POKYN
ředitele odboru interního auditu a kontroly
Ročník: 2012
V Praze 15. června 2012
Číslo: 10
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
ČÁST PRVNÍ
POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI
ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
Čl. 1
Postavení odboru interního auditu a kontroly
1. Postavení odboru interního auditu a kontroly (dále jen „odbor“) v organizační
struktuře organizační složky státu Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) je
upraveno nařízením Ministerstva vnitra, kterým se vydává organizační řád
Ministerstva vnitra1.
2. Odbor je funkčně nezávislý útvar ministerstva v podřízenosti ministra vnitra,
organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur2 ministerstva.
Čl. 2
Předmět činnosti odboru
Předmět činnosti odboru je v rámci vnitřní správy resortu Ministerstva vnitra (dále
jen „resort“) vymezen organizačním řádem ministerstva tak, že zahrnuje
a) výkon interního auditu3 v ministerstvu,
1
Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2011, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění
pozdějších předpisů
2
§ 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
3
§ 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení Ministerstva vnitra č. 10/2003, o interním auditu, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 2
b) výkon veřejnosprávní kontroly u organizačních složek státu zřízených
ministerstvem nebo organizačních složek státu zřízených zákonem
a státních příspěvkových organizací, u kterých není zřízen interní audit4,
c) výkon následné veřejnosprávní kontroly5 u:
a) organizačních složek státu zřízených ministerstvem, organizačních složek
státu zřízených zákonem a státních příspěvkových organizací
v působnosti resortu,
b) příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím rozpočtové
kapitoly ministerstvo nebo prostřednictvím Všeobecné pokladní správy
nebo z prostředků Evropské unie,
c) České pošty, s. p.6,
d) výkon kontrolní a supervizní činnosti v resortu na základě ročního jednotného
plánu hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie nebo na základě
požadavku ministra vnitra,
e) vyhodnocování plnění a účinnosti opatření přijatých na základě výsledků kontrol
vykonávaných orgány vnější kontroly v ministerstvu, policii, organizačních
složkách státu zřízených ministerstvem, organizačních složkách zřízených
zákonem, příspěvkových organizacích a státním podniku,
f) výkon funkce certifikačního orgánu pro projekty spolufinancované z fondů
zřízených v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních toků,
g) metodickou a konzultační činnost pro oblast interního auditu v resortu,
h) tvorbu koncepce, koordinace a metodické usměrňování obecné kontroly
a veřejnosprávní kontroly v resortu,
i) poskytování součinnosti při kontrolách vykonávaných v resortu orgány vnější
kontroly,
j) zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v resortu
a předkládání schválené zprávy Ministerstvu financí7,
k) zpracování samostatné pasáže s názvem „Výsledky vnitřních a vnějších kontrol“
do Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 314
Ministerstvo vnitra8,
l) vyhodnocování postupu před uzavíráním smluv s externími firmami, jejichž
předmětem je výkon auditů nebo právních služeb pro útvary ministerstva 9,
4
§ 8 odst. 1 a § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
5
§ 11 odst. 4 a 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
6
§ 15 písm. g) a h) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
7
§ 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
8
Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování
návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol
státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
9
Pokyn ministra vnitra č. 53/2011, kterým se stanoví postup při uzavírání smluv s externími firmami,
jejichž předmětem je výkon auditů, právních služeb a dalších poradenských služeb pro útvary organizační
složky státu Ministerstvo vnitra
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 3
m) vedení resortního informačního systému „Kontrolní činnost“10, provozování
aplikace „Audit MV“ a zabezpečování provozu samostatných síťových segmentů
odboru.
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ODBORU
Čl. 3
Organizační struktura a řízení odboru
1. Odbor se organizačně člení na
a) oddělení interního auditu,
b) oddělení veřejnosprávní kontroly,
c) oddělení výkonu supervize,
d) oddělení analytické.
2. V čele odboru je ředitel odboru, kterého řídí ministr vnitra. Ze své činnosti, včetně
zajišťování interního auditu v ministerstvu, je ředitel odboru odpovědný ministrovi
vnitra.
3. Ředitel odboru řídí svého zástupce, vedoucí jednotlivých oddělení a zaměstnance,
který není začleněn do oddělení – asistenta.
4. Zástupce ředitele odboru zastupuje ředitele odboru po dobu jeho nepřítomnosti
v plném rozsahu, s výjimkou
a) odborného řízení oddělení interního auditu, kdy ředitele odboru zastupuje
vedoucí tohoto oddělení,
b) rozhodování ve věcech, u nichž si ředitel odboru rozhodování vyhradil.
