Digitální satelitní HD přřijímač
č
HD3500IR
Uživatelská příručka
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
OBSAH
• Bezpečnostní informace
1
• Představení
2
• Dálkový ovladač
3
• Průvodce rychlým nastavení
6
• Instalace
7
• Seznam kanálů
9
• EPG
9
• Průvodce Menu
10
• Digital Video rekordér
20
• DVR seznam
21
• DVR
22
• Rešení problémů
25
• Vlastnosti
26
• Specifikace
27
•Tabulka kódů pro TV
28
• Prohlášení o shodě
40
Ochranné známky
HDMI, logo HDMI Logo a logo High Definition Multimedia Interface
jsou registrované ochranné známky HDMI licence LLC v USA a
dalších zemích.
Dolby
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ : Nebezpečí poranění elektrickým
proudem. Neotevírejte kryt zařízení. Zařízení může být
opraveno pouze kvalifikovaným servisem.
Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje,
které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě
(servisu) přístroje.
• Používejte pouze s příslušenstvím, specifikovaným
výrobcem.
• Přečtěte pečlivě tuto příručku.
• Příručku si ponechejte pro pozdější využití.
• Dbejte všech varování.
• Používejte pouze se stojanem, stanoveným
výrobcem nebo dodávaným spolu s přístrojem.
.
• Řiďte se všemi instrukcemi.
• Vypněte tento přístroj během bouřky, nebo pokud
jej delší dobu nepoužíváte.
• Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
• Čistěte suchým hadříkem.
• Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu
personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj
poškozen jakýmkoliv způsobem, např. je poškozen
napájecí kabel nebo zástrčka, při rozlití tekutiny
nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl
vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně apod.
• Neblokujte větrací otvory přístroje. Instalace musí
proběhnou v souladu s instrukcemi výrobce.
• Přístroj neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako
jsou např. radiátory a další zařízení, produkující
teplo.
•Síťová zásuvka by se měla nacházet v blízkosti
zařízení a měla by být snadno přístupná.
• Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizované
nebo uzemňovací zástrčky.
• Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo
přiskřípnutím, zejména v místě, kde kabel vychází
z přístroje.
Správná likvidace přřístroje
Správná likvidace elektro odpadu
Tato značka na výrobku upozorňuje, že výrobek nesmí být vyhozen do běžného odpadu.
Abychom předešli poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou
likvidací, doporučujeme při likvidaci kontaktovat prodejce s žádostí o informace o
bezpečné likvidaci tohoto výrobku.
1
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PŘEDSTAVENÍ
ČELNÍ PANEL
1
1. Smart Card Slot
2. On/ Stand-by
2
3
: Vložte přístupovou kartu do slotu.
IC chip na kartě musí být orientován směrem dolů.
: Přepíná přijímač mezi režimy zapnutí a standby.
3. Channel Up/ Down : V režimu zobrazení přepíná mezi kanály a v režimu menu posouvá kurzor
nahoru a dolů.
ZADNÍ PANEL
1
2 3
4
5 6
7
8
1. DC Adaptér
: Připojení DC adaptéru, dodávaného s přijímačem.
2. IF OUT
: Připojení dalšího přijímače.
3. LNB IN
: Připojení satelitní antény pro příjem signálu (400mA max.)
4. VIDEO (RCA) : Připojení kompozitního Video vstupu TV pomocí RCA kabelu.
5. AUDIO (RCA) : Připojení kompozitního Audio vstupu TV pomocí RCA kabelu.
6. USB
: Připojení externího HardDisku (HDD) přes USB kabel.
7. HDMI
: Připojení HDMI vstupu TV pomocí HDMI kabelu.
8. S/PDIF (OPTICKÝ) : Připojení Audio systému pomocí optického S/PDIF kabelu.
9. TV SCART
: Připojení TV pomocí SCART kabelu.
2
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
9
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Programování
POZNÁMKA
1) V této kapitole jsou uvedeny informace k programování univerzálního dálkového ovladače
pro ovládání různých značek televizorů.
2) Funkce uložení kódu umožňuje výměnu baterií bez ztráty kódu.
Dálkový ovladač můžete programovat dvěma způsoby;
I. Programování manuálním kódem
1. Manuálně zapněte TV.
2. Najděte 3 místný kód vaší TV: Tabulku s kódy naleznete na konci tohoto návodu.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko
, dokud se toto tlačítko trvale nerozsvítí (cca 3 vteřiny) a poté tlačítko
pusťte.
4. Číselnými tlačítky vložte 3 místný kód.
5. Pokud je kód platný, televizor se automaticky vypne. Pokud kód není platný, obrazovka se nezmění.
Zkontrolujte seznam TV kódu a opakujte tento postup.
6. Zapněte televizor tlačítkem
.
7. Vyzkoušejte hlavní funkční tlačítka dálkového ovladače (CH, VOL, číselná tlačítka, apod.).
Pokud je odezva televizoru v pořádku, není nutné další programování. Pokud není odezva televizoru
správná, vyzkoušejte další kódy dle značky vašeho televizoru.
II. Programování pomocí automatického vyhledání kódu
1. Manuálně zapněte TV.
dokud se nerozsvítí LED pod tímto tlačítkem(cca 3 vteřiny) a poté
2. Stiskněte a přidržte tlačítko
tlačítko
pusťte.
3. Namiřte dálkový ovladač na televizor a stiskněte opakovaně tlačítko
. Dálkový ovladač spustí
vyhledávání správného kódu pro programování. Pokud je kód vyhledán, televizor se automaticky vypne.
4. Jakmile se televizor vypne, stiskněte tlačítko OK pro uložení kódu.
Pokud se televizor nevypne, stiskněte a uvolněte tlačítko
, dokud se televizor nevypne.
* Přepínání režimů TV a STB.
Přepnutí do režimu TV:
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Zapněte TV tlačítkem TV
nebo
.
3. Můžete ovládat základní funkce vaší TV pomocí tohoto dálkového ovladače.
4. Další funkce dálkového ovladače lze využívat v závislosti na typu televizoru.
Přepnutí do režimu STB:
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Zapněte STB tlačítkem STB
.
3. Všechna tlačítka na dálkovém ovladači lze provozovat režimu STB.
a
lze provozovat jak v režimu STB, tak v režimu TV.
POZN.: tlačítka TV
3
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
DÁLKOVÝ OVLADAČ
REŽ
ŽIM LIVE
Zapnutí/Vypnutí STB
Zapnutí/Vypnutí TV
RECALL
Zpět na předchozí kanál.
TV AV výběr/ zapnutí
Výběr AV vstupu TV nebo
zapnutí TV.
STB
Přepnutí dálkového ovladače
na režim STB.
TV
Přepnutí režimu dálkového
ovladače do režimu TV.
PAGE UP/ DOWN
Přepnutí na následující nebo
předchozí kanál. Rychlé
listování v seznamu kanálů.
ČÍSLA/PÍSMENA
Výběr kanálu nebo písmena.
EPG
Elektronický programový
průvodce.
MUTE
Vypnutí/Zapnutí zvuku.
MENU
Otevře a zavře hlavní menu;
V menu přechod o krok zpět.
EXIT
Odchod z menu nebo podmenu.
CH
Přesun nahoru/dolů nebo
přepínání kanálů.
VOL
Přesun vlevo/vpravo nebo
zvýšení/snížení hlasitosti.
OK/CH list
1. Menu off : Zobrazení
aktuálního seznamu kanálů.
2. Menu on : Aktivuje položku
menu.
SUBTITLE
Výběr jazyka titulků.
TV / RADIO (červené)
Přepnutí mezi režimy TV a
Rádio.
TELETEXT
Zobrazení teletextu.
FAV (zelené)
Seznam oblíbených
kanálů.
Edit (modré)
Úprava seznamu kanálů.
POMĚR STRAN
Volba poměru stran
zobrazení TV obrazovky.
ČASOVAČ
Nastavení režimu vypnutí mezi
15min a 180min s 15min
intervalem.
INFO
Zobrazí informace aktuálního
kanálu.
AUDIO
Výběr jazyka zvuku.
4
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
DÁLKOVÝ OVLADAČ
REŽ
ŽIM DVR
ZÁLOŽKY
Nastavení záložky v režimu
přehrávání.
VYVOLÁNÍ ZÁLOŽKY
Vyvolání seznamu záložek v
režimu přehrávání.
TIME SHIFT
Aktivace/deaktivace funkce
timeshift.
DVR
Zobrazení seznamu
DVR.
PAUZA
Zastavení obrazu v režimu
přehrávání.
PLAY
Spuštění přehrávání nebo
přehrání po zastavení obrazu
nebo timeshiftu.
RECORD
Nahrávání TV programu na
připojené úložiště.
STOP
Zastavení nahrávání.
POMALÉ PŘETÁČENÍ
VPŘED/VZAD
Pomalé přetáčení
vpřed/vzad.
RYCHLÉ PŘETÁČENÍ
VPŘED/VZAD
Rychlé přetáčení vpřed/vzad.
A-B
Výběr režimu opakování mezi
body A a B během přehrávání.
SKOK VPŘED/VZAD
Krátký stisk: skok v přehrávání
o 15 sec vpřed nebo vzad.
Dlouhý stisk: Přesun na
požadované místo.
OPAKOVAT
Aktivace režimu opakování.
ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ
Přímé zobrazení časovače
nahrávání.
INFORMACE NAHRÁVÁNÍ
Přímé zobrazení informací
nahrávání.
5
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE RYCHLÝM NASTAVENÍ
1. Konektor LNB IN připojte k Vaší satelitní anténě nebo
satelitní zásuvce.
2. Připojte přijímač k TV.
Pokud je váš televizor vybaven HDMI konektorem,
doporučujeme propojit přijímač a televizor tímto kabelem
pro získání nejlepší možné kvality obrazu.
Přijímač můžete připojit také TV SCART kabelem (není
součástí dodávky.)
3. Připojte externí harddisk (HDD) k přijímači pro
využití DVR funkcí.
Pozn. > Doporučujeme použití externího HDD disku se
specifikací USB 2.0 (Disk USB 1.0 nemusí být
přijímačem rozpoznán.)
4. Připojte DC adaptér k přijímači a zapojte ke zdroji
napájení.
5. Zapněte přijímač.
6. Zapněte TV.
6
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
INSTALACE
Upozornění: Funkce ovládání přijímače nebo zobrazení některých částí menu přijímače se mohou měnit s
aktuální verzí hardwaru a softwaru přijímače.
POZN.
HD přijímač nabízí mnoho formátů zobrazení a mnoho video výstupů. Z tohoto důvodu je nutné
před zapojením HD satelitního přijímače zkontrolovat níže uvedené body:
1) Zkontrolujte, jaký typ TV bude zapojen k HD satelitnímu přijímači (HDTV nebo SDTV).
2) Zkontrolujte, jakým typem výstupu je vybaven váš televizor (HDMI nebo kompozitní nebo
SCART).
3) NEZAPOJUJTE přijímač do zdroje napájení, dokud nemáte dokončena zapojení všech zařízení
k přijímači.
