Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1804-2732
1802-0364
1803-411X
0001-5423
1805-4404
1211-4286
1803-960X
1211-8788
1211-8796
0323-0570
0231-9616
0572-3043
1804-2112
1803-8220
0374-5651
1805-921X
1801-5972
1803-1587
1211-376X
0323-0562
1212-1428
0300-5402
0323-0619
0567-8269
1802-4378
Název periodika
Acta Carpathica Occidentalis
Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni
Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
Acta Chirurgiae Plasticae
Acta Chirurgiae Plasticae
Acta Medica (Hradec Králové)
Acta Musei Beskidensis
Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
Acta Musei Reginaehradecensis series A – scientiae naturales
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Politologica
Acta Pruhoniciana
Acta Pruhoniciana
Acta Rerum Naturalium
Acta Rerum Naturalium
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae
Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis
Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica
Acta Universitatis Carolinae, Geographica , (AUC Geographica)
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica.
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Translatologica Pragensia
1
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
0567-8293
1804-5588
1212-2157
1212-9038
1213-3841
1802-2308
0231-5742
1801-0571
1803-7860
1210-955X
1803-9588
1212-4702
1212-3536
1802-8535
1804-1698
1211-6378
1214-2158
1805-4412
1804-6657
1804-6665
0323-1119
1803-1374
1804-1183
1805-2428
1802-680X
Název periodika
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica.
Acta Universitatis Carolinae. Theologica
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas theologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia
Aditologie
Advances in Military Technology
Agricultura Tropica et Subtropica
Agricultura Tropica et Subtropica
Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice.
Aktuality v nefrologii
Aktuální gynekologie a porodnictví
Akustické listy
Alergie
All for Power
Andragogická revue
Andragogika - čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých
Anesteziologie a intenzivní medicína
Anesteziologie a intenzivní medicína
Anthropologia Integra
Anthropologia Integra
Anthropologie - International Journal of the Science of Man
Antiqua Cuthna
ANTITRUST Revue soutěžního práva
ANTITRUST Ročenka soutěžního práva
Applied and Computational Mechanics
2
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1803-7232
0231-5823
0231-6390
1805-7241
0323-1267
0231-8237
1214-3553
1805-4676
1804-2953
0044-8699
0004-0398
0044-8753
1212-5059
1804-624X
1210-6658
1211-3379
1210-9592
1803-2451
1213-3116
1210-7085
1211-5770
1210-1737
1213-2144
1212-0634
0524-6881
Název periodika
Applied electronics
Archæologia historica
Archaeologica Pragensia
Archeologia technica
Archeologické rozhledy
Archeologické výzkumy v jižních Čechách
Archeologie ve středních Čechách
Archeologie východních Čech
Archeologie západních Čech
Archiv orientální
Archivní časopis
Archivum Mathematicum
Archivum Mathematicum
AUC Interpretationes
AULA časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku
Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů
Automa – časopis pro automatizační techniku
Beskydy
Beton – technologie, konstrukce, sanace
Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie
Biograf: časopis pro kvalitativní výzkum
Bioprospect
Bohemica litteraria
Bolest
Brno Studies in English
3
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
0524-689X
1803-7380
1210-6348
1801-1217
1805-9422
2336-2782
1211-6831
1803-8999
1803-7747
1804-1388
0010-3713
1802-4289
1805-2894
1805-2886
1802-3525
1804-3194
1802-7962
1211-877X
1805-3742
1805-1502
1211-0981
1805-1421
1805-0689
1805-0697
1805-0565
Název periodika
Brno v minulosti a dnes
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
Bulletin advokacie
Bulletin of Applied Mechanics
Bulletin of Applied Mechanics
Bulletin of the Czech Econometric Society
Castellogica bohemica
CEVA Education
Clavibus unitis
Communications in Mathematics
Communio Viatorum
Contemporary European Studies
Culturologia. The Journal of Culture
Culturologia. The Journal of Culture
Cybernetic Letters
CyberOrient
Cyberpsychology
Czech Aerospace Proceedings
Czech and Slovak Journal of Humanities
Czech and Slovak Linguistic Review
Czech Mycology
Czech Mycology
Czech Polar Reports
Czech Polar Reports
Czech Yearbook of Public and Private International Law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého
4
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1805-0999
1803-6546
0008-7335
1805-4420
0323-052X
1214-0627
1210-9126
1805-2789
1211-3026
1211-3131
1803-1382
1802-2030
1804-8137
1210-7816
1210-7859
1802-4041
1211-9059
1212-0383
1804-1876
1805-0611
1210-7832
1211-9261
0009-0468
1210-7883
1210-7905
Název periodika
Czech Yearbook of Public and Private International Law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého
Czech-polish historical and pedagogical journal
Časopis lékařů českých
Časopis lékařů českých
Časopis Matice moravské
Časopis Národního muzea. Řada historická / Series historica
Časopis pro právní vědu a praxi
Časopis pro právní vědu a praxi
Časopis Slezského zemského muzea. Série A, přírodní vědy.
Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
Časopis Společnosti přátel starožitností
Časopis Stavebnictví
Časopis zdravotnického práva a bioetiky
Česká a slovenská farmácie
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Česká a slovenská oftalmologie
Česká a slovenská psychiatrie
Česká antropologie
Česká dermatovenerologie
Česká gynekologie
Česká kinantropologie
Česká literatura. Časopis pro literární vědu
Česká radiologie
Česká revmatologie
5
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1805-4463
1213-0613
1805-4471
1211-8729
1213-5542
0009-0514
1210-6313
1210-7875
0069-2328
1805-4501
0009-0700
1804-8536
0862-6111
1802-2200
1805-4838
0009-0786
1801-6006
1804-6746
1804-8285
1802-8152
1214-7249
0300-4414
0011-8265
1805-2991
1802-2960
Název periodika
Česká revmatologie
Česká Stomatologie, Praktické zubní lékařství
Česká Stomatologie, Praktické zubní lékařství
Česká urologie
České právo životního prostředí
Česko-slovenská dermatologie
Československá fyziologie
Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
Česko-Slovenská pediatrie
Česko-Slovenská pediatrie
Československý časopis pro fyziku
Československý časopis pro fyziku
Český časopis historický
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český jazyk a literatura
Daně a finance
Danube: Law and Economics Review
Danube: Law and Economics Review
Data a výzkum – SDA Info
Dějiny – Teorie - Kritika
Dějiny věd a techniky
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
Dermatologie pro praxi
6
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1803-5337
1211-9326
1804-1221
1802-9930
0862-5409
0231-7443
1801-8890
1803-750X
1803-1447
1805-2266
1212-3951
1802-4564
1210-0889
1213-1539
1211-0442
1805-3297
0375-8842
1803-0394
1214-7044
1802-1484
1805-4633
1213-7499
1213-7758
1210-7913
1805-451X
Název periodika
Dermatologie pro praxi
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
Didaktické studie
Discourse and Interaction
Divadelní revue
Documenta Pragensia
Dopravní inženýrství
Dvacáté století/The Twentieth Century, (v evidenci periodického tisku na MK ČR pod názvem 20. STOLETÍ – 20th CENTURY)
EGRSE, Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (Online, CD-ROM)
EGRSE, Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (Online, CD-ROM)
Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues
ElectroScope
Elektro – časopis pro elektrotechniku
Elektrorevue
E-Logos
Energeticky soběstačné budovy
Energetika
Energie 21
EnergySpectrum
Engineering Mechanics
Engineering Mechanics
e-Pedagogium
e-Pedagogium
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
7
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1802-8853
1210-065X
1803-7399
1802-2197
1805-4846
1801-5603
1805-0174
1801-6545
1801-1209
0015-1831
1804-0969
0862-1209
0231-7494
0085-0748
1805-2371
0862-1195
1213-5097
1805-3807
1804-7874
1804-803X
1805-7446
1802-2669
1212-6209
1802-5420
1211-913X
Název periodika
E-psychologie: elektronický časopis ČMPS
Erica
Études romanes de Brno
European Financial and Accounting Journal
European Financial and Accounting Journal
European Journal for Biomedical Informatics
European Journal of Environmental Sciences
Evropská volební studia
Farmakoterapie
Filosofický časopis
Filozofie Dnes
Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae)
Folia Historica Bohemica
Folia Mendeliana (Supplementum ad Acta Musei Moraviae)
Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis - Geologica et Paleobiologica
Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae)
Fontes Nissae – Prameny Nisy
Forum diabetologicum
Gastroenterologie a hepatologie
Gastroenterologie a hepatologie
Geodetický a kartografický obzor
Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
GeoScience Engineering
Geotechnika
8
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1805-4684
1210-9029
1805-8434
1803-7402
1803-9561
1803-7550
1213-399X
0323-0988
1210-6097
1804-1132
0018-2583
1802-6400
0231-7540
0018-7003
0231-6080
0018-8069
1802-6281
1803-1056
1803-005X
1210-7409
0862-397X
1804-848X
1213-8770
1805-4161
1805-5443
Název periodika
Geriatrie a gerontologie
Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
Gnosis Medica
Graeco-Latina Brunensia
Historica Olomucensia, Sborník prací historických
