hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování
RVP orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Psychohygiena
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Poznávání lidí
Kooperace a kompetice
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
98
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
1. ročník
1. ročník
Garant předmětu: Mgr. Marie Hnátková, 4 týdně, povinný
1. Aritmetika
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
manipulace s předměty
počítání prvků
• používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
čtení a zápis čísel
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
vztahy větší, menší, rovno a
daným počtem prvků.
znaménka > ,, =
• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a
orientace na číselné ose
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
• užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi
určování stovek, desítek a jednotek
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s
sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 10 a s
přirozenými čísly
přechodem přes 10
• popisuje jednoduché závislosti z praktického života
seznámení se symboly, matematickými značkami a zápisy
orientace a čtení matematických zápisů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa;nachází v realitě jejich
reprezentaci
• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Průřezová témata
Učivo
vyhledávání určitých tvarů v okolí
třídění předmětů podle tvaru
rovinné útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
99
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
2. ročník
2. ročník
Garant předmětu: Mgr. Dana Chytilová, 4+1 týdně, povinný
1. Aritmetika
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
čtení a zápis čísel
vztahy větší, menší, rovno a
• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a
znaménka > ,, =
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
orientace na číselné ose
• užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s
určování stovek, desítek a jednotek
přirozenými čísly
sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 10 a s
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
přechodem přes 10
početní operace
sčítání a odčítání v oboru 0-100
• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
násobení a dělení v oboru malé násobilky (násobilka 1, 2, 3,
času
• popisuje jednoduché závislosti z praktického života
4, 5, 6, 7 a 10)
slovní úlohy ze života dětí s užitím osvojených početních
operací
určování času, převádění jednotek času
seznámení se symboly, matematickými značkami a zápisy
orientace apohyb ve čtvercové síti, na číselné ose
práce s údaji (jízdní řád, ceník)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa;nachází v realitě jejich
reprezentaci
• porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Průřezová témata
Učivo
tělesa - krychle, kvádr, koule
bod, přímka, polopřímka a úsečka – měření v cm a mm
modelování geometrických útvarů podle zadání
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
100
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
2. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
101
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
3. ročník
3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Eva Janušová, 5 týdně, povinný
1. Aritmetika
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
čtení a zápis čísel
vztahy větší, menší, rovno a
• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a
znaménka > ,, =
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
orientace na číselné ose
• užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s
určování stovek, desítek a jednotek
přirozenými čísly
sčítání a odčítání v oboru 0-1000
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
násobení a dělení v oboru malé násobilky (násobilka 8 a 9)
početní operace
slovní úlohy ze života dětí s užitím osvojených početních
• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
operací
času
• popisuje jednoduché závislosti z praktického života
určování času, převádění jednotek času
seznámení se symboly, matematickými značkami a zápisy
orientace a čtení matematických zápisů
pohyb ve čtvercové síti, na číselné ose
práce s údaji (jízdní řád, ceník)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa;nachází v realitě jejich
reprezentaci
• porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Průřezová témata
Učivo
tělesa - krychle, kvádr, koule
bod, přímka, polopřímka a úsečka – měření v cm a mm
modelování geometrických útvarů podle zadání
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
102
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
3. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
103
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
4. ročník
4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Helena Trlicová, 5 týdně, povinný
1. Aritmetika
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel
• zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel
• vyhledává, sbírá a třídí data
• čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
• řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech školské matematiky
Průřezová témata
Učivo
principy asociativnosti a komutativnosti
sčítání a odčítání čísel do 100000
velká násobilka
písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem
dělení jednociferným číslem
dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel
zaokrouhlování na 1000, 100, 10
kontroly výpočtů
slovní úlohy s jednou a se dvěma početními operacemi
práce s daty
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
slovní úlohy s netradičními postupy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché
konstrukce
• sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
• sestrojí rovnoběžky a kolmice
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
• rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru
Učivo
práce s geometrickými útvary
délka úsečky, jednotky délky a jejich převody, obvod
mnohoúhelníku, obrazce
rovnoběžky, různoběžky, kolmice
osová souměrnost
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
104
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
105
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
5. ročník
5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Holoubková, 5 týdně, povinný
1. Aritmetika
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel
• zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel
• vyhledává, sbírá a třídí data
• řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech školské matematiky
Průřezová témata
Učivo
principy asociativnosti a komutativnosti
sčítání a odčítání čísel do milionu
písemné násobení jednociferným až čtyřciferným číslem
dělení dvojciferným číslem
zaokrouhlování na 1 000 000,
100 000, 10000, kontroly výpočtů
slovní úlohy s jednou a se dvěma početními operacemi
práce s daty
slovní úlohy s netradičními postupy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Kreativita
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
106
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
5. ročník
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché
konstrukce
• narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá
jednoduché konstrukce
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
• sestrojí rovnoběžky a kolmice
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
• řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech školské matematiky
Průřezová témata
Učivo
rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku
jednotky obsahu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
107
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Arnošta Zapletalová, 4+1 týdně, povinný
1. Číslo a proměnná
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí početní operace v oboru přirozených a
desetinných čísel
• počítá aritmetický průměr
• násobí a dělí 10, 100, 1000, ...
• zaokrouhluje a znázorňuje čísla na číselné ose
• modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel
• používá jednotky povrchu a objemu a jejic převody
• odhaduje a vypočítá povrch a objem těles s využitím v
praxi
Průřezová témata
Učivo
- přirozená čísla - početní operace, slovní úlohy,
- desetinná čísla - porovnávání, zaokrouhlování, početní
operace, převody jednotek délek, obsahu, objemu, slovní
úlohy,
- dělitelnost přirozených čísel - násobek, dělitel, znaky
dělitelosti, prvočíslo, číslo složené, nejmenší společný
násobek, největší společný dělitel, slovní úlohy,
- výpočet aritmetického průměru,
- násobení 10, 100, 1000, ...,
- základní operace se zlomky,
- znázornění desetinného čísla na číselné ose.
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova
6. ročník
Tělesná výchova
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
• využívá matematickou symboliku pro označování úhlů
• rýsuje osu úhlu, sčítá, odčítá a násobí graficky úhly
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti
• určí osově souměrné útvary
• charakterizuje a třídí trojúhelníky podle stran a úhlů
• sestrojuje výšky, těžnice, střední příčky trojúhelníků a
kružnici opsanou a vepsanou
• načrtne a sestrojí trojúhelník pomocí výšky a těžnice,
provádí diskusi a počet řešení
• určuje a charakterizuje krychli a kvádr
• provede náčrt sítě krychle a kvádru
Učivo
- osová souměrnost a útvary osově souměrné,
- trojúhelník - rozdělení, těžnice, výšky, střední příčky,
kružnice opsaná, vepsaná, rovnoramenný a rovnostranný
trojúhelník, konstrukce trojúhelníku,
- krychle a kvádr - síť, povrch, objem, náčrt, konstrukce sítě,
- úhel a jeho velikost, konstrukce a měření úhlů úhloměrem,
- grafické sčítání, odčítání a násobení úhlů,
- osa úhlu,
- výpočty s úhly,
- rozdělení úhlů podle velikosti,
- úhly vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
108
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
109
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Arnošta Zapletalová, 4+1 týdně, povinný
1. Číslo a proměnná
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí početní operace v oboru celých čísel
• zobrazí na číselné ose celá čísla, absolutní hodnotu, čísla
navzájem opačná
• využívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek - část (zlomkem, desetinným číslem s ukončeným
nebo periodickým rozvojem)
• zobrazí na číselné ose racionální číslo
• převede zlomek na smíšené číslo nebo základní tvar
• vytvoří převrácené číslo
• upravuje složený zlomek
• příklady na výpočet základu, procentové části a počtu
procent
• řeší aplikační úlohy na procenta
• řeší příklady s promile
• použije jednoduché úrokování na příkladech z praxe
• řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem
• pracuje s měřítky map a plánů
• k řešení úloh používá trojčlenku
Průřezová témata
Učivo
- zlomky - zápis desetinným číslem, rozšiřování, krácení,
uspořádání, porovnávání,
- početní operace se zlomky, smíšená čísla, složený
zlomek,
- celá čísla - kladná, záporná, opačná čísla, absolutní
hodnota, početní operace,
- racionální čísla - uspořádání, operace s nimi,
- poměr - úpravy, zvětšování, zmenšování v poměru,
měřítko plánu a mapy,
- přímá, nepřímá úměrnost, trojčlenka,
- procento, promile - základ, počet procent, procentová část,
- úrok, jednoduché úrokování.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
110
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
7. ročník
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• načrtne do grafu přímou a nepřímou úměrnost na základě
vytvoření tabulky
• načrtne a sestrojí obraz ve středové souměrnosti
• užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti
trojúhelníků
• načrtne a sestrojí čtyřúhelníky
• rozdělí čtyřúhelníky do skupin (rovnoběžníky,
lichoběžníky, obecné čtyřúhelníky)
• odhaduje a vypočítá obvody a obsahy čtyřúhelníků
• určuje a charakterizuje hranoly (pravidelný, nepravidelný)
• počítá povrch a objem hranolu
• sestrojí síť hranolu
Průřezová témata
Učivo
- shodnost geometrických útvarů,
- věty o shodnosti trojúhelníků, sss, sus, usu,
- obvod, obsah trojúhelníků a jejich konstrukce,
- shodná zobrazení - středová souměrnost, posunutí,
- rovnoběžníky - vlastnosti, obvod, obsah, konstrukce,
- čtyřúhleníky - lichoběžníky, obecné čtyřúhelníky,
- kolmé hranoly - povrch a objem.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
111
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jiří Hrabina, 4+1 týdně, povinný
1. Číslo a proměnná
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá ve výpočtech mocninu a odmocninu
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor
• určí hodnotu výrazu
• sčítá a násobí mnohočleny
• provádí rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců a
vytýkání
• řeší jednoduché rovnice
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice
• řeší praktické úlohy z praxe
Průřezová témata
Učivo
- druhá a třetí mocnina a odmocnina,
- hledání v tabulkách, použití kalkulátorů, výpočty, slovní
úlohy,
- výrazy - číselné,
- výrazy s proměnnou,
- úpravy mnohočlenů,
- početní operace,
- rozklad mnohočlenů vytýkáním a pomocí vzorců,
- lineární rovnice - ekvivalentní úpravy, slovní úlohy.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• získává poznatky o vlastnostech kružnice a kruhu, válce a
jejich částech
• odhaduje a vypočítá obvod a obsah kruhu
• vypočítá povrch a objem válce, načrtne jejich síť
• využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
• při konstrukci trojúhelníků a čtyřúhelníků provádí rozbor,
popis konstrukce a samotnou konstrukci
• argumentuje o počtu řešení dané geometrické úlohy
Učivo
- množiny bodů dané vlastnosti,
- konstrukce čtyřúhelníků,
- kružnice, kruh, obvod, objem, Ludolfovo číslo,
- vzájemná poloha kružnice a přímky, dvou kružnic,
- Thaletova kružnice, obvod a obsah kruhu,
- válec - objem a povrch,
- konstrukční úlohy.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
112
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
113
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Arnošta Zapletalová, 3+1 týdně, povinný
1. Číslo a proměnná
Výsledky vzdělávání
žák:
• řeší jednoduché úlohy z praxe s využitím proměnných
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich
soustav
• vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
funkčních vztahů
• samostatně pracuje s tabulkami, učebnicí, kalkulátorem
• nalézá různá řešení předpokládaných situací
• užívá kombinační úsudek a logickou úvahu
• kombinuje poznatky a dovednosti z různých vzdělávacích
oblastí a tematických celků
• vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
• porovnává soubory dat
Průřezová témata
Učivo
- výrazy - číselné, algebraické,
- rovnice: úpravy výrazů,
- lineární rovnice - se zlomky a závorkami,
- složitější lineární rovnice,
- slovní úlohy, nerovnice,
- soustavy rovnic s dvěma neznámými,
- úpravy, grafy, slovní úlohy,
- funkce,
- pravoúhlá soustava souřadnic,
- přímá a nepřímá úměrnost,
- lineární a kvadratická funkce,
- grafické řešení soustavy rovnic,
- statistika,
- nákresy, schémata, diagramy, tabulky, grafy,
- četnost znaku,
- aritmetický průměr, medián, modus,
- jednoduché a složené úrokování.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- shodnost a podobnost - věty o shodnosti a podobnosti,
využití v praxi,
• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- funkce - lineární, kvadratická, goniometrické (v pravoúhlém
• charakterizuje tělesa, analyzuje jejich vlastnosti a vypočítá
trojúhelníku), slovní úlohy,
jejich objem a povrch
- tělesa - jehlan, kužel, koule,
• při výpočtech užívá věty o shodnosti a podobnosti
- povrch a objem - vzorce jednotky,
trojúhelníků
- slovní úlohy,
• orientuje se v základních funkcích, umí je použít při řešení
- rýsování,
úloh z praxe, v jednoduchých případech vytváří jejich
- volné rovnoběžné promítání,
grafické prezentace
- pravoúhlé průměty,
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
- technické výkresy.
osvojeného geometrického aparátu
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
114
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
115
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.3 Informační a komunikační technologie
5.3 Informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně
informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i
v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní
technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást
základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným
předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu
odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií,
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím,
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení,
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací,
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější
organizaci práce,
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce,
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a
procesů,
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru,
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích,
- šetrné práci s výpočetní technikou.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
116
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Garant předmětu
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník: Mgr. Karel Zahradníček
6. ročník: Mgr. Karel Zahradníček
7. ročník: Mgr. Karel Zahradníček
8. ročník: Mgr. Karel Zahradníček
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1
1
bez skupiny
bez skupiny
bez skupiny
0+0 1/2
0+0 1/2
0
Charakteristika předmětu
1.Období – 1. - 3. ročník
Informatika se v těchto ročnících nevyučuje samostatně. Využívání počítačů je směrováno k výukovým
programům a programům pro integrované žáky.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje k využívání základních multimediálních funkcí počítače k práci
s výukovými programy (využivá se dataprojektorů a interaktivní tabule).
2.Období – 4. - 5. ročník
Vyučovací předmět se ve 4. ročníku nevyučuje samostatně. Žáci využívají výpočetní techniku v ostatních
předmětech. Využívají pouze základní funkce k ovládání výukových programů.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v 5. ročníku. Výuka probíhá v celých třídách v odborných
učebnách.
3.Období – 6. - 9. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v 6. ročníku a je povinným předmětem. V 7. - 9. ročníku
navazuje výuka tohoto předmětu povinně volitelným předmětem – Informační a komunikační technologie.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje a vede žáka k:
- získávání informací a jejich třídění,
- používání různých zdrojů informací a posuzování důležitosti a správnosti získaných informací,
- práci s různými programy, k přenášení poznatků získaných z jednoho programu na jiné,
- používání softwaru v souladu se zákonem o duševním vlastnictví,
- používání hardwaru a odstraňování jednoduchých závad.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učí se ovládat základní funkce některých programů, získané poznatky pak aplikuje při
řešení praktických problémů v různých předmětech
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učí se vyhledávat a třídit informace, operovat s obecně užívanými termíny, znaky a
symboly
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učí se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a
významu
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
117
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
• žáci vyhledávají informace podle pokynů vyučujícího, dané informace zpracovávají v
konkrétních pracích
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• umožňuje nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• učí se dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, využívá je
v ostatních vzdělávacích oblastech
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• informační a komunikační technologie racionalizují práci
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• tištěné i digitální dokumenty používá jako zdroje informací
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• Kompetence k řešení problémů
• učí se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• budou předkládány simulované problémy i skutečné problémy ze života v nejrůznějších
jazykových, slohových i literárních textech a při interpretaci textu se bude učit problém
řešit
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• informace vyhodnocuje, zpracovává, při vyhledávání na Internetu používá vhodné cesty
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• vyslovuje svůj názor, obhajuje jej, vyvozuje závěr a uvědomuje si odpovědnost za své
rozhodnutí
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• umí komentovat výsledky své práce (především při prezentaci)
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat postoje a
záměry účastníků komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
118
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• využívá úsporný a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, tím podporuje logicky
uspořádané a přesné způsoby vyjadřování
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• využívá k tomu informační a komunikační prostředky (mail, chat, konference, diskuse)
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• umí odeslat a přijmout zprávu s přílohou
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• umí uložit informace z webu a dále je zpracovává
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• využívá informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a spolehlivější výměně
informací
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• spolupracuje a pracuje v pracovní skupině podle svých schopností a na základě poznání
nebo přijetí své role, vyjednává a hledá kompromisní řešení, pozitivně ovlivňuje kvalitu
společné práce
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• třídí a zpracovává informace
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• promýšlí nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a volí
odpovídající technologie
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• bude mít možnost pracovat v týmu různými formami a ne pouze frontálně, že bude často
zařazována skupinová práce jako významná forma učení v jazykové , komunikační a
literární výchově
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• řeší jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• Kompetence občanské
• dodržuje informační etiku
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• učí se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, respektuje přesvědčení druhých lidí a
učí se zodpovědnosti
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
119
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentálními problémy (účast na
projektech , sběr papíru, třídění odpadu, aj.)
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce,
zásady zdravého pracovního prostředí
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, adaptuje se na změněné nebo nové
podmínky učí se využívat získané znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost.
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• bude se učit v podnětném a tvořivém pracovním prostředí a změnami pracovních
okolností bude veden k adaptaci na nové pracovní podmínky
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Komunikace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
120
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Karel Zahradníček, 1 týdně, povinný
1. Základy práce s počítačem
Výsledky vzdělávání
žák:
• respektuje pravidla bezpečného a správného zacházení s
hardwarem i softwarem
• chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
• postupuje poučeně v případě závady hardware a software
• využívá školní výukový software
• využívá základní standardní funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie
• při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
Průřezová témata
Učivo
- operační systémy a jejich základní funkce,
- typy software (aplikační, výukové programy, editory),
- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení,
- seznámení s formáty souborů (doc, bmp, ...),
- multimediální využití počítače,
- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných
problémech s hardwarem a softwarem,
- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s dlouhodobým využíváním počítače.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Vyhledávání informací a komunikace
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách a
databázích
• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení
• ověřuje věrohodnosti informací i informačních zdrojů,
posuzuje jejich závažnost a vzájemnost návaznost
• dodržuje při komunikaci s počítačem běžné zásady
Učivo
- vývojové trendy informačních technologií,
- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce informací),
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, mobil),
- metody a nástroje vyhledávání informací,
- postupy při vyhledávání,
- druhy počítačových sítí, internet,
- formulace požadavku při vyhledávání ne internetu,
vyhledávací atributy,
- hodnota a relevance informací a informačních zdrojů,
metody a nástroje jejich ověřování.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
121
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Zpracování a využití informací
Výsledky vzdělávání
žák:
• pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém
editoru
Průřezová témata
Učivo
- základní funkce textového editoru,
- práce s obrázkem v Malování.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
122
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Karel Zahradníček, 1 týdně, povinný
1. Zpracování a využití informací
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá další správce souborů
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro
práci s textem a obrazem
• pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním
vlastnictví
• používá informace z různých informačních zdrojů ,
vyhodnocuje jednotlivé vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v
textové a grafické formě
Průřezová témata
Učivo
- psaní a editace textu ve Wordu, sloupce, tabelátory,
vkládání obrázků, tvorba tabulek, ohraničení a stínování,
- automatické tvary a vektorová grafika ve Wordu,
- komplexní procvičování Wordu
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Jazyková výchova
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Vyhledávání informací a komunikace
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- vývojové trendy informačních technologií,
- internet (formulace požadavku při vyhledávání,
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách a
- e-mail,
databázích a ověřuje věrohodnost informací a jejich zdrojů
- práce s přílohami.
• pracuje s e-mailovou poštou
• pracuje s přílohami
• pracuje s antivirovým programem
• využívá běžný výukový a kancelářský software
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
123
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
124
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Karel Zahradníček, 0+0 1/2 týdně, volitelný, bez skupiny
1. Zpracování a využití informací
Výsledky vzdělávání
žák:
• ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
• orientuje se v prostředí programu
• dokáže vytvořit tabulku, vložit do ní data a upravit její
vzhled
• s daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché
početní operace
• na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho
vzhled
Průřezová témata
Učivo
- tabulkový editor, základy Excelu, k čemu jsou tabulkové
procesory,
- pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka,
- označení řady, sloupce, buněk,
- vytváření tabulek, vzhled tabulky, úprava formátu buněk,
grafická úprava (formát čísla, písmo, zarovnání, ohraničení,
stínování),
- základní vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení),
- grafy (vytvoření grafu, úprava a vzhled),
- složitější funkce,
- vložené obrázky.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Fungování a vliv médií ve společnosti
Stavba mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
125
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
2. Vyhledávání informací a komunikace
Výsledky vzdělávání
žák:
• elektronickou poštu dokáže používat pro komunikaci i rpo
odesílání a přijímání souborů (prací, úkolů)
• web používá jako zdroj informací
• pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním
vlastnictví
Průřezová témata
Učivo
- elektronická pošta = e-mail,
- pohyb po webu,
- vyhledávače na internetu,
- ukládání z webu: obrázek, celá stránka, vykopírování části
textu.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Fungování a vliv médií ve společnosti
Stavba mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
126
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Karel Zahradníček, 0+0 1/2 týdně, volitelný, bez skupiny
1. Zpracování a využití informací
Výsledky vzdělávání
žák:
• respektuje pravidla pro práci s IT technikou
• na uživatelské úrovni ovládá práci s textovými a
grafickými editory i s tabulkovými edirory a využívá
vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro
práci s textem a obrazem
• dokáže vytvořit tabulku, vložit do ní data a upravit její
vzhled, s daty pomocí vzorců dokáže provádět
jednoduché i složitější početní operace
• na základě tabulky dokáže vytvořit různé typy grafů a
upravit jejich vzhled
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v
textové a grafické formě
• pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním
vlastnictví
• používá informace z různých informačních zdrojů
Učivo
- komplexní procvičování Wordu
- psaní a editace textu ve Wordu - využití
základních
znalostí a jejich další rozšiřování (záhlaví,
zápatí,
víceúrovňové seznamy, slučování
dokumentů, složitější
úpravy textů)
- tvorba pro život použitelných materiálů
(tvorba
propagačních letáků, průkazky člena klubu,
novinové
stránky, vytvoření diplomu, jídelního lístku,
hlavičkového
papíru, hromadná korespondence
- práce s tabulkovým editorem, zopakování
základních
vzorců,
- pokročilejší práce s Excelem, seřazování
dat (podle
abecedy a hodnot), používání logických řad,
seznámení se s dalšími již složitějšími
vzorci a funkcemi,
propojení lístků
- grafy (využití různých typů a tvarů grafů,
za použití
panelu nástrojů pro editaci grafu)
- přemístění grafu, změna měřítka, změna
velikosti a
typu písma popisků os grafu a nadpisů
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
127
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
128
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
9. ročník
9. ročník
0 týdně, volitelný, bez skupiny
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
129
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.4 Člověk a jeho svět
5.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a
směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky,
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu
života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a
společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Propojováním tématických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich
vzdělávacího obsahu.
V tématickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v
něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života
vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tématickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu.
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost
nebo i svět (globální problémy). Celý tématický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem
budoucího občana demokratického státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období
vhodné učivo vybrané z jednotlivých tématických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické
okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen
jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně
držet tématických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k
očekávaným výstupům.
V tématickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Podstatou tématického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto
je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především
pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky
regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tématickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
130
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.4 Člověk a jeho svět
svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tématickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od
narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,
mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a
o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají
určené role a řeší modelové situace.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
131
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
Garant předmětu
5.4.1 Prvouka
1. ročník: Mgr. Alena Tabáčková
2. ročník: Mgr. Dana Chytilová
3. ročník: Mgr. Eva Janušová
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2
2
2
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět prvouka má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 1. až 3. ročníku. Předmět směřuje k rozvoji
osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a postojů týkajících se člověka, rodiny, společnosti, vlasti,
přírody, kultury, techniky a dalších témat. Již zde se budují návyky zdravého životního stylu (výchova ke zdraví).
Prvouka ve všech ročnících je soustředěna kolem pěti základních témat. Jsou to: Místo, kde žijeme, Lidé kolem
nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
V 1. ročníku rozvíjí především poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získné ve výchově v rodině a v
předškolním vzdělávání. Ve 2. ročníku je pro děti zajímavé využití jejich nově nabytých dovedností čtení a psaní.
I ve 3. ročníku, stejně jako v obou předcházejících, je stále jejich informací bezprostřední dětská zkušenost
a konkrétní jevy v přírodě a společnosti. Na základě těchto konkrétních zkušeností dochází k prvním zobecněním
a k vytvářením postojů.
Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobností a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k
užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky
porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.Učitel nabízí různé zdroje
informací a tím vede žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací
(encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy)
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• Kompetence k řešení problémů
• učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi
sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit
problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické
postupy, tyto postupy prakticky ověřuje
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• Kompetence komunikativní
• učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi
porozumět různým typům textů a záznamů a obrazového materiálu
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
132
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.4.1 Prvouka
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vede
žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s
okolním světem.
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vede
žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s
okolním světem
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí
spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout
pomoc nebo o ni požádat
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• učitel umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učí žáky
podílet se na příjemné atmosféře v týmu
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• učitel poskytuje prostor k prezentaci vlastní práce a vyslovení svého názoru, i když je v
rozporu se stanoviskem většiny, učí žáky přijmout i kritiku a nesouhlas
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a
tím jej učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní životní
prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá
rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na
kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
133
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.4.1 Prvouka
• nástin první pomoci s využitím "Zdravotnického kroužku" a znalostí ČK
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle
dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• Kompetence pracovní
• učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů,
nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede
žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého
zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
134
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.4.1 Prvouka
Mezilidské vztahy
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
135
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
1. ročník
1. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alena Tabáčková, 2 týdně, povinný
1. Místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí
• vyznačí v jednoduchém plánu místosvého bydliště a
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí
Průřezová témata
Učivo
- domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště
- škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Lidé kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
Učivo
- rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny,
práce fyzická a duševní, zaměstnání
- soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy,
zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným,
sociálně slabým, společný „evropský dům“
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
136
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
1. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Lidé a čas
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Průřezová témata
Učivo
- orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
Učivo
- látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek
a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin
s praktickým užíváním základních jednotek
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
137
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
1. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Kreativita
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Průřezová témata
Učivo
- péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim,
pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy
a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní
a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
138
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
2. ročník
2. ročník
Garant předmětu: Mgr. Dana Chytilová, 2 týdně, povinný
1. Místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci (městě)
Průřezová témata
Učivo
- obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině,
minulost a současnost města, význačné budovy, dopravní
síť,
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Lidé kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností
Průřezová témata
Učivo
- soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy,
zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným,
sociálně slabým, společný "Evropský dům".
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Lidé a čas
Výsledky vzdělávání
žák:
• pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti
nebo báje spjaté s místem, v němž žije
Učivo
- orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
139
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Lidské vztahy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
Průřezová témata
Učivo
- voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody
v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro
život.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
Průřezová témata
Učivo
- lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba
a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy
lidské reprodukce, vývoj jedince.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
140
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
3. ročník
3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Eva Janušová, 2 týdně, povinný
1. Místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Průřezová témata
Učivo
- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva
a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu
a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Lidé kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům
Průřezová témata
Učivo
- chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
principy demokracie.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
141
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
3. ročník
3. Lidé a čas
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu
života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského
• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
života, státní svátky a významné dny.
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a
o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- nerosty, horniny a půda - některé hospodářsky významné
horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam.
• provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Průřezová témata
literatura
Učivo
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina
a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání,
etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
142
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Vlastivěda
Garant předmětu
5.4.2 Vlastivěda
4. ročník: Mgr. Věra Magdalena
5. ročník: Mgr. Josef Knotek
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1+0 1/2
2
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda je vyučován ve 4. a 5. ročníku. Ve 4. ročníku je dotace 1,5 vyučovací hodiny
týdně (prolíná se s předmětem Přírodověda), v 5. ročníku jsou to 2 vyučovací hodiny týdně. Tento předmět lze
vyučovat v integrovaných blocích, případně i formou projektů. Vlastivěda navazuje na Prvouku. Je to komplexní
předmět, který buduje vědomosti a postoje, jež budou v dalších letech rozvíjeny v předmětech Dějepis, Zeměpis,
Občanská výchova. Všechny složky, tj. dějepisná, zeměpisná i občanskovýchovná, nejsou ve vyučování
oddělovány. Výuka Vlastivědy završuje první etapu vrůstání dítěte do společnosti. Na konci tohoto období je dítě
orientováno v základních pojmech a souvislostech a má vytvořeny základy postojů k okolnímu světu na
úrovních: rodina, škola, obec, region, vlast.
Výuka probíhá ve třídě i v terénu. Vyučovací pedmět neposkytuje žákům jenom výběr zobecněných a didakticky
transformovaných informací, ale využívá:
1) vycházek a exkurzí - kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské,
2) samostatných prací žáků (např. práce s buzolou, mapou) - žáci samostatně, ve dvojicích nebo skupinách, řeší
zadané téma, výsledky své práce prezentují - kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální
občanské, pracovní,
3) besed s odborníky - žáci přijímají nové informace, akceptují názor jiných, formulují otázky - kompetence
komunikativní, mediální,
4) návštěvy knihoven, muzeí a výstav - žáci vyhledávají informace a pracují s nimi,
5) audiovizuální techniku - výukové kazety - kompetence k učení, křešeí problémů, občanské,
6) počítačů - (výukové programy, internet - jako zdroj dalších informací) - kompetence k učení, řešení problémů,
pracovní.
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výcova
demokratického občana, Výchova k myšlení v globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální
výchova a Mediální výchova.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učitel nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k vyhledávání a třídění informací z
různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy)
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k
užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky
porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.Učitel nabízí různé zdroje
informací a tím vede žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací
(encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy)
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• Kompetence k řešení problémů
• učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit
problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické
postupy, tyto postupy prakticky ověřuje
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
143
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
RVP
Učební osnovy
5.4.2 Vlastivěda
samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi
sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi
porozumět různým typům textů a záznamů a obrazového materiálu
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vede
žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s
okolním světem
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí
spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout
pomoc nebo o ni požádat
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učí žáky
podílet se na příjemné atmosféře v týmu
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• učitel umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá
rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na
kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle
dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
144
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.4.2 Vlastivěda
• Kompetence pracovní
• učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů,
nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede
žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého
zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
145
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Vlastivěda
4. ročník
4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Věra Magdalena Janírková, 1+0 1/2 týdně, povinný
1. Místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu
• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
• rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map;
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokouli
Průřezová témata
Učivo
- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva
a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu
a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany.
- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
zdroje, výroba, služby, obchod,
- naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení
a politického systému v ČR, státní správa a samospráva,
státní symboly,
- Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Lidé kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při
konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí
svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se
spolužáky
Učivo
- právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva
dítěte, pravá a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání,
právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví,,
duševních hodnot.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
146
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Vlastivěda
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Lidé a čas
Výsledky vzdělávání
žák:
• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
• využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
Průřezová témata
Učivo
- regionální památky - péče o památky, lidé a obory
zkoumající minulost.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné
události
Průřezová témata
Učivo
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
147
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Vlastivěda
5. ročník
5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Josef Knotek, 2 týdně, povinný
1. Místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map;
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokouli
• vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích
• rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
Průřezová témata
Učivo
- Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování,
- mapy obecně zeměpisné a tématické - obsah, grafika,
vysvětlivky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě
Občan, občanská společnost a stát
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Lidé kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva
nebo demokratické principy
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
peníze v běžných situacích
• poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí
na změny a některé problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce (města)
• rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik
• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života
a práce předků na našem území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik
• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
Učivo
- právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva
dítěte, pravá a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání,
právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví,,
duševních hodnot,
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný
a nehmotný majetek; peníze,
- kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce,
masová kultura a subkultura,
- základní globální problémy - významné sociální problémy,
problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi,
globálníproblémy přírodního prostředí.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
148
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Vlastivěda
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Lidé a čas
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
- báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast,
rodný kraj.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
Průřezová témata
Učivo
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
149
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Přírodověda
Garant předmětu
5.4.3 Přírodověda
5. ročník: Mgr. Josef Knotek
4. ročník: Mgr. Helena Trlicová
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1+0 1/2
2
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda, který navazuje na Prvouku je vyučován ve 4. ročníku s 1,5 hodinovou dotací
a v 5. ročníku s 2 hodinovou dotací jako povinný předmět, s možností využít blokového a projekového
vyučování. Je založený na funkční integraci poznatků přírodních oborů (např. Matematika, Vlastivěda, Výchova
ke zdraví, Sexuální výchova)) a oborů humanitních (např. Český jazyk). Témata přírodovědy mohou být i v
mnoha případech hlavním motivačním prvkem vyučovacího dne.
Učivo je rozděleno do 9 kapitol:
- vesmír,
- podmínky na Zemi - neživá příroda,
- živá příroda,
- ekologie,
- člověk,
- svět lidské práce,
- technika,
- zkoumání látek,
- fyzikální veličiny.
Výuka probíhá ve třídě i v terénu. Je realizována převážně aktivními metodami, které samy o sobě slouží jako
prostředek pro vytváření příslušných kompetencí a výstupů. Mezi její hlavní cíle atří vytváření komplexního
pohledu žáků na svět v celé jeho rozmanitosti, proto je kladešn důraz na názornost a praktičnost získaných
poznatků a dovedností, čemuž je podřízena i veškerá výuka.
Do vyučovacího předmětu Přírodověda jsou začleněna průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních
suvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učitel žáky vede k tomu, aby vždy nejprve odhadli výsledky experimentu a po dosažení
závěru korigovali své hypotézy
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učitel nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k vyhledávání a třídění informací z
různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy)
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k
užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• Kompetence k řešení problémů
• učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit
problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické
postupy, tyto postupy prakticky ověřuje
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
150
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
RVP
Učební osnovy
5.4.3 Přírodověda
samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi
sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence sociální a personální
• učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí
spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout
pomoc nebo o ni požádat
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• učitel umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá
rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na
kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• vedeme žáka k pochopení základních ekologických souvislostí
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• nástin první pomoci s využitím "Zdravotnického kroužku" a znalostí ČK
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle
dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• Kompetence pracovní
• učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů,
nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede
žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého
zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
151
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
RVP
Učební osnovy
5.4.3 Přírodověda
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Seberegulace a sebeorganizace
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
152
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Přírodověda
4. ročník
4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Helena Trlicová, 1+0 1/2 týdně, povinný
1. Rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování,
- nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné
• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam,
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší
- Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční
vlasti i v jiných zemích
období,
• objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
• vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
pohromy a ekologické katastrofy.
ročních období
• zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře
vlastního zdravého způsobu života
• účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob
• předvede v modelových situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek
• ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Průřezová témata
Učivo
- lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba
a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy
lidské reprodukce, vývoj jedince,
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina
a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání,
etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu),
- péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim,
pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy
a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní
a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
153
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Přírodověda
4. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
154
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Přírodověda
5. ročník
5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Josef Knotek, 2 týdně, povinný
1. Rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává na základě pozorování základní projevy života
na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
• založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve
vývoji dítěte před a po jeho narození
• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné
události
• uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
• ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování
mezi chlapci a děvčaty v daném věku
Průřezová témata
Učivo
- rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby
a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla
u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
člověka
- životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi;
význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na
Zemi; podnebí a počasí
- rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi
organismy, základní společenstva
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné
pohromy a ekologické katastrofy.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Mezilidské vztahy
Sebepoznání a sebepojetí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
Učivo
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina
a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání,
etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu),
- návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací
automaty a počítače
- osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí,
bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce
a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální
zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích,
služby odborné pomoci
- situace hromadného ohrožení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
155
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Přírodověda
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
156
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5 Člověk a společnost
5.5 Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci
poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s
důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření
společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická
Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních
a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k
úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,
nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém
vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají
přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho
celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily
vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století,
kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a
prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale
je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému
sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu
různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem,
činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského
života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat
odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků,
posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě
demokratické společnosti.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
157
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
Garant předmětu
5.5.1 Dějepis
6. ročník: Mgr. Jana Mikulíková
7. ročník: Mgr. Jana Mikulíková
8. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
9. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2
2
2
1
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídě s celým kolektivem žáků. Je
možno využít multimediální učebny a výukových programů, případně učebny výpočetní techniky a vyhledávávní
na internetu. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni porozumět vývoji lidské společnosti od jejího vzniku
do současnosti. Informace žák získává od jejího 6. ročníku (období pravěku a starověku), přes středověk
a začátky novověku v 7. třídě a dále v ročníku 8. a 9. , tzn. události od 18. století do současnosti.
Během vyučovacích hodin je kladem důraz na komunikaci, schopnost vyjadřovat se, přemýšlet o problému
a dokázat o něm hovořit.
Důležité je naučit žáky pracovat s textem (učebnice, odborná literatura, časopisy, internet), otázkami za textem
v učebnici i v dějepisných atlasech, mapou, časovou přímkou i audovizuálními dokumenty. Vhodnou součástí
přiblížení historických problémů jsou návštěvy muzeí i příležitostných výstav a exkurze na zajímavá historická
místa.
Výchovnou a vzdělávací strategií práce v hoidnách dějepisu je docílit toho, aby žák dokázal přijímat a poté
sdělovat informace ostatním, např. formou referátů nebo obvyklým ústním prověřování žákových znalostí
učitelem.
Do vyučovacího předmětu Dějepis jsou zařazena průřezová témata: Osobnost a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Výchovy k myšlení vevropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova,
Enviromentální výchova a Mediální výchova.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• žáci se učí vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učí se vybírat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, vyhledávat a třídit informace
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učí se vyhledávat a třídit informace, operovat s obecně užívanými termíny, znaky a
symboly
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• vedeme žáky k orientaci „v důležitosti“ historických faktů pro další vývoj společnosti a
podněcujeme v nich vnímání historických jevů a událostí v širších souvislostech, ne pouze
samotného, izolovaného faktu
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• umožníme jim samostudium, tzn. vlastní osvojování si práce se slovníky, encyklopediemi
a dalšími informačními zdroji
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
158
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.1 Dějepis
• Kompetence k řešení problémů
• hledání paralel mezi současnými a minulými událostmi, k vyjádření stanoviska k
některým kontroverzním etapám dějin – např. únorový převrat 1948, listopadová revoluce
1989 apod.
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• směřuje ke kritickému myšlení a k schopnosti obhájit svá rozhodnutí, tím že žáky vedeme
např. k porovnávání společenských jevů a procesů v naší zemi s obdobnými jevy a
procesy v jiných zemích
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, a to ústně i
písemně
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• na základě připravených podkladů z různých zdrojů odpovídá na položenou otázku, umí
své stanovisko vysvětlit a s pomocí informačních materiálů zasadit do historického
kontextu
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
• vedeme je k rozvíjení úcty k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k
respektování kulturních a jiných odlišností
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• učí se diskutovat v malé skupině a debatovat ve třídě, respektovat různá hlediska i pohledy
jiných lidí
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• učí se respektovat, chránit a oceňovat naše tradice kulturního a historického dědictví a
projevovat pozitivní vztah k uměleckým dílům
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• učí se respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, je schopen
vcítit se do situací ostatních lidí
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• zapojí se do různých forem spolupráce s představiteli obce, policie a dalšími organizacemi
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
159
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.1 Dějepis
• žák si začíná uvědomovat své povinnosti i svá práva, začíná si vytvářet svůj osobní vztah
k instituci, kterou je škola, obec
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• bude číst literární texty s občanskou tématikou, bude ji interpretovat a mít tak příležitost
vcítit se do nejrůznějších vztahů a dějů, poznávat různé charaktery, s kterými se může
ztotožnit, nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• budeme je podporovat v rozvíjení zájmu o minulost vlastního národa i jiných národů a v
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• Kompetence pracovní
• bude výsledky své práce využívat ve svém životě, v životě třídy, školy i rodiny, že pokrok
v učení a zážitky úspěchů jej přesvědčí o prospěšnosti práce
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• vede k získávání nových zkušeností a poznatků ze světa práce, tím že žáci sledují změny
způsobu výroby v průběhu historického vývoje
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• uvědomují si, jaké změny přinesla průmyslové revoluce v souvislosti se vznikem nových
průmyslových odvětví apod.
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
160
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.1 Dějepis
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
161
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Mikulíková, 2 týdně, povinný
1. Člověk v dějinách
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
• uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
• orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí
hlavní historické epochy v chronologickém sledu
Průřezová témata
Učivo
Úvod do dějepisu
- význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách;
historické prameny,
- historický čas a prostor
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Počátky lidské společnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich
materiální a duchovní kulturu
• objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování
kovů pro lidskou společnost
• uvede příklady archeologických kultur na našem území
Průřezová témata
Učivo
- člověk a lidská společnost v pravěku.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
162
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
6. ročník
3. Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
• uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly
součástí světového kulturního fondu
• demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
• porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické
demokracie
Průřezová témata
Učivo
- nejstarší kulturní civilizace a jejich kulturní odkaz,
- antické Řecko a Řím,
- střední Evropa a její styky s antickým Středomořím.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
163
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Mikulíková, 2 týdně, povinný
1. Křesťanství a středověká Evropa
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- nový etnický obraz Evropy,
- utváření států ve východoevropském a západoevropském
• popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala
kulturním okruhu a jejich specifický vývoj,
v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku
- islám a islámská říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci
států
atd.),
• porovná základní rysy západoevropské, byzantsko- Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení
slovanské a islámské kulturní oblasti
• objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého
Evropě,
státu a postavení těchto státních útvarů v evropských
- křesťanství, papežství, cířaství, křížové výpravy,
souvislostech
- kultura středověké společnosti - románské a gotick umšní
• vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
a vzdělanost.
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
• vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové
myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na
tyto požadavky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Objevy a dobývání, počátky nové doby
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
• vymezí význam husitské tradice pro český politický a
kulturní život
• popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky
• objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
Učivo
- renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich
šíření Evropou,
- zámořské objevy a počátky dobývání světa,
- český stát a velmoci v 15. - 18. století,
- barokní kultura a osvícenství.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
164
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
165
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 2 týdně, povinný
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
166
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
1. Novověk
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí
-společnost: nové typy monarchií, občanská revoluce
• dokáže na příkladech vysvětlit význam poznatků z dějin
- současná monarchie
novověku pro současného člověka
- dějiny významných evropských států: Anglie a Velká
• zdokonalí své schopnosti interpretovat zdroje informací o
Británie
dějinách z novověku na území dnešní Evropy a ČR
• rozumí určování dat historických událostí a orientuje se na
Francie
časové ose
naše společenská smlouva
• zdokonalí se v orientaci na dějepisné mapě
J. J. Rousseau - referát, Marie Stuartovna - referát, Fridrich
Falcký, puritáni a presbytariáni;
• zná základní charakteristiky života společnosti v období
O. Cromwell - referát, Alexander Dumas - referát, anglický
1648 - 1918, umí popsat způsob života společnosti,
parlament, Irsko, IRA, oranžisté;
materiální a duchovní kulturu jednotlivých vrstev
Skotsko, skotská příjmení, W. Scott, J. Watt - referát,
společnosti a dokáže je interpretovat v základních
skotský kroj, premiér, opozice, J. Cook - referát,
paralelách současnosti
• zná místopis a příklady významných hmotných a
aboriginalové;
duchovních památek období novověku na našem území i
New York, díkůvzdání, Mayflower, zrušení otroctví, G.
v Evropě, uvede a pozná nejvýznamnější hmotné
Washington - referát, americká vlajka, T. Jefferson - referát;
památky dané doby
La Fayette - referát, Mazarin - referát, Muž se železnou
• na základě znalosti vývoje jednotlivých národních
maskou, Ludvík XIV, Gibraltar, milenky Ludvíka XV, Marie
společenství dovede specifikovat význam a přínos
Antoinetta;
jednotlivých celků a významných osobností pro současný
Rusko
život
kozáci - referát, atamani - referát, romány a písně
• je schopen demonstrovat a na příkladu významných
o kozácích, kozáček, Sofie Alexejevna - referát, Petr Veliký osobností doložit jednak vliv tehdejšího myšlení na vývoj
referát, Potěmkinova vesnice - referát;
evropské kultury, jednak odkaz novověku pozdějšímu
- dějiny českých zemí a habsburské monarchie
vývoji a současnosti
České země po válce
• přiměřeně se orientuje v politických dějinách novověku a
J. A. Komenský - referát, J. Nepomucký, písně o robotě,
dokáže porovnat vybraná témata se současností (typ
Robotní patent, lidové kroje - referát, Fridrich II - referát;
státu, forma vlády, postavení člověka)
Marie Terezie
tchýně Evropy, korpulentní, šarmantní, Generál Laudon píseň, dragouni, husaři, huláni, verbíř, rekrut, kaprál,
verbířské písně - verbuňk, školní docházka, sedláci
u Chlumce;
Josef II
šetrný Josef II;
- kultura v 17. a 18. století
Baroko
Šerosvit, Santini, Mariánské a morové sloupy, Andromeda
a Perseus - referát;
Rokoko
intarzie;
Klasicismus
Moliére - referát;
Vzdělanost, literatura a hudba 18. století
korzet, C. Linné - referát, horkovzdušný balon, černé
neštovice, hromosvod, Gulliver, Mozart - referát,
Beethoven - referát, Óda na radost;
- Velká francouzská revoluce a napoleonské války
Příčiny revoluce
Průběh revoluce
Napoleon Bonaparte
sopka Laki, Axel Fersen - referát, Bastilla, Deklarace, Zlatá
mince - útěk krále, volební právo, dělba moci v ČR,
Marseillaisa,
rok 1, Manželé z roku dva - film, Robespiérre - referát,
Napoleon - referát, Rossetská deska, opera Jakobín,
rozvod a občanský sňatek, napoleonský komplex, A. V.
