.
OBSAH
1
1.1
1.2
1.3
ÚVOD ...................................................................................................................... 4
Všeobecně .....................................................................................................................................4
Grafické označování pokynů ..........................................................................................................4
Úpravy návodu k použití .................................................................................................................4
2
3
TYPOVÉ ZNAČENÍ DMYCHADEL ......................................................................... 5
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .................................................................................... 5
3.1
Požadavky na způsobilost osob (firem) .........................................................................................5
3.1.1 Všeobecně ................................................................................................................................5
3.1.2 Montáž ......................................................................................................................................5
3.1.3 Údržba a odstraňování závad ...................................................................................................5
Zásady bezpečné montáže ............................................................................................................5
Osobní ochranné prostředky ..........................................................................................................6
Značení ..........................................................................................................................................6
3.4.1 Všeobecně ................................................................................................................................6
3.4.2 Výrobní štítky ............................................................................................................................6
3.4.3 Bezpečnostní značení ..............................................................................................................6
3.4.4 Ostatní značení .........................................................................................................................6
Nedovolené použití.........................................................................................................................7
Předpisy a normy ...........................................................................................................................7
3.6.1 Konstrukční předpisy a normy ..................................................................................................7
3.6.2 Provozní předpisy a normy .......................................................................................................7
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
POUŽITÍ .................................................................................................................. 7
POPIS A FUNKCE .................................................................................................. 7
Všeobecně .....................................................................................................................................7
Rotační dmychadlo.........................................................................................................................8
TECHNICKÉ SPECIFIKACE .................................................................................. 8
Základní rozměry a hmotnost .........................................................................................................8
Technické parametry ......................................................................................................................9
PODMÍNKY INSTALACE ....................................................................................... 9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Všeobecně .....................................................................................................................................9
Podmínky prostředí ........................................................................................................................9
Poloha dmychadla ..........................................................................................................................9
Vibrace ...........................................................................................................................................9
Sací část .......................................................................................................................................10
7.5.1 Filtrace ....................................................................................................................................10
7.5.2 Přívod vzduchu .......................................................................................................................10
7.6
Výtlačná část ................................................................................................................................10
7.6.1 Zpětná klapka .........................................................................................................................10
7.6.2 Pojistný ventil ..........................................................................................................................10
7.6.3 Sdružený pojistný a rozběhový ventil .....................................................................................10
7.6.4 Tlumič výtlaku .........................................................................................................................10
7.7
Pohonná jednotka ........................................................................................................................10
7.8
Napojení potrubí ...........................................................................................................................11
8
MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ ...................................................... 11
8.1
8.2
Rozsah dodávky ...........................................................................................................................11
Manipulace ...................................................................................................................................11
8.2.1 Všeobecně ..............................................................................................................................11
8.2.2 Paletovací nebo vysokozdvižný vozík ....................................................................................11
8.2.3 Jeřáb .......................................................................................................................................11
8.3
Doprava ........................................................................................................................................11
8.4
Skladování ....................................................................................................................................12
9
9.1
9.2
9.3
9.4
INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU ............................................................ 12
Všeobecně ...................................................................................................................................12
Doprava na místo instalace ..........................................................................................................12
Montáž do konečného zařízení ....................................................................................................12
První spuštění ..............................................................................................................................13
10 PROVÁDĚNÍ OBSLUHY ...................................................................................... 13
10.1
10.2
Všeobecně ...................................................................................................................................13
Provozní kontroly..........................................................................................................................13
2/19
11 ÚDRŽBA A OPRAVY ........................................................................................... 14
11.1
11.2
11.3
Všeobecně ...................................................................................................................................14
Plán údržby ..................................................................................................................................14
Postupy pro údržbu ......................................................................................................................15
11.3.1 Všeobecné zásady .................................................................................................................15
11.3.2 Bezpečnost .............................................................................................................................15
11.3.3 Celková kontrola .....................................................................................................................15
11.3.4 Olejová náplň rotačního dmychadla .......................................................................................15
11.4
Poruchy a jejich odstraňování ......................................................................................................17
11.4.1 Přehled poruch .......................................................................................................................17
11.5
Náhradní díly ................................................................................................................................17
11.5.1 Všeobecně ..............................................................................................................................17
12 SERVIS ................................................................................................................. 17
13 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE .................................................................................. 17
14 PODMÍNKY PRO UZNÁNÍ ZÁRUČNÍ OPRAVY .................................................. 17
3/19
1 ÚVOD
1.1 VŠEOBECNĚ
Tento návod Vám umožní důkladné seznámení s neúplným strojním zařízením (dmychadlem) a zajistí jeho
bezpečnou a bezporuchovou montáž a provozování.
Při dodržování tohoto návodu, po celou dobu životnosti dmychadla, je zajištěno, že při montáži a následném
použití dmychadla budou dodrženy pravidla bezpečného použití na úrovni odpovídajícímu současně platným
bezpečnostním normám, předpisům a správným technickým postupům.