4) Nepoužívejte rozbočovač signálu. Pokud potřebujete rozbočit signál, můžete to provést
pomocí výstupu IF OUT.
** Před provedením jakýchkoli dalších propojení, zapojte konektor LNB IN přijímače k satelitní TV
anténě.
1. HDTV
• Dostupná rozlišení
1-1 HDMI Připojení
Výstupní konektor
Dostupné rozlišení výstupu
Připojte HDMI výstup přijímače ke vstupu
HDMI/ komponentní
720p, 1080i
HDMI na televizoru.
Kompozitní
576i / 480i
2. SDTV
SCART
576i / 480i
2-1 Kompozitní (RCA) připojení
Připojte Audio RCA konektor přijímače do Audio RCA konektoru televizoru.
Připojte Video RCA konektor přijímače do Video RCA konektoru televizoru.
2-2 TV Scart připojení
Připojte TV SCART konektor přijímače do TV SCART konektoru televizoru.
3. Další zařřízení
3-1 Externí Hard Disk
Připojte USB konektor přijímače k externímu harddisku.
POZN > Doporučujeme propojit přijímač s externím harddiskem (HDD) pomocí USB kabelu pro využití
funkcí DVR. Doporučujeme použití externího HDD disku se specifikací USB 2.0 (Disk USB 1.0 má nižší
rychlost přenosu dat.)
3-2. Audio System s externím zesilovačem
Pokud připojíte Audio systém s externím zesilovačem, můžete si užít vysoce kvalitní zvuk. Připojte optický
S/PDIF konektor k externímu audio systému.
POZN. > Nejdříve připojte přijímač k TV pomocí kabelu (např. HDMI).
7
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
INSTALACE
2-1. Kompozitní
1-1. HDMI
3-1. Externí harddisk
3-2. Audio systém s
externím zesilovačem
8
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
2-2. TV Scart
SEZNAM KANÁLŮ – Editace/Favoritní programy
Stiskněte tlačítko OK/CH LIST pro zobrazení seznamu kanálů.
Barevnými tlačítky můžete seznam kanálů upravit.
1. TV/Radio (červené): Přepíná zobrazení programů mezi
režimy TV a Rádio.
2. FAV (zelené) : v seznamu kanálů stiskněte zelené tlačítko a
zvolte jednu z oblíbených skupin (FAV 1 ~ FAV 8). Po výběru
skupiny jsou příslušné kanály zobrazeny v hlavním seznamu
kanálů.
Editace FAV
Pro úpravu seznamu kanálů stiskněte bílé tlačítko na dálkovém
ovladači v seznamu kanálů.
V tomto menu lze upravit skupinu FAV aktuálního seznamu
kanálů. Můžete vytvořit 8 různých seznamů.
Číselnými tlačítky lze upravit informace seznamu FAV.
• ČERVENÉ : přepínání mezi TV a Rádio režimy.
• ZELENÉ : přepínání mezi seznamy FAV 1 až FAV 8.
• ŽLUTÉ : přejmenování seznamu FAV a přesun kanálu.
• BLUE : uložení seznamu.
3. Skupina (ŽLUTÉ) : Třídění seznamu kanálů dle SAT, TP, Sítě,
CAS, Zámku a abecedy (A-Z).
4.Upravit
(MODRÉ):
Upravit
seznam
kanálů(zamčení/odemčení, hlasitost, přesun a vymazání).
Volby přesun a vymazání nejsou dostupné v případě, že je u
funkce FAST SCAN v režimu řazení předvoleb zvolena možnost
„Dle operátora – LCN“. Pořadí programů potom určuje
programová skladba, vysílaná operátorem. V případě, že chcete
měnit pořadí programů, nebo některé programy vymazat, změňte
Režim řazení předvoleb na možnost „Dle uživatele“
EPG
Elektronický programový průvodce EPG zobrazuje detailní
informace o vysílaném pořadu. Informace jsou poskytovány
daným poskytovatelem služeb.Pokud u některého programu není
dostupné EPG, poskytovatel služeb tyto informace nevysílá.
Pro zobrazení EPG stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači.
• Tlačítka ▲,▼ slouží pro změnu kanálu.
• Tlačítka ◀,▶ slouží pro přesun mezi vysílanými událostmi v
rámci jednoho kanálu.
V tomto menu lze ovládat další funkce EPG:
• ZELENÉ/ŽLUTÉ : Změna data zobrazeného EPG z aktuálního na předchozí/další den.
• MODRÉ : Změna časového intervalu zobrazeného EPG na 30min/60min/120min.
• INFORMACE : Zobrazení podrobných informací o programu.
• REC : Nastavení rezervace pro nahrávání zvoleného programu.
9
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Uživatelské nastavení
Nastavení
Nastavení jazyka
Můžete zvolit jazyky, které chcete mít nastaveny pro Menu, Audio,
Titulky a Teletext (Anglický, Český a Slovenský).
Volíte první (prioritní) a druhý (doplňkový) jazyk.
U volby Audio a Titulky.
Rodič
Rodičovský zá
zámek
Pro vstup do menu Rodičovského zámku je nutné vložit PIN kód.
Implicitně je kód nastaven na [0000].
Věkové omezení : Zamezení sledování specifických programů
výběrem věkového limitu diváka mezi 4~18 rokem.
Vyberte volbu Umožnit a stiskněte OK.
V seznamu rodičovských ochran můžete žlutým tlačítkem
přidat profil věkového omezení. Vyberte věk a potvrďte záložkou
Přidat profil. K vytvořenému profilu je automaticky
vygenerovaný bezpečnostní PIN kód, který použijete pro
přístup k nahrávkám , které jsou pro sledování zabezpečeny
přístupovým PINem daného věkového omezení.
Uzamčení kanálu : Pokud je nastaveno na [Ano], můžete v
sezamu programů uzamknout pro sledování libovolný program
(viz str.9/Seznam kanálů-Editace/kapitola 4, str.16/Editovat
kanál). Pro sledování takto uzamčeného programu musíte zadat
PIN kód). Pokud pro volbu Uzamčení kanálu zvolíte [Ne], bude
uzamčení vybraných programů neaktivní.
Aktivovat zámek : Pokud je zámek menu nastaven na [Ano],
přijímač bude vyžadovat PIN při každém vstupu do menu.
Uzamčení STB : Pokud je zámek STB nastaven na [Ano],
přijímač bude vyžadovat PIN při každém spuštění přijímače.
Změna PIN kódu : Aktuální PIN kód lze změnit ( Nový PIN kód
-> Ověřit PIN kód)
Ztracený PIN
Pokud jste zapomněli PIN kód, můžete použít univerzálně
nastavený PIN kód 9009.
10
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Uživatelské nastavení
Uživatelský profil
Časová prodleva banneru : Lze zvolit prodlevu zobrazení
banneru (1-10 vteřin).
Automatické pokles výkonu (hodina) : Doporučujeme
nastavit automatické vypnutí. Tato funkce automaticky přepíná
přijímač z režimu On do režimu Standby po uplynutí
nastaveného času, po který nebude provedena žádná akce.
Implicitně je volba nastavena na 4 hodiny.
Režim nízké spotřeby : Pokud je volba nastavena na
[Zapnuto], bude přijímač po vypnutí (režim Stand-by) uveden
do režimu velmi nízké spotřeby energie. V tomto režimu jsou
plně funkční hodiny na předním panelu a je plně funkční
časovač nahrávání.
Zapínání přijímače do provozního stavu je o něco pomalejší.
DVB-titulkování : Výběr DVB titulkování. Umožňuje
zobrazování DVB titulků (pokud jsou dostupné).
Aktualizace programů: Lze zvolit plně automatickou metodu
nebo manuální metodu aktualizace. Režim plně automatické
metody je dostupný pouze tehdy, je-li v menu Fast Scan
nastaven Režim řazení předvoleb na „Dle operátora – LCN“.
Pokud zvolíte plně automatickou metodu, bude se kontrola
aktualizace nové programové skladby provádět při každém
vypnutí přijímače do režimu Stand-by.
V případě nalezení nové programové skladby se tato skladba
přenese do Vašeho přijímače a nahradí stávající programovou
skladbu programů.
Služba je dostupná pouze, pokud ji poskytovatel podporuje.
11
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
TV výstup
Formát TV obrazovky : Výběr formátu TV obrazovky podle typu
televizoru.
4:3 TV – normal TV, 16:9 TV – širokoúhlá TV
Poměr stran : Výběr poměru stran TV obrazovky.
Pokud je poměr stran přijímaného programu odlišný od poměru
stran TV obrazovky, můžete změnit poměr stran.
Zkontrolujte, zda je formát připojeného televizoru 4:3 nebo 16:9.
Kontrast : Jas obrazovky můžete nastavit pouze pokud je
přijímač připojen kompozitním kabelem nebo SCART kabelem.
Režim Audio : Volba režimu audio (Stereo, Multi kanál)
Formát HD : Nastavení rozlišení výstupu HDTV přijímače (720p,
1080i, 1080P).
Nastavení
Nastavení místní
stního času
Nastavení časové zóny & místního času dle země.
Nastavení
Nastavení časovač
asovače
Můžete naprogramovat časovač pro automatické zapnutí a/nebo
vypnutí přijímače v přesný čas.
Sleep Timer (minuty): umožňuje vypnutí přijímače po uplynutí
přednastaveného času, který lze nastavit v rozmezí 15-180 min.
po 15ti minutovém kroku.
12
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Instalace
Nastavení
Nastavení LNB
Umožňuje nastavení LNB přijímače podle typu LNB na satelitní
anténě.
Satelit: vyberte satelit, který přísluší použitému LNB.
Typ LNB: nejčastější výběr je Universal LNB (9750/10600).
DiSEqC přepínač: pokud používáte DiSEqC přepínač, vyberte
nastavení přepínače pro přijímaný satelit.
LNB napájení: vypnete nebo zapnete napájení pro LNB.
Uložit: zvolte pro uložení nastavených parametrů do paměti
přijímače pro daný satelit. Další hodnoty parametrů můžete
nastavit manuálně dle typu LNB.
Červené tlačítko: přechod do režimu nastavení a ladění
systému Fast Scan.
Zelené tlačítko: přechod do nastavení a ladění motorizované
antény (DiSEqC 1.2, USALS).
Žluté tlačítko: přechod do nastavení a ladění pevné antény.
Fast Scan
FAST SCAN – automatické nastavení programové skladby s
možností automatické aktualizace.
Služba FAST SCAN umožňuje přes satelit rychlé a jednoduché
nahrání programové skladby daného operátora do Vašeho
přijímače. Skladba programů je setříděna podle vybrané země.
Pro správnou funkci služby FAST SCAN musí být k přijímači
připojen satelitní signál příslušného operátora, který službu
FAST SCAN provozuje.
Nastavení funkce FAST SCAN:
Režim řazení předvoleb: umožňuje nastavit řazení nově
naladěných programů v paměti přijímače a možnost jejich
následné editace.
• DLE OPERÁTORA – LCN: programy, naladěné službou
FAST SCAN budou v paměti přijímače řazeny od první pozice
a jsou pro ně vyhrazena místa od 1 do 4000 předvolby.