Suvorov - referát, "Těžko na cvičišti ...", Empír;
Vídeňský kongres
- mezi vídeňským kongresem a revolucí 1848
Společnost
Emancipace národů
národ, národnost;
Průmyslová revoluce
státní příslušnost, menšiny, závod v potiskování papíru,
vznik uhlí, důsledky dětské práce, Ch. Dickens, kapitalisté
a proletariát,
pavlačové domy, Lenin, Stalin, Trockij, třídní boj, bolševik, J.
Ressel - referát,telegraf, morseovka, dopravní prostředky;
- dějiny významných evropských států
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
167
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
1. Novověk
Západní Evropa
belgická neutralita;
Východní Evropa a Balkán
A. S. Puškin - referát, J. Čermák - referát, Karadjordje referát, Boubulina - referát,Řek Zorba - film, A. Ypsilantis referát,
G. G. Byron;
- dějiny českých zemí a habsburské monarchie
Metternichův absolutismus
F. Dobrotivý - referát, kníže Metternich - referát, brambory,
ruchadlo, kostkový cukr;
Národní obrození
J. Dobrovský - referát, Krameriovy noviny, Bouda,
vlastenecká jména, purismus, německá slova v ČJ,
mateřský jazyk,
J. Jungmann, F. Palacký, K. J. Erben, F. L. Čelakovský referát, rukopisy;
- kultura první poloviny 19. století
Romantismus
Fidlovačka, B. Němcová, Dumas, Hugo, Mickiewitz, Puškin,
Scott - referát, La Traviata, R. Wagner - Lohengrin;
Biedermeier
slovo biedermeier, M. D. Rettigová, dětská móda, kravata;
- revoluce 1848
Francie
Utopický socialismus, Napoleon II - referát;
Itálie, Německo, Habsburská monarchie
Maršál Radecký - pochod, lynčování Ratoura,
Windischgratz, J. V. Frič, K. Sabina, J. Sladkovský - referát,
Májovci;
- mezi revolucí 1848 a první světovou válkou
Společnost: Emancipace žen, Technický a vědecký pokrok
jak vymést kamna - pracovní postavení, K. Světlá, V.
Náprstek - referát, Minerva. E. Krásnohorská, první
vysokoškolačky, benzínový spalovací motor - referát, dýzl,
počátky letectví, polárníci, Tesla, Bell - referát, fonograf,
gramofon, Edison,
Křižík - referát, deskový fotoaparát, M. Curie, W. Rontgen referát, R. Koch
Imperialismus a kolonialismus - Suezský průplav
Dějiny významných států v Evropě a ve světě - příkěří
v Mikulově
Sjednocování v Evropě
zadovky, předovky, lidové písně - Benedek, Bismarck referát, Viktoriiny vodopády, Hazrat Mahal, Lákšmí Báí referát,
Napoleon III, v. Hugo, P. de Coubertin - referát, F.
Nightingalová - referát, japonská kultura - referát, gejša;
Významné mimoevropské státy
Little Bighorn - referát, Buffalo Bill - referát, Panamský
průplav - referát;
- dějiny českých zemí a habsburská monarchie
Bachův absolutismus
Sisi, anorexie, BMI - referát,dát si Bacha;
Vznik Rakousko-uherska
korunní princ Rudolf - referát, Hilsneriáda;
Formování české moderní občanské společnosti
- kultura druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
Architektura
Literatura
Hudba
Svatý Antonín a Týnský chrám, Činžovní dům, Monet, V.
Brožík, J. V. Myslbek, Obecní dům v Praze,
A. Mucha (Slovanská epopej), móda, Carmen, opery
Dvořáka a Smetany, Puccini, sporty, cestovatelé (Frič,
Holub);
První světová válka
- cesta k válce
- první světová válka
evropská palma míru, vládci Trojspolku, vládci Trojdohody,
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
168
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
1. Novověk
rodina F. F d'Este, Gavrilo princip, yperit, chemické zbraně,
kanonenfutter, Verdun, MDŽ, ženy ve válce, španělská
chřipka, imunita, výživa;
- Češi a Slováci v 1. světové válce legionáři - referát, muži
"28. října".
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
169
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 1 týdně, povinný
1. Moderní doba
Výsledky vzdělávání
žák:
• na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky
• rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
• charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich
nastolení v širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět;
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
• na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
• zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její
vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
Průřezová témata
Učivo
- první světová válka a její politické, sociální a kulturní
důsledky,
- nové politické uspořádádní Evropy a úloha USA ve světě;
vznik ČSR, její hospodářsko-politický vývoj, sociální
a národnostní problémy,
- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30.
letech; totalitnísystémy - nacismus, fašismus, komunismus důsledky pro ČSR a svět,
- druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích,
domácí a zahraniční odboj; politické, mocenské
a ekonomické důsledky války.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Rozdělený a integrující se svět
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa;
uvede příklady střetávání obou bloků
• vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
• posoudí postavení rozvojových zemí
• prokáže základní orientaci v problémech současného
světa
Učivo
- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské,
sociální a ideologické zaměření,
- vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných
příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí),
- Československo do únorového převratu do roku 1989,
vznik ČR,
- ozpad koloniálního systému, mimoevropský svět,
- problémy současnosti,
- věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport
a zábava.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
170
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace občanů v politickém
životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
171
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
Garant předmětu
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník: Mgr. Karel Zahradníček
7. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
8. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
9. ročník: Mgr. Jana Mikulíková
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1
1
1
1
Charakteristika předmětu
2. stupeň
Obsahové, časové a organizační rozdělení:
Vyučovací předmět Občanská výchova se realizuje na 2. stupni v 6. - 9. ročníku s časovou dotací jedna hodina
týdně.
Výuka probíhá většinou ve třídách, bude využívána i multimediální učebna a učebna informatiky (internet).
V jednotlivých ročnících jsou k některým tématům zařazovány besedy s odborníky (např. prevence užívání
návykových látek, sexuální výchova, …) nebo exkurze (např. úřady, instituce, památky města, návštěva Úřadu
práce, Burzy škol, soudního jednání, Střední zdravotnické školy, exkurze do výrobního podniku).
Cílem předmětu je příprava mladého člověka na aktivní zapojení do života v moderní demokratické společnosti
prostřednictvím specifických informací a integrace poznatků z jiných předmětů.
Důležitou součástí je výchova žáků k občanství, příprava na nové životní role v jejich budoucí rodině, rozvoj
pozitivních vztahů mezi lidmi a formování správných postojů k hodnotám.
V 8. ročníku bude provázanost s volitelným předmětem Volba povolání, kde jsou zahrnuta témata týkajíci se
zejména zapojení člověka do lidské spolupráce a výchovy k volbě povolání.
Součástí každé hodiny Občanské výchovy je informace o aktuálním politickém a ekonomickém dění v České
republice a ve světě, kterou vždy vypracují vybraní žáci (škola jim k tomu poskytne podmínky). Během pololetí
připravuje aktuality každý žák nejméně jednou.
V hodinách jsou také průběžně připomínány státní svátky, významné dny a období a s nimi spojené tradice.
V 8. a 9. ročníku budou do Občanské výchovy začleněna témata související s tématy Rodinné výchovy:
8. ročník - sociálně patologické jevy (šikana, návykové látky, kriminalita mládeže), zdravý životní styl (péče
o tělo, odívání), sexuální výchova
9. ročník - volba povolání(navazující na volitelný předmět z 8. ročníku), zodpovědné partnerské vztahy
(antikoncepce, předčasné těhotenství, interrupce, nezralá manželství), sociálně patologické jevy (alkohol, drogy,
zákon a reklama, gamblerství, AIDS), péče o dítě.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učí se vyhledávat a třídit informace, operovat s obecně užívanými termíny, znaky a
symboly
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• žáky vedeme k orientaci v systému a fungování moderní demokratické společnosti a
podněcujeme v nich vnímání společenských jevů a událostí v širších souvislostech
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• umožníme jim samostatné vyhledávání informací, tzn. vlastní osvojování si práce s
Internetem, denním tiskem, slovníky a dalšími informačními zdroji
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• umožníme jim samostudium, tzn. vlastní osvojování si práce se slovníky, encyklopediemi
a dalšími informačními zdroji
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
172
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.2 Výchova k občanství
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• Kompetence k řešení problémů
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, plánuje a učí se samostatně řešit
problémy
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• realizují projekty vycházející z reálného života
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• vedeme žáky na základě praktické zkušenosti k pochopení, že každý občan má možnost
zasáhnout a ovlivnit vývoj dané školy, obce a dokonce i celé společnosti
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• Kompetence komunikativní
• učí se formulovat své myšlenky výstižně, naslouchá promluvám druhých lidí, aktivně se
zapojuje, obhajuje svůj názor
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• vhodně argumentuje tím, že vedeme žáky ke vzájemné spolupráci při hledání vhodného
způsobu řešení společenského problému a k dodržování zásad diskuse, která je nezbytnou
součástí fungování moderní demokratické společnosti
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
• učí se spolupracovat ve skupině a podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu tím, že
vedeme žáky k rozvíjení úcty mezi sebou, k ostatním lidem a k respektování
národnostních, etnických, kulturních i jiných odlišností
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• Kompetence občanské
• učí se základním společenským normám, osvojuje si svá práva a povinnosti tím, že
vedeme žáky na základě orientace v důležitých právních dokumentech k odpovědnosti za
své vlastní chování a k vědomí, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná
svoboda druhého člověka
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• bude mít možnost účastnit se školních i mimoškolních veřejných vystoupení; zapojí se do
různých forem spolupráce s představiteli obce, policie a dalšími organizacemi
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• vedeme žáka k základnímu pochopení principu práva a povinnosti ve škole i mimo školu
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• Kompetence pracovní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
173
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.2 Výchova k občanství
• učí se sledovat u výsledků pracovní činnosti nejen hledisko kvality, funkčnosti a
hospodárnosti, ale připojuje i vliv na životní prostředí
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• vedeme žáky ke vztahu a ochraně přírody a k hrdosti na umělecké, myšlenkové i hmotné
bohatství země
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
174
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.2 Výchova k občanství
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
175
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Karel Zahradníček, 1 týdně, povinný
1. Člověk ve společnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby
jejich používání
• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
• zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje
• na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině,
ve škole a obci
• chápe potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
Průřezová témata
Učivo
Má vlast
Státní symboly
Kdo nás proslavil
Co nás proslavilo
Životní prostředí
Rodinné vztahy
Rodina – ostrov bezpečí
Rodina dělá z domu domov
Rodina jako vzor
Život ve škole
Místo, kde žijeme
Obec
Obecní zřízení
Ty, já, on – jsme rozdílní
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Člověk jako jedinec
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností
u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje
své chování a jednání
Průřezová témata
Učivo
I ve škole s pravidly
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
176
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
3. Stát a právo
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich
orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které
se podílejí na správě obcí, krajů a státu
• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
Průřezová témata
Učivo
ČR demokratický stát
Státní moc v ČR
Něco z historie
Lidská práva
Práva dětí
Moje práva – tvoje práva
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
177
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 1 týdně, povinný
1. Člověk ve společnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá
akce, které ho zajímají
• kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí
• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může
v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích
ohrožení
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje
k menšinám
• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Učivo
Člověk a kultura
Život mezi lidmi
Média
Svět kolem nás
Ochrana obyvatel za mimořádných událostí
Tolerance k národnostním menšinám
Lidská práva
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
178
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Stát a hospodářství
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich
příklady
• objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního
vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání
• dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní
způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným
majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi
Učivo
Majetek a vlastnictví
Mít nebo být?
Naše potřeby
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
179
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
literatura
přesahy z učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Stát a právo
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech
porovnává jejich znaky
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických
státech a uvede příklady, jak mohou jejich výsledky
ovlivňovat každodenní život občanů
Průřezová témata
Učivo
Stát
Formy státu
Cesta k demokracii
Volby
Začlenění do veřejného života
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Mezinárodní vztahy, globální svět
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvede některé významné mezinárodní organizace a
společnosti, k nimž má ČR vztah, posoudí jejich význam
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy
Průřezová témata
Učivo
Spolupráce mezi zeměmi Evropy
Nadnárodní společenství
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
180
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
181
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 1 týdně, povinný
1. Člověk ve společnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná pojmy asertivní, pasivní a agresivní jednání
• zná asertivní práva a povinnosti
• umí vyjadřovat vlastní názor a postoj
• umí asertivně vyjadřovat pochvalu a kritiku
• umí přijímat kritiku a pochvalu
• umí používat vhodné formulace při efektivní komunikaci
• rozumí pojmům stres, konflikt, kompromis
• učí se rozlišovat své stresory a zvládat stresové situace
• zná pravidla zdravého života
• umí pečovat o své zdraví
Učivo
Umím se přirozeně prosazovat?
- komunikační cvičení, rčení, Andrew Salter, dialog,
monolog
Zvládnu i náročné životní situace?
- projekt: Moje chobotnice, Přesýpací hodiny, Semafor, Moje
vyznání
- Fy: Jak vzniká blesk
Umím žít zdravě?
- projekt: Postava, Naplň svůj hrneček
- Př: Skřivan a sova
- Tv: Relaxační cvičení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
182
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fyzika
Práce v realizačním týmu
8. ročník
Interpretace vztahu mediálních sdělení
Elektřina a magnetismus
a reality
Tělesná výchova
Kritické čtení a vnímání mediálních
Výchova ke zdraví
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
183
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
2. Člověk jako jedinec
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže rozlišit biologickou, psychickou a sociální stránku
jedince
• nevnímá odlišnost lidí jako důvod k nepřátelství
• přijímá biologické , psychické a sociální změny ve svém
životě jako přirozené a normální
• uvědomuje si sebe sama (pozitivně)
• je přístupný druhým
• začíná si uvědomovat, co od života očekává
• vědomě směřje ke svým cílům
• chápe pojmy sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení,
sebevědomí
• uvědomuje si rozdílnost svého Já (jinak se vnímáme, jiní
jsme, jinak nás vnímají druzí)
• přistupuje pozitivně k sobě samému
• uvědomuje si nutnost pěstování vůle
• rozumí pojmům temperament a charater
• umí jednoduše chakterizovat jednotlivé temperamentové
typy klasické typologie
• uvědomuje si rozdílnost lidí s různým temperamentem
• umí své poznatky využít v sebevýchově
• zná pojmy motiv, zájmy, potřeba, hodnota
• umí rozlišovat vyšší a nižší potřeby
• rozumí pojmům vloha, schopnost, inteligence, nadání,
talent, genialita, kreativita, empatie
• uznává své schopnosti
• vědomě rozvíjí kreativitu
• zná pojmy vjem, smyslové a sociální vnímání
• dokáže si ověřit existenci smyslových klamů
• uvědomuje si závislost vnímání na ostatních vlivech
• uvědomuje si chybné tendence při vnímání druhých lidí
• uvědomuje si důležitost pěstování pozitivního vnímání
světa
• zná pojmy myšlení, myšlenkové operace
• zná pojmy paměť, zapomínání, pozornost
• chápe jejich zákonitosti
• umí využívat poznatků pro větší efektivitu vlastního učení
• rozumí pojmům hra, učení, práce
• zná rozdílné funkce mozkových hemisfér
• rozumí pojmům city, afekt, vášeň, nálada
• umí pojmenovat své emoce
• akceptuje své city a kontroluje je
Průřezová témata
Učivo
Co už je za mnou
- LV - R. Fughum: Všechno, co opravdu potřebuju znát ...
Kde právě jsem
- LV - P. Casals: Slepičí polévka pro duši
- Př - DNA (daktyloskopie)
- Vv - teplé a studené barvy, obrys dlaní
- Sokrates - referát
Kam jdu
- dopravní značky, Cesta života - projekt, rituály (zkouška
dospělosti)
Jak se znám
- projekt: Lidská postava, Báseň - mé tělo, projekt: Čtyři
obrazy sebe sama, projekt: Můj sen (přání), příběhy
osobností (E. Zátopek, A. Adler, A. Marshall, A. Schweitzer)
Co jsem
- projekt: Barvy temperamentu, , Hippokrates, Galenos referát, introvert, extrovert, egoista, altruista, rčení
Co chci
- citát K. Čapka (st. 19), projekt: Transparent zájmů, CJ:
Názvy zájmů v cizím jazyce, hra: Aukce obrazů
- Vv: M. Aleš, A. Born, J. Zrzavý, P. Picasso, J. Mánes, A.
Mucha, Michelangelo, Tiziano, Leonardo
Co mohu
- projekt: Symboly úspěchů
- Ch. Fy: M. Curie - Slodowská
- projekt: Reklama na mě, testy IQ, Mensa
Jak poznávám a vnímám
- Př: Smyslové orgány člověka, sloh: Trampoty vodníků
v moderním světě (pohádka), projekt: Barevné brýle
Jak myslím a tvořím nové
- Čj: Slova mnohoznačná, rčení
Jak si pamatuji a soustředím se
- Alzheimerova choroba, rčení
Jak se učím
- citát Konfucia,
- Př: Lidský mozek
- Čj: Metafora, podobenství
Jak prožívám své city
- projekt: Batoh citů, Koloteď a tady, rčení
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
184
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
3. Stát a hospodářství
Výsledky vzdělávání
Učivo
Ten umí to a ten zas tohle
- Hv, Čj: píseň z filmu Císařův pekař ...
- Dě: dělba práce v dějinách, vývoj výroby
Přejete si, prosím?
- projekt: Co potřebuji během dne, Cesta housky, Funkce
peněz
- scénky
Nakupujeme
- Nobelova cena, Pulitzerova cena, brutto, netto, rčení
- projekt: Můj podnikatelský záměr
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Stát a právo
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná pojmy potřeby, dělba práce, výroba, služby, statky,
vzácné a volné statky, specializace, efektivita
• umí popsat základní funkce a principy dělby práce v
rodině a společnosti
• umí jednoduše popsat vývoj výroby
• zná pojmy výrobní a nevýrobní odvětví
• umí vyjmenovat příklady výrobních faktorů
• umí hodně komunikovat s prodavači a formulovat své
požadavky
• rozumí pojmům trh, nabídka, poptávka, firmy, domácnosti
• umí vyložit podstatu fungování trhu na příkladu chování
kupujících a prodávajících
• umí jednoduše vysvětlit fungování trhu zboží a práce
• chápe práci jako hlavní zdroj příjmů
• chápe nutnost dodržování pravidel pro fungování
společnosti
• rozumí pojmům právo a morálka
• umí vysvětlit rozdíl mezi právními a morálními normami
• rozumí pojmům právní vztah, právní řád, právní odvětví
• umí vyhledávat informace v Ústavě ČR
• zná pojmy dělba moci, poměrný a většinový systém,
mandát, imunita, volební právo
• ví, jak funguje výkonná moc
• zná některé pravomoci prezidenta
• chápe význam soudní moci
• zná soustavu soudů v ČR
• rozumí rozdílu mezi občanskoprávním a trestním řízení
• umí vyjmenovat některá základní práva a svobody
• zná pojmy politické spektrum, pravice, levice, pluralita
Učivo
Právo je minimum morálky
- druhy pravidel (silniční, společenská, školní řád, domovní
řád, sportovní, ...)
- Dě: nejstarší zákoníky
- projekt: Listina zásad naší třídy, Oblíbené výmluvy
Právo je systém
- projekt: Obsah a předmět právního vztahu
- právní odvětví, právní řád ČR, nezalost zákona neomlouvá
(Jahelka)
Ústava
- Listina základních práv a svobod, státní symboly, erbovní
znamení
Moc zákonodárná
- projekt: Volby, Legislativní činnost
- právo veta
Moc výkonná
- projekt: Pravomoci prezidenta, Naši prezidenti,
ministerstva
Moc soudní
- Lv: K. Čapek - povídka Poslední soud
Základní práva a svobody
- práce s dokumentem
- projekt: Komiks, Pětilístek odpovědnosti, Kdo je
ombudsman?
Politika
- projekt: Politické spektrum, Reklama
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
185
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Mezinárodní vztahy, globální svět
Výsledky vzdělávání
žák:
• umí s pomocí učitele porovnávat soustavu orgánů EU se
soustavou orgánů ČR
Průřezová témata
Učivo
Právo v Evropě
- popiš symboly EU
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
186
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jana Mikulíková, 1 týdně, povinný
1. Člověk ve společnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
v různých životních situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
Učivo
Já jako občan obce
Na úřadě
Jsem občanem státu
Jsem občanem EU
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
187
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Člověk jako jedinec
Výsledky vzdělávání
žák:
• posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních cílů
Průřezová témata
literatura
Učivo
Životní plány a cíle
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
188
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
3. Stát a hospodářství
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich
příklady
• vysvětlí jakou funkci plní banky a které služby občanům
nabízejí
• rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady
dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
občané
Průřezová témata
literatura
Učivo
Vlastnictví zavazuje
Ochrana majetku
Právní subjekty podnikání
Peněžní ústavy
Státní rozpočet
Záchytná sociální síť
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Stát a právo
Výsledky vzdělávání
žák:
• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů
(vlastnictví, pracovní poměr, manželství)
• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky,
uvede příklady některých smluv upravující
občanskoprávní vztahy (osobní přeprava, koupě, oprava
či pronájem věci)
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
uvědomuje si rizika jejich porušování
• rozlišuje a porovnává úkolů orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů
• rozpoznává protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný
čin, uvede jejich příklady
Průřezová témata
literatura
Učivo
Odvětví práva ČR
Občanskoprávní vztahy
V pracovním poměru
Rodina a zákony
Občan a právo
Smlouvy
Odpovědnost za škodu
Děti a paragrafy
Orgány právní ochrany a sankce
Občanské soudní řízení
Přestupky a správní řízení
Trestní právo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
5. Mezinárodní vztahy, globální svět
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
Příliš mnoho lidí – příliš problémů
Problémy současného světa
• uvede příklady některých projevů globalizace, porovná
Ohrožené životní prostředí
jejich jejich klady a zápory
Aktuality ze světa, ČR, regionu a obce
• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na
ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné
důsledky pro život lidstva
• objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede
příklady možných projevů a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni (v obci, regionu)
• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní
postoj ke způsobům jeho potírání
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
189
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
190
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6 Člověk a příroda
5.6 Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování
přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje
vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště
významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a
vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi,
klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a
řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání
či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v
přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si
pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným
vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v
Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu
zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje
na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1.
stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace,
Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
191
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
Garant předmětu
5.6.1 Přírodopis
6. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
7. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
8. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
9. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2
2
1+1
1+1
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6. - 9. ročníku. Výuka probíhá v učebně přírodopisu
nebo v multimediální učebně s využitím interaktivní tabule a internetu. Laboratorní práce v odborné učebně
přírodopisu a poznávání a sběr přírodnin v terénu.