Tento návod nemůže postihovat nebezpečí a rizika, vyplývající z nesprávné provedené montáže a
nepředpokládaného použití dmychadla ani nebezpečí a rizika vyplývající ze specifických místních podmínek.
Ochrana před těmito nebezpečími a riziky musí být zahrnuta v místních provozně-bezpečnostních předpisech.
S tímto návodem je nutné se seznámit před montáží dmychadla. Neprovádějte proto tyto činnosti dříve, dokud
jste se s tímto návodem důkladně neseznámili a neporozuměli všem pokynům v něm uvedeným.
Před montáží neúplného strojního zařízení (dmychadla) si tento návod důkladně přečtěte a v
případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na firmu KUBÍČEK VHS, s.r.o., nebo autorizovanou
servisní organizaci.
1.2 GRAFICKÉ OZNAČOVÁNÍ POKYNŮ
Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v tomto návodu zvýrazněny následujícím způsobem:
Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku.
Zakázané činnosti.
Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození zařízení.
Jiné důležité pokyny.
1.3 ÚPRAVY NÁVODU K POUŽITÍ
Jakékoliv úpravy tohoto návodu k použití mohou být provedeny pouze firmou KUBÍČEK VHS, s.r.o. nebo s jejím
písemným souhlasem.
4/19
2
TYPOVÉ ZNAČENÍ DMYCHADEL
Jednotlivé typy, varianty a velikosti zařízení jsou označovány kódem dle následujícího schématu:
3D
..
..
..
typ použitého rotačního dmychadla (3D - třízubové), PA - vzduchotěsné
režim (bez označení – přetlak, B – podtlakové s přisáváním)
velikost rotačního dmychadla definovaná průměrem vstupní hřídele v mm
šířka skříně rotačního dmychadla definovaná kódem (A, B, C, S)
3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3.1 POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST OSOB (FIREM)
3.1.1 Všeobecně
Aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osob a následný bezporuchový provoz zařízení, musí být jednotlivé
činnosti související s montáží a následným používáním zařízení prováděny pouze osobami (firmami) s
odpovídající odbornou způsobilostí.
-
pro zajištění bezpečnosti je nutné zajistit, aby jednotlivé činnosti prováděly pouze
osoby (firmy) s požadovanou způsobilostí
3.1.2 Montáž
Montáž neúplného strojního zařízení mohou provádět pouze osoby splňující následující požadavky:
•
odpovídající odborná způsobilost pro montáž strojních zařízení
•
odpovídající zkušenosti s montáží strojních zařízení
•
seznámení s tímto návodem k použití
Montáž je možné objednat u firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. nebo u autorizované servisní organizace.
3.1.3 Údržba a odstraňování závad
Údržbu a odstraňování závad v rozsahu popsaném v části 11 tohoto návodu mohou provádět pouze osoby
splňující následující požadavky:
•
jsou tělesně a duševně způsobilé pro provádění popsaných činností
•
jsou průkazně seznámené s tímto návodem k použití
•
jsou seznámené s všeobecně platnými a místními provozně-bezpečnostními předpisy
•
byly provozovatelem zařízení určené pro provádění činností
3.2
ZÁSADY BEZPEČNÉ MONTÁŽE
-
před montáží dmychadla se důkladně seznamte s tímto návodem
provádějte pouze ty činnosti, ke kterým jste byli pověření svým nadřízeným
při montáži dmychadla respektujte všeobecně platné a místní provozně bezpečnostní
předpisy
používejte pouze všeobecně platné bezpečné postupy práce
vždy používejte předepsané osobní ochranné pomůcky
5/19
3.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Použití osobních ochranných prostředků musí být stanoveno místním provozně-bezpečnostním předpisem.
Předpokládaný rozsah použitých osobních ochranných prostředků je uveden v následující tabulce:
Montáž dmychadla:
nebezpečí
chráněná část
ochranná pomůcka
odření, přiražení
horní končetiny
ochranné rukavice
nebezpečí
chráněná část
ochranná pomůcka
popálení od horkých povrchů
horní končetiny
ochranné rukavice
Údržba dmychadla:
3.4 ZNAČENÍ
3.4.1 Všeobecně
Dmychadlo je opatřeno značením pro identifikaci (výrobní štítky) a bezpečnostním značením.
Udržujte značení čitelné a v případě poškození jej obnovte.