Naladěné programy nelze v hlavním seznamu programů
přemísťovat ani mazat. Ostatní naladěné programy se budou
řadit od předvolby 4001 dál.
• DLE UŽIVATELE: programy, naladěné službou FAST SCAN
budou v paměti přijímače řazeny od první pozice.Ostatní
naladěné programy budou řazeny od první volné pozice na
konci hlavního seznamu. Programy lze mazat a libovolně
přemisťovat.
13
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
• VÝBĚR ZEMĚ: umožňuje nastavení regionu, pro který bude
programová skladba (hlavní seznam programů) určena (Česká
nebo Slovenská republika).
Programová skladba, setříděná podle českého regionu referuje
na předních místech skladby české programy.
Setřídění podle slovenského regionu preferuje na předních
místech skladby slovenské programy.
Červené tlačítko – nastavení LNB
V případě potřeby upravte nastavení LNB pro aktuální satelit (viz.
kapitola Instalace/Nastavení LNB). Nastavení LNB proveďte tak,
aby odpovídalo zapojení Vaší parabolické antény a případným
DiSEqC povelům (LNB Monoblock, DiSEqC přepínač).
Aktivace FAST SCAN
Spustit vyhledávání : potvrzením této záložky se spustí nahrání
programové skladby do přijímače. Po skončení vyhledávání se v
levé části obrazovky zobrazí počet vyhledaných TV stanic a v
pravé části obrazovky se zobrazí počet vyhledaných RADIO
stanic. Potvrďte stiskem OK.
Nastavení
Nastavení pevné
pevné anté
antény
Nastavení pevné antény – manuální ladění
Umožňuje nastavení fixní parabolické antény a nastavení
parametrů pro vyhledávání programů.
Dle Nastavení LNB nastavte všechny parametry pro LNB, který je
instalován na Vaší satelitní anténě.
Satelit: Vyberte družici, pro kterou se bude spouštět vyhledávání.
TP: Vyberte transpondér, který chcete naladit (stiskem tlačítka
OK se zobrazí seznam všech přednastavených transpondérů pro
zvolenou družici).
Zelené tlačítko – Editovat: můžete upravovat parametry
přednastavených transpondérů (Frekvence, polarizace,
Symbolová rychlost)
Žluté tlačítko – Přidat: můžete vytvořit nový transpondér pro
ladění a přidat jej ke stávajícím transpondérům.
Další parametry nastavení Vám umožní snížit dobu vyhledávání.
Typ vyhledávání:
Vše: budou vyhledávány všechny programy stávajících
transponderů.
TP: budou vyhledány programy pouze pro zvolený jeden
transpondér
Síť: pokud je síť k dispozici, přijímač vyhledá více programů
pomocí indexové tabulky sítě.
Typ vysílání FTA/CAS
Vše: budou vyhledány kódované i nekódované stanice
FTA: budou vyhledány pouze nekódované stanice
CAS: budou vyhledány pouze kódované stanice
14
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Ladění – aktuální satelit: spustí vyhledávání pro aktuálně
zvolený satelit
Ladění – všechny satelity: spustí vyhledávání pro všechny
satelity.
Během vyhledávání se v levé části obrazovky zobrazí vyhledané
TV programy a v pravé části RADIO programy.
Nastavení
Nastavení motorizované
motorizované anté
antény
Nastavení motorizované antény – manuální ladění
Umožňuje nastavení motoricky ovládané satelitní antény a
nastavení parametrů pro vyhledávání programů.
Dle Nastavení LNB nastavte všechny parametry pro LNB, který je
instalován na satelitní anténě.
Pozicioner: vyberte systém ovládání motoru antény (DiSEqC 1.2
nebo USALS).
DiSEqC 1.2 motor
Satelit: vyberte družici, pro kterou se bude nastavovat poloha
motoru a ladění programů
TP: vyberte transpondér pro ladění
Pohyb na pozici: nastavte správnou pozici motoru pro danou
družici. Stiskem OK uložíte pozici pro zvolenou družici. Pozice se
označí číslem.
Posun o krok: posun pohonu antény o jeden krok
USALS motor
Má zeměpisná délka: zadejte zeměpisnou délku umístění antény
Má zeměpisná šířka: zadejte zeměpisnou šířku umístění antény
Satelit: vyberte družici pro nastavení dalších parametrů
TP: vyberte transpondér pro ladění
Přesunout: Přesun antény na žádanou pozici
Referenční pozice: Přesun antény do základní pozice
Typ vyhledávání:
Vše: budou vyhledávány všechny programy stávajících
transponderů.
TP: budou vyhledány programy pouze pro zvolený jeden
transpondér
Síť: pokud je síť k dispozici, přijímač vyhledá více programů
pomocí indexové tabulky sítě.
Typ vysílání FTA/CAS
Vše: budou vyhledány kódované i nekódované stanice
FTA: budou vyhledány pouze nekódované stanice
CAS: budou vyhledány pouze kódované stanice
Spustit vyhledávání: spustí vyhledávání programů podle
zadaných parametrů. Během vyhledávání se v levé části
obrazovky zobrazí vyhledané TV programy a v pravé části RADIO
programy.
15
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Editovat
Editovat
Editovat kaná
kanál
Barevnými tlačítky můžete zamknout/odemknout kanál,
individuelně nastavit hlasitost kanálu nebo kanál vymazat.
ČERVENÉ : Nastavení uzamčení/odemčení kanálu
Pro platné uzamčení kanálu musí být v menu Rodičovský
zámek povolena volba Uzamčení kanálu (viz.str.10/ kap.
Rodičovský zámek)
ZELENÉ
: Nastavení hlasitosti kanálu (individuálně pro každý
kanál.
MODRÉ
: Smazání kanálu. Programy, naladěné službou
FAST SCAN jdou smazat pouze tehdy, pokud je „Režim řazení
předvoleb“ ve FAST SCAN nastaven na „Dle uživatele“
Upravit TP/SAT (Transpondé
(Transpondér/Satelit)
Barevnými tlačítky můžete editovat, přidat nebo vymazat
transpondér (TP(/satelit.
ČERVENÉ : Přepíná zobrazení seznamu kanálů dle TP/SAT nebo
Vše TP/SAT
GREEN
: Editovat TP/SAT
YELLOW : Přidat nový TP/SAT
BLUE
: Smazat TP/SAT
Pro úpravu názvů TP a SAT použijte abecedu na numerické
klávesnici dálkového ovladače.
Smazat vš
všechny kaná
kanály
Touto funkcí můžete z paměti přijímače vymazat všechny
předladěné kanály. Uživatelské nastavení přijímače zůstane
nezměněno
Pozn.> Budou také vymazány všechny seznamy oblíbených
kanálů.
Po smazání všech kanálů je nutné opětovné naladění kanálů.
Smazat: pro vymazání zvolte ANO a potvrďte záložkou Spustit.
16
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Nastavení DVR
Nastavení
Nastavení časovač
asovače nahrá
nahrávání
Zobrazí se informační menu připojeného úložiště.
V tomto menu zvolte externí harddisk, na který bude uložen
nahrávaný program.
Můžete provádět editaci, přidání a vymazání rezervací.
• ZELENÉ
: Editace rezervovaného nahrávání
• ŽLUTÉ
: Přidání nové rezervace pro nahrávání.
• BLUE
: Smazání rezervace.
Formá
Formát úlož
ložiště
V tomto menu můžete provést formátování externího úložiště
(HDD).
Vyberte záložku Spustit a stiskněte OK. Funkce formátování je
chráněna heslem. Implicitně je heslo nastaveno na „0000“.
Upozornění: formátování je nevratná operace. Smazané soubory
nelze opravit.
DVR Profil
Trvání nahrávání
Zde můžete nastavit max. délku nahrávky pro přímé nahrávání
(15-180 min.).
Prodleva Timeshiftu
Zde můžete nastavit délku prodlevy Timeshiftu (30~180min.).
Bezpečná záloha události
Zde můžete nastavit bezpečnou zálohu události (0~30min).
Pokud jste provedli rezervaci nahrávání, po nastavení bezpečné
zálohy události je možné nahrávat déle, než je nastavená doba.
• Pozn. > Bezpečná záloha události se týká pouze EPG události.
17
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Systemové informace
Aktualizace S/W
Pokud je dostupný nový software, přijímač provede aktualizaci
automaticky.
V tomto menu můžete provést aktualizaci manuálně.
Menu musí být pro tuto funkci uvolněno. Během aktualizace
softwaru přijímač nevypínejte a nedotýkejte se konektorů. Mohlo
by dojít k poškození nebo vymazání softwaru. Po dokončení
aktualizace proveďte tovární nastavení pro plné využití nového
softwaru.
Tová
Tovární
rní nastavení
nastavení
Můžete nastavit přijímač do továrního nastavení.
Všechna nastavení budou uvedena do původního stavu.
Po provedení továrního nastavení se zobrazí menu Nastavení
jazyka pro nové naladění kanálů.
Proveďte ladění kanálů.
Doporučujeme provést v případě, že jste aktualizovali software.
Pouze tak můžete nový software plně využít. Nahrávky
na připojeném HDD nebudou vymazány.
Programová
Programová skladba
Programovou skladbu můžete zkopírovat do dalšího zařízení.
Záložku Směr kopírování měníte tlačítky < >.
Pro provedení potvrďte záložku Spustit.
Pozn> Pro kopírování programové skladby musí být k přijímači
připojena USB paměť (FAT 16/32)
Verze STB
Zde naleznete informace o STB, např. verze Hardware (HW),
CSSN, sériové číslo a verzi Software (SW).
18
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PRŮVODCE MENU
Smart karta
Stav Smart karty
Pokud je vestavěný dekodér přijímače osazen přístupovou kartou,
jsou k dispozici informace o této kartě.
Stav produktu
Přehled spuštěných služeb na Vaší Smart kartě.
Stav služby
Informace o poskytované službě dekódovacího modulu a
přístupové karty.
Stav Loaderu
Informace statusu Irdeto přístupu
Informace o verzi Firmwaru, Loaderu a sériovém číslu
přijímače.
MailBox / Oznámení
Zobrazí se příchozí pošta a sdělení od operátora (pokud
jsou k dispozici).
19
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
DIGITAL VIDEO REKORDÉR - DVR
POZNÁMKA
1. Pro využití funkce DVR je nutné připojit k přijímači externí harddisk pomocí USB kabelu. V případě
připojení dvou a více externích harddisků pomocí USB rozbočovače je nutné zajistit napájení USB
rozbočovače a s ním i napájení disků.
Upozornění: USB zařízení odpojujte a připojujte pouze tehdy, když je přijímač vypnutý.
2. Doporučujeme použít zařízení se specifikací USB 2.0. (funkčnost USB 1.0 není zaručena z důvodu nižší
datové rychlosti.)
3. Přijímač podporuje pouze souborový systém FAT 16/32. Pokud je problém s identifikací nového
externího harddisku, připojeného k přijímači, je nutné zkontrolovat formát souborového systému.