Výuka v 6. ročníku je vedena k tomu, aby žák zvládl orientaci v kmeni Strunatců, zvláště v podkmeni
Obratlovců. Další oblastí učiva je stavba rostlinného těla, na kterou navazuje charakteristika a popis
krytosemenných dvouděložných rostlin. Teorii doplňuje poznávání a určování rostlin v terénu. Výsledkem práce
v terénu jsou nasbírané rostliny, ze kterých žáci vytváří miniherbář.
Výuka v 7. ročníku směřuje k tomu, aby žáci byli schopni popsat rostlinnou, živočišnou a bakteriální buňku,
charakterizovali probírané skupiny nižších rostlin a živočichů z obrázků i s nasbíraných přírodnin. Součástí
výuky je práce s lupou a mikroskopem.
Výuka v 6. ročníku je vedena k tomu, aby žák zvládl orientaci v kmeni Strunatců, zvláště v podkmeni
Obratlovců. Další oblastí učiva je stavba rostlinného těla, na kterou navazuje charakteristika a popis
krytosemenných dvouděložných rostlin. Teorii doplňuje poznávání a určování rostlin v terénu. Výsledkem práce
v terénu jsou nasbírané rostliny, ze kterých žáci vytváří miniherbář.
V 8. ročníku je výuka zaměřena na biologii člověka, směřuje k tomu, aby se každý žák orientoval na kostře
a torzu lidského těla, uměl popsat umístění a stavbu jednotlivých orgánových soustav. Součástí výuky je žáky
seznámit se zásadami první pomoci a zdravé životosprávy. Na teorii žáci navazují v praktických činnostech.
Výuka v 9. ročníku směřuje k tomu, aby žák byl schopen vysvětlit zákonitosti v živé a neživé přírodě a vztahy
mezi nimi. Učí se rozpoznávat vybrané nerosty a horniny a zařazovat je do systému. K tomu využívá školní
sbírku a poznatky z anorganické chemie. Srovnává účinky vnitřních a vnějších činitelů, vysvětluje teorii o vzniku
Země a života na ní. Získané poznatky uplatňují při popisu geologické stavby ČR a regionu. Ve vybraných
ekosystémech popisuje a vysvětluje zákonitosti. Svých poznatků využívá při ochraně přírody a životního
prostředí.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výklad
zajistit žákům dostatek informací, doporučit jim vhodnou literaturu k danému učivu
vést žáky ke správné interpretaci
kompetence k učení, komunikativní
Pozorování v terénu (školní pozemek a okolí školy, park, exkurze)
umožnit žákům samostatné nebo skupinové pozorování, experimentování a vyvození příslušných závěrů
vést žáky ke správnému chování k přírodě a k ochraně životního prostředí
kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
Samostatné práce
umožnit žákům zpracování vybraných témat s následnou prezentací (formou referátů, koláží a seminárních prací,
výroba herbáře)
kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
Školní experimenty
aktivně řešit s žáky probíraná témata, napomáhat jim při práci s mikroskopem a lupou, vést je k samostatnému
vyvození závěrů
kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
192
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.1 Přírodopis
Besedy s odborníky a exkurze
zajistit besedu či exkurzi, vést žáky k vyslechnutí názoru jiných, formulování otázek v případné diskusi
kompetence komunikativní, občanské
Knihovna, počítače a audovizuální technika
umožnit žákům přístup do knihovny, k výukovým programům, internetu
využívat multimediální učebnu s interaktivní tabulí
kompetence k učení, řešení problémů, pracovní
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• umí vyhledat, třídit a propojovat informace a používat je praktickém životě, samostatně
pozoruje a experimentuje, umí výsledky zhodnotit a vyvodit z nich závěr
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• žáci třídí a zpracovávají nové informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je dávají do souvislostí a využívají je v praktickém životě
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• dovednost srovnávání a třídění má pak rozsáhlé použití a souvisí také s dovedností
posuzovat význam znaků, posuzovat nadřazenost a podřazenost kategorií neschopností,
zobecňování apod.
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• jsou používány příklady, které budou žákům jasné vzhledem ke své názornosti
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky a na základě toho si vytváří ucelený pohled
na svět
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• vytvoření schopnosti a chuti žáka se i do budoucna učit a zajímat se o daný obor je v
průběhu základního vzdělávání rozhodující vzhledem ke skutečnosti, že řada dětí se již s
výukou tohoto předmětu na vyšších stupních škol nesetká
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• Kompetence k řešení problémů
• učí se přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích
teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• učí se poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• využívá získané vědomosti a dovednosti různých variant řešení problémů, zkoumá řešení
a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
193
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.1 Přírodopis
• žáci se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech,
prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných
zákonů tím, že žák nachází shodné, podobné a odlišné znaky, posuzuje jejich význam,
posuzuje „nadřazenost“ a „podřazenost“ kategorií, se schopnostmi zobecňování
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• využívá Internet pro vyhledání potřebných informací
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• posuzuje podmínky, průběh a závěry experimentů a hlavně závěry, které lze ze závěrů
odvozovat
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost
za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
RVP
• Kompetence komunikativní
• učí se formulovat své myšlenky a názory výstižně, souvisle a v logickém sledu a
porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových a jiných informačních prostředků
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• učí se stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a
experimentů (ústně i písemně)
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
• jsou vedeni k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů tím, že spolupracují při praktickém řešení úkolů ve dvojicích i ve skupinách,
třídí a statisticky zpracovávají informace
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• jsou schopni objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, požádají v případě potřeby o
pomoc nebo ji sami poskytnou
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• jsou schopni objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, požádají v případě potřeby o
pomoc nebo ji sami poskytnou
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
194
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.1 Přírodopis
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• spolupracují při výukových programech
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• přispívají k diskusi v malé skupině i celé třídě
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• vedeme žáka k pochopení základních ekologických souvislostí
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• vedeme žáka k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• chápou nutnost dodržovat základní pravidla vedoucí ke zlepšení životního prostředí a
vysvětlí příčiny zhoršení životního prostředí (skleníkový efekt, ozonová díra, kyselé deště,
nutnost třídění odpadů a jejich recyklace)
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• kriticky hodnotí různé jevy ve společnosti, zaujímají vlastní postoje k ochraně životního
prostředí tím, že jsou žáci vtahováni při vyučování do problematiky ochrany organizmů a
životního prostředí
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• na modelových i aktuálních otázkách navrhují řešení, umožňující při hospodářské
prosperitě ochranu přírody
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• jsou vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti práce a bezpečnosti při experimentech tím,
že si při laboratorních pracích osvojí bezpečné pracovní postupy
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• učí se optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data
zpracovávat a vyhodnocovat
RVP orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
195
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.1 Přírodopis
Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
196
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 2 týdně, povinný
1. Země a život na Zemi
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvědomí si, že jsme spoluobyvateli Země (planeta Země
je tu nejen pro lidi)
• rozpozná, pojmenuje a chápe základní projevy, podmínky
a rozmanitost života na Zemi
Průřezová témata
Učivo
- sluneční soustava, planety, hvězda, základní stavba
Země, zemské obaly
- projevy života, příklady různých prostředí a různých živých
organismů, poznávání vybraných organismů ve vybraném
prostředí
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Tělesná výchova
Tělesná výchova
didaktická technika
ostatní
2. Zoologie
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- savci - pes domácí - stavba těla, vnitřní ústrojí - základní
popius a funkce, šelmy psovité
• rozliší skupinu obratlovců, popíše důležité znaky
- kočka domácí - stavba těla, vnitřní ústrojí - základní popis
anatomie, fyziologie, chápe a popíše základní potravní
a funkce
řetězec)
- šelmy kočkovité, kunovité, medvědovité;
• na základě pozorování odvodí základní projevy chování
- ploutvonožci, zajícovci, hlodavci, sudokopytníci,
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
lichokopytníci, hmyzožravci, letouni, chobotnatci, kytovci,
života a přizpůsobení danému prostředí
• chápe význam živočichů v přírodě a pro člověka
primáti (stručně - úvod), vačnatci
- ptáci - kur domácí, vnitřní ústrojí - základní popis a funkce
• dokáže určit charakteristické znaky savců a porovnat je se
- ptáci hrabaví, měkkozobí, vrubozobí, dravci, sovy,
znaky, kterými se odlišuje člověk i jiní obratlovci
• určuje vybrané rody a druhy živočichů
šplhavky, kukačky, papoušci, vybraní cizokrajní ptáci
v domácích chovech, pěvci, běžci, plavci
- plazi - stavba těla, vnitřní ústrojí - základní popis a funkce
- plazi - ještěři, hadi, krokodýlové, želvy
- obojživelníci - stavba těla, vnitřní ústrojí - základní popis
a funkce - bezocasí, ocasatí
- ryby - stavba těla, vnitřní ústrojí - základní popis a funkce kapr obecný, ryby našich vod, paryby, akvaristika obecně
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
197
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Ekosystémy
Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
přesahy z učebních bloků:
Pracovní činnosti
6. ročník
Pěstitelské práce
Tělesná výchova
Tělesná výchova
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Botanika
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná vnější i vnitřní stavbu tělesných orgánů rostlin
(anatomie) , uvede některé praktické příklady jejich funkcí
(fyziologie) a vztahů k rostlině jako celku
• zná, vyjmenuje a vysvětlí, základní způsoby
rozmnožování rostlin (ze svého okolí) a dokáže je popsat
• prakticky rozpozná běžné druhy rostlin ze svého okolí
• umí pracovat s atlasem rostlin a rozpoznává probrané
rostliny
• sleduje péči o rostliny ve škole, zapojí se do péče o ně
(zalévání, kypření, jarní přesazování)
• provádí samostatné pokusy klíčení, opylení, vysazování
rostlin
Průřezová témata
Učivo
- anatomie rostlin - kořen, stonek, list, květ, plod, semeno
- základní fyziologie rostlin - fotosyntéza, dýchání, růst,
rozmnožování
- význam rostlin (producentů) a jejich ochrana
- rozmnožování, opylení, oplození rostlin
- vybrané čeledi dvouděložných rostlin - pryskyřníkovité,
růžovité, brukvovité, břízovité, bukovité, vrbovité, lilkovité,
miříkovité, bobovité, hvězdicovité, hluchavkovité
- rostliny v bytě
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Pracovní činnosti
6. ročník
Pěstitelské práce
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
198
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 2 týdně, povinný
1. Buňka
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozeznává základní projevy a podmínky života
• popíše bakterii, vir a živočišnou, rostlinnou buňku a
buňku hub, rozpozná rozdíly mezi nimi a dokáže vysvětlit
funkci vybraných buněčných orgánel
• učí se pracovat s lupou, mikroskopem
Průřezová témata
Učivo
- projevy života, rozmanitost života
- buňka prokaryotická, eukaryotická, orientačně stavba,
základní vybrané funkce
- jednobuněční živočichové, příklady, pozorování pod
mikroskopem
- pohlavní a nepohlavní rozmnožování -úvod, základy
- práce s lupou, mikroskopem, pozorování trepky velké
(nálev)
- rostlinné buňky (průduchy)
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Biologie hub
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše základní anatomii hub
• rozpozná naše nejznámější jedlé, nejedlé i jedovaté
houby, vyjmenuje a dokáže ptakticky rozeznat jejich
charakteristické znaky
• vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v
ekosystémech
• objasní základní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku
(symbióza)
Učivo
- stavba hub
- základní rozdělení hub
- stopkovýtrusé, vřeckovýtrusé houby
- lišejníky (symbióza)
- výstavka hub, dle možností pozorování v přírodě
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
199
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Ekosystémy
Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Zoologie
Výsledky vzdělávání
žák:
• získá základní, obecný přehled, v systému třídění a
klasifikace organismů
• pochopí systém živočichů, zařadí do něj ty, kteří byli
probráni v 6.ročníku (obratlovci) a postupně zařazuje ty,
které se naučí poznávat (žahavci, hlísti, měkkýši,
kroužkovci, členovci)
• dokáže určit charakteristické znaky probíraných skupin
živočichů a identifikovat je na určeném obrazovém
materiálu či dle popisu
Průřezová témata
Učivo
- žahavci (ploštěnka mléčná)
- hlísti (škrkavka dětská)
- měkkýši: -plži (hlemýžď zahradní), -mlži (škeble rybničná) ,
-hlavonožci (sépie obecná)
- kroužkovci (žížala obecná) + pozorování, pokus
- členovci- pavoukovci, korýši (rak říční),hmyz -včela
medonosná + pozorování, hmyz s proměnou nedokonalourybenky, vážky, švábi, saranče, kobylky, strašilky, vši,
stejnokřídlí, ploštice, hmyz s proměnou dokonalou síťokřídlí, blanikřídlí, brouci, dvoukřídlí, blechy, chrostíci,
motýl
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Ekosystémy
Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
200
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
7. ročník
4. Botanika
Výsledky vzdělávání
žák:
• pochopí systém rostlin, zařadí do něj ty, které byly
probrány v 6.ročníku (dvouděložné vyšší r.) a postupně
zařazuje ty, které se naučí poznávat
• odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla
od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
• naučí se rozpoznávat a zařadit vybrané rostliny nižší,
vyšší, nahosemenné a krytosemenné
• zná způsob rozmnožování vybraných rostlin
Průřezová témata
Učivo
- systém, třídění organismů říše rostlin (nižší, vyšší), nižší
rostliny -řasy (zelené, hnědé, červené, pozorování řas),
vyšší rostliny-mechorosty (játrovky a mechy), kapradiny,
přesličky, plavuně
- nahosemenné rostliny
- krytosemenné rostliny(dvou a jednoděložné)
- jednoděložné rostliny
- výstavka a určování jednoděložných rostlin
- vybrané čeledi jednoděložných rostlin
- laboratorní práce, rozlišení anatomických orgánů rostlin,
funkce, manipulace s vzorky
- mikroskopování, lupa
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
201
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 1+1 týdně, povinný
1. Fylogeneze člověka
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v základních stupních fylogeneze člověka
(původ a vývoj člověka)
• seznámí se se základy etologie (chování živočichů i
člověka)
• rozeznává na obrazových videodokumentech různé druhy
chování živočichů a dokáže je popsat
Průřezová témata
Učivo
- fylogeneze: předkové člověka i lidoopů (obecně,
archeologické nálezy, polidštění, Darwinova vývojové teorie,
australopiték, člověk zručný, člověk vzpřímený, člověk
rozumný)
- etologie :chování vrozené, naučené, podmíněné látkovou
výměnou, chování obranné a ochranné, komunikace
živočichů
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Biologie člověka
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- soustava opěrná, pohybová, tělní tekutiny a soustava
oběhová, soustava dýchací, soustava trávicí, přeměna látek
• zařadí rod Homo do zoologického systému
a energií, soustava vylučovací, soustava nervová, soustava
• určí polohu a objasní základní stavbu a hlavní funkci
žláz s vnitřním vyměšováním, soustava rozmnožovací,
orgánů a orgánových soustav lidského těla, přiměřeně
smyslová ústrojí
vysvětlí jejich vztahy
- běžné nemoci, způsob prevence, možnosti léčení, nové
• objasní vznik a vývin jedince od početí až po smrt
medicínské poznatky (jako aktuality v rámci vyučování)
(ontogeneze)
- ontogeneze člověka – vývoj jedince od početí až po smrt,
• rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí,
tanatologie -etický přesah problematiky umírání
uplatňuje zásady jejich prevence a zná orientačně
- pohlavní choroby, prevence, možnosti léčby
způsoby léčby
• orientuje se v aplikaci předlékařské první pomoci při
- základy dědičnosti (genetika)
poranění a jiném poškození těla
- člověk jako součást přírody
• zná postup jednání při ohrožení životě a hrozbě přírodních
- biologická,kulturní a sociální determinace člověka
katastrof (doporučení Města Vsetína)
- antropologie jako celostní nauka o člověku
• se zajímá o nové výzkumy a technologie v medicíně
(práce s časopisy -21.století, informace na internetu)
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
202
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
203
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 1+1 týdně, povinný
1. Neživá příroda
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže zařadit planetu Zemi do Sluneční soustavy a
popsat jednotlivé sféry Země
• dokáže přiměřeně objasnit vliv jednotlivých sfér na vznik a
trvání života na Zemi
• orientuje se přiměřeně v oboru mineralogie
• geologie
• rozlišuje hlavní půdní typy, porovná význam půdotvorných
činitelů pro vznik půdy
Průřezová témata
Učivo
- země ve vesmíru, stavba Země,
- mineralogie -nerost, hornina, krystal, laboratorní práce –
růst krystalů, krystalové soustavy, fyzikální vlastnosti
nerostů -pokusy, výpočty, stupnice tvrdosti- pokusy, třídění
nerostů -prvky, halogenidy, sulfidy, oxidy, uhličitany,
dusičnany, sírany, fosforečnany, křemičitany, nerosty
organického původu-organolity)
- geologie – petrologie -přehled hornin – vyvřeliny,
(hlubinné, povrchové), usazené horniny -sedimenty,
přeměněné horniny, příklady z okolí, využití videozáznamů,
fotodokumetace, práce na internetu -stránky o geologii
- geologické děje -vnitřní, vnější,
- pedosféra -půdy, druhy, typy, praktické poznávání v okolí
školy
- podzemní voda a prameny, minerální voda
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Vznik a vývoj života na Zemi
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná vybrané názory na vznik a vývoj života na zemi a umí
o nich diskutovat, vytváří si na ně vlastní názor
• rozlišuje jednotlivá geologická období ve vývoji Země
• dokáže na internetu či v literatuře vyhledat místa výskytu
zkamenělin (soustředění hlavně na oblast ČR, popř.
regionu Vsetínsko), orientuje se v zařazení nálezů do
příslušných geologických období
Průřezová témata
Učivo
- moderní teorie Evoluce, Charles Darwin, chemický vývoj
směřující k životu na Zemi, éry vývoje země :
- prekambrium -začíná život, předbuněční a jednobuněční
- prvohory-vodní prostředí, mnohobuněční živočichové
- druhohory -éra plazů (ještěrů)
- třetihory-savci
- čtvrtohory -člověk
- základní geologie ČR (Český masiv a Západní Karpaty)
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
204
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Přírodopis
9. ročník
3. Ekologie
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v
přehledu vývoje organismů
• dokáže zhodnotit význam rostlin a živočichů v přírodě a
jejich provázanost s neživým prostředím
• rozlišuje zásady bezpečného chování v přírodě a dokáže
je aplikovat
• rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace,
společenstva, ekosystémy
• uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
• aplikuje vybrané praktické metody poznávání přírody
• chápe smysl ochrany přírody a dokáže vyjádřit způsoby,
jak on sám přispěje k ochraně přírody ve svém okolí
Průřezová témata
Učivo
- ekologie -věda o přírodě,
- producent, konzument, reducent + příklady
- potravní řetězce
- podmínky života živé (biotické) a neživé (abiotické) složky
životního prostředí
- koloběh vody v přírodě
- stav životního prostředí
- biosféra
- ochrana přírody, praxe a teorie
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
205
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Zeměpis
Garant předmětu
5.6.2 Zeměpis
6. ročník: Mgr. Josef Knotek
7. ročník: Mgr. Josef Knotek
8. ročník: Mgr. Josef Knotek
9. ročník: Mgr. Josef Knotek
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2
1+1
1
1+1
Charakteristika předmětu
Vyučovací pedmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6. 7. a 9. ročníku a 1. hodinu týdně v 8. ročníku. Výuka
probíhá v samostatné odborné učebně zeměpisu, případně v jiných odborných učebnách (multimediální,
počítačové). Poznávání a pozorování krajiny je prováděno v terénu.
Výuka v 6. ročníku směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vysvětlit postavení naší planety Země ve vesmíru,
popsat planetu Zemi a její zákonitosti, pracovat s mapami a atlasy a naučit se v nich číst a orientovat. Výuka se
dále zaměřuje na jednotlivé krajinné sféry a jejich vzájemné propojení. Na základě svých znalostí žáci zařazují
zástupce rostlin a živočichů z obrázků do jednotlivých krajin na Zemi. Žáci se seznámí s některými kontinenty
a oceány, vzájemně je porovnávají a charakterizují.
Výuka v 7. ročníku je zaměřena na zbývající kontinenty a oceány, směřuje k tomu, aby se každý žák orientoval
ve světě, uměl charakterizovat jednotlivé oblasti a porovnávat je dle daných kritérií. Součástí výuky je žáky
seznámit se státyevropské unie a možnostmi těchto států. Důraz při výuce je kladen na práci s mapou.
Výuka v 8. ročníku se zaměřuje na Českou republiku, směřuje k tomu, aby žáci byli schopni zhodnotit polohu,
rozlohu a postavení České republiky v evropskéma celosvětovém měřítku, popsat její historický vývoj a současné
členění České republiky. Na základě svých znalostí o přírodních, hospodářských a kulturních poměrech České
republiky posuzují žáci možnosti dalšího rozvoje České republiky, přičemž je kladen důraz na ochranu životního
prostředí.
V 9. ročníku je výuka zaměřena na náš region, na Zlínský kraj a Valašsko. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli
schopni vymezit a charakterizovat místní region a zhodnotit zdější poměry (přírodní, hospoářské a kulturní).
