10. Měření rušení šířícího se po napájecím
vedení a odrušení
Emise elektromagnetického rušení udává druh a intenzitu rušivých jevů, které se ze
sledovaného zařízení jako zdroje rušení šíří do okolního prostředí.
Přenos rušení je obecně možný
- galvanickou vazbou, tj. přenosem po vedení, které je ke zdroji rušení připojen (napájecí,
datové.....)
- vazbou blízkým polem, tj. vazbou kapacitní nebo induktivní
- vazbou vzdáleným polem, tj. elektromagnetickým polem, které se šíří volným prostorem s
definovanou impedancí (Z=E/H).
Měření rušení šířícího se po napájecím vedení
Měření je prováděno v definovaném uspořádání , v normalizovaném obvodu i v
normalizovaném prostorovém uspořádání měřicího obvodu.
Jako měřicí obvod je používán obvod LISN (Line Impedance Stabilizing Network), potlačuje
šíření rušení ze sítě k měřiči rušení a pronikání síťového napětí na vstup měřiče rušení.
Naopak umožňuje šíření rušivého signálu od zkoušeného objektu k měřiči rušení.
Dolní a horní propusti jsou obvykle obyčejné filtry LC, které ne vždy zcela splňují požadavky
na ně kladené.
Dolní propust v síťovém přívodu může propouštět rušení z vnějších síťových obvodů,
bezpečně zabraňuje pronikání rušení pouze několikastupňová dolní propust z několika
širokopásmových filtrů s různými mezními kmitočty.
Horní propust oddělující vstup měřiče rušení od sítě je nutné doplnit omezovačem, aby měřič
ručení byl chráněn před přepětím (obvykle 5 V) , které by jej mohlo poškodit.
Rozmístění měřicího pracoviště předepisuje norma:
Měřič rušení (měřicí přijímač, RFI Meter)
je koncipován jako speciální selektivní
mikrovoltmetr pracující na superheterodynním principu. Jeho základní vlastnosti jsou určeny normou
ČSN EN 55016-1-1:
- možnost spojitého přelaďování v širokém kmitočtovém rozsahu minimálně 9 kHz až 1000 MHz (18
GHz), s budoucím výhledem k vyšším pásmům;
- vysoká citlivost a nízký vlastní šum pro možnost měřit i nízké úrovně rušivých napětí;
- velký dynamický rozsah (větší než 40 dB) a vysoká přebuditelnost umožňující v lineárním režimu
měřit i vysoké úrovně rušivých napětí;
- různé typy detektorů pro různé způsoby vyhodnocení rušivých napětí v souladu s normami EMC;
- výstupy, příp. obvody pro zvukovou a obrazovou analýzu a monitorování
měřených signálů;
- kvalitní elmag. stínění celého měřiče i jeho dílčích bloků pro dosažení jeho vysoké elmag. odolnosti
vůči vlastnímu i vnějšímu rušení
Blokové schéma moderního měřiče rušení
BLOKOVÉ SCHEMA MĚŘIČE RUŠENÍ
detektor
y
dB
VSTUP
VSTU
P
A
G
dB
F1
SM
F2
Z
mf
výstup
D
G
AM/FM demodulátor
kalibrační generátor
QP
zapisova
č
I
AV
MO
A
Avstupní
vf.dělič
dělič napětí (atenuátor)
F1 vstupní VFpředzesilovač
SM
směšovač
G
kalibrační
VF generátor
SM
F22 směšovač
mf. pásmový filtr
MO oscilátor
P
D
nf
výstup
F2 úzkopásmový MF filtr
F11 vf. preselektor
Z mezifrekvenční zesilovač
P špičkový detektorMO místní oscilátor
QP kvazišpičkový
detektor mf. zesilovač
Z vícestupňový
AV detektor střední hodnoty
I indikátor (μV-metr)
D demodulátor
Úkol měření:
Změřtě úroveň rušení na napájecím přívodu v kvazišpičkovém vyhodnocení v pásmu 0,15 až
30 MHz pro počítačový zdroj, malý napáječ a vrtačku s komutátorovým motorkem a vrtačku s
triakovým regulátorem.
Stanovte vliv vnějších filtrů na úroveň rušení ze sledovaných zařízení.
PŘÍKLAD:
Zdroj bez filtru
Zdroj s filtrem
ODRUŠENÍ
Odrušovací tlumivky
Odrušovací kondenzátory
Filtry LC
ZZákladním
ákladním parametrem ka
ždého odru
šovacího prvku
(filtru) je
každého
odrušovacího
Elektromagnetické
stínění
Odrušovací prostředky:
vlo
žný úútlum
tlum L
vložný
Účinnost odrušovacího prostředku charakterizuje jeho vložný útlum
ZS
U1
FILTR
~
zdroj rušení
L  20 log
U
U20
2
ZZ
přijímač rušení
U20
[dB]
U2
LL[dB]
[dB] == UU2020[dBµV]
[dBµV]––UU22[dBµV]
[dBµV]
PPríklady
ríklady zapojen
cních odru
šovacích ssít
ít ových filtr
u
zapojeníí komer
komercních
odrušovacích
filtru
Konstrukce LC filtru
2 x 3,7 mH
CY
2 x 4,4 mH
2 x 60 µH
2 x 15 nF
3 nF
0,1 µF
síť
2,2 µF
síť
R
3 nF
CX
CY
L1
zátěž
CX
L2
CY
zátěž
CX
CY
80
80
Útlum [dB]
60
Útlum [dB]
protifázové rušení
soufázové rušení
40
protifázové rušení
20
60
soufázové rušení
40
20
0
0
0,1
1
10
100
Kmitočet [MHz]
0,1
1
10
100
Kmitočet [MHz]
Úkol měření: Změřte frekvenční závislosti vložného útlumu předložených filtrů
Měření filtru provedeme rozmítaným generátorem měřiče odrušení. Filtr zapojíme mezi
výstup rozmítaného generátoru a vstup měřiče rušení. Frekvenční závislosti vložného útlumu
se zobrazí na stínítku.
Download

Měření rušení šířícího se po napájecím vedení a odrušení