3.4.2 Výrobní štítky
Výrobní štítek 45 x 30 mm
umístěný na skříni dmychadla
3D..19.., 3D..28..,
Výrobní štítek 75 x 30 mm
umístěný na skříni dmychadla
3D..38.., 3D..45.., 3D..55..,
3D..60.., 3D..80.., 3D..90..,
3D..100..,
3.4.3 Bezpečnostní značení
značka
význam
označení závěsných bodů
(ok, otvorů)
3.4.4 Ostatní značení
značka
význam
směr otáčení rotoru dmychadla
6/19
3.5
NEDOVOLENÉ POUŽITÍ
-
nepoužívejte dmychadlo pro dopravu hořlavých nebo výbušných plynů
nepoužívejte dmychadlo pro dopravu směsí vzduchu a hořlavých látek
nepoužívejte dmychadlo v prostorách, kde není vyloučena možnost přivedení směsi
vzduchu a hořlavých látek na stranu sání
nepoužívejte dmychadlo připojené na potrubí, zásobník vzduchu (vzdušník) apod.
s nižším pracovním přetlakem než je maximální přípustný pracovní tlak zařízení
nepoužívejte dmychadlo připojené na zásobník, který nemá instalovanou vlastní
ochranu proti překročení max. provozního tlaku
3.6 PŘEDPISY A NORMY
3.6.1 Konstrukční předpisy a normy
Dmychadlo bylo zkonstruováno a vyrobeno v souladu s následujícími normami a předpisy:
•
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
(odpovídá směrnici 2006/42/ES)
•
ČSN EN 1012-1 Kompresory a vývěvy – Požadavky na bezpečnost. Část 1: Kompresory
•
ČSN EN 1012-2 Kompresory a vývěvy – Požadavky na bezpečnost. Část 1: Vývěvy
3.6.2 Provozní předpisy a normy
Výrobce konečného zařízení je povinen vyhotovit návod k použití ke konečnému zařízení a to v rozsahu
požadavku směrnice 2006/42/ES. Při provozu konečného zařízení je nutné dodržovat tento návod a všeobecně
platné předpisy a normy platné v zemi provozovatele konečného zařízení týkající se zejména:
•
bezpečnosti práce
•
provozu strojních zařízení
•
provozu elektrických zařízení
4 POUŽITÍ
Dmychadlo je určeno k dopravě a stlačování vzduchu, případně jiných neagresivních, nehořlavých a
nevýbušných plynů bez mechanických příměsí. Použití pro jiné plyny než vzduch musí být projednáno
s výrobcem.
Dmychadlo musí být provozováno za podmínek uvedených v části 7 a nesmí být překročeny maximální hodnoty
uvedené na štítku dmychadla. Množství dopravovaného média odpovídá daným otáčkám dmychadla a
protitlaku ve výtlačném potrubí (přetlaku, viz katalog). Množství vzduchu lze regulovat pouze změnou otáček
dmychadla – elektromotoru. Regulace škrcením sání nebo výtlaku je nepřípustná!
5 POPIS A FUNKCE
5.1 VŠEOBECNĚ
Jedná se dmychadla pracující v přetlakovém a podtlakovém režimu.
7/19
5.2 ROTAČNÍ DMYCHADLO
Dmychadlo slouží jako vlastní zdroj přetlaku (podtlaku). Jedná se o „Rootsovo“ dmychadlo s trojzubými
rotačními písty (rotory). Hřídele rotačních pístů jsou uloženy ve valivých ložiskách a vzájemnou polohu rotorů
zabezpečuje ozubené soukolí. Ložiska a ozubené soukolí jsou mazány olejem. Pracovní prostor pístů není
mazaný. Sací a výtlačná příruba dmýchadla je napojená na sací a výtlačnou část soustrojí, vstupní hřídel na
pohonnou jednotku.
1) sací příruba
2) výtlačná příruba
3) vstupní hřídel
6 TECHNICKÉ SPECIFIKACE
6.1 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY A HMOTNOST
typ
DN/PN
a
b
c
e
f
h
Ø
l
m
kg
mm
3D19S
50/16
162 126
328
203
26
216
19
40
28
3D19A
50/16
172 136
348
203
26
216
19
40
34
3D19B
50/16
182 146
368
203
26
216
19
40
36
3D19C
50/16
202 166
408
203
26
216
19
40
40
3D28A
50/16
214 151
435
258
34
264
28
70
62
3D28B
80/16
236 172
478
258
34
264
28
70
69
3D28C
80/16
276 214
560
258
34
264
28
70
80
3D38B
100/16 272 204
561
297
42,6
320
38
85
109
3D38C
100/16 322 254
661
297
42,6
320
38
85
125
3D45B
150/16 320 239
664
360
53,3
360
45
105
164
3D45C
150/16 376 295
776
360
53,3
360
45
105
193
3D55B
150/16 375 282
757
430
67,5
400
55
100
270
3D55C
200/10 445 352
897
430
67,5
400
55
100
325
3D60B
200/10 455 336
941
534
84
500
60
150
480
3D60C
250/10 543 425 1118
534
84
500
60
150
550
3D80B
250/10 523 405 1108
652
106
630
80
180
755
3D80C
300/10 638 520 1338
652
106
630
80
180
980
3D90B
300/10 640 510 1375
770
135
630
90
225 1242
3D90C
400/10 793 664 1682
770
135
630
90
225 1575
800
100 225 2150
3D100B 400/10 782 702 1709 1000 167,5
3D100C 500/10 917 837 1979 1000 167,5 1000 100 225 2605
8/19
6.2 TECHNICKÉ PARAMETRY
Základní technické parametry dmychadel jsou uvedeny na www.kubicekvhs.cz, štítku a v kupní smlouvě.