Formátováním harddisku můžete změnit souborový systém na FAT 16/32 v menu Formátování DVR
zařízení (Přejděte na Nastavení DVR a Formát úložiště.)
DVR seznam zobrazuje seznam nahraných souborů a aktuálně
nahrávaný soubor.
Je zobrazena také mini obrazovka s náhledem zvoleného
souboru s informací o nahrané události.
Stiskněte tlačítko DVR pro zobrazení DVR seznamu.
Pozn.>
1) Pokud je soubor označen symbolem “$”, je nutné před
spuštěním souboru vložit příslušnou přístupovou kartu do
přijímače, jelikož se jedná o kódovaný kanál.
2) Pokud je soubor označen jako zamčený, je nutné vložit
správný PIN pro otevření souboru.
V tomto menu můžete konfigurovat několik možností:
Nastavení implicitního externího harddisku v případě dvou
připojených zařízení (červené tlačítko) a změna názvu
zařízení.
Pokud máte připojeno více než 2 externí zařízení pomocí
rozbočovače, je nutné nastavit implicitní zařízení pro ukládání
nahraných souborů. Přejděte do horní části složky a stiskněte
tlačítko OK. Stiskněte Červené tlačítko a zvolte implicitní
zařízení, které se označí jako „R“. Stiskněte tlačítko OK.
V tomto menu můžete změnit název zařízení. Zvolte zařízení a
stiskněte Žluté tlačítko. Změňte název zařízení a stiskněte
tlačítko OK pro potvrzení.
Pozn.> Během nahrávání nebo během nahrávání z rezervace
se mohou vyskytnout chyby v těchto případech:
1) Jsou připojeny více než 2 externí zařízení pomocí
rozbočovače, ale není nastaven implicitní externí harddisk pro
nahrávání.
2) Kapacita externího disku je příliš malá.
20
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
DVR SEZNAM
Defragmentace disku:
Zvolte zařízení a stiskněte Zelené tlačítko. Funkce provede
kontrolu disku a vyzve Vás ke spuštění defragmentace. Pro
provedení vyberte ANO.
Třídění seznamu (ZELENÉ tlačítko)
Můžete třídit DVR seznam dle data, velikosti, abecedně od A do Z.
Stiskněte Zelené tlačítko pro výběr třídění.
Editovat (ŽLUTÉ tlačítko)
Pomocí žlutého tlačítka můžete provést následující úpravy:
• Vytvořit novou složku.
• Přesunout soubor na požadované místo.
• Kopírovat soubor na požadované místo.
• Smazat soubor nebo složku.
• Vymazat všechny DVR soubory.
• Přejmenovat soubor nebo složku.
• Uzamknout/Odemknout soubor.
Pozn.> Vložte správný PIN kód pro vstup do
zamčeného/odemčeného menu. (PIN kód je nastaven na [0000])
Naposledy př
přehrané
ehrané
Můžete pokračovat ve sledování nahraného programu z
naposledy zastaveného místa.
Zvolte soubor z DVR seznamu a stiskněte Modré tlačítko
pro spuštění přehrávání.
Pozn >
Pokud je nahraný soubor program pro dospělé, musíte k jeho přehrání zadat platný PIN kód.
(viz. zadání PIN kódu v menu Uživatelské nastavení / Rodičovský zámek)
21
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
DVR
Pořřízení záznamů
ů
Přijímač nabízí několik možností nahrávání záznamu.
1) Přímé nahrávání z živého signálu
2) Rezervované nahrávání z menu Nastavení časovače
3) Rezervované nahrávání z menu EPG
4) Timeshift
Dále přijímač nabízí další funkce, viz. níže.
1) Sledování kanálů během nahrávání / Timeshiftu v případě, že jsou kanály umístěny ve stejném
transpondéru.
2) Přehrávání souboru během nahrávání.
1. Přímé nahrá
nahrávání z živé
ivého signá
signálu
1. Pro nahrávání aktuálního sledovaného programu stiskněte
tlačítko RECORD na dálkovém ovladači.
2. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko STOP na dálkovém
ovladači.
REC informace
Stiskem klávesy REC informace během nahrávání zobrazíte
informace o záznamu.
1. Pokud nahrávání probíhá správně, stiskem klávesy REC
informace se zobrazí seznam aktuálně nahrávaných programů.
2. Níže uvedenými tlačítky můžete nastavit nahrávaný soubor.
• Modré : Editace REC Informací • Stop : Ukončení nahrávání.
Aktuální nastavení záznamu
1. Stiskem MODRÉHO tlačítka v menu REC informace během
nahrávání se zobrazí menu s informacemi o aktuálním nastavení
nahrávání.
2. V menu můžete upravit dobu nahrávání a název souboru.
3. Tlačítkem OK na volbě Uložit uložíte provedené změny.
4. Tlačítkem EXIT menu ukončíte
.
2. Rezervace nastavení
nastavení časovač
asovače nahrá
nahrávání
Lze nastavit až 128 časovačů nahrávání.
1. Zvolte Časovač nahrávání v menu Nastavení DVR.
2. ŽLUTÝM tlačítkem nastavíte časovač nového záznamu.
Informace budou automaticky určeny dle informací programu.
22
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
DVR
3. Rezervace zá
záznamu z menu EPG.
Záznam k nahrávání lze nastavit přímo z EPG.
1. Tlačítkem EPG otevřete menu programového průvodce.
2. Na zvoleném programu stiskněte tlačítko REC.
3. Pokud chcete zrušit rezervaci nahrávání, stiskněte opět tlačítko
REC.
Otevře se menu Časovače nahrávání, kam se datum a čas pro
zapnutí a vypnutí nahrávání pro daný kanál přepíší.
Parametry nastavení můžete upravit. Výběr potvrďte záložkou
Uložit. Pokud dojde k implicitnímu nastavení časového úseku,
který již byl rezervovaný pro nahrávku, zobrazí se upozornění o
nemožnosti uložení takového nastavení.
4. Timeshift
Timeshift
Funkce Timeshift umožňuje zastavit živé vysílání a posléze
pokračovat ve sledování pořadu od momentu zastavení programu.
Timeshift je standardně nastaven na 90 minut s možností
automatického rozšíření až na 4 hodiny za každých 30 minut při
pokračování nahrávání.
1.Pro programování Timeshiftu stiskněte tlačítko Time Shift
během sledování živého vysílání.
Aktuální čas
2. Pokud chcete pokračovat ve sledování programu, stiskněte
PAUSE nebo PLAY.
Konec
nahrávání
Hodiny
3. Pokud chcete zastavit Timeshift, stiskněte STOP a potvrďte
ANO.
Pozn.>
V menu Timeshift budou dostupné následující funkce:
Play, Pauza, Pomalý posun vpřed/vzad, Rychlý posun vpřed/vzad
Pozn. >
1. Po přepnutí přijímače do režimu stand-by během spuštěného nahrávání, přijímač pokračuje v
nahrávání záznamu v aktivním režimu standby.
Po dokončení nahrávání je přijímač automaticky přepnut do pasivního režimu standby.
2. Pokud se přijímač vypne z jiných důvodů (výpadek elektřiny apod.) během spuštěného nahrávání, je
zapotřebí zkontrolovat souborový systém při novém spuštění přijímače.
3. Spuštění rezervace záznamu a pořízení nahrávky proběhne i v případě, že je přijímač nastaven do
Režimu nízké spotřeby.
23
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
DVR
Přřehrávání souborů
ů
Výbě
Výběr souboru ze seznamu DVR
1. Stiskněte tlačítko DVR pro otevření seznamu nahraných
souborů.
2. Zvolte soubor, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko OK. Po
spuštění přehrávání se zobrazí DVR info lišta.
3. Přehrávání ukončíte tlačítkem STOP.
Přehrá
ehrávání během nahrá
nahrávání záznamu
Během spuštěného nahrávání záznamu je možné současně přehrávat soubor, který byl nahrán v minulosti
nebo soubor, který se aktuálně nahrává.
1. Přehrávání programu, který je aktuálně nahrávaný.
• Stiskněte tlačítko DVR pro zobrazení seznamu DVR.
• Zvolte program, který je aktuálně nahráván (označen červeně) a stiskněte tlačítko OK nebo PLAY.
2. Přehrávání programu, který již byl nahrán.
• Stiskněte tlačítko DVR pro zobrazení DVR seznamu.
• Zvolte program z DVR seznamu a stiskněte OK nebo PLAY.
• Pokud chcete zastavit nahrávání, stiskněte jednou tlačítko STOP.
• Pokud chcete zastavit a opětovně spustit nahrávání, stiskněte vícekrát tlačítko STOP. Potvrďte výběr
tlačítkem [Ano] a stiskněte tlačítko OK.
UPOZORNĚNÍ!
Funkce, ovládání přijímače nebo zobrazení některých částí menu přijímače se mohou měnit s aktuální
verzí hardwaru a softwaru přijímače!
24
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Možná příčina
Řešení
Viz. návod kapitola Rodičovský
zámek
Zapomenutý PIN kód.
Špatné nastavení času
Čas není správně nastaven
Nastavte čas v Menu
Nejsou zobrazeny LED na
čelním panelu / bez zdroje
napájení
Přístroj není správně zapojen do
napájecího zdroje.
Zapojte napájecí zdroj do
přijímače a zásuvky.
Žádný obraz
Přijímač je v režimu Stand-by
Zapněte přijímač.
Není správně zapojen AV výstup
do TV
Zkontrolujte a opravte zapojení.
Špatně zvolený kanál nebo video
výstup na TV.
Check channel and video output
and correct.
Špatné zapojení kabelu
Zkontrolujte zapojení
Nízká hlasitost
Zvyšte hlasitost na TV
Vypnutý zvuk
Stiskněte tlačítko MUTE
Nesprávná manipulace
Namiřte ovladač přímo na
přijímač.
Vybité baterie
Vym ěňte baterie.
Nízká kvalita obrazu
Příliš slabý signál
Zkontrolujte sílu signálu v menu
Instalace, zkontrolujte signál v
kabelové síti.
Nefunguje REC a/nebo Play
Externí zařízení není správně
zapojeno do přijímače
Zkontrolujte připojení externího
zařízení & USB.
Vadné napájení externího zařízení,
které vyžaduje napájení.
Zkontrolujte požadavky napájení
připojeného externího zařízení.
Vadná specifikace externího
harddisku přijímačem
Vym ěňte zařízení
Špatný souborový systém
Změňte formát souborového
systému na FAT 16, 32 pomocí
menu Formát úložiště.
Externí harddisk je plný nebo
špatně rozdělený.
Vymažte některé nahrané
soubory nebo proveďte reset
rozdělení.