5. V čele jednotlivých oddělení stojí vedoucí oddělení.
6. Mimo vedoucích zaměstnanců působí v jednotlivých odděleních zaměstnanci, kteří
nejsou uvedeni v odstavci 2 až 5, avšak jsou oprávněni na základě právních
předpisů a interních aktů řízení organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných
zaměstnanců oddělení a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Jedná se
o zaměstnance, kteří jsou v systemizaci pracovních míst označeni kódem příplatku
za vedení „799“ (dále jen „pověřený zaměstnanec“).
10
Čl. 23 Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003, o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 4
PRAVOMOC VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ
A POVĚŘENÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Čl. 4
Ředitel odboru
1. Ředitel odboru odpovídá za činnost odboru, přičemž v souladu s organizačním
řádem ministerstva zejména
a) řídí, organizuje a kontroluje činnost odboru tak, aby byla v souladu
s postavením, působností a hlavními úkoly ministerstva,
b) koordinuje činnost odboru s činností ostatních útvarů ministerstva
a zajišťuje vzájemnou spolupráci,
c) zastupuje, v rozsahu vymezeném předmětem činnosti odboru, ministerstvo při
jednáních navenek,
d) zastupuje odbor při jednáních s vedoucími zaměstnanci a služebními funkcionáři
jednotlivých složek resortu, a to v rozsahu předmětu činnosti odboru nebo na
základě plné moci udělené ministrem vnitra,
e) zmocňuje zaměstnance odboru k zastupování při jednáních navenek i uvnitř
resortu,
f) rozhoduje o formě a způsobu řešení závažných úkolů odboru, pokud si
rozhodnutí o řešení konkrétního úkolu odboru nevyhradil ministr vnitra,
g) řídí zpracování koncepce interního auditu, veřejnosprávní kontroly a obecné
kontroly zajišťované v rámci resortu, s výjimkou řídící kontroly, a odpovídá za
jejich realizaci,
h) vydává ve své pravomoci interní akty řízení a z hlediska předmětu činnosti
odboru zajišťuje zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů
a interních aktů řízení připravovaných jinými útvary ministerstva a k návrhům
právních předpisů připravovaných jinými ústředními správními úřady,
i) vykonává ve stanoveném rozsahu personální pravomoc, předkládá návrhy na
jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců odboru a v návrhu pracovní
smlouvy stanoví popis jejich pracovní činnosti,
j) navrhuje vnitřní organizaci odboru, včetně systemizace pracovních míst,
zpracovává a vydává organizační řád odboru,
k) odpovídá za včasnost a správnost vyřízení petic, stížností a jiných podání
doručených nebo postoupených odboru a za včasné poskytnutí informací
požadovaných podle právního předpisu.
2. Ředitel odboru přímo řídí asistenta, který zejména
a) zajišťuje specializované organizační a koordinační činnosti pro ředitele odboru,
koordinuje časový harmonogram ředitele odboru s časovým harmonogramem dalších
vedoucích zaměstnanců,
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 5
b) zajišťuje komplexně spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti11 v odboru,
c) vede elektronickou poštu odboru,
d) zajišťuje styk s podatelnou ministerstva, zabezpečuje příjem a rozdělení poštovních
zásilek,
e) vede evidenci materiálně technických prostředků přidělených pro zajištění činnosti
odboru a sleduje jejich účelné používání a vynakládání,
f) vede evidenci majetku přiděleného jednotlivým zaměstnancům a evidenci zápůjček,
g) zabezpečuje zaměstnance majetkem.
Čl. 5
Zástupce ředitele odboru
Zástupce ředitele odboru zastupuje ředitele odboru dle čl. 3 odst. 4. Při řízení
oddělení výkonu supervize má pravomoc a odpovědnost vedoucího oddělení podle
čl. 6.
Čl. 6
Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení odpovídá za činnost oddělení, přičemž zejména
a) zabezpečuje, aby úkoly oddělení byly realizovány v souladu s právními předpisy
a interními akty řízení12,
b) organizuje, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců,
c) odpovídá řediteli odboru za věcnou, právní, jazykovou a formální úroveň
materiálů zpracovávaných oddělením, včetně dodržení stanovených termínů,
d) předkládá řediteli odboru návrhy na personální opatření vůči podřízeným
zaměstnancům a zpracovává popis jejich pracovní činnosti,
e) plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Čl. 7
Pověření zaměstnanci
Pověření zaměstnanci uvedení v čl. 3 odst. 6 odpovídají za plnění úkolů na
svěřeném pracovišti.