Dmychadlo nepoužívejte při vyšších otáčkách (n2max) a při vyšší tlakové diferenci (∆pmax),
než je uvedeno na štítku dmychadla.
Dmychadlo používejte jen při parametrech stanovených kupní smlouvou.
Katalogová hodnota objemového průtoku Q se musí pohybovat v toleranci
-
±10% u dmychadel 3D..19..
±7% u dmychadel 3D..28.., 3D..38.., 3D..45.., 3D..55.., 3D..60..
±5% u dmychadel 3D..80.., 3D..90.., 3D..100..
7 PODMÍNKY INSTALACE
7.1 VŠEOBECNĚ
Aby mohlo být dmychadlo správně instalováno a dlouhodobě spolehlivě provozováno, musí být zajištěny dále
popsané podmínky týkající se:
•
podmínky prostředí
•
poloha dmychadla
•
vibrace
•
sací část
•
výtlačná část
•
pohonná jednotka
7.2 PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Dmychadlo smí být provozováno jen ve stanoveném prostředí.
klasifikace prostředí dle ČSN EN 60 721-3-3
3K3, 3Z1,3B1, 3S1
klasifikace prostředí dle ČSN EN 60 079-10
bez nebezpečí
teplota
(-20 až + 40) °C
relativní vlhkost
(30 až 80) %
nadmořská výška
max. 1000 m. nad mořem
7.3 POLOHA DMYCHADLA
Dmychadlo musí být instalováno:
•
•
výtlačnou přírubou dolů
ve vodorovné poloze, nerovnost max. 1mm/1m
7.4 VIBRACE
Zařízení, do kterého je dmychadlo instalováno, musí mít dostatečnou tuhost konstrukce. Vibrace
provozovaného zařízení nesmí překročit níže uvedené meze:
výkon elektromotoru
mohutnost vibrací
rychlost (mm/s)
do 15 kW
(15 – 75) kW
nad 75 kW
7,10
11,2
18,0
9/19
7.5 SACÍ ČÁST
7.5.1 Filtrace
Nasávaný vzduch dmychadlem nesmí obsahovat částice nadměrné velikosti. Z tohoto důvodu musí být na
straně sací příruby instalována filtrace. Pro správnou funkci dmychadla je doporučena třída filtrace dle EN 779
G3. Tlaková ztráta na nové (čisté) filtraci nesmí přesáhnout 2kPa. V průběhu provozu je doporučeno filtraci
očistit nebo vyměnit při překročení tlakové ztráty 5kPa.
7.5.2 Přívod vzduchu
Zabudování dmychadla do konečného zařízení nesmí omezit přívod vzduchu. Teplota nasávaného vzduchu
o
nesmí překročit 40 C.
Dmychadlo nesmí být použito v prostředí, kde není vyloučena možnost přivedení směsi
vzduchu a hořlavých látek na stranu sání.
7.6 VÝTLAČNÁ ČÁST
7.6.1 Zpětná klapka
V případě potřeby zamezení zpětného proudění vzduchu z připojeného potrubí na výtlaku přes dmychadlo
pokud je zařízení v klidu nebo po jeho vypnutí se může za výtlačnou část namontovat zpětná klapka.
K zpětnému proudění může dojít např. v těchto případech:
•
napojení více dmychadel do jednoho potrubního systému
•
nemožností odtlakování připojeného potrubí
7.6.2 Pojistný ventil
Každé dmychadlo musí být chráněno před překročením maximálního přípustného pracovního tlaku pojistným
ventilem. Při překročení tlaku (např. z důvodu uzavření napojeného výtlačného potrubí) dojde k otevření ventilu
a odpuštění vzduchu do atmosféry.
Pojistný ventil určený k ochraně dmychadla nesmí zároveň sloužit jako ochrana před
překročením maximálního přípustného pracovního tlaku v částech napojených na
dmychadlo.
7.6.3 Sdružený pojistný a rozběhový ventil
Pojistný ventil smí být nahrazen sdruženým pojistným a rozběhovým ventilem. Tento ventil plní současně funkci
pojistného ventilu (viz. 7.6.2) a současně umožňuje rozběh zařízení v případě, že je v napojeném potrubí trvale
tlak (tzn. rozběh do protitlaku). Ventil umožňuje počáteční rozběh dmychadla s odlehčením do otevřené
atmosféry (tím chrání zejména elektromotor před počátečním přetížením vyvolaným protitlakem).
Sdružený pojistný a rozběhový ventil určený k ochraně dmychadla nesmí zároveň
sloužit jako ochrana před překročením maximálního přípustného pracovního tlaku
v částech napojených na dmychadlo.