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• dokáže vyvodit souvislosti mezi jednotlivými jevy v přírodní i socioekonomické sféře
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• dokáže je přiřadit k vyššímu celku, učí se správně užívat odbornou terminologii tím, že
dbáme na správné užívání geografických termínů, zadáváme úkoly ve formě problému
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• žák se učí samostatnému získávání, zpracování a vyhodnocování informací vhodnými
metodami
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• vedeme žáky k analýze jednotlivých situací
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• dáváme podněty k pozorování přírodních jevů
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• zadáváme vhodná témata k samostatnému zpracování s využitím různých informačních
zdrojů
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
206
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.2 Zeměpis
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• Kompetence k řešení problémů
• vyvozování příčinných souvislostí, navozujeme modelové problémové situace z oblasti
fyzicko geografické sféry, popř. zprostředkujeme žákům reálné problémy z těchto oblastí,
zadáváme žákům praktické úkoly, týkající se běžných životních situací, vyvoláváme
diskuzi k daným tématům
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• žák kriticky myslí, dokáže na základě získaných poznatků provést analýzu problému,
popř. nejprve sám problém stanovit a s využitím vlastních zkušeností nebo dle návodu řeší
tím, že žáka vedeme ke správnému kladení otázek
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. problémem
hledáním souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k
aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších jazykových jevů
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• Kompetence komunikativní
• žák dokáže s využitím správné terminologie ve správné logické posloupnosti formulovat
své myšlenky a názory, získané poznatky, prezentovat výsledky svých pozorování a řešení
problémů
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• zadáváme vhodná témata k následné prezentaci či diskuzi, úkoly pro skupinovou práci,
klademe otázky, které vedou žáky k obhájení jejich názoru
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• spolupracuje se spolužáky na skupinových úkolech
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• žák dokáže aktivně pracovat ve skupině, zapojí se do dělby práce a následné kooperace,
respektuje názory druhých
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• zadáváme úkoly pro skupinovou práci, dbáme na udržení přátelského prostředí
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• Kompetence občanské
• pozná problémy obyvatel jiných částí světa, pochopí nutnost humanitární pomoci
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• prohloubí svůj vztah k České republice jako své vlasti tím,, že uskutečňujeme zeměpisné
exkurze, klademe otázky, zabývající se danými tématy
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
207
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
RVP
Učební osnovy
5.6.2 Zeměpis
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• žák pochopí a bude schopen využít v praxi ekologické souvislosti mezi jednotlivými
složkami krajinné sféry a vlivu člověka na ně – např. problematika znečištění ovzduší,
nedostatku pitné vody, kontaminace půdy
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• při práci dodržuje stanovená pravidla, zachází šetrně se svěřenými pomůckami, dbá na
čistotu svého pracovního prostředí tím
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• stanovíme pravidla pro práci, vedeme žáky k samostatné kontrole jejich dodržování
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• žák získává informace pozorováním, matematickými výpočty, měřením, používá různé
typy materiálů – texty, mapy, grafy, diagramy
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• zadáváme praktické úkoly, týkající se pozorování a měření různých přírodních jevů –
např. měření teploty vzduchu, dodáváme materiál ke zpracování
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Etnický původ
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
208
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.2 Zeměpis
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
209
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Zeměpis
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Josef Knotek, 2 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
žák:
• zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční
soustavy
• zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
• používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou terminologii
• žák rozlišuje a porovnává přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost
• rozeznává a popisuje tvary zemského povrchu
• porovnává působení vnitřních a vnějších procesů, jejich
vliv na přírodu a lidstvo
• přiměřeně zhodnotí přírodní, hospodářské a politické
poměry
Průřezová témata
Učivo
- komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané
obecně používané geografické, topografické a kartografické
pojmy; základní topografické útvary: důležité body, výrazné
liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace:
sítě, povrchy, ohniska - uzly; hlavní kartografické produkty:
plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené značky,
vysvětlivky; statistická data a jejich grafické vyjádření,
tabulky; základní informační geografická média a zdroje dat
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
210
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Zeměpis
6. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
211
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Zeměpis
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Josef Knotek, 1+1 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
žák:
• používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou terminologii
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány, porovnává a
přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry
• zvažuje, jaké změny v některých oblastech světa nastaly
a co je jejich příčinou
• popíše zeměpisnou polohu a rozlohu světadílů, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, rozložení vodstva, přírodní
zdroje, obyvatelstvo
• vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti rekreace a
cestovního ruchu
Průřezová témata
literatura
Učivo
Zeměpis světadílů a oceánů
- Asie (poloha, rozloha, povrch, podnebí, vodstvo, nerostné
suroviny, obyvatelstvo a hospodářství, oblasti - jihozápadní,
jižní a jihovýchodní, střední a východní, charakteristika
vybraných států; arabské státy - Indie, Čína, Japonsko,
Indonésie),
- Amerika (poloha, rozloha, povrch, podnebí, vodstvo,
nerostné suroviny, obyvatelstvo a hospodářství, politické
rozdělení Ameriky, charakteristika vybraných států; USA,
Kanada, Mexiko, Brazílie, Argentina),
- Evropa (charakteristika přírodních poměrů, hospodářství,
politické rozdělení, přehled států; jižní, západní, severní,
střední, jihovýchodní, východní Evropa)
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
212
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Zeměpis
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Josef Knotek, 1 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
Česká republika
- obecná část (poloha, rozloha, historie, povrch a podnebí,
• charakterizuje zeměpisnou polohu a rozlohu České
půdy, život ve městě a na vesnici, přírodní bohatsví),
republiky v rámci Evropy (střední Evropy)
- regionální část (rozdělení do regionálních oblastí; Praha,
• orientuje se v přírodních podmínkách České republiky,
kraje: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský,
popíše povrch a jeho členění, určí a vyhledá na mapách
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický,
hlavní horopisné celky, charakterizuje podnebí a vodstvo
• posoudí aktuální otázky životního prostředí České
Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský,
republiky
Zlínský; hospodářství, obyvatelstvo, významná města,
• zhodnotí údaje o hlavních hospodářských oblastech kulturní a historické památky a zajímavosti jednotlivých
průmysl, zemědělství, doprava, služby obyvatelstvu,
oblastí),
zahraniční obchod
Svět dnes
• pojmenuje a vyhledá na mapách jednotlivé geografické
- pohled na politickou mapu současného světa, poloha,
oblasti
rozloha, lidnatost, státní hranice, státní zřízení, způsob
• posoudí význam jednotlivých oblastí v České republice
vlády, mezinárodní politické organizace a seskupení,
• charakterizuje předpoklady jednotlivých oblastí pro
globální problémy lidstva.
domácí a zahraniční cestovní ruch
• porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na
základě podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních
světových regionech
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
213
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Zeměpis
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Josef Knotek, 1+1 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
Obyvatelstvo a sídla
- počet obyvatel a jeho růst, rozmístění obyvatelstva na
• aktivně pracuje s tématickými mapami obsahujícími
Zemi, rasy, národy, náboženství ve světě, rozdělení sídel na
veškeré informace o obyvatelstvu
městská a venkovská (jejich charakteristika),
• přibližně určí aktuální počet obyvatel světa, zhodnotí vývoj
Světové hospodářství
počtu obyvatel na Zemi
• rozlišuje a porovnává rozmístění lidských ras, etnik,
- zemědělská výroba a její členění (chov hospodářských
národů, jazyků, náboženství
zvířat, pěstování užitkových rostlin, rybolov a lesní
• porovnává rozmístění a funkci sídel (venkovská, městská)
hospodářství),
- světová průmyslová výroba (těžba surovinových zdrojů,
• určí na mapách hlavní a periferní oblasti světového
energetika a těžký průmysl, spotřební průmysl),
hospodářství
• aktivně pracuje s mapou světa, přibližně určí aktuální
- úloha dopravy v hospodářství (železniční, silniční,
počet států
potrubní, vodní, letecká),
• rozlišuje a porovnává státy světa podle geografické
- služby obyvatelstvu,
polohy, rozeznává odlišnosti a podobnosti
- cestovní ruch, hlavní oblasti cestovního ruchu, hlavní
• uvede příklady hlavních politických, vojenských a
hospodářské organizace ve světě.
hospodářských organizací světa
• pojmenuje současné globální problémy lidstva
• vyhledá na mapě konfliktní ohniska, posoudí příčiny
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
214
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Zeměpis
9. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
215
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
Garant předmětu
5.6.3 Fyzika
6. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
7. ročník: Mgr. Jiří Hrabina
8. ročník: Mgr. Jiří Hrabina
9. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2
2
1
1+1
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6. 7. a 9. ročníku. V 8. ročníku je 1 hodina týdně. Výuka
probíhá v celých třídách většinou v odborných učebnách.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje a vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím pozorování, měření, experimentů,
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů a hledat na ně adekvátní odpovědi,
- používání různých zdrojů informací a posuzování důležitosti a správnosti získaných informací,
- činnostem, které se snaží co nejefektivněji využívat zdroje energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích
obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody,
- využívání známých vztahů a používání fyzikálníh veličin a jednotek soustavy SI.
Učivo fyziky na 2. stupni navazuje a prohlubuje učivo přírodovědy 4. a 5. ročníku.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učitel žáky vede k tomu, aby vždy nejprve odhadli výsledky experimentu a po dosažení
závěru korigovali své hypotézy
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• žáci se učí metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů, učí se
zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• učitel žákům předkládá co nejvíce praktických pokusů, umožní žákům využívat výukové
programy, a to jak pod jeho vedením, tak především samostatně při zpracování vlastních
prezentací
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• aby vyhledávali v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky
fyzikálního poznávání a využívali je efektivně ve svém dalším studiu
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• aby poznávali souvislosti fyzikálního zkoumání s ostatními přírodovědně zaměřenými
oblastmi zkoumání
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují a
vyvozují z nich závěry
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• Kompetence k řešení problémů
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
216
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.3 Fyzika
• používat osvojené metody řešení fyzikálních problémů i v jiných oblastech vzdělávání,
pokud jsou tyto metody v těchto oblastech aplikovatelné
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• žáci se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech,
prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• učí se poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• jestliže dosavadní metody, informace nevedly k cíli, korigovat chybná řešení problému
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• učí se základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných
zákonů
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• učitel žákům umožňuje předpokládat, prakticky ověřovat a vyvozovat závěry na základě
osvojených znalostí a dovedností, hledat, navrhovat či používat různé další metody,
informace a prostředky nebo nástroje, které by mohly přispět k řešení daného problému
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• Kompetence komunikativní
• žáci jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• učí se stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a
experimentů, a to ústně i písemně
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně,
souvisle a kultivovaně v ústním projevu
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchají názorům učitele i spolužáků, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do
diskuse, obhajují svůj názor a vhodně argumentují
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
217
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.3 Fyzika
• učitel žáky vede k tomu, aby výsledky svých pokusů komentovali, vysvětlili, obhájili, aby
využívali informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci i s
okolním světem a pro prezentaci svých výsledků
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
• žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině, učí se podílet se společně s učitelem na
vytváření pravidel práce v týmu, vytvářejí si pozitivní představu o sobě samém
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• učitel dává žákům příležitost vzájemně spolupracovat při praktickém řešení úkolů,
umožňuje jim statisticky zpracovávat a třídit informace
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• vede vyučování tak, že žáci mají možnost spolupracovat při výukových programech, a
umožňuje žákům objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• seznamuje žáky s plány krizových opatření
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• žáci jsou vedeni k poznání možnosti rozvoje i zneužití fyzikálních jevů a učí se
odpovědnosti za zachování životního prostředí
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• učitel žáky seznamuje s historií zneužívání jaderných zbraní, ekologických havárií a s
příčinami zhoršení životního prostředí (skleníkový efekt, ozonová díra) a s riziky a
prodiskutuje s nimi opatření k jejich předcházení a minimalizaci
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• umožňuje žákům chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy,
respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a
ochrany zdraví
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• seznamují se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• učitel důsledně dbá na bezpečnost, dodržování pracovního řádu a způsobu používání
fyzikálních pomůcek, dodržování zásad ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
218
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.3 Fyzika
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• žáci se učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná
data zpracovávat a vyhodnocovat
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• učitel vede žáky k tomu, aby výsledky pokusů a pozorování zhodnotili, třídili a statisticky
zpracovali a vytvářeli protokoly k laboratorním pracím
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
219
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
6. ročník
6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 2 týdně, povinný
1. Látky a tělesa
Výsledky vzdělávání
žák:
• - uvede na konkrétních příkladech rozdíl mezi látkou a
tělesem
Průřezová témata
Učivo
1.Čím se zabývá fyzika
2.Látka a těleso
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Fyzikální veličiny
Výsledky vzdělávání
žák:
• - zná značky, jednotky a měřidla délky, hmotnosti,
objemu, hustoty, času a teploty
• - změří vhodně zvolenými měřidly některé uvedené
veličiny charakterizující látky a tělesa
• - využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností
a objemem při řešení praktických úloh
Průřezová témata
Učivo
1.Délka
2.Hmotnost
3.Objem
4.Hustota
5.Teplota
6.Čas
7.Fyzikální veličina
8.Mezinárodní soustava jednotek
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Seberegulace a sebeorganizace
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
220
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
6. ročník
3. Síla
Výsledky vzdělávání
žák:
• - rozliší pojmy gravitační síla, směry vodorovný, svislý a
umí je používat v konkrétních určených příkladech
• - určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících
na těleso, jejich velikost,směr a výslednici
• - rozezná síly, které působí po směru a proti směru
pohybu, dovede je používat v konkrétních příkladech
• - využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles
• - aplikuje základní poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
Průřezová témata
Učivo
1.Gravitace
2.Účinky síly
3.Tření
4.Skládání sil
5.Newtonovy zákony
6.Těžiště
7. Rovnovážná poloha těles
8.Otáčivé účinky síly
páky Laboratorní práce č. 2
kladky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
221
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
7. ročník
7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jiří Hrabina, 2 týdně, povinný
1. Pohyb těles
Výsledky vzdělávání
žák:
• - rozhodne jaký druh pohybu těleso koná vzhledem
k jiným tělesům
• - využívá s porozuměním při řešení úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
Průřezová témata
Učivo
1.1 Rozdělení pohybu
1.2 Rychlost
1.3 Jednotky rychlosti
1.4 Výpočet rychlosti
1.5 Výpočet dráhy, výpočet času
1.6 Grafické znázornění rychlosti pohybu
1.7 Grafické znázornění pohybu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Světelné jevy
Výsledky vzdělávání
žák:
• - rozliší pojmy světlo, světelné zdroje, barva,stín
• - využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla
při řešení problémů a úloh
• - rozliší druhy zrcadel a chápe zákony odrazu světelných
paprsků od jednotlivých druhů zrcadel
• - rozhodne ze znalostí rychlosti světla ve dvou různých
prostředích jak se světlo bude lámat
• - rozliší druhy čoček a chápe zákony průchodu světelných
paprsků čočkami
• - zná složení oka, rozliší oční vady a jejich redukci pomocí
čoček
Průřezová témata
Učivo
1. Světlo
1.1 Světlo a světelné zdroje
1.2 Barva
1.3 Šíření světla a stín
2. Odraz světla
2.1 Zákon odrazu
2.2 Zobrazení na rovinném zrcadle
2.3 Kulová zrcadla
2.4 Zobrazení kulovými zrcadly
3. Lom světla
3.1 Zákon lomu
3.2 Čočky
3.3 Zobrazení spojkou
3.4 Zobrazení rozptylkou
4. Optické přístroje
4.1 Oko
4.2 Lupa, mikroskop, dalekohled
4.3 Fotoaparát
5. Fotometrie
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
222
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Vlastnosti látek
Výsledky vzdělávání
žák:
• - používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
• - rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy
používá ve správných souvislostech
• - na základě částicového složení látek jednotlivých
skupenství, zná vlastnosti látek
Průřezová témata
Učivo
1. Z čeho jsou látky
1.1 Model atomu
1.2 Kolik je druhů atomů
1.3 Co jsou molekuly
2. Vlastnosti pevných látek
2.1 Proč tělesa z pevných látek nemění tvar
2.2 Některé vlastnosti pevných látek
3. Vlastnosti látek kapalných
3.1 Proč kapaliny tečou
3.2 Některé vlastnosti kapalných látek
3.3 Jaké vlastnosti má hladina kapaliny
3.4 Molekuly v kapalině se pohybují
4. Vlastnosti látek plynných
4.1 Jak můžeme pozorovat plyn
4.2 Čím se plyny liší od kapalin
4.3 Vlastnosti molekul plynu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. O kapalinách a plynech
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá s porozuměním při řešení úloh vztah mezi tlakem,
tlakovou silou a obsahem plochy
• dokáže řešit úlohy o hydrostatickém tlaku a využívá
Pascalova zákona při řešení praktických příkladů
(hydraulické zařízení)
• - vypočítá velikost vztlakové síly a rozhodne kdy tělesa
plavou
• - získané poznatky dokáže aplikovat i na plyny
Učivo
1. Tlak
1.1 Tlaková síla a tlak
1.2 Přenášení tlaku v pevných látkách
2. Tlak v kapalinách
2.1 Hydrostaticky tlak
2.2 Výpočet hydrostatického tlaku
2.3 Spojené nádoby
2.4 Působení vnější tlakové síly na kapalinu
2.5 Vztlaková síla
2.6 Výpočet vztlakové síly
2.7 Kdy těleso plave a kdy se potápí
2.8 Jak pracuje hustoměr
3. Tlak v plynech
3.1 Čím je vyvoláván tlak vzduchu
3.2 Měření tlaku vzduchu
3.3 Tlak plynu v uzavřené nádobě
3.4 Podtlak a přetlak
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
223
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
224
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jiří Hrabina, 1 týdně, povinný
1. Energie
Výsledky vzdělávání
žák:
• - určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou
• - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, prací a
časem při řešení úloh
• - využívá poznatky o přeměnách různých forem energie
při řešení úloh
• - zná vztah mezi příkonem a výkonem a dokáže vypočítat
účinnost
Průřezová témata
Učivo
1. Práce , výkon, energie
1.1. Práce
1.2. Výkon
1.3. Energie
1.4. Mechanická energie
1.5. Přeměny mechanické energie
1.6. Výpočet práce na páce a na kladce pevné
1.7. Výpočet práce na kladkostroji a na nakloněné rovině
1.8. Účinnost
1.9. Energie v denním životě
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
225
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
8. ročník
2. Elektřina a magnetismus
Výsledky vzdělávání
žák:
• - objasní pojmy elektrický náboj, elektrování těles,
elektrické pole
• - sestaví podle schématu elektrický obvod
• - rozliší vodič a izolant na základě jejich vlastností
• - využívá s porozuměním Ohmova zákona při řešení úloh
• - rozliší sériové a paralelní zapojení a využívá zákonitostí
o napětí, proudu a odporu v praktických úlohách
• - vysvětlí pojmy vlastní a příměrový polovodič a uvede
příklady jejich využití v praxi
• - využívá s porozuměním vztah mezi prací, příkonem a
časem při řešení úloh
• - rozliší pojmy magnet, magnetické pole Země,
elektromagnet
• - využívá poznatky o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického
pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí
• - vysvětlí vznik střídavého napětí
• - využívá s porozuměním vztah mezi velikostí napětí a
počtem závitů v cívkách transformátoru při změně
velikosti napětí
Průřezová témata
Učivo
1. Odkud se bere elektřina
1.1 Elektrický náboj
1.2 K čemu dochází při elektrování těles
1.3 Elektrické pole
1.4 Elektrické napětí
1.5 Chemické zdroje stejnosměrného elektrického napětí
2. Elektrický proud
2.1 Co je to elektrický proud
2.2 Jak znázorňovat jednotlivá zapojení
2.3 Zapojení měřících přístrojů
3. Vodiče a nevodiče elektrického proudu
3.1 Vodivost pevných látek
3.2 Vodivost kapalin
3.3 Vodivost plynů
3.4 Vodivost v různých látkách
4. Různá elektrická zapojení
4.1. Sériové zapojení
4.2. Paralelní zapojení
5. Na čem závisí velikost elektrického proudu
5.1 Elektrický proud
5.2 Ohmův zákon
5.3 Na čem závisí odpor vodiče
5.4 Reostat a dělič napětí
5.5 Vodivost polovodičů
5.6 Ochrana elektrických obvodů před zkratem a přetížením
6. Příkon, práce elektrického proudu
6.1 Tepelné účinky elektrického proudu
6.2 Příkon a práce elektrického proudu
7. Souvislost elektřiny a magnetizmu
7.1 Magnetické pole trvalého magnetu
7.2 Magnetické pole Země
7.3 Elektromagnet
7.4 Elektromagnetická indukce
8. Jak se vyrábí elektřina
8.1 Zdroj střídavého elektrického napětí
8.2 Jednoduchý elektromotor na stejnosměrný proud
8.3 Jak měníme velikost elektrického napětí
8.4 Výroba a přenos elektrické energie
9. Elektřina v atmosféře
12. Bezpečnost při práci s elektrickým zařízeními
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk ve společnosti
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
226
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 1+1 týdně, povinný
1. Teplo
Výsledky vzdělávání
žák:
• - rozliší pojmy teplo, teplota, teplo přijaté a odevzdané
tělesem, vnitřní energie tělesa, tepelná výměna, šíření
tepla a dovede uvést příklady z praxe
• - dovede popsat co se děje při změnách skupenství
• - dokáže vysvětlit základní meteorologické pojmy
• - vysvětlí rozdíl mezi tepelnými motory a vysvětlí jak
pracují
Průřezová témata
Učivo
1. Teplo a vnitřní energie
1.1 Vnitřní energie
1.2 Změna vnitřní energie – teplo
1.3 Na čem závisí teplo ?
1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie
2. Šíření tepla
2.1 Vedení tepla
2.2 Proudění tepla
2.3 Tepelné záření
3. Změny skupenství
3.1 Skupenství a vnitřní energie
3.2 Teplota tání a tuhnutí
3.3 Tání a tuhnutí a tepelná výměna
3.4 Vypařování
3.5 Var
3.6 Kapalnění
4. Tepelné jevy v každodenním životě
4.1 Meteorologie
4.2 Práce plynu
4.3 Tepelné motory
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Akustika
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
1. Periodické děje
1.1 Kmitavý pohyb pružiny a matematického kyvadla
• - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku
1.2 Periodické děje a jejich grafické znázornění
• - posoudí vlivy nadměrného hluku na životní prostředí
2. Vlnění
• - objasní pojem hudba, tón a jeho vlastnosti a umí získané
2.1 Vznik vlnění
poznatky aplikovat na vybrané příklady z praxe
2.2 Popis a vlastnosti vlnění
3. Zvuk
3.1 Vznik a šíření zvuku
3.2 Rychlost šíření zvuku a jeho odraz
3.3 Tón a jeho výška
3.4 Hlasitost zvuku,hluk a ochrana před ním
3.5 Zvuk a hudba
3.6 Přenos zvuku pomocí elektroniky
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
227
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Vesmír
Výsledky vzdělávání
žák:
• - objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
• - odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Průřezová témata
Učivo
1. Sluneční soustav a pohyby jejich těles
1.1 Sluneční soustava
1.2 Jak se pohybuje země
1.3 Pohyb Měsíce a jeho důsledky
1.4 Planety
2. Hvězdy
2.1 Čím se liší hvězdy od planet
2.2 Proč hvězdy svítí
2.3 Viditelný a neviditelný vesmír
3. Měření vzdálenosti ve vesmíru
4. Orientace na obloze
4.1 Co je souhvězdí
4.2 Orientace v krajině na obloze
4.3 Mapa oblohy
5. Vesmír se mění
6. Astronomická technika
6.1 Dalekohledy
6.2 Kosmické sondy
7. Vývoj názoru na tvar a polohu Země ve vesmíru
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Jaderná energie
Výsledky vzdělávání
žák:
• - jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná
elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením
Učivo
1. Jaderná energie:
1.1. Jak se projevují některé vlastnosti atomů
1.1.1 Opakování a rozšíření poznatku o stavbě atomu
1.1.2 Radioaktivita
1.2. Jaderná energie
1.2.1 Štěpení jader atomů
1.2.2 Jak pracuje jaderná elektrárna
1.3 Využití jaderné energie
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
228
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.3 Fyzika
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
229
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.4 Chemie
5.6.4 Chemie
Garant předmětu
8. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
9. ročník: Mgr. Jaroslava Ševčíková
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2
2
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Výuka probíhá v odborných učebnách dle zaměření a cíle vyučovací hodiny. Laboratorní práce rovněž probíhají v odborné učebně. Do výuky jsou
zařazeny i jednoduché krátkodobé projekty.