11
např. Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2008, kterým se vydává spisový a skartační řád
12
např. Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2008, kterým se vydává spisový a skartační řád
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 6
ČÁST TŘETÍ
ČINNOST ORGANIZAČNÍCH ČLÁNKŮ ODBORU
Čl. 8
Oddělení interního auditu
Oddělení interního auditu zejména
a) zajišťuje v ministerstvu výkon interních auditů a vyhodnocování přiměřenosti
a účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému,
b) zpracovává ekonomické analýzy auditovaných oblastí,
c) zajišťuje v ministerstvu provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího
a kontrolního systému realizace podpory z fondů Evropské unie,
d) zajišťuje výkon auditů implementačních struktur strukturálních a komunitárních
programů v působnosti ministerstva,
e) plní úkoly certifikačního orgánu v rámci komunitárního programu Evropské unie
„Solidarita a řízení migračních toků“,
f) zpracovává střednědobý a roční plán interního auditu v ministerstvu,
g) posuzuje hospodárnost, efektivnost a účelnost požadavků na uzavírání smluv mezi
ministerstvem a externími firmami na provádění auditů,
h) zpracovává a cestou ředitele odboru předkládá ministrovi vnitra
1. zprávy o vykonaném interním auditu, jejichž součástí je doporučení k přijetí
opatření k nápravě zjištěných nedostatků, ke zdokonalování kvality vnitřního
kontrolního systému v ministerstvu a k předcházení nebo ke zmírnění rizik a ke
zdokonalování postupů a zlepšování řízení,
2. písemná upozornění na případy, kdy na základě doporučení podle bodu 1. nebo
na základě oznámení řídící kontroly nebyla přijata příslušná opatření,
i) informuje o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol,
j) zpracovává pro oddělení analytické samostatnou pasáž o interním auditu pro účely
1. roční zprávy o finanční kontrole,
2. Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra,
k) zajišťuje metodickou a konzultační činnost pro oblast interního auditu v resortu,
l) podílí se v rámci připomínkového řízení na posuzování návrhů právních předpisů
a interních aktů řízení,
m) podílí se na zabezpečení každoroční prezentace činnosti odboru a na obsahovém
zabezpečení semináře pro auditory,
n) využívá aplikační prostředí „Audit MV“ s podporou příslušných specialistů oddělení
analytického a předkládá oddělení analytickému podněty na jeho zdokonalení,
o) spolupracuje s externími auditory a vnějšími kontrolními orgány při jejich výkonu
působnosti vůči ministerstvu, zejména s Nejvyšším kontrolním úřadem
a Ministerstvem financí,
p) plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 7
Čl. 9
Oddělení veřejnosprávní kontroly
Oddělení veřejnosprávní kontroly zejména
a) zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly u organizačních složek státu a státních
příspěvkových organizací, které nemají zřízen útvar nebo pracoviště interního
auditu,
b) provádí výkon následné veřejnosprávní kontroly u:
1. organizačních složek státu zřízených ministerstvem, organizačních složek
státu zřízených zákonem a příspěvkových organizací v působnosti resortu
2. příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím rozpočtové
kapitoly ministerstvo nebo z prostředků Všeobecné pokladní správy nebo
z prostředků Evropské unie,
3. České pošty, s. p.,
c) předkládá oddělení interního auditu informace o závažných zjištěních z vykonaných
veřejnosprávních kontrol,
d) metodicky usměrňuje výkon veřejnosprávní kontroly v resortu,
e) zpracovává pro oddělení analytické samostatnou pasáž o veřejnosprávní kontrole
pro účely
1. roční zprávy o finanční kontrole,
2. Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra,
f) připravuje podklady pro zpracování ročního jednotného plánu hlavních kontrolních
úkolů ministerstva a policie,
g) podílí se na každoroční prezentaci činnosti odboru a na obsahovém zabezpečení
semináře pro kontrolory,
h) plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Čl. 10
Oddělení výkonu supervize
Oddělení výkonu supervize oddělení zejména
a) zajišťuje výkon kontrolní a supervizní činnosti v resortu na základě ročního plánu
hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie nebo na základě požadavku
ministra vnitra,
b) vyhodnocuje dodržování metod a postupů při výkonu kontroly, plnění a účinnost
opatření přijatých na základě výsledků kontrol vykonávaných orgány vnější kontroly
v resortu,
c) zpracovává pro oddělení analytické informaci o výsledcích provedených kontrol