7.6.4 Tlumič výtlaku
Je vhodné, za výtlačnou část dmychadla, zařadit potrubní tlumič, který sníží emise hluku a konečného zařízení
a velikost pulsace v potrubí.
7.7 POHONNÁ JEDNOTKA
Pohonnou jednotku zajišťující pohon dmychadla je doporučeno sestavit z elektromotoru a řemenového převodu.
Uložení elektromotoru volit tak, aby nedocházelo k přetěžování ložisek radiální a axiální silou.
10/19
7.8 NAPOJENÍ POTRUBÍ
Pří návrhu potrubí napojeného na dmychadlo je nutné dodržet následující zásady:
•
průměr potrubí by neměl být menší než průměr výstupního / vstupního hrdla zařízení (ØD/DN)
•
při návrhu potrubí je nutné zohlednit výstupní teplotu vzduchu t2 s ohledem na použitý materiál potrubí
a jeho dilataci
•
potrubí, v místě určeném pro připojení dmychadla, musí být ukončeno přírubou shodnou s přírubou
na dmychadle
•
napojené potrubí musí být řádně ukotvené tak, aby sneslo statické a dynamické zatížení instalovaného
dmychadla
8
MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
8.1 ROZSAH DODÁVKY
Rozsah dodávky tvoří:
•
dmychadlo
•
tento návod k použití
Všechny části dodávky jsou uložené na společné přepravní paletě.
8.2 MANIPULACE
8.2.1 Všeobecně
Se zařízením je možné manipulovat pomocí paletovacího nebo vysokozdvižného vozíku nebo pomocí jeřábu.
Zařízení je na přepravní paletu přichyceno pomocí hřebů nebo vrutů. Před sejmutím z palety je nutné odstranit
přepravní obal a kotvení k paletě.
8.2.2 Paletovací nebo vysokozdvižný vozík
S přepravní paletou je možné manipulovat způsobem obvyklým pro manipulaci s paletami. Se samotným
dmychadlem bez palety je zakázáno manipulovat pomocí paletovacího nebo vysokozdvižného vozíku.
Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti, protože vzhledem k nevyváženosti
hrozí nebezpečí převrácení
8.2.3 Jeřáb
Pro manipulaci jeřábem („zavěšení“) je doporučeno našroubit do příruby dmychadla (sací příruba) závěsná oka.
Je možné použít i jiný způsob zavěšení s ohledem na bezpečnost práce.
-
při manipulaci dodržujte všeobecně platné a místní bezpečnostní předpisy týkající
se používání jeřábu
neuvazujte dmychadlo za vstupní hřídel
s dmychadlem smí být manipulováno pouze ve vodorovné poloze (výtlačnou
přírubou dolů)
8.3 DOPRAVA
Dmychadlo je možné přepravovat na krytém nákladovém prostoru běžnými pozemními a leteckými dopravními
prostředky. Pro uložení na ložnou plochu vždy použijte přepravní paletu a dmychadlo zajistěte proti pohybu.
Nikdy neukládejte dmychadlo na bok. Dmychadlo smí být uloženo nebo s ním být
manipulováno pouze ve vodorovné poloze (paletou dolů).
11/19
8.4 SKLADOVÁNÍ
Krátkodobě dmychadlo skladujte v uzavřených prostorách chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Pro
dlouhodobé skladování (déle než 1 měsíc) je nutné zařízení uložit v uzavřeném, suchém prostoru se stálou
teplotou, vlhkostí a odpovídajícím klasifikaci klimatických podmínek 1K2 dle ČSN EN 60 721-3-1.
Při skladování dmychadla po dobu delší než jeden rok doporučujeme provést konzervaci kompresního prostoru
dmychadla vhodnými konzervačními prostředky na bázi konzervačních olejů. Povrchy ostatních částí
dmychadla ošetřit vhodnými antikorozními prostředky.
9 INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU
9.1 VŠEOBECNĚ
Instalace dmychadla zahrnuje:
•
dopravu dmychadla na místo instalace
•
zabudování do konečného zařízení
•
kontrola olejové náplně
•
první spuštění
•
zkušební provoz za provozních podmínek (tlak, otáčky, prověření funkcí pojišťovacích prvků)
9.2 DOPRAVA NA MÍSTO INSTALACE
Při dopravě dodržujte pokyny pro manipulaci uvedené v části 8.3.
9.3 MONTÁŽ DO KONEČNÉHO ZAŘÍZENÍ
Montáž proveďte následujícím způsobem:
•
dmychadlo výtlačnou přírubou položte na přírubu potrubí výtlaku (jiné upevnění dmychadla nutno
konzultovat s výrobcem)
•
dmychadlo upevněte k potrubí pomocí šroubů
•
na sací část dmychadla přiložte a pomocí šroubů připevněte potrubí určené k sání vzduchu
•
zkontrolujte, zda dmychadlo je upevněno v zařízení vodorovně (1mm na 1m)
Rozměry připevňovacích šroubů
pevnost
šroubů
závit
utahovací
moment
4
8.8
M16
156 Nm
4
8.8
M16
156 Nm
4
8.8
M16
156 Nm
4
8.8
M16
156 Nm
50/16
4
8.8
M16
156 Nm
3D28B
80/16
8
8.8
M16
156 Nm
3D28C
80/16
8
8.8
M16
156 Nm
3D38B
100/16
8
8.8
M16
156 Nm
3D38C
100/16
8
8.8
M16
156 Nm
3D45B
150/16
8
8.8
M20
156 Nm
3D45C
150/16
8
8.8
M20
314 Nm
3D55B
150/16
8
8.8
M20
314 Nm
3D55C
200/10
8
8.8
M20
314 Nm
3D60B
200/10
8
8.8
M20
314 Nm
typ
DN/PN
3D16C
32/16
3D19A
50/16
3D19B
50/16
3D19C
50/16
3D28A
počet
šroubů
3D60C
250/10
12
8.8
M20
314 Nm
3D80B
250/10
12
8.8
M20
314 Nm
3D80C
300/10
12
8.8
M20
314 Nm
3D90B
300/10
12
8.8
M20
314 Nm
3D90C
300/10
12
8.8
M20
314 Nm
3D100B
400/10
16
8,8
M24
549 Nm
3D100C
500/10
20
8,8
M24
549 Nm
12/19
9.4 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Účelem prvního spuštění je zkontrolovat, zda bylo dmychadlo správně nainstalováno a je schopné provozu.
Před provedením spuštění zkontrolujte:
•
zda je odpovídající množství olejové náplně (výška hladiny) v rotačním dmychadle (viz. část 10.2)
•
zda jsou otevřeny všechny armatury v napojeném potrubí
•
provedena kontrola šroubových spojů
Po provedení kontroly zařízení krátkodobě zapněte, ihned vypněte (do 1s) a při doběhu zkontrolujte, zda směr
otáčení hnací hřídele rotačního dmychadla odpovídá šipce na dmychadle. Pokud tomu tak není, bylo zařízení
nesprávně připojeno a je nutné provést změnu zapojení el. vodičů ve svorkovnici elektromotoru.
V případě, že směr otáčení odpovídá šipce na dmychadle, zapněte a zkontrolujte zda:
•
je chod zařízení pravidelný (rotační dmychadlo by mělo vydávat monotónní zvuk bez rázů, řemenový
převod by měl mít pravidelný tichý chod bez vibrací)
•
nedochází k úniku vzduchu z některých částí zařízení
•
nedochází k překročení stanovených vibrací na vlastním zařízení nebo napojeném potrubí
•
údaj na přetlakovém manometru odpovídá hodnotě jmenovité tlakové diference uvedené na štítku
dmychadla
Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, není možné zahájit provoz zařízení.
10 PROVÁDĚNÍ OBSLUHY
10.1 VŠEOBECNĚ
Dmychadlo je koncipováno pro dlouhodobý trvalý provoz. Jeho obsluha proto spočívá pouze v provádění
provozních kontrol.
10.2 PROVOZNÍ KONTROLY
Pokud je dmychadlo v konečném zařízení trvale v provozu, zkontrolujte alespoň 1 x denně zda:
•
je chod zařízení pravidelný (zařízení by mělo vydávat monotónní zvuk bez rázů, řemenový převod by měl
mít pravidelný tichý chod bez vibrací)
•
nedochází k výskytu vibrací na vlastním zařízení nebo napojeném potrubí
•
nedochází k zjevnému úniku oleje z dmychadla
•
je údaj na podtlakovém tlakoměru (sání) a údaj na přetlakovém tlakoměru (výtlak) dle technické
specifikace zakázky (doporučujeme vyznačit odpovídající hodnotu na manometru např. červeně fixem).
U zařízení s regulací otáček je přitom nutné odečíst údaj při jmenovitých otáčkách.
•
nedochází k výskytu neobvyklých jevů, které se při dřívějších kontrolách neobjevily
Mimo výše uvedené denní kontroly je nutné denně kontrolovat, zda nedošlo k poklesu olejové náplně pod
minimální hladinu. Při kontrole postupujte následujícím způsobem:
•
•
zařízení vypněte
vyčkejte cca. 1 minutu (doba potřebná na ustálení hladiny oleje) a zkontrolujte, zda je hladina oleje
viditelná v obou olejoznacích mezi minimem a maximem. Minimum a maximum je stanoveno horní
a spodní hranou kruhového otvoru v zrcadle olejoznaku.
13/19
1)
Olejoznak
-
pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, není možné zařízení provozovat
zařízení vypněte a obraťte se na nadřízeného
11 ÚDRŽBA A OPRAVY
11.1 VŠEOBECNĚ
Údržba dmychadla spočívá pouze v kontrole, výměně popřípadě dolití olejové náplně.