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Historická fotografie
Historická geografie
Historický obzor
Historie – Otázky – Problémy
Historie a vojenství
Hojení ran
Hospodářské dejiny – Economic History
Hudební věda
Husitský Tábor
Hutnické listy
Hygiena
Hygiena
Chatreššar
Chemagazín
Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA)
International and Comparative Law Review
International Bulletin of Pharmaceutical Sciences (Int. Bull. Pharm. Sci., IBPS)
International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems
9
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1212-7299
1803-5256
1213-807X
1803-5302
1803-4039
0447-6441
0323-004X
0449-0436
1803-4403
1804-2686
1212-4834
1804-2821
1802-6850
1805-9139
1802-3843
1212-4540
1801-8653
1802-0518
1214-231X
1210-7921
1212-7973
1803-5353
1211-264X
0862-495X
1802-5307
Název periodika
Interní medicína pro praxi
Interní medicína pro praxi
Intervenční a akutní kardiologie
Intervenční a akutní kardiologie
Ion Exchange Letters
Jemná mechanika a optika
Jihočeský sborník historický
Jižní Morava
Journal of Agrobiology
Journal of Agrobiology
Journal of Forest Science
Journal of Landscape Management
Journal of the National Muzeum (Prague), Natural History Series
Judaica Olomucensia
Jurisprudence
Kardiologická revue
Kardiologická revue
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL (do roku 2006 Kazuistiky v pneumologii)
Kazuistiky v diabetologii
Klinická biochemie a metabolismus
Klinická farmakologie a farmacie
Klinická farmakologie a farmacie
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Klinická onkologie
Klinická onkologie
10
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1805-6393
1802-2391
1804-1213
1804-137X
1213-9289
1210-9150
1212-9992
1211-8109
0023-5830
0301-5491
1212-8112
1803-7410
1210-3306
0231-5904
1210-3381
1804-3216
0024-7774
1804-6460
1804-5367
1802-5943
1802-5951
1210-4086
0862-7959
1805-3610
1805-3629
Název periodika
Klinická psychologie a osobnost
Komunální technika
Koroze a ochrana materiálu
Korpus – gramatika – axiologie
Kovárenství
Kriminalistika
Krmivářství
Kuděj
Kvasný průmysl
Lékař a technika (Clinician and Technology)
Lidé města / Urban people
Linguistica Brunensia
Listy cukrovarnické a řepařské
Literární archiv
LKS
LOGI
Lynx, nová série
Lynx, nová série
Marginalia historica. Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury.
Masaryk University Journal of Law and Technology
Masaryk University Journal of Law and Technology
Maso
Mathematica Bohemica
Mathematics for Applications
Mathematics for Applications
11
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1214-0821
1804-9338
0862-979X
1801-9978
1214-8687
1803-5310
1210-5481
0373-6776
0026-1173
0323-1844
0544-3830
1212-950X
1803-1269
1805-0476
1210-6860
1803-5647
1210-8812
1803-7720
1805-4722
1803-7828
1212-0391
1803-0386
0862-2043
1213-5887
0374-9436
Název periodika
MECCA
MECCA
Mediaevalia Historica Bohemica
Mediální studia
Medicína pro praxi
Medicína pro praxi
Medicina sportiva Bohemica et Slovaca
Mechanizace zemědělství
Meteorologické zprávy
Mezinárodní vztahy
Minulostí západočeského kraje
Mlékařské listy – Zpravodaj
MM Science Journal
MM Science Journal
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století
Mongolo-Tibetica Pragensia
Moravian Geographical Reports
Moravian Journal of Literature and Film
Museologica Brunensia
Musicalia
Musicologica Brunensia
Muzeum (podtitul Muzejní a vlastivědná práce)
Muzeum a současnost. Řada společenskovědní
Mykologické listy
Mykologický sborník
12
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
Název periodika
ISSN
1213-2446
1804-1663
0862-8351
0027-8068
0027-8203
1214-438X
1213-1814
1803-5280
1805-367X
1210-3942
0029-5302
1805-1146
0029-6074
0546-9414
1803-6554
1210-8278
1212-138X
1213-3981
1803-0785
1211-0337
1802-4475
1803-5345
0139-925X
1211-7676
0862-8505
Národohospodářský obzor
Národohospodářský obzor
Národopisná revue
Náš chov
Naše řeč
Naše společnost
Neurologie pro praxi
Neurologie pro praxi
Nová čeština doma a ve světě
Nová železniční technika (NŽT)
Nový Orient
Nukleární medicína
Numismatické listy
Numismatický sborník
Obchodněprávní revue
Obchodní právo
Obilnářské listy
Obilnářské listy
Oceňování
Ochrana ovzduší