Výuka v 8. ročníku směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vysvětlit základní pojmy, aby dokázali odvodit
jednoduchý vzorec nebo název anorganické sloučeniny, vypočítat složení roztoku, sestavit a upravit jednoduchou
rovnici. Výuka seznamuje žáky s negativními jevy, které působí a životní prostředí a současně usiluje o návrhy
k řešení problémů. Znalosti základních podmínek života a problémy životního prostředí podněcujív žácích snahu
všímat si prostředí, ve kterém žijí a sami je mohou ovlivňovat.
V 9. ročníku výuka směřuje k tomu, aby žáci dokázali vysvětlit základní pojmy organické chemie, uměli
pojměnovat a napsat vzorec jednoduchých uhlovodíků, derivátů, základních organických kyselin. Žáci dokáží
pojmenovat přírodní přírodní látky, které jsou součástí jejich těla. Využívají svých znalostí z biologie člověka,
botaniky atd. Znalosti z výuky si ověřují v praktických úlohách v laboratoři a v terénu.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učí se metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• zpracovává informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívá je k dalšímu učení
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• žáci si vybavují a berou v úvahu dosavadní informace a zkušenosti, vyhledávají, třídí a
zpracovávají nové informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
dávají do souvislostí a využívají je v praktickém životě
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• rozvíjejí schopnost abstraktního a logického myšlení zařazováním problémových úkolů,
hádanek, rébusů, křížovek, referátů s chemickou tématikou
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• stručně se vyjadřují mezinárodním chemickým názvoslovím a chemickou symbolikou
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• čtou s porozuměním - úkoly z mezinárodního výzkumu PISA, testy Kalibro, Cermat
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• provádějí praktické pokusy, využívají výukové programy a internet a to jak pod vedením
vyučujícího, zejména však samostatně při zpracovávání vlastních prezentací
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• pozorují a experimentují, odhadují výsledky experimentu, pracují s chybným
předpokladem a korigují své hypotézy, vyvozují závěry, používají obecně platnou
terminologii při svých činnostech i v praktickém životě
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
230
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
RVP
Učební osnovy
5.6.4 Chemie
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• Kompetence k řešení problémů
• učí se přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích
teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• hledají vhodná řešení problémových úloh, odhalují chyby v textu a dále s chybou pracují
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• učí poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Učí základům logického
vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• řeší doplňovačky a křížovky s chemickou tématikou
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• žáci předpokládají, prakticky ověřují a vyvozují závěry na základě osvojených znalostí a
dovedností
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• Kompetence komunikativní
• jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• realizují projekty na předem připravená témata, které prezentují, orientují se v tabulkách a
různých grafech
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učí se stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a
experimentů (ústně i písemně)
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
231
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.4 Chemie
• využívají informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci i s
okolním světem a pro prezentaci svých výsledků
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• žáci při řešení úloh spolupracují, výsledky pokusů přesně komentují, stručně zapisují,
vysvětlují, obhajují, popř. hledají jiná vhodná řešení
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• jsou vedeni k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů tím, že spolupracují při praktickém řešení úkolů ve dvojicích i ve skupinách,
třídí a statisticky zpracovávají informace
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• jsou vedeni k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• jsou schopni objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, požádají v případě potřeby o
pomoc nebo ji sami poskytnou
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• jsou schopni objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, požádají v případě potřeby o
pomoc nebo ji sami poskytnou
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• žáci spolupracují při praktickém řešení úkolů ve dvojicích i ve skupinách, třídí a
statisticky zpracovávají informace, spolupracují při výukových programech
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• žáci respektují pravidla chování v pracovně, laboratorní řád a bezpečnostní pokyny
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• seznamuje žáky s plány krizových opatření
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• seznámí se s plány krizových opatření, zná historii zneužívání chemických zbraní,
přírodních a ekologických havárií, navrhuje opatření k jejich odstranění nebo
minimalizaci
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• znají historii i současnost zneužívání chemických zbraní, ekologických havárií, ví o
možnostech zneužití dostupných chemických látek
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
232
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.4 Chemie
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• znají jejich rizika a navrhují opatření k jejich předcházení a minimalizaci
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• učitel žáky seznamuje s historií zneužívání jaderných zbraní, ekologických havárií a s
příčinami zhoršení životního prostředí (skleníkový efekt, ozonová díra) a s riziky a
prodiskutuje s nimi opatření k jejich předcházení a minimalizaci
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• jsou vedeni k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí se odpovědnosti za
zachování životního prostředí
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• chápou nutnost dodržovat základní pravidla vedoucí ke zlepšení životního prostředí a
vysvětlí příčiny zhoršení životního prostředí (skleníkový efekt, ozonová díra, kyselé deště,
nutnost třídění odpadů a jejich recyklace)
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• seznamují se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• žáci bezpečně používají laboratorní techniku i chemikálie
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• důsledně dbají na dodržování řádu pracovny, laboratorního řádu, bezpečnostních pokynů
pro používání chemikálií, R a S věty (Standardní věty označující specifickou rizikovost a
standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a
nebezpečnými chemickými přípravky), chrání tím zdraví své i druhých i životní prostředí
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• výsledky pokusů a pozorování zhodnocují, třídí a statisticky zpracovávají, vytváří
protokoly k laboratorním pracím
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• učí se optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data
zpracovávat a vyhodnocovat
RVP orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
233
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.6.4 Chemie
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
234
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.4 Chemie
8. ročník
8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 2 týdně, povinný
1. Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání
Výsledky vzdělávání
žák:
• - určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• - pracuje bezpečně s vybranými a běžně dostupnými
látkami (označení a pravidla bezpečnosti práce )
• - zná nejběžnější metody poznávání vlastností látek
používané v chemii
Průřezová témata
Učivo
- chemie jako přírodní věda
- látky a tělesa; změny látek
- vlastnosti látek; pozorování a pokus v chemii
- zásady bezpečné práce v laboratoři
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Směsi
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- směsi v přírodě i v běžném životě, jejich složky
- třídění směsi na stejnorodé (roztoky) a různorodé
• - rozlišuje směsi a chemické látky
- oddělování složek směsí (usazování, odstřeďování,
• - vypočítá složení roztoků
filtrace, krystalizace a destilace)
• - zná metody oddělování složek směsí, uvede příklady
- voda v přírodě (pitná, užitková a odpadní)
oddělování složek směsí v praxi
- vzduch (složení,čistota,znečišťování ovzduší)
• - rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a
použití
Rozšíření:
• - uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhne
suspenze, emulze, pěna, aerosoly
způsoby prevence a odstranění znečištění
sublimace, papírová chromatografie
vodárny – pitná voda
čistička odpadních vod
destilace zkapalněného vzduchu (dusík, kyslík …)
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
235
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.4 Chemie
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Částicové složení látek
Výsledky vzdělávání
žák:
• - používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
• - rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy
používá ve správných souvislostech
• - orientuje se v periodické soustavě prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy
Průřezová témata
Učivo
- atom (složení struktura)
- protonové číslo, nukleonové číslo
- chemické prvky
- chemická vazba, molekuly, ionty
- chemické prvky a sloučeniny
- periodická soustava prvků, periodický zákon
- vodík, kyslík
- kovy a nekovy
- halogeny
- alkalické kovy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Chemické reakce
Výsledky vzdělávání
žák:
• - rozliší výchozí látky a produkty
• - provede klasifikaci prakticky důležitých chemických
reakcí
• - přečte chemické rovnice a s využitím zákona zachování
hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• - zná faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
Učivo
- chemické reakce, reaktanty a produkty
- zákon zachování hmotnosti
- chemické rovnice, chemický rozklad a slučování
- halogenidy (názvosloví)
- oxidační číslo atomu
- oxidy (názvosloví) … případně sulfidy
- látkové množství a molární hmotnost
Rozšíření:
- významné halogenidy, oxidy a sulfidy
- prvky 2. a 3. periody
Pozn. Po zvládnutí názvosloví vyzkoušet nejjednodušší
chemické výpočty chemických reakcí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
236
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.4 Chemie
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Anorganické sloučeniny
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- vodné roztoky jako směsi látek(složení, hmotnostní
zlomek, nasycený a nenasycený roztok)
• - umí vytvořit vzorec z názvu a název se vzorce vybraných
- vzorce, názvy a použití kyselin ( HCI, HNO3, H2SO4,
oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin a solí
H2CO3)
• - porovná vlastnosti vybraných oxidů, sulfidů, halogenidů,
- vzorce, názvy použití hydroxidů (NaOH, KOH, Ca(OH)2..)
kyselin a solí a posoudí jejich vliv na životní prostředí
• - orientuje se na stupnici pH
- kyselost a zásaditost vodných roztoků, PH, ionozace
kyselin a hydroxidů neutralizace
Rozšíření:
- chemické výpočty na složení roztoků
- kyselina fosforečná, siřičitá …
- kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy
- neutralizace
- názvosloví solí
- příprava, vznik soli
- příklady některých solí, průmyslová hnojiva, stavební
průmysl … apod.
Rozšíření:
- jiné způsoby přípravy solí
- siřičitany, křemičitany …
- keramika
- tvrdost vody
- hydrogensoli
- hydráty solí (skalice modrá, sádra …)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
237
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.4 Chemie
9. ročník
9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ševčíková, 2 týdně, povinný
1. Redukce a oxidace
Výsledky vzdělávání
žák:
• - rozpozná redukci a oxidaci
• - popíše výrobu železa ve vysoké peci a výrobu oceli
• - vysvětlí co se děje při elektrolýze a jak se elektrolýza
využívá v průmyslu
Průřezová témata
Učivo
- redoxní reakce ( oxidace a redukce, zápis rovnicí, princip
výměny e~)
- koroze (činitelé ovlivňující rychlost koroze a způsob
ochrany před korozí)
- elektrolýza a její průmyslové využití ( jen seznámení –
rozšířené učivo)
- výroba železa a oceli ( jen seznámení – rozšířené učivo)
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Energie
Výsledky vzdělávání
žák:
• - rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
• - zná základy zpracování a využití uhlí, z. plynu, ropy,
jaderné energie a jejich vliv na životní prostředí
Průřezová témata
Učivo
- organická chemie, organ.látky, pojem uhlovodík
- alkany, alkeny, alkiny
- cyklické sloučeniny;areny
- zdroje uhlovodíků a jejich zpracování ( ropa, zemní plyn,
uhlí)
- fosilní a vyráběná paliva
- bezpečné využití paliv v domácnosti + ekologie
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
238
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.4 Chemie
9. ročník
3. Organické sloučeniny
Výsledky vzdělávání
žák:
• - umí vytvořit vzorec z názvu a název se vzorce
nejjednodušších uhlovodíků, uvede jejich vlastnosti a
využití
• - umí vytvořit vzorec z názvu a název se vzorce
nejjednodušších deriváty uhlovodíků, uvede jejich
vlastnosti a využití
• - orientuje se ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a koncových produktů biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů
Průřezová témata
Učivo
- derivát uhlovodíku, charakteristická (funkční) skupina,
- uhlovodíkový zbytek ( radiál), tvorba derivátu
- halogenderiváty ( jen stručně-rozšířené učivo) - alkoholy,
fenoly
- karboxylové kyseliny (mravenčí a octová)
- karbonylové sloučeniny : aldehydy a ketony ( jen stručněroz.uč.)
- estery, esterifikace
- přírodní látky ( sacharidy, tuky, bílkoviny) - zdravá výživa
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Chemie a společnost
Výsledky vzdělávání
žák:
• - zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin
z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• - orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
Průřezová témata
Učivo
- chemie a pokrok, chem. průmysl v ČR
- cirkulace a recyklace surovin
- přírodní a umělé látky ( plasty a syntetická vlákna)
- otravné a jedovaté látky, hořlaviny, freony
- drogy, látky návykové
- konzervace potravin
- životní prostředí
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
239
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.4 Chemie
9. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
240
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7 Umění a kultura
5.7 Umění a kultura
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží
nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,
umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do
společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování,
práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a
vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými
prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu
uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k
uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti
vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní
účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a
zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a
Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je
možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu,
projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím
činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a
literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti
tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se
stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant
řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a
poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření
i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových
činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného
prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,
recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou
k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,
své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je
hra na hudební nástroje a jejich využití při hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových
činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je
aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žákaa umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a
prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak
přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího
přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,
fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen
prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
241
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7 Umění a kultura
médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné
pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl
jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných
prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování
si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem
Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných
vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,
děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
242
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v na 1. stupní v kmenových učebnách a na
2. stupni v odborné učebně hudební výchovy. Žáci zpívají za doprovodu elektronických kláves či klavíru,
dětských rytmických nástrojů nebo reprodukované hudby.
Důraz je kladen na využití a rozvoj individuálních hudebních schopností a dovedností žáků. Snahou učitelů je,
aby žáci byli schopni na základě svých dispozic zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně, s využitím
jednoduchých hudebních nástrojů či doprovodit hudbu pohybem, lidovým tancem. Tomuto záměru odpovídá
vhodný výběr písní či skladeb.
Při výuce učitelé neopomíjí ani hudební teorii. Vedou žáky k tomu, aby byli schopni se orientovat v zápisu
jednoduché písně či skladby. Během výuky Hudební výchovy se žáci seznámí s hudebními díly,
nejvýznamnějších českých a světových skladatelů (zpravidla formou projektového vyučování).
Nedílnou součástí výuky jsou návštěvy koncertů, divadelních představení s muzikálovým zaměřenm,
společenských akcí. K tomuto účelu jsou využívany ace konané na škole, případně v kulturních zařízení ve
městě.
Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní
výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• žák poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah k učení
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učitel žáka seznamuje se základními návyky a dovednostmi v jednotlivých oblastech
hudebních činností (hlasové, rytmické, instrumentální, poslechové, pohybové) a vše
podpoří osobním příkladem
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• Kompetence k řešení problémů
• nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat řešení
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• žák se nenechá odradit počátečním nezdarem
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• podpoří ho důvěrou
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• učitel se snaží najít příčiny neúspěchu a citlivým přístupem za pomoci dětského kolektivu
je pomáhá odstraňovat a následně rozvíjet kvalitu hlasových, pohybových dovedností
jedince
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
243
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
RVP
Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• žák se učí dialogu se spolužáky, s učitelem, učí se rozumět a používat komunikační
prostředky hudby
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• učitel učí žáka porozumět a pracovat s notovým záznamem, vysvětlí a na konkrétních
příkladech ukáže, že skladba nebo píseň může být i osobním sdělením, poselstvím pro
druhé
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• Kompetence sociální a personální
• připravuje různé soutěže, kvízy, které vyžadují práci ve skupině
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• učí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupině i
k debatě celé třídy
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• učitel vybírá vhodné hudebně pohybové hry s rytmicko melodickým doprovodem
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• pomáhá žákovi získat pocit potřebnosti, důležitosti, sebedůvěry
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• žák si začíná uvědomovat osobní zodpovědnost v rámci kolektivu, aktivně se zapojuje do
kolektivních činností
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• připravuje se žáky veřejná vystoupení pro rodiče, pro děti z mateřské školky, pro staré lidi
v domech s pečovatelskou službou apod.
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• učitel navštěvuje se žáky hudební besedy, divadelní představení, zajistí návštěvu koncertu
v ZUŠ
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• Kompetence pracovní
• žák si osvojuje základní hygienické, pracovní návyky
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
244
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova
podmínky
• učitel ho seznamuje se základy hlasové hygieny
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
• učí správnému držení těla při zpěvu, demonstruje mu možnosti práce s lidským hlasem
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
245
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
1. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v
rámci nejjednodušších hudebních forem
Průřezová témata
Učivo
Hlasová výuka
- správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné zpívání,
- rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá jednoduché hudební nástroje
• rozlišuje základní hudební nástroje
Průřezová témata
literatura
Učivo
Instrumentální činnost
- doprovod na jednoduché rytmické nástroje.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
Průřezová témata
literatura
Učivo
Hudebně pohybová činnost
- správné držení těla,
- jednoduché taneční hry,
- chůze, pochod.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
246
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
4. Poslechové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
Průřezová témata
literatura
Učivo
Poslech
- rozlišení zvuku, tónu, hlasu mluveného a zpívaného,
- rozpoznání některých hudebních nástrojů (klavír, housle,
kytara, flétna),
- seznámení s hymnou České republiky.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
247
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
2. ročník
2. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v
rámci nejjednodušších hudebních forem
Průřezová témata
literatura
Učivo
Hlasová výuka
- hospodárné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné
zpívání, dodržování rytmu,
- rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel.
Hudební nauka
- poznávání vzestupné a sestupné melodie,
- seznámení s pojmy notová osnova, houslový klíč, noty,
- hodnota not (nota celá, půloá, čtvrťová),
- rozlišování tempa (pomalé, rychlé).
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá jednoduché hudební nástroje
• rozlišuje základní hudební nástroje
Průřezová témata
literatura
Učivo
Instrumentální činnost
- jednoduchý doprovod na rytmické nástroje.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
Průřezová témata
literatura
Učivo
Hudebně pohybová činnost
- procvičování již osvojené pohybové činnosti ,
- osvojení poskoku, výměnného kroku.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
248
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
2. ročník
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
Průřezová témata
literatura
Učivo
Poslech
- seznámení s lidovými a umělými písničkami,
- poznávání dalších hudebních nástrojů (trubka, klarinet,
buben),
- skladby dle výběru učitele přiměřené k věku dětí.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
249
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
3. ročník
3. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v
rámci nejjednodušších hudebních forem
Průřezová témata
literatura
Učivo
Hlasová výuka
- pokračování v osvojených činnostech z předešlých ročníků
(dýchání, výslovnost, uvolněný zpěv),
- správný pěvecký postoj,
- osvojování pěveckého dělení slov.
Hudební nauka
- taktování dvoudobého taktu,
- seznámení s názvy not,
- nota osminová, pomlky.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá jednoduché hudební nástroje
• rozlišuje základní hudební nástroje
Průřezová témata
literatura
Učivo
Instrumentální činnost
- zdokonalování doprovodu na rytmické nástroje.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
Průřezová témata
literatura
Učivo
Hudebně pohybová činnost
- taktování na 2 doby ,
- chůza dvoudobá,
- vyjádření hudební nálady.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
250
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
3. ročník
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
Průřezová témata
literatura
Učivo
Poslech
- poznávání hudby zábavné, slavnostní,
- zdokonalování se v poznávání dalších hudebních nástrojů
(lesní roh, fagot, příčná a zobcová flétna),
- skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše
Janáčka.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
251
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
4. ročník
4. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či v dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
• využívá při zpěvu vědomě správné pěvecké návyky
• orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle
svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Průřezová témata
literatura
Učivo
Hlasová výuka
- zdokonalování získaných poznatků při zpívání (postoj,
dýchání, výslovnost),
- vázání tónů, prodlužování výdechu,
- nácvik dvojhlasého zpěvu.
Hudební nauka
- notopis, jednočárková oktáva,
- osvojení hudebních pojmů (kánon, variace, komorní
hudba),
- poznávání písniček durových a mollových.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá na základě svých hudebních schopností a
dovedností jednoduché, případně složitější hudební
nástroje k doprovodné hře
• provádí elementární hudební improvizace
Průřezová témata
literatura
Učivo
Instrumentální činnost
- doprovod na rytmické a jednoduché melodické hudební
nástroje.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a tanečních kroků,
vyjadřuje pohybem ve spojení s hudbou své vlastní pocity
a představy, zvládá jednoduché lidové a společenské
tance
• realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a dovedností vytváří
pohybové improvizace
Učivo
Hudebně pohybová činnost
- valčíkový krok, valčík ,
- pohybové vyjádření hudby.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
252
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
4. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• naslouchá hudbě nejvýznamnějších hudebních období a
nejvýznamnějších českých a světových skladatelů
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
• rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harminické
změny
Průřezová témata
literatura
Učivo
Poslech
- poznávání dalších hudebních nástrojů,
- poslech skladeb českých a moravských skladatelů (A.
Dvořáka, L. Janáčka, J. Myslivečka, V. Nováka),
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
253
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
5. ročník
5. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či v dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
• využívá při zpěvu vědomě správné pěvecké návyky
• orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle
svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Průřezová témata
literatura
Učivo
Hlasová výuka
- upevňování pěveckých dovedností,
- nácvik dvojhlasého zpěvu.
Hudební nauka
- upevňování získaných vědomostí z předešlých ročníků,
- osvojení hudebních pojmů (pomocné linky, posuvky,
akord, oktáva, smyčcový kvartet).