11.2 PLÁN ÚDRŽBY
Plán údržby je uveden v následující tabulce:
interval
měsíc
x
x
3 měsíce
rok
x
jiný
celková kontrola
po prvních 500 hod. provozu,
dále dle provozních podmínek
činnost
postup
kontrola dmychadla
kontrola olejové náplně
viz. 11.3.3
viz. 11.3.4
výměna olejové náplně
viz. 11.3.4
Interval výměny oleje v závislosti na provozních podmínkách:
1. První výměna oleje po 500 hodinách provozu
2. V době trvání záruky druhá a každá další výměna oleje po 2 000 hodinách (tj. 3 měsíce
nepřetržitého provozu). Nedodržení tohoto intervalu má za následek zkrácení, nebo
omezení záruky na dmychadlo.
V případě, že za rok provozu dmychadlo nemá 2 000 hodin provozních hodin, provádí
se výměna oleje 1x za rok.
3. Po uplynutí záruční doby výrobce doporučuje výměnu oleje maximálně
do 3 000 hodin (tj. 4 měsíce nepřetržitého provozu). V případě, že za rok provozu
dmychadlo nemá 3 000 hodin provozních hodin, provádí se výměna oleje 1x za rok.
Při výměně oleje se vždy mění plochá těsnění pod vypouštěcími a napouštěcími
zátkami. U dmychadel velikosti 3D38 a výše pouze pod napouštěcími zátkami.
14/19
11.3 POSTUPY PRO ÚDRŽBU
11.3.1 Všeobecné zásady
Při provádění údržby postupujte následujícím způsobem:
•
prováděné údržbové činnosti provádějte v souladu s plánem údržby a postupy uvedenými dále
•
pokud nejsou postupy podrobně popsány, použijte běžné postupy používané při údržbě strojů a zařízení.
11.3.2 Bezpečnost
Při provádění údržbových prací dodržujte pokyny uvedené v části 3, používejte běžné postupy pro zajištění
bezpečnosti (např. vypnutí nebo odpojení elektrických částí před započetím údržby) a dále uvedené pokyny a
postupy pro údržbu.
11.3.3 Celková kontrola
Zkontrolujte celkový stav zařízení, zejména zda:
•
je chod zařízení pravidelný (rotační dmychadlo by mělo vydávat monotónní zvuk bez rázů, řemenový
převod by měl mít pravidelný tichý chod bez vibrací)
•
nedochází k úniku vzduchu z některých částí zařízení
•
nedochází k výskytu neobvyklých vibrací na vlastním zařízení nebo napojeném potrubí
•
nedošlo k uvolnění šroubových spojů
•
údaj na přetlakovém tlakoměru odpovídá hodnotě jmenovité tlakové diference ∆p uvedené na dmychadle
•
nedochází k úniku oleje z rotačního dmychadla
•
povrchová teplota rotačního dmychadla nepřesahuje 130 C
o
Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, obraťte na firmu KUBÍČEK VHS, s.r.o.
nebo autorizovanou servisní organizaci.
11.3.4 Olejová náplň rotačního dmychadla
Rotační dmychadlo je opatřeno dvěma samostatnými olejovými náplněmi. Množství náplně a její typ je uveden
v níže uvedené tabulce. Dmychadla jsou ve výrobním závodě standardně plněna plnosyntetickým olejem SAE
5W/40 (DYNAMIC PRIMA 5W/40). V případě výměny použijte shodný typ oleje případně jeho ekvivalent.
Každá samostatná olejová náplň je opatřena olejoznakem, nalévacím a vypouštěcím otvorem, které jsou
uzavřeny zátkami. U typů 3D38 a větších jsou vypouštěcí otvory opatřeny zátkou s vypouštěcím ventilem a
vypouštěcí hadicí se šroubením.
Kontrola hladiny oleje
Při vypnutém zařízení (doba potřebná na ustálení hladiny oleje - cca 1 minuta) zkontrolujte, zda je hladina oleje
ve stanoveném rozmezí. Minimum a maximum je stanoveno spodní a horní hranou kruhového otvoru v zrcadle
olejoznaku. Pokud tomu tak není, je nutné olej doplnit nebo odpustit.
Hladina oleje nesmí být pod stanoveným minimem, hrozí omezení mazání a poškození dmychadla. Je-li
hladina oleje nad stanoveným maximem, může dojít k úniku oleje z dmychadla odvzdušňovacími otvory a k
průniku oleje do kompresního prostoru dmychadla.
15/19
Typ soustrojí dmychadla
Celkové množství olejové náplně
3D19
cca 0,45 l
3D28
cca 0,7 l
3D38
cca 1,0 l
3D45
cca 1,3 l
3D55
cca 2,4 l
3D60
cca 4,3 l
3D80
cca 9,0 l
3D90
cca 11,5 l
3D100
cca 18 l
Specifikace ekvivalentních olejů
Typ oleje
Viskozitní třída
Výkonnostní úrovně, schválení
0
2
Kinematická viskozita při 100 C (mm /s)
0
2
Kinematická viskozita při 40 C(mm /s)
0
3
Hustota při 15 C (g/cm )
0
Bod tuhnutí ( C)
Doporučené druhy olejů
Dynamic PRIMA (5W/40)
a jeho ekvivalenty
ACEA C3-04, ACEA A3/B4-04, APISM/CF, MB229.31,BMW
Longlifwe-04, VW 502 00/505 00, VW 505 01, Porsche GL
syntetický motorový olej
SAE 5W-40
ACEA C3-04, ACEA A3/B4-04, APISM/CF, MB229.31,
BMW Longlifwe-04, VW 502 00/505 00, VW 505 01,
Porsche GL
14,5
87,9
0,851
-42
Výměna olejové náplně
Při výměně postupujte následujícím způsobem:
•
vypněte zařízení
•
vyšroubujte nalévací zátku
•
u typů 3D..19.., 3D..28.. vyšroubujte vypouštěcí zátku a vypusťte olej
•
u typů 3D..38.., 3D..45.., 3D..55.., 3D..60.., 3D..80.., 3D..90.., 3D..100.., které jsou opatřeny zátkou
vypouštěcím ventilem odšroubujte víčko, napojte vypouštěcí hadici se šroubením a vypusťte olej.
(napojením - našroubováním převlečné matice vypouštěcí hadice dojde k otevření ventilu zátky.)
•
u typů 3D..19.., 3D..28.. zašroubujte a dotáhněte vypouštěcí zátku (nezapomeňte zkontrolovat
těsnění)
•
u typů 3D..38.., 3D..45.., 3D..55.., 3D..60.., 3D..80.., 3D..90.., 3D..100.., odpojte vypouštěcí hadici
se šroubením, našroubujte víčko a lehce jej utáhněte.
•
pomalu nalévejte nový olej nalévacím otvorem, dokud hladina oleje v olejoznaku nedosáhne
cca. minima stanoveného rozmezí
•
vyčkejte cca. 2 min., hladinu oleje zkontrolujte a v případě potřeby doplňte tak aby hladina oleje
v olejoznaku byla ve stanoveném rozmezí
•
zkontrolujte těsnost vypouštěcí zátky
•
zašroubujte a dotáhněte nalévací zátku
-
nezapomeňte vždy vyměnit obě olejové náplně
je nepřípustné plnit dmychadlo olejem pod minimum stanoveného rozmezí
v olejoznaku
plňte dmychadlo olejem vždy tak, aby hladina oleje byla v olejoznaku ve
stanoveném rozmezí
16/19
1) nalévací zátka
2) olejoznak
3) nalévací zátka
Použitý olej zlikvidujte v souladu s platnými zákonnými předpisy.
11.4 PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
11.4.1 Přehled poruch
Poruchy dmychadla odstraňuje výhradně KUBÍČEK VHS nebo autorizovaná osoba.
Uživatel tyto činnosti smí provádět pouze se souhlasem výrobce.
11.5 NÁHRADNÍ DÍLY
11.5.1 Všeobecně
Náhradní díly jsou dodávány pouze autorizovaným osobám, pokud smlouvou nebylo stanoveno jinak.
12 SERVIS
Servis je možné v případě potřeby objednat u firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. nebo u autorizované servisní
organizace. Při objednávce je nutné uvést typ a výrobní číslo zařízení. Provedení servisu je vždy zaznamenáno
do Servisní knihy.
13 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
Pro demontáž a likvidaci nejsou stanoveny žádné speciální postupy. Provádějte ji běžnými postupy
používanými při demontáži a likvidaci strojů a zařízení.
14 PODMÍNKY PRO UZNÁNÍ ZÁRUČNÍ OPRAVY
1.
Reklamující musí prokázat
a)
2.
Posouzení vzniku vady - záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
Živelnou pohromou.
V důsledku místní havárie.
Nasáváním vzduchu s nepřiměřeným množstvím pevných částic.
Zaplavení strojku v důsledku zpětného tlaku kapaliny.
V důsledku vady jiného výrobku.
Neodborným zabudováním do konečného zařízení.
Nárok na záruční opravu zaniká v případě porušení ustanovení:
a)
b)
c)
4.
Provádění kontrol dle plánu údržby ve stanovených termínech.
Demontáž reklamovaného zařízení smí být provedena pouze výrobcem nebo autorizovanou osobou.
Uživatel smí demontovat zařízení pouze v případě souhlasu výrobce zařízení.
Zařízení smí být provozováno pouze při parametrech uvedených v kupní smlouvě nebo při jiných
parametrech, které písemně odsouhlasil výrobce.
Zařízení smí být provozováno pouze v prostředích, které jsou stanoveny v tomto návodu k použití.
Záruční doba
Délka záruční doby je uvedena v kupní smlouvě.
17/19
Poznámky:
18/19
Poznámky:
19/19
.
Download

Dmychadlo navod CZ 2012-10 TISK ok