Program č.5 – SVAROVÝ SPOJ
Základy technických prostředků
Zadání:
Zkontrolujte výsledné napětí v tupém svaru ve spojovacím pásu ploché oceli kolmém na délku
pásu. Svar je zatížen:
Studijní
Mo
F
Ft
- na tah osovou silou F
skupina
- ohybovým momentem v rovině pásu Mo
- tečnou (posouvající) silou Ft
Vstupní parametry zadání:
- mez kluzu svarového kovu Re = 200MPa
- bezpečnost na mezi kluzu ke= 1,5
- převodní součinitele (viz. Tab.):
k1 = 0,88
k2 = 0,7
- příčné rozměry svařeného pásu:
l = 200mm
s = 22mm
[kNm]
[kN]
[kN]
PB 264
PB 265
5
1,50
2,00
PB 261
1
2,00
0,75
PB 262
3
1,20
1,50
PB 263
2
1,80
1,00
Program č.5 – SVAROVÝ SPOJ
Základy technických prostředků
Ruční svařování elektrickým obloukem při použití elektrody o stejné pevnosti jakou má
základní materiál za předpokladu řádně provařeného kořene svaru.
(viz. tabulka dle literatury: DEJL, Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. Spojovací části strojů.
Montanex, Ostrava, 2000, ISBN 80-7225-018-3)
Program č.5 – SVAROVÝ SPOJ
Základy technických prostředků
Namáhání svaru:
Svar je namáhán třemi druhy napětí:
- normálovým – tahem od síly F
- normálovým – ohybem od momentu Mo
- smykovým od síly Ft
Normálová napětí se sečtou.
Maximální hodnota se použije v hypotéze HMH společně s tečným napětím ke stanovení
redukovaného napětí.
Program č.5 – SVAROVÝ SPOJ
Výpočty namáhání svaru:
Základy technických prostředků
Program č.5 – SVAROVÝ SPOJ
Namáhání rovinným ohybem – průřezové moduly
Základy technických prostředků
Download

Zadání: Zkontrolujte výsledné napětí v tupém svaru ve spojovacím