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá na základě svých hudebních schopností a
dovedností jednoduché, případně složitější hudební
nástroje k doprovodné hře
• provádí elementární hudební improvizace
Průřezová témata
literatura
Učivo
Instrumentální činnost
- doprovody na rytmické a melodické hudební nástroje.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a tanečních kroků,
vyjadřuje pohybem ve spojení s hudbou své vlastní pocity
a představy, zvládá jednoduché lidové a společenské
tance
• realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a dovedností vytváří
pohybové improvizace
Učivo
Hudebně pohybová činnost
- polka ,
- pohybové vyjádření nálady, relaxace.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
254
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
5. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• naslouchá hudbě nejvýznamnějších hudebních období a
nejvýznamnějších českých a světových skladatelů
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
• rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harminické
změny
Průřezová témata
literatura
Učivo
Poslech
- hudební nástroje, jejich rozdělení,
- poslech skladeb (L. Janáčka, W. A. Mozarta, J. S. Bacha,
L. v. Beethovena a současných hudebních autorů).
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
255
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
6. ročník
6. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• je schopen jednohlasné interpretace písně bez doprovodu
• při zpěvu využívá elementární instrumentální doprovod
• při pěvěckých činnostech se vědomě snaží dodržovat
zásady hlasové hygieny
• pokračuje v nácviku vícehlasých úprav písní (zvláště
lidový dvojhlas)
• orientuje se v základech rytmu, tempa, metra a taktování
• ovládá základní notopis
• při poslechových činnostech úspěšně rozeznává a
správně zařazuje hudební formy
• věnuje zvláštní pozornost hudebně-pohybovým činnostem
(hry pro tělovýchovné a relaxační chvilky během hodiny,
nácvik bráničního dýchání, v hlasové výchově, dechová
cvičení)
• na základě poslechu vybraných skladeb navazujících na
probírané učivo v hodinách rozšiřuje své znalosti o tvorbě
našich i zahraničních hudebních skladatelů a interpretů
(opery, operety, muzikály, balet)
• dokáže individuálně hodnotit a vnímat působivost
uměleckého díla
Průřezová témata
literatura
Učivo
Vokální činnost
- dechová cvičení, pěvecké dýchání,
- hlasová cvičení (správné posazení hlasu, tvoření tónu,
zvětšování hlasového rozsahu),
- rytmická cvičení v základních taktech, rytmická
improvizace,
- intonační cvičení,
- zpěv - lidové písně, umělé písně pro děti.
Hudební nauka
- notové písmo v houslovém klíči,
- zápis not v určitém rozsahu,
- hodnoty not celých až šestnáctinových,
- takty 2/4, 3/4, 4/4,
- stupnice,
- hudebně-výrazové prostředky.
Instrumentální činnost
- hra na jednoduché rytmické nástroje.
Pohybová činnost
- lidové tance, pochod, mazurka,
- pohybové improvizace na poslouchanou hudbu,
- relaxace s hudbou.
Poslech hudby
- poznávání hudebních nástrojů, jejich dělení do skupin,
- poznávání hudebních druhů,
- poznávání hudebních žánrů,
- skladby českých a světových mistrů.
Návštěvy koncertů, videoprojekce, internet.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
256
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
6. ročník
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
257
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
7. ročník
7. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• je schopen jednohlasné interpretace písně bez doprovodu
• při zpěvu využívá elementární instrumentální doprovod
• při pěvěckých činnostech se vědomě snaží dodržovat
zásady hlasové hygieny
• pokračuje v nácviku vícehlasých úprav písní (zvláště
lidový dvojhlas)
• orientuje se v základech rytmu, tempa, metra a taktování
• ovládá základní notopis
• při poslechových činnostech úspěšně rozeznává a
správně zařazuje hudební formy
• věnuje zvláštní pozornost hudebně-pohybovým činnostem
(hry pro tělovýchovné a relaxační chvilky během hodiny,
nácvik bráničního dýchání, v hlasové výchově, dechová
cvičení)
• na základě poslechu vybraných skladeb navazujících na
probírané učivo v hodinách rozšiřuje své znalosti o tvorbě
našich i zahraničních hudebních skladatelů a interpretů
(opery, operety, muzikály, balet)
• dokáže individuálně hodnotit a vnímat působivost
uměleckého díla
Průřezová témata
literatura
Učivo
Vokální činnost
- dechová cvičení, pěvecké dýchání,
- hlasová cvičení (správné posazení hlasu, tvoření tónu,
zvětšování hlasového rozsahu),
- intonační cvičení (čistá intonace stupnic),
- zpěv - lidové písně, umělé písně pro děti, populární písně,
písně westernové a country hudby.
Hudební nauka
- stupnice dur a moll,
- tečka u noty, dirigování v základních taktech, rytmická
improvizace,
- lidský hlas (zásady hlasové hygieny, skupiny žensých
a mužských hlasů, mutace),
- akcent v hudbě, tempo, dynamika,
- výrazové prostředky.
Instrumentální činnost
- hra na rytmické nástroje, na jednoduché melodické
nástroje, zobcové flétny doprovod písní (klavír, housle,
kytara) - využití žáků, kteří se učí hrát na nástroje mimo
školu.
Pohybová činnost
- lidové tance,valčík, polka,
- pohybové improvizace na poslouchanou hudbu,
- relaxace s hudbou.
Poslech hudby
- nástroje smyčcového orchestru, dua, tria, kvarteta,
kvinteta,
- hudební druhy a žánry (sonáta, koncert, melodram),
- skladby českých a světových mistrů přístupné
a srozumitelné dětem.
Návštěvy koncertů, videoprojekce, CD, DVD, internet.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
258
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
7. ročník
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
259
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
8. ročník
8. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• je schopen jednohlasé (vícehlasé) interpretace písně a to
sólově nebo s instrumentálním doprovodem (podklad
zajišťuje učitel, případně žák sám
• dodržuje zásady hlasové hygieny, vědomě dbá na
pěvecké návyky
• ovládá zásady dirigování - různé takty
• prohlubuje a rozšiřuje své znalosti v notopise a stupnicích
• při poslechových činnostech úspěšně rozeznává a
správně zařazuje hudební formy
• prostřednictvím výkladu učiva a poslechu vybraných
skladeb se seznamuje s historickým vývojem evropské a
světové hudby
• věnuje pozornost aktuálním tématům současné hudby
(hudba jako kulisa, hudba a drogy, moderní technologie v
hudbě)
Průřezová témata
literatura
Učivo
Vokální činnost
- dechová cvičení, pěvecké dýchání,
- hlasová cvičení (tvoření tónu, zvětšování hlasového
rozsahu),
- intonační cvičení,
- zpěv - jednohlas a dvojhlas, lidové písně, umělé písně pro
mládež, populární písně, písně z muzikálů, folkové písně.
Poslech hudby
- symfonický, jazzový a dechový orchestr,
- hudební druhy a žánry,
- významná díla uměleckých směrů, populární hudba.
Hudební nauka
- práce s poznanými stupnicemi, tóninami, intervaly
a akordy,
- synkopa, dirigování základních taktů,
- rytmická cvičení v základních taktech, rytmická
improvizace,
- tempo a dynamika v hudbě.
Instrumentální činnost
- hra na rytmické nástroje, na jednoduché melodické
nástroje, hra na kytaru, doprovod písní - využití žáků, kteří
se učí hrát na nástroje mimo školu.
Pohybová činnost
- lidový tanec, polonéza, blues, disko tance, country,
pohybová improvizace na poslouchanou hudbu, relaxace
s hudbou.
Návštěvy koncertů, videoprojekce, CD, DVD, internet,
příprava vlastního hudebně-kulturního projektu.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
260
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
8. ročník
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
261
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
9. ročník
9. ročník
1 týdně, povinný
1. Vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• je schopen jednohlasé (vícehlasé) interpretace písně a to
sólově nebo s instrumentálním doprovodem (podklad
zajišťuje učitel, případně žák sám
• dodržuje zásady hlasové hygieny, vědomě dbá na
pěvecké návyky
• ovládá zásady dirigování - různé takty
• prohlubuje a rozšiřuje své znalosti v notopise a stupnicích
• při poslechových činnostech úspěšně rozeznává a
správně zařazuje hudební formy
• prostřednictvím výkladu učiva a poslechu vybraných
skladeb se seznamuje s historickým vývojem evropské a
světové hudby
• věnuje pozornost aktuálním tématům současné hudby
(hudba jako kulisa, hudba a drogy, moderní technologie v
hudbě)
• zaměří se na dějiny české hudby
Průřezová témata
literatura
Učivo
Vokální činnost
- dechová cvičení, pěvecké dýchání,
- hlasová cvičení (tvoření tónu, zvětšování hlasového
rozsahu),
- intonační cvičení,
- zpěv lidových písní i umělých písní různých stylů a žánrů,
Poslech hudby
- jednotlivá díla jsou zaměřena na shrnutí dosud získaných
informací o hudebních nástrojích, hudebních druzích
a žánrech,
- významná díla uměleckých směrů, seznámení s vývojem
hudby od pravěku do současnosti s důrazem na vývoj české
hudby,
- populární hudba,
- poslech hudby preferované žáky (hudební styly a žánry
zvolené individuálně žákem).
Hudební nauka
- využívání notového zápisu, rozšíření znalostí stupnic,
tónin, intervalů, akordů, taktů, dirigování, rytmů, tempa
a dynamiky,
- rytmická cvičení v poznaných taktech,
- rytmická improvizace, hudebně výrazové prostředky,
- opakování základů dirigování.
Instrumentální činnost
- hra na rytmické nástroje, na jednoduché melodické
nástroje, doprovod písní, improvizace, využití žáků, kteří
hrají na hudební nástroje.
Pohybová činnost
- pohybová improvizace na poslouchanou hudbu, disko
tance, country tance, relaxace s hudbou.
Návštěvy koncertů, videoprojekce, CD, DVD, internet,
příprava vlastního hudebně-kulturního projektu.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
262
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.1 Hudební výchova
9. ročník
3. Hudební pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. Poslechové činnnosti
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
263
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1
1+1
1+1
1+1
1+1
1
1
2
2
Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova rozvíjí výtvarný projev každého žáka a pomáhá mu objevit individuální způsob vlastního
vyjadřování.
Předmět se vyučuje na 1. stupni s dotací v 1. ročníku 1. hodina týdně, ve 2. až 5. ročníku 2 hodiny týdně. Na 2.
stupni v 6. a 7. ročníku 1 hodina týdně, v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá na 1. stupni
v kmenových učebnách, na 2. stupni ve specializované třídě, popřípadě v plenéru nebo v galerii (výstava,
výtvarná dílna, beseda s výtvarníkem) nebo jako poznávací cesta za životem a tvorbou určitého výtvarníka
(regionální umělci).
Výtvarná výchova rozšiřuje žákův obzor o nové zážitky, umožňuje mu využívat tradiční i nové vizuálně obrazné
prostředky a spojuje vlastní tvorbu s reflexí prožitku i díla. Žák získává vědomí přirozených souvislostí mezi díly
výtvarných umělců a vlastní výtvarnou tvorbou (spolupráce s galerií výtvarného umění na projektech
a výtvarných aktivitách).
V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání
a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, představivost, fantazii
a invenci a vedou žáka k odvaze a chuti vyjádřit svou osobitost.
Obsah výtvarné výchovy vytvářejí tři hlavní oblasti:
- rozvíjení smyslové citlivosti - činnosti, při kterýchžák rozvíjí svou schopnost rozeznávat podíl jednotlivých
smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků
- uplatňování subjektivity - činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při
tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření
- ověřování komunikačních účinků - činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných
prostředků v procesu komunikace a hledání nových možností uplatnění vlastní tvorby, děl výtvarného umění
i jiných obrazových médií.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učí se vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení a propojení je efektivně
využívat v procesu učení (poznávání), v tvůrčích činnostech a praktickém životě
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učitel vede žáky k orientaci v oblasti vizuální kultury, která se jich bezprostředně dotýká,
a to jak v rámci zprostředkování školou, tak i s přesahem do každodenního života
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí,
propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• užívání symbolické výtvarné řeči a na základě toho jim pomáhá si vytvářet komplexnější
pohled především na společenské a kulturní jevy
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v
budoucnosti
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
264
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• učí se samostatně pozorovat a experimentovat
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• učitel vede žáky k tvořivému zpracovávání podnětů ze svého okolí, k experimentování s
výtvarnými materiály a vyjadřovacími prostředky a k vyhledávání nejvhodnějších forem
pro vyjádření svých zážitků, k porovnávání výsledků své práce s výsledky práce ostatních
a k vytváření úsudku o vlastním výtvarném vyjadřování
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• učitel přivádí žáky do světa vizuálního vyjadřování v roli tvůrců i příjemců, učí je
porovnávat různé druhy vizuálního vyjadřování z hlediska jejich kontextu, účelu i
estetického působení, vřazovat poznatky ze světa výtvarného umění a širší vizuální
kultury do vlastního systému chápání
RVP poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky
porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
RVP
• Kompetence k řešení problémů
• učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problému, využívat získané vědomosti a
dovednosti k objevování různých variant řešení
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat řešení
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• učitel vede k samostatnému hledání možností řešení výtvarných úkolů s využitím všech
dostupných informací, prostředků a technik
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• učí se samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení empirické
a tvořivé postupy
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• učitel pobízí k experimentování a k nacházení osobitého a individuální řešení zadaného
úkolu
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, učí se obhájit vlastní řešení, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
265
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
• učitel vede žáky k vědomí odpovědnosti za vlastní dílo jako součásti osobní výpovědi
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně,
souvisle a kultivovaně v ústním projevu
RVP formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
• učitel vede žáky k vysvětlování a obhajování svého pojetí výtvarného úkolu
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně
se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• učitel rozvíjí dovednost vyslechnout v diskusi názor ostatních a vyslovit a obhájit vlastní
názor na práci druhého i na díla a produkty z oblasti výtvarného umění a obecné vizuální
kultury
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• učí se rozumět obrazům a jiným vizuálním vyjádřením, gestům a jiným komunikačním
prostředkům, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do společenského dění
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učitel vede k vědomému využívání postupů, technik a materiálů z široké oblasti
vizuálního vyjadřování pro vlastní tvůrčí vyjádření v rámci zadaných úkolů i pro vyjádření
vlastní osobní výpovědi.
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• učí se využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• učitel vede k tvořivému hledání různých způsobů vizuálního vyjádření a jejich kombinací
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• žák dokáže aktivně pracovat ve skupině, zapojí se do dělby práce a následné kooperace,
respektuje názory druhých
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině, učí se podílet se společně s učitelem na
vytváření pravidel práce v týmu, vytvářejí si pozitivní představu o sobě samém
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
266
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
• učí se účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti
pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• učí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupině i
k debatě celé třídy
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• učitel vede k práci ve dvojici i ve skupině, učí žáky vnímat svou roli a své místo v
pracovní skupině, ocenit svůj přínos ke zdaru společné práce
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňovat
zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• učitel učí vyslovit a obhájit svůj názor a stanovisko a současně přijmout, pochopit a
respektovat odlišný názor druhého
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• učitel poskytuje prostor k prezentaci vlastní práce a vyslovení svého názoru, i když je v
rozporu se stanoviskem většiny, učí žáky přijmout i kritiku a nesouhlas
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• učí se vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a
samostatný rozvoj
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• učí se respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, je schopen
vcítit se do situací ostatních lidí
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• učitel učí v diskusích i přímo vnímáním výtvarných děl vnímat emoce, postoje a
přesvědčení druhých, respektovat jejich odlišnost a přijímat je jako další z mnoha
možností
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• hájit právo druhých na vyjádření odlišného názoru a přijímat i dílo, jež mu není blízké,
jako svébytné vyjádření zasluhující si úctu a pozornost
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
267
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• učitel učí vnímat tvorbu vlastní i druhých lidí jako jedinečný výsledek duševního úsilí a
práce, propojující naši současnou kulturu s jejím historickým základem
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• učí se respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví,
projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se
zapojovat do kulturního dění
RVP respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
• Kompetence pracovní
• učí se používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení pracovny výtvarné
výchovy i další, určené k samostatné tvorbě ve vyučovacích hodinách
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• učitel vytváří možnosti pro osvojení základních dovedností i pro samostatnou práci
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Komunikace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
268
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
269
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník
1. ročník
1 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže výtvarně vyjádřit své zážitky, představy a
zkušenosti
• své úpředstavy a zkušenosti vyjadřuje prostorově i plošně
• prožitky vnímá všemi smysly a dokáže je slovně popsat a
realizovat plošně i prostorově
• seznamuje se i s odlišným zpracováním stejných zážitků
• prezentuje své práce, které vybral, upravil nebo
samostatně vytvořil
• zpracovává a vytváří pomocí různých výtvarných technik
Průřezová témata
literatura
Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary),
- uspořádání objektů do celků - na základě jejich výraznosti
a velikosti,
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly - vyjádření podnětů hmatových a sluchových.
Uplatňování subjektivity
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností,
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich
vnímání vizuální, statické.
Ověřování komunikačních účinků
- osobní postoj v komunikaci - jeho vyjádření
a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s vlastní
interpretací,
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření v komunikaci se spolužáky, v rámci skupin, v nichž se žák
pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních
schopností.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
Učivo
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
270
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
271
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
2. ročník
2. ročník
1+1 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže výtvarně vyjádřit své zážitky, představy a
zkušenosti
• své úpředstavy a zkušenosti vyjadřuje prostorově i plošně
• prožitky vnímá všemi smysly a dokáže je slovně popsat a
realizovat plošně i prostorově
• seznamuje se i s odlišným zpracováním stejných zážitků
• prezentuje své práce, které vybral, upravil nebo
samostatně vytvořil
• zpracovává a vytváří pomocí různých výtvarných technik
Průřezová témata
literatura
Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy),
- uspořádání objektů do celků na základě jejich výraznosti,
velikosti a vzájemného postavení,
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů pohybových.
Uplatňování subjektivity
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností - ilustrace textů,
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich
vnímání vizuální, statické.
Ověřování komunikačních účinků
- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření
a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s vlastní
interpretací,
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření v komunikaci se spolužáky, v rámci skupin, v nichž se žák
pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních
schopností.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
Učivo
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
272
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
2. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
273
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
3. ročník
3. ročník
1+1 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže výtvarně vyjádřit své zážitky, představy a
zkušenosti
• své úpředstavy a zkušenosti vyjadřuje prostorově i plošně
• prožitky vnímá všemi smysly a dokáže je slovně popsat a
realizovat plošně i prostorově
• seznamuje se i s odlišným zpracováním stejných zážitků
• prezentuje své práce, které vybral, upravil nebo
samostatně vytvořil
• zpracovává a vytváří pomocí různých výtvarných technik
Průřezová témata
literatura
Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - světlostní a barevné
kvality (podobnost, kontrast, rytmus),
- uspořádání objektů do celků na základě jejich vzájemného
postavení ve statickém vyjádření,
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly - vyjádření podnětů pohybových.
Uplatňování subjektivity
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností,
- typy vizuálně obrazných vyjádření - animovaný fim,
komiks,
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich
vnímání (vizuální, statické, dymické).
Ověřování komunikačních účinků
- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření
a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s vlastní
interpretací,
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření v komunikaci se spolužáky, v rámci skupin, v nichž se žák
pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních
schopností.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
Učivo
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
274
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
3. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
275
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
4. ročník
4. ročník
1+1 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• všechny své zážitky, prožitky, představy a zkušenosti
vyjadřuje prostorově i plošně, dokáže je výtvarně
realizovat
• výtvarně zpracovává sociální vztahy a uplatňuje je v
komunikaci se svým okolím
• využívá i své zkušenosti získané pohybem, hmatem,
sluchem k vyjádření zážitků a zkušeností ve vztahu ke
zrakovému vnímání, pro jejich zapojení nalézá a
uplatňuje plošné i prostorové obrazné prostředky
• ve své tvorbě uplatňuje nejen vlastní zkušenosti, ale
zapojuje i fantazii, představy a symboliku
• manipuluje objekty, pohybem těla a jeho umístěním v
prostoru
• výtvarně vyjadřuje svůj pohled na různá díla (film,
fotografie, výstavy, video, reklama)
• nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata
literatura
Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - kombinace
a proměny v ploše,
- uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě
dynamického vyjádření,
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů čichových,
chuťových,
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - tiskoviny,
televize, internet.
Uplatňování subjektivity
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností - manipulace s objekty,
- typy vizuálně obrazných vyjádření - animovaný fim,
komiks,
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich
motivace (fantazií).
Ověřování komunikačních účinků
- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření
a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s vlastní
interpretací,
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření v komunikaci se spolužáky, v rámci skupin, v nichž se žák
pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních
schopností.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
276
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
4. ročník
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
277
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
5. ročník
5. ročník
1+1 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• všechny své zážitky, prožitky, představy a zkušenosti
vyjadřuje prostorově i plošně, dokáže je výtvarně
realizovat
• výtvarně zpracovává sociální vztahy a uplatňuje je v
komunikaci se svým okolím
• využívá i své zkušenosti získané pohybem, hmatem,
sluchem k vyjádření zážitků a zkušeností ve vztahu ke
zrakovému vnímání, pro jejich zapojení nalézá a
uplatňuje plošné i prostorové obrazné prostředky
• ve své tvorbě uplatňuje nejen vlastní zkušenosti, ale
zapojuje i fantazii, představy a symboliku
• manipuluje objekty, pohybem těla a jeho umístěním v
prostoru
• nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
• výtvarně vyjadřuje svůj pohled na různá díla (film,
fotografie, výstavy, video, reklama)
Průřezová témata
literatura
Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - jejich kombinace
a proměny v objemu a prostoru,
- uspořádání objektů do celků - dynamického vyjádření,
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly - vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly,
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - fotografie,
film, reklama, internet.
Uplatňování subjektivity
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností - pohyb těla a jeho umístění
v prostoru,
- typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr
a uplatnění - fotografie, reklama, internet, televize,
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich
vnímání založeném na smyslovém vnímání.