Přístupová karta není správně
vložena. (čipem od sebe a dolů)
Zkontrolujte vložení přístupové
karty
Žádný zvuk
Dálkový ovladač nepracuje
správně
Přístupová karta nepracuje
správně
25
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
VLASTNOSTI
• Digitální satelitní HDTV přijímač, FULL HD rozlišení 1080p
• MPEG-2 MP@ HL & MPEG-4/H.264 AVC High Profile@ Level 4.1 Supported
• IRDETO - vestavěný certifikovaný dekodér, vstup pro dekódovací kartu
• Příjem volných a zakódovaných programů
• Plná kompatibilita se satelitním vysíláním českých operátorů
• Univerzální dálkový ovladač
• 4 místný LED displej
• USB 2.0 (DVR Ready) – připojení externího HDD
• PVR Ready – záznam programů na externí HDD
• Záznam pořadu s DVB / TXT titulky
• Time shift – zpožděné přehrávání
• Teletext : OSG a VBI
• Titulky : DVB / TXT
• EPG – elektronický programový průvodce s českou diakritikou
• Kompletní česká lokalizace – MENU, EPG, TXT, Titulky
• Dolby Digital
• Variabilní poměry stran zobrazení : 4:3 (Full, Center, Letter Box) / 16:9 (Wide/ 4:3 Normal / Zoom)
• Instalace: základní / pokročilá, Automatické a manuální ladění
• FAST SCAN – automatické ladění a aktualizace programové skladby
• Přednastavený seznam družic
• Favoritní kanály
• Časovač nahrávání až pro 128 událostí, snadno programovatelný přes EPG
• Sleep timer (15-180 min)
• Řízené zapnutí a vypnutí přijímače
• Rodičovský zámek
• Nezávislé nastavení hlasitosti pro každou programovou předvolbu
• Aktualizace SW – OTA, USB
• Systém Unicable
• HDMI 1.3 / HDCP
• Režim nízké spotřeby s funkcí PVR Ready
26
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
SPECIFIKACE
4. A/V
1. Tuner
Vstupní/ Výstupní konektor
F typ
SCART
TV x 1
Rozsah Frekvence
950MHz až 2150MHz
CVBS video výstup
TV x 1, RCA x 1
Vstupní impedance
75 Ohm
RGB Video výstup
TV SCART
Úroveň signálu
-25 až -65dBm
Digital AV výstup
HDMI
Napájení LNB & polarizace
Vertikální
Horizontální
13.5V ±1V
18.5V ±1V
22kHz tone
Frekvence
Amplituda
22kHz ± 2kHz
0.6Vp-p ± 0.2Vp-p
Demodulace
DVB-S : QPSK
S/PDIF výstup
Optický x 1
Analogový audio výstup
RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1)
TV x 1
DVB-S2 : QPSK, 8PSK
Vstupní symbolová rychlost
16bit DAC
Výstupní úroveň
2Vrms Max
Hlasitost / mute
1 ~ 45Msps
Datové rozhraní
FEC dekodér
DVB-S:
Rozlišení
USB
Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8
Reed-solomon : 204, 188
DVB-S2:
LDPC & BCH : 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5,
5. Dekodér
5/6, 8/9, 9/10
Vestavěný Irdeto dekodér
6. USB rozhraní
2. MPEG transport stream
Transport stream
1x čtecí zařízení Smart Card
MPEG-2 ISO/IEC 13818
USB Host 2.0
Typ A
Transport stream specification
Napájení
5V 500mA max
Video dekódování
MPEG-2 MP @ HL
Poměr stran
4:3(Full, Center, Letter Box),
7. Napájecí zdroj
16:9(Wide, 4:3 Normal, Zoom)
DC vstupní napětí
MPEG-4/H.264 AVC High Profile @ Level 4.1
Video rozlišení
Audio dekódování
720 x 576 (PAL), 720p, 1080i, 1080p
12V
MPEG-1 layer 2
Dolby Digital & Dolby Digital Plus
8. Rozměry
Audio mód
Stereo, dual channel, joint stereo, mono
Vzorkovací rychlost
32, 44.1, 48kHz
3. Paměť
Flash memory
8M bytes
Program DRAM (DDR2)
256M bytes
EEPROM
2K bytes
256mm x 42mm x 155mm
Hmotnost
cca 1.0 Kg
9. Systémové prostředí
27
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
Rozměry (Š x V x H)
Provozní teplota
+5 ℃ ∼+45 ℃
Teplota skladování
-40 ℃ ∼+65 ℃
TABULKA KÓDŮ PRO TV
[A]
A.MARK
A.R. SYSTEM
ABEX
ACCENT
ACCUPHASE
ACEC
ACTION
ACURA
ADMIRAL
ADYSON
AEA
AGASHI
AGB
AGEF
AIKO
AIM
AIWA
AKAI
AKIBA
AKITO
AKURA
ALARON
ALBA
ALBIRAL
ALCYON
ALKOS
ALLORGAN
ALLSTAR
AMBASSADOR
AMPLIVISION
AMSTRAD
ANAM
ANAM NATIONAL
ANGLO
ANITECH
ANSONIC
AOC
APOLLO
AR
022
008
006
008
008
351
113
024
030
171
006
008
053
184
197
008
126
008
148
005
054
124
184
300
008
008
008
207
052
007
136
210
352
196
194
017
008
041
053
008
092
245
008
008
024
008
008
174
005
181
233
086
ARC EN CIEL
ARCAM
ARDEN
ARISTONA
ARTHUR MARTIN
ASA
209
086
125
044
197
053
086
070
251
018
136
018
149
008
070
125
185
316
054
086
024
305
061
008
141
293
070
210
300
075
251
109
257
123
143
ASBERG
ASORA
ASTRA
ASUKA
ATLANTIC
ATORI
AUCHAN
AUDIOSONIC
164
300
019
164
086
193
009
086
126
186
024
194
131
348
018
096
136
187
053
300
070
086
024
098
146
188
029
099
164
194
074
190
054
086
189
070
074
086
131
200
065
024
146
297
300
034
151
300
054
164
086
174
110
200
123
208
034
107
177
210
107
AUDIOTON
AUDIOVOX
AUMARK
AUSIND
AUTOVOX
053
109
182
297
AWA
AXXENT
AXXON
AYOMI
[B]
BAIRD
BANG & OLUFSEN
BARCO
BASIC LINE
276
053
086
111
297
300
120
024
131
174
034
136
300
041
146
353
049
155
023
014
070
024
024
180
022
024
086
062
086
070
086
198
029
074
112
200
066
086
129
210
311
054
164
129
136
213
BASTIDE
BAUR
070
184
196
142
293
BAYSONIC
BAZIN
BEAUMARK
BEC
BECRESE
BEKO
086
208
276
164
351
BELCOR
BELL & HOWELL
BEON
BERTHEN
BEST
BESTAR
28
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
254
022
008
008
120
160
195
278
008
024
008
053
008
024
120
008
176
053
019
016
179
017
205
293
008
188
024
187
301
018
316
197
084
008
189
053
008
164
062
053
029
109
042
008
194
029
026
008
200
174
008
314
052
086
086
164
161
197
279
086
316
053
187
171
210
163
198
282
129
319
300
320
354
354
297
308
351
164
199
284
196
170
251
285
276
171
267
173
272
178
273
086
054
017
070
086
074
108
297
297
300
300
311
353
164
024
180
070
022
210
053
187
174
062
070
188
176
082
086
300
180
089
314
297
142
316
300
174
196
053
248
297
024
221
276
058
251
300
053
245
281
075
276
304
070
247
107
278
305
086
300
178
279
308
131
196
281
311
142
197
285
323
185
053
317
214
092
024
200
300
085
205
096
098
126
253
300
314
251
164
053
210
210
054
221
352
074
086
142
164
086
265
087
266
092
269
098
286
107
305
109
060
113
098
086
125
099
174
109
176
113
180
185
187
188
039
086
096
123
086
142
174
221
TABULKA KÓDŮ PRO TV
BESTAR-DAEWOO
BINATONE
BLACK DIAMOND
BLACK PANTHER
BLACK STRIP
BLACKSTAR
BLACKSTRIPE
BLACKTRON
BLACKWAY
BLAUPUNKT
BLUE SKY
BLUE STAR
BONDSTEC
BOOTS
BOSCH-BAUER
BPL
BRADFORD
BRANDT
BRANT ELECTRONIC
BRANT ELECTRONIQUE
BRINKMANN
BRIONVEGA
BRITANNIA
BROCKWOOD
BROKSONIC
BROTHER
BROUNS
BRUNS
BSR
BTC
BUSH
BUSH(UK)
[C]
CANDLE
CAPEHART
CAPSONIC
CARAD
CARENA
CARNIVALE
CARREFOUR
CARVER
CASCADE
CASIO
CATHAY
CCE
142
053
008
129
194
293
042
074
074
050
266
008
188
074
293
024
108
008
062
254
354
314
254
008
008
251
052
029
022
070
171
128
103
054
007
086
111
190
164
005
125
008
008
008
005
007
013
008
008
008
008
CCI
CENTRUM
CENTURION
CENTURY
CGE
300
146
096
051
269
024
189
098
069
334
054
200
189
336
074
257
353
086
262
263
265
146
151
187
053
190
297
074
086
209
259
314
316
317
318
330
332
319
314
086
086
292
053
320
316
123
092
325
300
319
176
164
200
171
197
208
248
057
083
CIE
CIMLINE
CINERAL
CITIZEN
CITY
CLAIRTONE
CLARIVOX
CLATRONIC
300
CLAYTON
CME
CMS HIGHTEC
COMTEL
CONCERTO
CONCORDE
CONDOR
CONIC
CONRAD
CONTEC
CONTINENTAL EDISON
251
180
107
197
111
164
208
210
008
092
136
200
208
024
096
141
201
034
098
142
205
053
103
146
210
054
107
151
221
015
067
070
086
086
189
200
189
008
048
024
086
086
053
086
195
086
205
228
210
077
086
070
109
164
300
COSMEL
CRAIG
CRIPTOVISION
CROSLEY
074
110
187
305
CROWN
CS ELECTRONICS
CTC
CTC CLATRONIC
CURTIS MATHES
CXC
CYBERTRON
[D]
DAEWOO
DAINICHI
DANSAI
300
29
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
118
146
008
123
091
208
337
133
024
019
005
024
066
008
008
136
146
007
055
053
310
015
024
008
129
113
008
007
245
151
354
008
062
095
013
197
335
008
123
196
052
108
129
005
030
062
054
008
086
054
008
086
171
092
210
197
111
260
251
123
276
257
143
281
293
164
283
301
174
293
196
335
041
082
009
110
015
016
019
042
067
073
086
024
174
123
053
187
124
054
196
129
070
276
195
086
293
310
108
300
129
353
008
056
300
018
058
024
075
025
078
041
085
044
053
024
174
070
210
074
293
086
297
108
300
112
303
123
353
086
008
247
254
024
300
314
052
062
066
070
086
316
319
320
330
332
024
086
091
210
337
009
129
204
054
293
111
251
113
257
162
276
164
281
171
283