Onkologie
Onkologie
Opera Corcontica
Opera Slavica (Slavistické rozhledy)
Opus musicum
13
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1211-7390
1802-4637
1210-4272
1802-1727
1211-3778
1803-8174
1804-2740
1210-7867
1805-4528
1211-9768
1214-8725
1804-2058
0031-0506
0862-1586
1802-7997
1803-2443
1802-8209
1211-4669
0031-3815
1213-0494
1803-5264
1801-674X
1210-762X
1212-2580
0032-1761
Název periodika
Opuscula historiae artium
Orbis Scholae
Ortodencie. Podtitul: casopis Ceske ortodonticke snolecnosti
Ortopedie
Osteologický bulletin
Ostrava Journal of English Philology
Ošetřovatelství a porodní asistence
Otorinolaryngologie a foniatrie
Otorinolaryngologie a foniatrie
Paginae historiae. Sborník Národního archivu
Paideia: Philosophical E-Journal of Charles University
Paliva
Památky archeologické
Památky středních Čech
Pandanus
Pantheon
Parrésia. Revue pro východní křesťanství
Pedagogická orientace
Pedagogika
Pediatrie pro praxi
Pediatrie pro praxi
Perner´s Contacts
Perspectives. Review of International Affairs
Plant Protection Science
Plyn
14
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
0551-1038
0032-2423
1801-3422
1211-0353
1211-3247
1804-2449
1212-4184
1210-6933
1803-9448
0032-6291
0231-5432
1803-7518
1803-7356
1211-6645
1801-8750
1801-2434
1803-5329
0032-6739
1805-4544
0862-8483
1211-8338
0079-4929
1210-6410
0231-6625
1214-3189
Název periodika
Plzeňský lékařský sborník
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
Politics in Central Europe (the Journal of Central European Political Science Association)
Politologická revue
Politologický časopis
Porta Balkanica
Postgraduální medicína
Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná
Práce z dějin Akademie věd
Pracovní lékařství
Praehistorica
Prager wirtschafts - und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
Prague Papers on the History of International Relations
Praktická gynekologie
Praktická gynekologie
Praktické lékárenství
Praktické lékárenství
Praktický lékař
Praktický lékař
Prameny a studie
Pravěk. Nová řada
Právněhistorické studie
Právní rozhledy
Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Pražské egyptologické studie
15
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
0555-0238
1212-9097
1212-1487
1211-7250
1211-3603
1803-1404
1211-7579
1213-0508
1803-5272
1803-9278
1805-9023
1803-8670
1802-3983
0862-6901
1211-2658
1213-1628
1210-3640
1212-9151
1802-7547
1214-3170
1211-1635
1210-8485
1211-3565
1805-4579
0035-9351
Název periodika
Pražský sborník historický
Pro-Fil
Průzkumy památek
Přehled výzkumů
Příroda
Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Psychiatrie
Psychiatrie pro praxi
Psychiatrie pro praxi
Psychologie a její kontexty
Psychologie a její kontexty
Psychologie pro praxi
Psychoterapie: Praxe – Inspirace - Konfrontace
Reflexe
Rehabilitace a Fyzikální Lékařství
Rekonstrukce a experiment v archeologii (variantní název Živá archeologie. Rekonstrukce a experiment v archeologii)
Religio
Research in Agricultural Engineering
Research in Pig Breeding
Revizní a posudkové lékařství
Revue církevního práva
Romano džaniben
Rostlinolékař
Rozhledy v chirurgii
Rozhledy v chirurgii
16
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1213-6301
0036-5246
0139-8172
1803-6066
0036-5351
1214-2573
1211-6068
0375-1686
1210-0471
1804-0993
1801-1764
1805-3238
0232-0738
1804-7106
1804-1612
1210-8723
0231-9705
1801-822X
0322-7154
0037-668X
1212-1509
0037-6825
0037-6833
0583-5569
0037-6922
Název periodika
Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu
Sborník archivních prací
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy
Sborník muzea Karlovarského kraje
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie
Sborník Oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - řada strojní
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - řada strojní
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostního inženýrství
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostního inženýrství
Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda.
Scientia in educatione
Securitas Imperii
Security magazín
Severočeskou přírodou
Silnice železnice
Silniční obzor
Slaboproudý obzor
Slavica litteraria
Slévarenství
Slezský sborník.