a supervizí,
d) připravuje podklady pro zpracování ročního jednotného plánu hlavních kontrolních
úkolů ministerstva a policie,
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 8
e) metodicky usměrňuje statistické vykazování kontrol vykonaných v resortu, včetně
státních kontrol a správního dozoru a kontrol vykonaných vnějšími kontrolními
orgány,
f) podílí se na zabezpečení každoroční prezentace činnosti odboru a na obsahovém
zabezpečení semináře pro kontrolory,
g) sleduje realizaci protikorupčních opatření v resortu,
h) vyřizuje petice, stížnosti a jiná podání osob související s činností odboru, doručené
nebo postoupené odboru, a požadavky na poskytnutí informací podle právního
předpisu, související s činností odboru,
i) plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Čl. 11
Oddělení analytické
Oddělení analytické zejména
a) zpracovává interní akty řízení, vztahující se k metodám a postupům při výkonu
interního auditu, veřejnosprávní kontroly, supervizní činnosti a obecné kontroly,
b) zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů, interních aktů řízení
navrhovaných ke schválení ministrovi vnitra a k materiálům projednávaným ve vládě
týkajících se kontroly,
c) zpracovává interní akty řízení ředitele odboru,
d) metodicky usměrňuje výkon obecné kontroly v resortu,
e) podílí se na zajišťování odborné přípravy kontrolních pracovníků v resortu,
f) zpracovává roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie,
g) zpracovává zprávu o výsledcích obecné kontroly a supervizní činnosti za kalendářní
rok,
h) zpracovává pasáž s názvem „Výsledky vnitřních a vnějších kontrol“ do Průvodní
zprávy k návrhu závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 314 Ministerstvo vnitra,
i) zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol v resortu a předkládá
schválenou zprávu Ministerstvu financí,
j) spolupracuje při zajišťování účinného systému interního auditu, veřejnosprávní
kontroly, obecné kontroly a supervizní činnosti s ostatními ministerstvy a dalšími
ústředními správními úřady a s Nejvyšším kontrolním úřadem,
k) posuzuje hospodárnost, efektivnost a účelnost požadavků na uzavírání smluv mezi
ministerstvem a externími firmami na provádění právních služeb,
l) poskytuje součinnost při kontrolách vykonávaných v resortu orgány vnější kontroly,
zejména Nejvyšším kontrolním úřadem a Ministerstvem financí,
m) zpracovává návrh rozpočtu odboru, zabezpečuje sledování plnění rozpočtu odboru,
včetně prověřování a zajišťování účetní správnosti, podává hlášení o stavu
rozpočtu,
Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012
Strana 9
n) zabezpečuje výplatu dávek zaměstnancům odboru, vede evidenci dovolených,
nemocenských a indispozičního volna a nepřítomnosti,
n) zabezpečuje provádění rozpočtových opatření podle pokynu ředitele odboru,
o) plní úkoly odboru vyplývající z předpisů o ochraně utajovaných informací,
p) komplexně zabezpečuje ICT odboru,
q) plní úkoly související s analýzou informací z oblasti interního auditu a kontroly
resortu MV,
r) zabezpečuje implementaci a instalaci softwarových prostředků na výpočetní
technice vedené v majetku odboru,
s) zveřejňuje informace odboru do prostředí resortní počítačové sítě a sítě internet,
t) zabezpečuje správu serverů odboru, serverů celorepublikového informačního
systému a serverů Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezídia,
u) zabezpečuje odbornou přípravu zaměstnanců z odboru v oblasti informačních
technologií,
w) organizačně zabezpečuje seminář pro kontrolory a auditory a podílí se na
obsahovém zabezpečení semináře,
x) zabezpečuje správu a provoz celorepublikového elektronického informačního
systému „Kontrolní činnost“,
y) zabezpečuje školení interních auditorů resortu v aplikačním prostředí „Audit MV“,
z) plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
ČÁST ČRVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 12
Organizační schéma odboru je uvedeno v příloze.
Čl. 13
Ruším pokyny ředitele odboru interního auditu a kontroly č. 7/2011 a č. 4/2012.
Čl. 14
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Č. j. MV- 21901-10/IAK-2012
Mgr. Petr PLAŇANSKÝ. v. r.
ředitel odboru
Příloha k pokynu ředitele OIAK č. 10/2012
ředitel odboru
asistentka
vedoucí oddělení
interního auditu
vedoucí oddělení
veřejnosprávní
kontroly
zástupce ředitele
a vedoucí
oddělení
výkonu supervize
vedoucí oddělení
analytického
Download

P O K Y N ředitele odboru interního auditu a