196
293
012
151
207
293
024
174
209
300
062
176
276
086
185
305
096
187
098
188
009
036
010
039
011
042
013
046
015
078
016
082
026
096
009
133
300
024
019
142
024
221
029
300
053
054
082
053
070
086
194
300
TABULKA KÓDŮ PRO TV
DANSETTE
DANTAX
DATSURA
DAWA
DAYTON
DAYTRON
DE GRAAF
DECCA
DECCA(UK)
DEITRON
DENKO
DENON
DENVER
DERWENT
DESMET
DIAMANT
DIAMOND
DIGATRON
DIGILINE
DIGITOR
DIGIVISION
DIK
DIXI
DOMEOS
DORIC
DREAN
DTS
DUAL
DUAL TEC
DUMINT
DUMONT
DUMONT-FINLUX
DUNAI
DUX
D-VISION
DYNATECH
DYNATRON
[E]
ECTEC
ELBE
ELBE-SHARP
ELCIT
ELCIT
ELECTRO TECH
ELECTROBAND
131
174
096
008
008
008
056
008
008
008
070
036
008
309
008
008
070
008
008
008
107
008
008
300
200
164
008
024
008
264
338
024
129
018
171
285
129
210
008
008
053
008
089
008
143
301
184
129
290
024
066
176
098
086
221
009
096
018
190
086
078
086
024
086
201
086
086
086
086
023
185
209
024
098
053
245
142
187
029
164
086
295
ELECTROHOME
ELEKTA
ELG
ELIN
188
086
210
126
297
098
306
184
300
142
190
ELITE
ELMAN
ELTA
EMERSON
298
185
086
024
108
053
197
086
EMPEROR
ENVISION
ERRES
ESC
ESTELE
ETRON
EURO-FEEL
EUROMANN
EUROPA
EUROPHON
353
128
205
309
053
286
354
053
086
297
107
300
164
304
205
305
208
261
297
300
027
195
300
164
029
197
053
198
091
251
126
273
272
278
282
086
086
351
197
293
208
316
210
323
129
279
164
284
EXCEL
EXPERT
EXQUISIT
[F]
FAMILY LIFE
FENNER
FERGUSON
FIDELITY
FILSAI
FINLANDIA
FINLUX
086
FIRST LINE
053
164
054
174
086
184
107
208
112
210
119
213
139
264
164
293
171
295
184
197
208
210
251
FISHER
FLINT
30
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
088
008
008
008
210
008
129
024
008
062
074
195
074
005
008
008
210
008
053
008
008
008
293
008
017
008
096
024
086
024
272
042
208
070
009
063
083
196
113
070
074
086
086
300
054
107
305
086
164
306
096
198
199
108
303
029
064
086
197
039
065
107
210
041
066
136
251
057
070
171
293
060
071
174
300
061
073
176
353
086
053
257
086
351
024
070
053
086
053
295
086
120
086
086
164
210
070
086
174
300
086
297
129
298
164
300
184
208
210
164
293
210
311
008
024
008
198
316
008
136
053
018
207
008
123
170
185
199
279
008
107
187
305
007
126
210
305
008
086
142
070
253
317
052
164
297
055
210
018
126
173
186
210
281
018
110
200
345
018
128
247
323
018
092
265
331
086
297
107
279
126
297
127
301
194
314
087
300
094
107
131
098
305
061
160
179
188
267
284
052
112
210
107
163
164
173
086
161
181
195
272
285
053
126
221
091
162
182
196
273
300
086
129
293
103
163
183
197
276
112
164
184
198
278
096
142
300
098
164
301
043
171
267
053
174
275
096
197
286
098
198
297
107
205
300
070
086
126
189
221
086
259
318
070
210
300
096
273
053
129
178
187
251
282
024
111
205
039
164
251
343
054
205
TABULKA KÓDŮ PRO TV
FNR
FORMENTI
FORMENTI-PHOENIX
FORTRESS
FRABA
FRIAC
FRONTECH
FUJITSU
FUJITSU GENERAL
FUNAI
FUTURE
FUTURETECH
[G]
GALAXIS
GALERIA
GBC
GE
GEANT CASINO
GEC
GEC(UK)
GELOSO
GENERAL
GENERAL TECHNIC
GENESIS
GENEXXA
GIANT
GIBRALTER
GO VIDEO
GOLDFUNK
GOLDHAND
GOLDSTAR
GOODMANS
GORENJE
GPM
GRADIENTE
GRADIN
GRAETZ
129
008
196
303
162
030
008
008
009
210
008
107
300
017
049
008
062
008
024
024
221
001
060
120
008
164
164
024
221
228
024
024
008
053
005
016
200
300
005
029
113
007
086
164
316
174
054
008
108
008
204
GRANADA
086
197
353
164
197
086
024
024
293
017
125
311
024
061
086
091
210
092
251
093
257
179
251
174
086
044
300
018
126
297
353
129
053
305
023
129
174
070
109
164
205
024
164
053
210
061
222
086
223
053
062
210
070
300
111
131
200
086
123
129
152
174
092
109
142
162
164
208
210
003
074
164
018
184
295
091
257
314
010
082
210
053
205
297
109
290
316
011
314
014
316
029
317
030
035
086
210
105
298
107
300
113
305
126
142
293
162
164
208
210
024
044
027
029
054
086
108
276
164
281
176
300
GRANADA(UK)
GRANDIN
131
006
034
125
008
110
182
317
008
053
150
018
126
184
009
060
174
024
133
194
015
070
185
053
136
200
020
086
210
061
142
212
012
015
048
080
086
044
210
086
281
091
107
109
164
GRONIC
GRUNDIG
GRUNPY
[H]
HALIFAX
HALLMARK
HAMPTON
HANIMEX
HANSEATIC
HANTAREX
HANTOR
HARLEY DAVIDSON
HARMAN KARDON
HARVARD
HARWOOD
HAUPPAUGE
HAVERMY
HCM
HEDZON
HEMA
HEMMERMANN
HIFIVOX
HIGASHI
HIGHLINE
HINARI
210
021
103
212
070
146
221
024
107
136
164
HISAWA
HIT
HITACHI
082
151
300
HITACHI FUJIAN
31
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
007
096
176
276
164
008
164
053
008
151
269
061
008
098
181
298
281
024
187
129
024
170
276
062
018
099
184
300
295
054
188
210
033
174
279
053
060
053
111
007
108
180
300
008
008
061
013
062
008
008
030
008
131
008
024
107
254
297
008
007
070
164
054
197
006
036
079
101
115
181
208
272
322
037
070
300
037
116
196
305
297
074
189
300
050
195
281
053
120
204
309
055
125
206
317
086
126
207
343
092
164
210
351
086
200
120
210
139
353
142
058
196
069
202
086
265
137
266
074
162
210
086
164
213
087
174
251
107
176
297
184
295
086
123
300
008
109
197
303
024
086
024
111
205
305
086
053
112
209
353
129
024
086
086
131
024
300
086
053
164
314
053
054
070
074
300
205
316
305
319
320
354
070
008
086
210
074
251
007
038
086
104
116
182
210
297
086
009
096
024
098
033
110
041
111
054
141
061
151
120
189
008
040
087
105
117
183
211
300
015
044
091
106
125
184
241
305
018
053
092
107
126
199
242
306
029
055
098
109
158
205
243
314
031
056
099
113
164
206
244
316
032
078
100
114
167
207
254
317
TABULKA KÓDŮ PRO TV
HITSU
HMV
HORNYPHONE
HOSHAI
HUANYU
HUSPI ELEKTRONIK
HYGASHI
HYPER
HYPERSONIC
HYPERVISION
HYPSON
HYUNDAI
IBERIA
[I]
ICES
ICT
IMPERIAL
INDESIT
INDIANA
INFINITY
INGEKEN
INGERSOLL
INNO HIT
INNOVA
INNOVATION
INTEQ
INTERACTIVE
INTERBUY
INTERFUNK
INTERNAL
INTERVISION
IR
IRRADIO
ISUKAI
ITC
ITS
ITT
ITT NOKIA
024
197
008
054
052
123
053
024
164
107
008
189
008
008
054
008
008
123
260
337
058
008
013
139
281
024
008
125
295
008
008
027
008
008
008
168
281
008
008
129
210
337
008
276
008
053
008
044
142
210
061
054
189
086
189
142
351
300
053
134
053
300
086
086
300
086
086
143
276
221
300
208
293
297
300
070
074
086
120
187
ITV
[J]
JBL
JCB
JEAN
JEC
JET POINT
JMB
JOCEL
JUBILEE
JVC
188
[K]
KAISUI
091
164
281
092
174
282
102
196
283
107
205
293
109
208
305
112
210
335
KAMOSONIC
KAMP
KAPSCH
KARCHER
086
044
107
139
151
164
187
210
009
126
297
018
129
300
024
184
053
196
054
212
074
276
086
293
086
024
044
171
293
086
024
136
293
087
070
086
174
314
142
053
151
300
107
086
087
177
316
112
087
105
197
319
174
293
107
205
320
197
210
109
210
351
164
251
054
154
070
164
074
174
086
176
124
189
009
281
054
092
024
061
163
273
096
024
293
074
300
054
091
164
281
098
054
086
179
196
212
086
189
070
096
173
305
107
074
098
181
306
110
KATHREIN
KAWASHO
KB ARISTOCRAT
KEC
KENDO
KENNEDY
KENWOOD
KINGSLEY
KITON
KLARMAX
KLH
KLOSS
KMC
KNEISSEL
086
086
107
182
324
139
136
109
204
300
110
205
142
163
KOLSTER
KONIG
KONKA
KONTAKT
KORPEL
KORTING
KOSMOS
KOTRON
KOYODA
KRAKING
KRIESLER
KTV
32
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
164
188
008
013
137
007
042
016
008
203
008
007
185
008
297
297
052
017
311
008
174
008
052
164
062
008
129
017
005
052
008
352
125
002
034
008
213
008
007
008
151
008
108
008
070
024
301
171
005
300
168
204
070
173
205
086
177
210
142
181
273
293
182
281
185
305
186
033
086
142
012
188
047
253
054
316
064
123
127
136
024
300
052
053
054
074
086
189
105
107
109
164
198
210
024
210
086
076
210
070
272
087
300
074
297
086
129
139
164
086
139
092
029
300
086
087
164
143
199
092
174
162
109
180
164
110
208
210
112
210
308
124
293
311
086
264
086
008
054
112
301
129
024
086
139
142
143
174
208
205
025
123
305
044
136
051
187
058
171
174
197
251
353
308
053
351
062
065
066
073
194
300
044
086
111
086
131
297
009
297
TABULKA KÓDŮ PRO TV
KUBA
KUBA ELECTRONIC
KURO
KYOSHU
KYOTO
[L]
LASAT
LEADER
LECSON
LEMAIR
LENCO
LENOIR
LESA
LEVIS AUSTRIA
LEYCO
LG
LIESENK & TTER
LIFE
LIFETEC
LLOYD'S
LLOYTRON
LOEWE
LOEWE OPTA
LOGIK
LOGIX
LUMA
LUMATRON
LUX MAY
LUXMAN
LUXMAY
LUXOR
LXI
LYCO
[M]
M ELECTRONIC
MAAZ
MADISON
MAGAVOX
MAGNADYNE
MAGNAFON
205
107
209
070
053
210
205
210
123
164
131
210
174
024
008
112
008
198
024
293
008
008
008
144
286
008
274
008
200
024
006
008
174
171
008
024
008
208
008
210
008
015
024
053
107
181
212
010
070
176
008
352
008
007
091
208
129
297
MAGNASONIC
MAGNAVOX
MAGNUM
MAIDSON
MAJESTIC
MANDOR
MANESTH
086
024
210
297
086
018
015
164
291
086
313
024
221
070
221
086
133
142
156
164
070
024
174
293
334
329
054
274
086
029
185
297
351
350
070
313
111
053
187
300
125
086
208
316
126
107
210
124
212
086
329
087
350
142
146
013
175
172
020
200
017
210
017
300
024
086
190
251
026
087
197
295
086
146
208
298
136
147
213
326
201
171
251
172
298
024
221
053
311
034
086
311
070
109
112
142
164
086
107
164
208
058
109
182
273
013
061
125
183
281
027
092
163
186
297
029
024
044
053
107
210
179
298
129
251
184
300
MANHATTAN
MARANTZ
MARELLI
MARK
MASUDA
MATSUI
MATSUSHITA
MAXIMAL
MAXWELL
MC MICHAEL
MEDIATOR
MEDION
MEGAS
MEGATRON
MEI
MELECTRONIC
245
MELVOX
MEMOREX
086
162
290
196
096
164
205
299
039
164
293
257
098
167
206
305
042
171
295
276
104
173
210
105
177
211
060
096
184
298
281
MEMPHIS
MERCURY
METZ
MGA
MICROMAXX
MICROSTAR
MIDLAND
MINATO
MINERVA
MINOKA
MINUTZ
MITSUBISHI
197
295
33
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
096
000
067
008
008
026
070
008
210
008
005
197
008
300
008
007
086
136
205
343
011
164
352
113
008
008
139
022
066
008
173
267
120
015
060
018
008
008
251
005
008
274
006
008
058
276
008
001
007
086
269
002
068
086
086
004
086
187
005
113
188
007
008
013
061
274
313
329
350
053
300
024
008
251
024
070
303
086
013
086
353
146
086
108
110
111
194
200
087
210
131
053
086
142
187
188
221
024
008
096
141
210
053
018
098
151
245
054
024
102
164
265
070
025
107
184
297
086
033
110
189
300
136
041
111
190
305
053
126
194
317
086
024
351
086
087
200
201
029
036
060
078
099
024
182
272
086
183
273
087
198
293
107
199
300
112
205
305
142
210
314
163
221
316
016
070
024
024
086
252
008
024
313
009
086
151
279
086
024
079
125
086
146
257
029
086
329
010
026
096
126
029
034
037
039
171
265
033
146
350
011
197
268
037
200
200
269
060
246
295
086
250
027
035
184
281
131
195
196
265
266
269
207
305
008
087
309
029
096
324
030
171
033
197
037
245
058
251
060
265
079
310
198
TABULKA KÓDŮ PRO TV
MITSURI GENERAL
MIVAR
MONACO
MORGAN'S
MOTION
MOTOROLA
MTC
MTEC
MULTIMEDIA
MULTISTANDARD
MULTITEC
MULTITECH
MURPHY
MUSIKLAND
MYRYAD
[N]
NAD
NAIKO
NAKIMURA
NAONIS
NAT
NATIONAL
NEC
NECKERMANN
NEI
NESCO
NETSAT
NEUFUNK
NEW TECH
NEW WORLD
NICAMAGIC
NIKKAI
NIKKO
NISATO
NOBLEX
NOBLIKO
NOGMATIC
NOKIA
210
052
276
298
024
008
196
014
005
174
190
132
129
008
008
129
297
018
008
008
029
008
008
109
014
014
005
086
008
112
251
305
008
061
008
008
007
300
054
300
006
053
300
005
089
008
129
300
254
061
109
053
277
300
086
276
030
015
205
170
280
312
016
210
174
281
029
300
146
053
196
305
198
184
286
052
305
196
289
066
212
295
087
176
062
205
200
070
276
086
293
210
300
309
213
297
086
052
176
300
164
086
042
086
086
164
322
055
007
142
053
123
257
046
185
142
210
060
098
221
261
308
058
008
189
069
164
260
164
015
221
085
171
265
024
245
086
174
266
086
293
086
024
008
136
210
310
074
024
086
053
139
054
187
070
086
126
007
054
310
010
008
070
009
086
018
125
024
126
042
164
052
194
019
027
029
039
042
060
070
179
081
195
196
276
279
314
070
110
316
096
142
319
098
153
320
104
163
354
105
164
029
300
087
197
293
164
048
353
092
205
297
281
NORFOLK
NORMEREL
NOSHI
NOVATRONIC
NTC
NURNBERG
[O]
OCEANIC
107
024
024
174
298
126
054
086
107
NORDIC
NORDMENDE
109
295
OCEANIC(F)
ODEON
OKANO
OMEGA
ONCEAS
ONWA
OPERA
OPTIMUS
OPTONICA
ORBIT
ORION
210
053
ORLINE
ORMENTI-PHOENIX
ORMOND
ORSOWE
OSAKI
109
210
300
OSIO
OSO
OSUME
OTTO VERSAND
[P]
PACIFIC
PAEL
PALLADIUM
297
PALSONIC
106
173
107
181
PANAMA
PANASONIC
34
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
182
210
053
008
257
210
008
028
008
019
107
044
120
164
070
008
070
297
034
008
039
030
008
008
086
164
347
008
164
008
184
006
125
008
054
006
007
086
109
209
300
008
179
008
174
305
008
235
008
008
183
221
185
273
186
281
188
305
204
306
205
324
207
086
265
091
314
164
316
187
317
210
319
248
320
254
354
142
199
221
272
091
164
096
177
098
181
100
182
107
210
109
258
111
315
018
024
070
086
126
174
054
086
046
045
086
024
107
184
353
054
062
129
136
041
110
245
057
111
303
061
129
327
070
131
345
083
141
346
024
146
200
008
126
086
009
131
212
018
141
053
142
054
190
070
221
086
300
007
008
087
110
257
303
008
024
091
111
265
305
018
030
092
162
266
314
054
053
098
164
269
317
086
069
103
180
286
333
125
074
107
184
293
353
126
085
108
205
297
086
297
053
197
300
085
205
086
210
109
251
112
265
123
293
164
300
070
086
124
131
201
234
053
011
070
012
086
013
293
014
300
016
020
086
086
210
053
300
024
010
079
033
108
187
086
TABULKA KÓDŮ PRO TV
PANAVISION
PATHE CINEMA
PATHE MARCONI
PAUSA
PCE/PEC
PENNEY
PERDIO
PERFEKT
PERSHIN
PHASE
PHILCO
PHILEX
PHILHARMONIC
PHILIPS
PHOENIX
PHONOLA
PILOT
PIONEER
PIONIER
PLANTRON
PLAYSONIC
POLICOM
POLYRON
POPPY
PORTLAND
POWERPOINT
PRANDONI PRINCE
PRECISION
PREMIER
PRIMA
PRINCE
PRINZ
PRISM
030
058
164
008
052
208
305
254
024
042
001
016
008
353
008
120
006
000
055
123
208
293
210
053
000
027
140
228
308
008
210
008
308
005
008
174
174
008
053
017
070
024
009
151
107
293
053
024
024
164
018
011
036
060
184
086
055
210
353
314
037
078
210
112
092
213
039
079
257
042
086
268
044
091
322
045
107
055
109
108
257
120
297
164
300
174
301
205
303
316
319
320
330
332
354
096
003
021
018
098
005
022
074
PROFEX
PROFI
PROFITRONIC
PROLINE
PROSCAN
PROSONIC
PROTEC
PROTECH
006
028
086
009
029
126
010
035
164
011
042
210
015
060
303
004
068
162
251
337
005
078
164
257
008
083
171
260
013
086
174
276
029
092
196
281
036
111
197
283
002
029
149
231
327
086
297
108
003
086
171
251
328
126
300
171
004
087
197
265
330
164
353
197
008
113
214
266
351
174
009
125
221
283
013
138
227
297
176
197
251
297
300
009
046
180
029
086
210
086
087
227
203
098
314
107
316
164
317
070
300
107
086
195
197
210
314
PROTON
PRO-VISION
PULSAR
PULSER
PYE
086
002
067
143
210
335
300
001
028
142
229
316
018
251
086
351
008
044
176
176
024
187
058
129
019
029
142
221
109
295
300
164
042
295
107
164
298
179
184
070
096
131
125
126
205
196
211
276
PYMI
[Q]
QUADRA VISION
QUASAR
QUELLE
QUESTA
[R]
R LINE
RADIALVA
RADIO SHACK
RADIOLA
RADIOMARELLI
RADIONETTE
RADIOSHACK
RADIOTONE
RADIX
RANK
RANK ARENA
RBM
RCA
REALISTIC
281
RECOR
RECTILIGNE
REDIFFUSION
305
35
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
024
024
008
008
351
005
008
200
109
008
129
305
022
008
027
113
008
251
008
120
011
008
092
161
195
257
281
305
007
086
008
005
060
008
008
251
164
008
008
200
098
195
007
195
010
005
062
008
008
007
107
164
196
210
276
086
018
129
086
112
126
259
345
346
024
300
086
322
136
142
174
187
053
176
070
200
074
205
086
210
092
293
123
300
131
308
221
142
351
251
171
197
205
221
351
024
025
103
168
199
266
284
334
045
053
107
170
200
267
285
335
079
070
109
173
205
269
293
336
129
085
110
177
212
272
296
337
293
086
111
178
245
278
297
353
295
087
160
179
247
279
300
086
009
096
086
129
293
164
010
210
015
314
029
039
045
171
164
295
297
171
309
308
184
330
197
351
208
070
086
123
131
174
180
195
216
217
218
219
011
006
096
086
086
107
028
009
029
015
030
029
035
039
259
045
317
060
164
173
307
309
010
014
221
129
024
164
310
029
086
029
125
086
297
024
014
024
098
164
198
265
282
314
210
054
006
062
053
086
290
272
086
024
060
146
TABULKA KÓDŮ PRO TV
REDIFFUSION(UK)
REDSTAR
REFLEX
REKORD
REOC
REVOX
REX
RFT
RHAPSODY
RICOH
R-LINE
ROADSTAR
ROBOTRON
RODEX
ROVOTRON
ROWA
ROWSONIC
ROYAL LUX
RTF
RUKOPIR
RUNCO
[S]
SABA
SACCS
SAGEM
SAISHO
SAIVOD
SAKAI
SAKIO
SALORA
SAMBERS
SAMPO
SAMSUNG
SAMSUX
SANDRA
SANELA
SANSEI
SANSUI
SANTON
SANYO
164
008
008
159
187
008
017
261
018
197
052
008
008
008
197
008
171
053
297
131
008
008
005
044
197
314
301
074
024
210
008
210
070
044
125
184
210
129
298
005
005
029
087
287
009
052
301
082
008
024
007
086
086
146
200
086
044
264
070
213
065
086
174
070
293
086
251
066
300
024
054
070
086
251
070
201
203
075
308