Slovácko
Slovanský přehled
17
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1214-7915
1805-8825
1213-6204
1805-885X
1214-813X
1801-5395
1211-4405
1210-7050
1210-3039
1211-2720
1211-6920
1804-1639
0139-6005
0231-6056
0322-788X
1804-8765
1214-3758
1210-4027
1805-2576
1214-6188
1211-6017
1211-4162
1803-9243
0585-4172
1212-7817
Název periodika
Slovo a smysl_Word and Sense
Sociální pedagogika
Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work (variantní název)
Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work (variantní název)
Sociální studia
Soil and Water Research
Soudní rozhledy
Soudobé dějiny
Sovak
Speciální pedagogika
Spektrum
Spektrum
Správní právo
Staletá Praha
Statistika: Statistics and Economy Journal
Statistika: Statistics and Economy Journal
Státní zastupitelství
Stavební obzor
Stavební obzor
Stavební technika
Stavebnictví a interiér
Strojírenská technologie
Střed
Středočeský sborník historický
Středoevropské politické studie
18
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1805-918X
0323-2220
1803-9812
1212-5865
1803-7429
1213-2101
1804-0977
0862-8017
1803-7437
1803-7445
1213-810X
1803-5663
1802-7679
1212-8570
1805-2762
0585-5691
1804-3240
0862-8440
1805-7217
1802-8128
1211-6521
1803-8360
1211-1872
0862-6944
1213-0907
Název periodika
Studia archaeologica Brunensia
Studia Comeniana et historica
Studia Ethnologica Pragensia
Studia Hercynia
Studia Historica Brunesia
Studia Kinanthropologica
Studia Mediaevalia Bohemica
Studia mediaevalia Pragensia
Studia paedagogica
Studia philosophica
Studia pneumologica et phthiseologica
Studia Slavica
Studia Sportiva
Studia theologica
Studie a texty Evangelické teologické fakulty
Studie o rukopisech
Studie z aplikované lingvistiky
Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
Svět nadání
Svorník
Tělesná kultura
Tělesná kultura
Teologická reflexe
Teologické texty. Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie
Tepelná ochrana budov (TOB)
19
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1803-1757
1805-3769
1803-1366
1805-8396
1805-840X
0032-6585
1803-845X
1211-7617
1211-0906
1213-5763
1805-4587
1213-5313
1211-2860
1804-1795
1211-0728
1801-4399
1210-9037
1210-7697
1211-7080
1212-1924
0139-6013
1214-2085
1801-7584
1213-1768
1803-5299
Název periodika
The Annual of Language & Politics and Politics of Identity
The Annual of Language & Politics and Politics of Identity
The European Entomologist
The Lawyer Quarterly, International Joumal for Legal Research
The Lawyer Quarterly, International Joumal for Legal Research
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Theatralia
Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze-Husitské teologické fakulty
Topenářství instalace
Transfuze a hematologie dnes
Transfuze a hematologie dnes
Trestněprávní revue
Trestní právo
Trilobit
Tunel
TZB-info
Učitel matematiky
Uhlí Rudy Geologický průzkum
Úrazová chirurgie
Urgentní medicína
Úroda
Urologické listy
Urologické listy
Urologie pro praxi
Urologie pro praxi
20
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
0231-9349
1802-3150
0231-6900
1214-9047
1213-6123
1214-6080
1214-3774
0506-8231
1804-3054
0323-2581
0042-773X
1801-7592
1211-0760
0322-8916
1805-6555
1804-7157
0372-7025
1805-1154
1211-8184
1212-1460
1210-1389
1210-3691
0139-7265
1804-0195
1804-5480
Název periodika
Ústecký sborník historický
Vakcinologie
Vědecké práce ovocnářské
Vědeckotechnický sborník ČD
Vespertilio
Veterinární klinika
Veterinární lékař
Veterinářství
Vinař-sadař
Vlastivědný věstník moravský
Vnitřní lékařství
Vnitřní lékařství
Vodní hospodářství
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vodovod.info
Vojenské zdravotnické listy - Military Medical Science Letters
Východní Morava
Východočeské listy historické
Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie
Vytápění, větrání, instalace
Výtvarná výchova
Výzkum v chovu skotu
Waste Forum
West Bohemian Historical Review
21
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013
ISSN
1211-975X
1213-7596
1213-6050
1213-1660
1212-3323
1211-5258
0322-9688
0514-8057
1210-5538
1803-4950
Název periodika
Z Českého ráje a Podkrkonoší
Zahradnictví
Zdravotnictví v České republice
Zpravodaj Hnědé uhlí
Zprávy České botanické společnosti - Materiály
Zprávy České botanické společnosti - Přílohy
Zprávy lesnického výzkumu
Zprávy o geologických výzkumech
Zprávy památkové péče
Новая русистика (přepis do latinky: Novaja rusistika)
22
Download

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v