Ověřování komunikačních účinků
- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření
a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s vlastní
interpretací,
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření v komunikaci se spolužáky, v rámci skupin, v nichž se žák
pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních
schopností.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
278
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
5. ročník
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
Průřezová témata
literatura
Učivo
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
279
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
6. ročník
1 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• rozeznává a správně užívá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• využívá při své tvůrčí činnosti osobní zkušenosti, znalosti
a aktivně zapojuje představivost a fantazii
• seznamuje se s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• pracuje s linií a barvou a jejími odstíny
• využívá při své práci své zkušenosti, znalosti a aktivně
zapojuje představivost a fantazii
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění
Průřezová témata
Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření - základní linie, tvary,
objemy světlostí a barevné kvality, textury;
vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v
časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické
proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně
obrazném vyjádření
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
280
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• rozeznává a správně užívá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• využívá při své tvůrčí činnosti osobní zkušenosti, znalosti
a aktivně zapojuje představivost a fantazii
• seznamuje se s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• pracuje s linií a barvou a jejími odstíny
• využívá při své práci své zkušenosti, znalosti a aktivně
zapojuje představivost a fantazii
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění
Průřezová témata
Učivo
- typy vizuálně obrazných vyjádření
- hračky, objekty, ilustrace textů, volná malby, skulptura,
plastika, anomovaný film, comics, forografie, elektronický
obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,
komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní
tvůrčí záměry
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
281
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• rozeznává a správně užívá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• využívá při své tvůrčí činnosti osobní zkušenosti, znalosti
a aktivně zapojuje představivost a fantazii
• seznamuje se s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• pracuje s linií a barvou a jejími odstíny
• využívá při své práci své zkušenosti, znalosti a aktivně
zapojuje představivost a fantazii
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění
Průřezová témata
Učivo
- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření
a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
282
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
7. ročník
1 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění světa
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění a v oblasti regionálního umění
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• využívá při své práci své zkušenosti, znalosti a aktivně
zapojuje představivost a fantazii
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• umí různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
Průřezová témata
Učivo
- uspořádání objektů do celků v ploše , objemu, prostoru
a časovém průběhu,
- vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty
(lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové
prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve
statickém i dynamickém vyjádření
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
283
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění světa
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění a v oblasti regionálního umění
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• využívá při své práci své zkušenosti, znalosti a aktivně
zapojuje představivost a fantazii
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• umí různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
Průřezová témata
Učivo
- typy vizuálně obrazných vyjádření
- hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura,
plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický
obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,
komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní
tvůrčí záměry
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
284
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění světa
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění a v oblasti regionálního umění
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• využívá při své práci své zkušenosti, znalosti a aktivně
zapojuje představivost a fantazii
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• umí různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní i abstraktní téma
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
Průřezová témata
Učivo
- proměny komunikačního obsahu
- záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické,
sociální a kulturní souvislosti
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
285
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
8. ročník
2 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní téma
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• využívá při své tvůrčí činnosti osobní zkušenosti, znalosti
a aktivně zapojuje představivost a fantazii
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• využívá při své práci osobní zkušenosti, znalosti
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění okolního světa
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• spojuje výtvarné práce s písmem
Průřezová témata
Učivo
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- umělěcká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama,
- výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
286
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní téma
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• využívá při své tvůrčí činnosti osobní zkušenosti, znalosti
a aktivně zapojuje představivost a fantazii
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• využívá při své práci osobní zkušenosti, znalosti
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění okolního světa
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• spojuje výtvarné práce s písmem
Průřezová témata
Učivo
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností
- manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění
v prostoru, akční tvar malby a kresby , uspořádání
v prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření
proměn,
- výběr, uplatnění a interpretace
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
287
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• různými výtvarnými výrazovými prostředky vyjadřuje
konkrétní téma
• pracuje s linií, s barvou a jejími odstíny
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• využívá při své tvůrčí činnosti osobní zkušenosti, znalosti
a aktivně zapojuje představivost a fantazii
• svými pracemi se podílí na dotváření okolního prostředí
• využívá při své práci osobní zkušenosti, znalosti
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění okolního světa
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
• je seznámen s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• spojuje výtvarné práce s písmem
Průřezová témata
Učivo
- osobní postoj v komunikaci,
- jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných
interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých - v souvislosti s autorským
zákonem), - kritéria jejich porovnání, jejich zdůvodňování
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
288
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
9. ročník
2 týdně, povinný
1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• vyjadřuje konkrétní i abstraktní téma různými výtvarnými i
výrazovými prostředky
• umí pracovat s linií, s barvou a jejími odstíny
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění okolního světa
• seznamuje se s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• podílí se svými pracemi na dotváření svého okolního
prostředí
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve
vlastním výtvarném projevu
• citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou i
mimouměleckou, projevuje aktivní estetický vztah k
životnímu prostředí, k jeho tvorbě a ochraně
Učivo
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly,
- vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při
vlastní tvorbě,
- reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
289
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Uplatňování subjektivity
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• vyjadřuje konkrétní i abstraktní téma různými výtvarnými i
výrazovými prostředky
• umí pracovat s linií, s barvou a jejími odstíny
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění okolního světa
• seznamuje se s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• podílí se svými pracemi na dotváření svého okolního
prostředí
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve
vlastním výtvarném projevu
• citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou i
mimouměleckou, projevuje aktivní estetický vztah k
životnímu prostředí, k jeho tvorbě a ochraně
Učivo
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením,
- hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické,
dynamické),
- hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená
na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní,
expresivní),
- reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích
činnostech,
- uspořádání prostoru, celku, vizuálně obrazných vyjádření
a vyjádření proměn,
- uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při
tvorbě,
- smyslové vnímání,
- účinek barvy a linie
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
290
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Ověřování komunikačních účinků
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy,
správného tvaru předmětu, správné zobrazení vnímané
skutečnosti
• vyjadřuje konkrétní i abstraktní téma různými výtvarnými i
výrazovými prostředky
• umí pracovat s linií, s barvou a jejími odstíny
• rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v
různých výtvarných technikách
• své práce prezentuje, hodnotí a obhajuje
• porovnává a hodnotí práce ostatních, vytváří si vlastní
názory a postoje k výtvarnému umění okolního světa
• seznamuje se s některými netradičními výtvarnými
technikami a styly
• podílí se svými pracemi na dotváření svého okolního
prostředí
• orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného
umění v oblasti regionálního umění
• vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými
druhy umění
• uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve
vlastním výtvarném projevu
• citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou i
mimouměleckou, projevuje aktivní estetický vztah k
životnímu prostředí, k jeho tvorbě a ochraně
Učivo
- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- utváření a uplatnění komunikačního obsahu,
- vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním
záměru autora,
- prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
291
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
292
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8 Člověk a zdraví
5.8 Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno
mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro
optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z
priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby
chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací
oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,
smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních
hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v
základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o
problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v
modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s
tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno
kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti
člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do
života školy.
Vzdělávací obor Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a
být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a
jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných
situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i
vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru
zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální
výchova.
Vzdělávací obor Člověk a zraví jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na
jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž
smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti
pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování
pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře
zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá
diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich
korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní
tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení,
která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou
zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
293
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.8.1 Tělesná výchova
Garant předmětu
5.8.1 Tělesná výchova
6. ročník: Mgr. Josef Knotek
8. ročník: Mgr. Josef Knotek
7. ročník: Mgr. Arnošta Zapletalová
9. ročník: Mgr. Arnošta Zapletalová
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2
2
2
2
2
3
3
2+1
2+1
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova má časovou dotaci na 1. stupni 2 hodiny týdně na 2. stupni 3 hodiny týdně
v 6. - 9. ročníku. Výuka probíhá třikrát týdně po jedné vyučovací hodině. Výuka je spojována v 6. a 7. ročníku
a 8. a 9. ročníku. V hodinách Tělesné výchovy je realizována i zdravotní tělesná výchova. Škola klade důraz na
atletiku, košíkovou, odbíjenou, florbal.
Předmět Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání na ZŠ a představuje nejdůležitější formu pohybového
učení žáků. Je hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků, pohybových činností a dalších námětů pro
zdravotně zaměřené, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.
V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí (využívání)
různého sportovního náčiní (nářadí), k seznámení s návody pro pohybovou prevenci, korekci jednostranného
zatížení nebo zdravotního oslabení i pro rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se
využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na různé sociální role, které
vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i spolužáků. Významné je propojování pohybových činností
s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova, estetika, ekologie, etická a právní
výchova, dopravní výchova atd.
Především však Tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti (předpoklady)
i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat a cíleně
ovlivňovat. Takto chápaný vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, spolupráce
a radostného prožitku z pohybového výkonu, který vychází z aktuální pohybové úrovně jednotlivců,
z konkrétních splnitelných cílů, ze změny každého žáka a z hodnocení vzhledem k těmto změnám.
V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje úsilí učitele a učební činnosti
žáků v tělesné výchově k těmto cílům:
- osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla, usilovat
o optimální rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti v pravidelně prováděných pohybových aktivitách,
- osvojit si v návaznosti na 1. stupeň ZŠ co nejširší spektrum pohybových dovedností,
- usilovat o správné držení těla a o optimální úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti na základě poznání,
pochopení a záměrného ovlivňování daných tělesných vztahů a pohybových předpokladů - za pomoci učitele,
- orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na tělesné a duševní zdraví,
- orientovat se v ukazatelích tělesné zdatnosti a jejich měření i v možnostech ovlivnění vlastního pohybového
režimu - s výraznou pomocí učitele a vhodného pohybového režimu školy,
- osvojit si základní soubory cvičení s kompenzačními, relaxačními a vyrovnávacími účinky a využívat je
v pohybovém režimu - za pomoci učitele a rodičů,
- zvládnout organizační, hygienické a bezpečnostní návyky při pohybových činnostech, převážně ve známém
i méně známém prostředí - za pomoci učitele,
- zvládnout základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné
pohybové činnosti,
- zvládnout první pomoc při drobných i závažnějších poraněních,
- kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonání aktuálních negativních tělesných a duševních
stavů i jako prostředek k dlouhodobější zdravotní prevenci,
- pociťovat radost ze zvládnutého pohybu a chápat ho jako vhodnou náplň volného času a významnou prevenci
zneužívání návykových látek - za výrazné podpory učitelů a rodičů,
- chápat sociální vztahy a role ve sportu a jiných pohybových aktivitách a využívat je k vytváření hodnotných
meziosobních vztahů,
- poznávat základní vztahy a role ve sportu a jiných pohybových aktivitách, vycházející z pravidel her a soutěží,
využívat je v duchu fair play pro vhodné vztahy mezi vrstevníky.
Naznačené cíle by měly na výstupu ze základní školy ústit do pozitivního vztahu k pravidelným pohybovým
aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené a nezbytné součásti zdravého životního stylu moderního
člověka.
Součástí tělesné výchovy je i Výchova ke zdraví.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
294
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových
dovedností v rozsahu vybraného učiva
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učí se metodám jak vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém
životě
RVP vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
• učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému „každý žák cvičencem i cvičitelem“
RVP vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• žáci diskutují a dávají do souvislostí vztah mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím,
provádějí praktické činnosti (poskytnutí adekvátní první pomoci, příprava zdravého
jídelníčku, osvojení relaxačních a kompenzačních technik, sociální dovednosti )
RVP operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
• využívají výukové programy, internet a uplatňují osvojené modely chování směřující k
vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za své
zdraví a zdraví svých spoluobčanů
RVP samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• Kompetence k řešení problémů
• rozvíjí vlastní tvořivost
RVP vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• přijímá odpovědnost za provedenou práci
RVP vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
• učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V.* a řeší s žáky
dle nabídky variant vlastním výběrem možnosti a racionální přizpůsobením pohybového
režimu i mimo hodiny TV
RVP samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
• předpokládá, prakticky si ověřuje a vyvozuje závěry na základě osvojených znalostí a
dovedností
RVP ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
• učí se kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a schopnost obhájit je
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
295
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
• je veden k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a učí se zhodnotit výsledky
svých činů
RVP kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem, která pomáhá vnímat a předávat
jednoznačné informace
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim a vhodně na ně reagovat
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• je veden zapojit se účinně do diskuse, obhájit svůj názor a vhodně argumentovat
RVP naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny a
nejbližším okolí
RVP rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
• komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny, vede k výběru
použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení
RVP využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt a přitom uplatňuje osvojené komunikační dovednosti
RVP využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
• Kompetence sociální a personální
• připravuje různé soutěže, kvízy, které vyžadují práci ve skupině
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• respektuje vazbu mezi úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v
jejich rolích za pomoci učitele
RVP účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
• je srozuměn s tím, že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu
RVP podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
• žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
296
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
• je schopen objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, spolupracovat při programech
podpory zdraví, na projektech a v situacích ohrožujících zdraví nebo při mimořádných
událostech
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• učí se vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a
samostatný rozvoj
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• je veden ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a
sebeúcty
RVP přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
• Kompetence občanské
• učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při
hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• chápe nutnost vlastní ochrany zdraví jako předpoklad pro svůj zdárný vývoj
RVP respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
• pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a
pracovní sféry
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• vedeme žáka k základnímu pochopení principu práva a povinnosti ve škole i mimo školu
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• rozvíjí zásady správných pohybových aktivit
RVP chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• učí se zodpovědně rozhodovat podle dané situace a poskytnout dle svých možností
účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících
život a zdraví člověka
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• zná rizika spojená se zneužíváním návykových látek a jejich životní perspektivu mladého
člověka, souvislosti mezi složením stravy a způsoby stravování v souvislostí s rozvojem
civilizačních nemocí
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• seznamují se s plány krizových opatření, rozhodují se zodpovědně v krizových situacích i
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytnou základní první pomoc
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
297
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
zdraví člověka
• vedeme žáka k zájmu o ochranu svého zdraví
RVP rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
• dodržuje zásady ochrany životního prostředí
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• žáci chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhodují se v
zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje
RVP chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
• Kompetence pracovní
• učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu
s ohledem na individuelní parametry
RVP používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
• „ R.S.O.V.“ (Rychlost, Síla, Obratnost, Vytrvalost) jsou schopnosti nutné jak pro
sportovní, tak pro pracovní výkon a při psychické zátěži je jejich rozvoj důležitým
kompenzačním prvkem. Toto pochopení a „zvnitřnění“ je úspěchem společné práce žáka a
učitele
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• učí se přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• v případě potřeby poskytne první pomoc, vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• je veden k zodpovědnému chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (při sportu,
na pracovišti, v domácnosti, v dopravě , atd.)
RVP přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
• usiluje o aktivní podporu zdraví, bezpečné prostředí ve škole, v dopravě a při různých
činnostech
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
298
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
• dodržuje zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, režim dne, stravovací
návyky
RVP využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
299
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.8.1 Tělesná výchova
1. ročník
1. ročník
2 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
žák:
• spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
• spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
• uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorách školy
• reaguje na základní pokyny a povely k osvojování činnosti
a její organizaci
Průřezová témata
literatura
Učivo
Základní pořadová cvičení
Průpravná cvičení
Kondiční cvičení:
- běh rychlý vpřed i vzad,
- běh hladký,
- běh a překonávání jednoduchých překážek,
- běh na vymezené dráze se změnami směru,
- cvičení se švihadlem,
- cvičení s lavičkami,
- cvičení na žebřinách,
- cvičení s využitím bedny,
- šplh na tyči.
Rytmická cvičení a tanec
- pohybová představivost,
- rozvíjení prostorového cítění,
- rozvíjení rymického cítění,
- jednoduché tance.
Atletika
- běh rychlý, vytrvalostní,
- skok daleký z místa,
- hod kriketovým míčkem,
- starty (polovysoký).
Akrobacie
- průpravná cvičení pro akrobacii, stoj na lopatkách, kotoul
vpřed,
- nácvik odrazu a přeskok přes kozu (roznožka),
- základní cvičení na nízké kladině a kruzích.
Základní činnosti sportovních her
- průpravné činnosti - přihrávky, dribling.
Průpravné úpoly
- přetahy a přetlaky.
Drobné pohybové hry
Kompenzační a relaxační cvičení
Plavání
Zdravotní TV
- význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků, délka
a intenzita pohybu),
- příprava organizmu (před pohybovou činností, uklidnění,
protahovací cvičení),
- zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení).
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity.
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost
v v umývárnách a šatnách, první pomoc.
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
300
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
1. ročník
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
301
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.8.1 Tělesná výchova
2. ročník
2. ročník
2 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
žák:
• spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
• spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
• uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorách školy
• reaguje na základní pokyny a povely k osvojování činnosti
a její organizaci
Průřezová témata
Učivo
Základní pořadová cvičení
Průpravná cvičení
Kondiční cvičení:
- běh rychlý vpřed i vzad,
- běh hladký,
- běh a překonávání jednoduchých překážek,
- běh na vymezené dráze se změnami směru,
- cvičení se švihadlem,
- cvičení s lavičkami,
- cvičení na žebřinách,
- cvičení s využitím bedny,
- šplh na tyči.
Rytmická cvičení a tanec
- pohybová představivost,
- rozvíjení prostorového cítění,
- rozvíjení rymického cítění,
- rozvíjení smyslu pro dynamiku pohybu,
- jednoduché tance.
Atletika
- běh rychlý, vytrvalostní,
- běh terénem,
- skok daleký z místa i s rozběhem,
- hod kriketovým míčkem,
- starty (polovysoký).
Akrobacie
- průpravná cvičení pro akrobacii, stoj na lopatkách, kotoul
vpřed,
- nácvik odrazu a přeskok přes kozu (roznožka),
- základní cvičení na hrazdě, nízké kladině a kruzích.
Základní činnosti sportovních her
- průpravné činnosti - přihrávky, dribling.
Průpravné úpoly
- přetahy a přetlaky.
Drobné pohybové hry
Kompenzační a relaxační cvičení
Plavání
Zdravotní TV
- význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků, délka
a intenzita pohybu),
- příprava organizmu (před pohybovou činností, uklidnění,
protahovací cvičení),
- zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení).
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity.
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost
v v umývárnách a šatnách, první pomoc.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
302
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.8.1 Tělesná výchova
2. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
303
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
3. ročník
3. ročník
2 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
žák:
• spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
• spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
• uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorách školy
• reaguje na základní pokyny a povely k osvojování činnosti
a její organizaci
Učivo
Základní pořadová cvičení
Průpravná cvičení
Kondiční cvičení:
- běh rychlý vpřed i vzad,
- běh hladký,
- běh a překonávání jednoduchých překážek,
- běh na vymezené dráze se změnami směru,
- cvičení se švihadlem,
- cvičení s dlouhým švihadlem,
- cvičení s lavičkami,
- cvičení na žebřinách,
- cvičení s využitím bedny,
- cvičení s lanem,
- cvičení s plnými míči,
- šplh na tyči.
Rytmická cvičení a tanec
- pohybová představivost,
- rozvíjení prostorového cítění,
- rozvíjení rymického cítění,
- rozvíjení smyslu pro dynamiku pohybu,
- jednoduché tance.
Atletika
- běh rychlý, vytrvalostní,
- běh terénem,
- skok daleký z místa i s rozběhem,
- hod kriketovým míčkem,
- starty (polovysoký a nízký),
- běžecká abeceda.
Akrobacie
- průpravná cvičení pro akrobacii, stoj na lopatkách, kotoul
vpřed, vzad, přemet stranou, stoj na rukou,
- nácvik odrazu a přeskok přes kozu (roznožka, skrčka),
- základní cvičení na hrazdě, nízké kladině a kruzích, odraz
na trampolíně.
Základní činnosti sportovních her
- průpravné činnosti - přihrávky, dribling, střelba na koš, na
branku.
Průpravné úpoly
- přetahy a přetlaky.
Drobné pohybové hry
Kompenzační a relaxační cvičení
Plavání
Zdravotní TV
- význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků, délka
a intenzita pohybu),
- příprava organizmu (před pohybovou činností, uklidnění,
protahovací cvičení),
- zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, správné
držení zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití).
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity.
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost
v v umývárnách a šatnách, první pomoc.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
304
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.8.1 Tělesná výchova
3. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
305
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
4. ročník
4. ročník
2 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
žák:
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti
• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených her
• uplatnuje pravidla hygieny a bezpečného chování v
běžném sportovním rpostředí; adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
• jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
• jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží,
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje, respektuje opačné pohlaví
• užívá při pohybové činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
• zorganizuje pohybové hry a nenáročné soutěže
• změří základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky
• orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace
Učivo
Základní pořadová cvičení
Průpravná cvičení
Kondiční cvičení:
- běh rychlý vpřed i vzad,
- běh hladký,
- běh a překonávání jednoduchých překážek,
- běh na vymezené dráze se změnami směru,
- cvičení se švihadlem,
- cvičení s dlouhým švihadlem,
- cvičení s lavičkami,
- cvičení na žebřinách,
- cvičení s využitím bedny,
- cvičení s lanem,
- cvičení s plnými míči,
- šplh na tyči i laně.
Rytmická cvičení a tanec
- pohybová představivost,
- rozvíjení prostorového cítění,
- rozvíjení rymického cítění,
- rozvíjení smyslu pro dynamiku pohybu,
- lidové tance.
Atletika
- běh rychlý, vytrvalostní,
- běh terénem,
- skok daleký z místa i s rozběhem,
- hod kriketovým míčkem,
- starty (polovysoký a nízký),
- běžecká abeceda.
Akrobacie
- průpravná cvičení pro akrobacii, stoj na lopatkách, kotoul
vpřed, vzad, přemet stranou, stoj na rukou,
- nácvik odrazu a přeskok přes kozu (roznožka, skrčka),
- základní cvičení na hrazdě, nízké kladině a kruzích, odraz
na trampolíně.
Základní činnosti sportovních her
- průpravné činnosti - přihrávky, dribling, střelba na koš, na
branku.
Průpravné úpoly
- přetahy a přetlaky.
Drobné pohybové hry
Kompenzační a relaxační cvičení
Plavání
Zdravotní TV
- význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků, délka
a intenzita pohybu),
- příprava organizmu (před pohybovou činností, uklidnění,
protahovací cvičení),
- zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, správné
držení zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití).
Hygiena při TV
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity.
Bezpečnost při pohybových činnostech
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost
v v umývárnách a šatnách, první pomoc.
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
306
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Učební osnovy
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
5.8.1 Tělesná výchova
4. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
307
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov
Verze: upravovaná, Datum: 31.8.2007, Platnost: 1.9.2010
RVP ZV Základní vzdělávání
Učební osnovy
5.8.1 Tělesná výchova
5. ročník
5. ročník
2 týdně, povinný
1. Celý učební blok
Výsledky vzdělávání
žák:
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti
• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených her
• uplatnuje pravidla hygieny a bezpečného chování v
běžném sportovním rpostředí; adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
• jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
• jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží,
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje, respektuje opačné pohlaví
• užívá při pohybové činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
• zorganizuje pohybové hry a nenáročné soutěže
• změří základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky
• orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace
Učivo
Základní pořadová cvičení
Průpravná cvičení
Kondiční cvičení:
- běh rychlý vpřed i vzad,
- běh hladký,
- běh a překonávání jednoduchých překážek,
- běh na vymezené dráze se změnami směru,
- cvičení se švihadlem,
- cvičení s dlouhým švihadlem,
- cvičení s lavičkami,
- cvičení na žebřinách,
- cvičení s využitím bedny,
- cvičení s lanem,
- cvičení s plnými míči,
- šplh na tyči i laně.
Rytmická cvičení a tanec
- pohybová představivost,
- rozvíjení prostorového cítění,
- rozvíjení rymického cítění,
- rozvíjení