126
109
311
128
112
164
210
SAVE
SBR
SCHAUB LORENZ
174
176
180
SCHNEIDER
074
086
123
146
SCIMITSU
SCOTCH
SCOTLAND
SCOTT
SEARS
174
171
086
027
SEG
SEI
091
210
316
105
251
317
107
254
318
109
257
319
139
025
245
086
189
041
297
053
300
070
055
164
191
211
179
092
165
192
212
184
096
166
204
305
196
098
167
205
306
257
104
168
206
107
169
207
109
177
209
276
281
295
006
006
051
096
297
009
008
053
125
300
240
009
058
126
321
015
060
137
340
016
070
174
341
018
077
210
342
024
086
212
053
300
164
259
320
171
295
354
184
298
SEI-SINUDYNE
SELECO
110
083
086
136
189
202
008
018
023
024
025
164
039
184
043
SEMIVOX
SEMP
SENCORA
SENTRA
SERINO
SHARP
SHINTOSHI
SHIVAKI
SHOGUN
SHORAI
SIAM
SIAREM
SICATEL
SIEMENS
SIERA
SIESTA
SIGNATURE
SILVA
SILVER
36
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
053
126
209
245
008
008
091
188
008
146
205
297
338
029
060
210
029
010
060
007
129
210
008
164
311
008
184
017
121
264
062
042
024
024
139
006
111
008
008
029
061
008
210
120
007
107
336
008
174
026
008
007
064
161
210
247
086
086
107
205
024
153
208
300
351
086
164
213
257
096
171
220
267
096
174
224
272
097
176
225
297
098
198
226
300
125
204
232
343
351
109
281
053
157
210
304
142
305
054
162
261
305
164
176
185
187
070
164
264
308
086
171
275
316
107
187
286
323
136
200
293
330
061
029
062
039
042
043
049
053
164
297
085
205
070
196
300
086
210
086
200
092
205
128
208
091
251
111
257
129
305
107
109
110
111
129
075
164
090
173
092
208
109
210
112
261
057
013
061
008
146
276
017
184
060
015
096
024
151
293
041
197
017
197
044
122
308
086
302
070
143
311
042
189
007
184
086
033
054
164
194
205
008
226
009
247
012
333
030
045
064
086
142
129
257
162
295
164
298
171
184
197
009
247
050
257
051
265
069
266
086
269
091
334
171
297
308
351
107
061
300
070
086
107
164
188
111
091
251
008
164
353
086
042
086
008
TABULKA KÓDŮ PRO TV
SIMPSON
SINGER
SINUDYNE
SKANTIC
SKY
SKYMASTER
SKYWORTH
SLX
SOGERA
SOLAVOX
SONAWA
SONIKO
SONITRON
SONNECLAIR
SONOKO
SONOLOR
SONTEC
SONY
SOUND & VISION
SOUND WAVE
SOUNDESIGN
SOUNDWAVE
SPECTRA
SPECTRICON
SQUAREVIEW
SR2000
SSANGYONG
SSS
STAKSONIC
STANDARD
STARLIGHT
STARLITE
STENWAY
STERN
STRATO
STYLANDIA
SUNIC LINE
SUNKAI
SUNSTAR
SUNWOOD
SUPERLA
189
067
008
171
008
111
205
347
092
008
199
349
200
108
006
164
054
008
053
008
008
044
210
008
007
226
008
353
029
008
024
022
049
096
024
029
024
008
221
008
008
054
017
210
008
053
008
008
345
008
008
053
210
068
024
197
017
112
210
105
086
353
008
210
086
210
041
129
251
120
251
085
162
257
129
293
086
164
305
109
164
206
009
018
044
143
162
164
091
171
311
107
184
327
110
197
346
086
107
SUPERTECH
SUPRA
SUSUMU
SUTRON
SWISSLINE
SYDNEY
SYLVANIA
SYMPHONIC
SYSLINE
SYTONG
[T]
TACTUS
TADNDY
TANDBERG
126
TANDY
086
096
086
024
074
098
174
204
300
053
085
070
096
074
098
086
107
024
008
230
054
086
025
245
086
111
072
337
129
174
085
339
142
060
086
133
061
123
062
067
TASHIKO
297
120
TASHKO
TATUNG
300
164
TCM
TEAC
086
129
224
221
TEC
TECHICA
TECHLINE
TECHNEMA
TECHNICS
TECHNISAT
TECHNOLACE
TECHWOOD
TECNIMAGEN
TEDELEX
TEIRON
TEKNIKA
TEKNIKA
TELEAVIA
062
024
297
024
024
074
044
261
024
086
054
347
024
024
184
053
300
070
062
054
353
164
070
086
108
086
131
210
070
264
070
075
308
086
109
311
112
143
086
110
111
070
086
300
086
136
141
142
151
146
TELECO
TELECOR
TELEFUNKEN
164
189
TELEFUSION
TELEGAZI
TELEMEISTER
TELESONIC
TELESTAR
37
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
008
015
054
024
293
053
000
049
008
300
190
125
107
285
018
293
007
305
007
008
184
187
008
107
202
008
210
054
008
108
010
008
061
011
008
008
024
009
061
254
354
135
008
008
314
337
008
008
008
008
008
024
024
317
054
142
086
221
107
300
300
002
004
005
013
067
068
088
061
086
112
314
030
297
048
164
316
044
300
113
171
208
210
268
278
053
054
126
164
210
164
207
210
297
300
053
014
190
274
024
123
203
024
228
018
245
313
029
131
205
053
261
022
297
329
053
146
305
086
264
053
298
350
070
162
086
300
125
126
074
189
086
200
087
201
092
293
107
297
133
300
208
317
024
303
011
086
086
353
027
130
129
200
015
022
024
053
086
096
185
300
013
062
314
015
067
316
016
019
026
029
037
317
319
320
330
332
053
015
316
354
086
054
086
086
086
054
086
317
086
176
318
164
228
319
210
254
320
300
256
331
259
335
070
108
086
303
164
353
210
131
079
210
TABULKA KÓDŮ PRO TV
TELETECH
TELETON
TELEVIDEON
TELEVIEW
TELEVISO
TELEXA
TEMCO
TEMPEST
TENNESSEE
TENSAI
TENSON
TESLA
TETUNG
TEVION
TEXET
THOMAS
THOMSON
THORN
THORN-FERGUSON
TMK
TOKAI
TOKYO
TOMASHI
TOSHIBA
TOSONIC
TOTEVISION
TOWADA
TOYODA
TRAKTON
TRANS CONTINENS
TRANSONIC
TRANSTEC
TRIAD
TRIDENT
TRISTAR
TRIUMPH
TSOSCHI
TV TEXT
TV TEXT 95
008
007
300
108
008
120
129
111
008
008
008
124
272
024
135
295
008
024
113
008
259
332
008
107
198
317
070
314
015
008
200
194
054
007
096
344
066
009
053
024
070
008
008
300
008
053
054
008
295
074
087
008
024
017
305
164
086
024
086
024
136
293
024
052
125
058
305
354
018
113
207
335
085
317
029
024
210
300
074
016
098
092
053
070
086
184
070
041
344
086
053
311
210
200
067
293
109
164
297
300
353
205
[U]
UHER
210
ULTRA
ULTRAVOX
UNIC LINE
UNITED
UNIVERSAL
UNIVERSUM
086
053
142
297
054
188
300
086
198
303
103
199
353
108
210
111
221
086
053
200
054
142
221
297
300
086
314
110
316
145
317
205
319
228
320
254
330
042
115
221
337
107
331
041
053
221
085
126
253
086
127
267
087
142
269
097
190
301
098
194
305
127
194
198
273
279
060
086
300
125
126
142
164
039
129
042
143
051
170
053
194
059
195
075
300
109
086
086
129
205
300
UNIVOX
UTAX
[V]
VECTOR RESEARCH
VEGAVOX
VESTEL
VEXA
VICTOR
VICTORY
VIDEO SYSTEM
VIDEOLOGIQUE
VIDEOSAT
VIDEOTECHNIC
VIDEOTON
VIDIKRON
VIDTECH
VISA
VISIOLA
VISION
VISOREX
VISTAR
VOLTEC
VORTEC
VOXSON
305
164
087
200
189
295
201
300
203
086
163
173
184
VTQ
300
059
273
38
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
008
174
286
089
008
210
008
008
001
007
087
173
198
247
293
008
210
005
123
008
310
008
012
236
008
053
293
053
092
013
007
007
300
008
288
017
314
008
008
197
128
017
176
303
125
086
221
086
086
003
008
092
174
199
260
300
086
297
086
196
311
253
129
251
181
187
108
221
353
123
275
129
276
142
279
164
281
142
293
189
188
162
297
205
164
300
171
197
024
107
181
200
265
305
164
041
111
182
205
267
314
197
053
112
183
208
269
334
210
070
123
186
210
272
337
251
085
163
195
212
273
086
164
196
245
276
053
086
146
164
200
210
300
024
086
171
196
086
054
294
142
104
129
029
008
221
164
300
206
353
210
060
024
025
044
058
053
086
108
303
353
107
164
311
086
044
210
086
251
109
276
123
281
164
301
300
TABULKA KÓDŮ PRO TV
[W]
WALTHAM
008
200
WARDS
000
029
WATSON
008
210
WATT RADIO
092
300
007
WEGA
WEGA COLOR
171
008
WEGAVOX
008
WELTBLICK
WESTINGHOUSE
111
008
WESTON
008
WHARFEDALE
WHITE
129
WHITE WESTINGHOUSE008
353
200
WINDSOR
074
WINDSTAR
008
WINDY SAM
187
WINTEL
WORLD-TECH
133
[X]
008
XRYPTON
[Y]
YAMAHA
005
008
YAMISHI
008
YOKAN
YOKO
008
204
YORK
098
[Z]
017
ZANUSSI
311
ZENITH
019
204
ZENOR
ZONDA
022
ZOPPAS
164
053
206
001
035
024
265
107
305
008
249
024
053
086
300
003
042
054
303
129
092
316
004
045
086
353
162
104 109 123 164
005 013 015 026
060 061 068
108 146 164 200
164 205 210 297
086 164 197 251
086
086 353
086 208
086
052 086 096 108 297 300 303
086
029
053 054 074 086 189 300
086
024 053 054 070 086 133 174
209 293 297 300
054
053 075 109 164 261 300 308
026 027
261 308
39
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
PROHLÁŠENÍ O SHODĔ
Společnost Woojeon&Handan
Tímto potvrzuje, že tento výrobek
DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ
Model: ALLBOX HD3500IR
Splňuje tyto normy:
EN 55013:2001 + A2:2006
EN 55020:2007 / A11 :2011
EN 61000-3-2:2006 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006 / A1:2010 / A12:2011
Směrnice 2004/108/EEC (Electromagnetic Compatibility)
Směrnice 2006/95/EC (Low voltage directive)
Distributor pro ČR
ALLCOM, spol. s r.o.
Za Sedmidomky 457
101 00 Praha 10
Verze CZ 2912/2012
Copyright (c) 2012 Allcom spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena. