UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
Tř. Svobody 26, Olomouc
telefon: +420 585 633 701, E – mail: dusan.luzny.upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci
sekce kulturní antropologie a
SocioFactor, s.r.o.
Vás zvou na odborný seminář
Možnosti antropologického výzkumu v rámci
studia muslimů v ČR
který se koná ve středu 4. prosince 2013
v prostorách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
tř. Svobody 26, Olomouc.
Cílem semináře je diskutovat aktuální stav poznání muslimských komunit u nás
v komparaci s jinými zeměmi, s tematickým důrazem na průnik tradice a žité praxe. Oproti
klasickým konferencím zaměřeným pouze na prezentaci různorodých příspěvků v rychlém
sledu zaručuje formát odborného semináře dostatek prostoru pro otevřenou výměnu názorů
a zkušeností s cílem diskutovat především metodologické otázky spojené s výzkumem
společensky citlivého tématu.
Workshop je realizován v rámci projektu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném
prostoru“, který je realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky
společností SocioFactor s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Hlavním
cílem projektu je zachytit procesy etablování muslimů na veřejnosti, které jsou součástí
širšího procesu deprivatizace náboženství a sledovat způsoby ustavování a (sebe)prezentace
islámu a muslimů ve veřejném prostoru v české společnosti. Projekt přinese informace ze tří
vzájemně interagujících rovin: institucionální, občanské a komunitní.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
Tř. Svobody 26, Olomouc
telefon: +420 585 633 701, E – mail: dusan.luzny.upol.cz
Harmonogram
DOPOLEDNÍ BLOK – OTEVŘENÁ SEKCE
od 9.30: prezence účastníků, káva, malé občerstvení
10.00 – 12.30: hlavní příspěvky mapující dosavadní stav poznání etablování muslimů v ČR a
to v různých kontextech – média, veřejný prostor, integrační strategie
Institucionalizace islámu v Německu a v České republice: trendy, formy, komplikace
Mgr. Martin Klapetek, Ph. D., Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta
Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.
Stav badání muslimů v SR a Maďarsku s možnou komparací s ČR
Doc. Attila Kovács, Ph.D., Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislavě.
Aspekty integrace muslimek ve vybraných zemích EU a v ČR
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D., Katedra občanských studií, Fakulta humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze.
E-islám - od Muhammada k islámskému kyberprostoru
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
12.30 – 13.30: přestávka na oběd
ODPOLEDNÍ BLOK – UZAVŘENÁ SEKCE
13.30 – 17.00: prezentace výzkumného záměru projektu „Islám v ČR: etablování muslimů
ve veřejném prostoru“ a reflexe jeho metodologických otázek
Download

Možnosti antropologického výzkumu v rámci studia muslimů v ČR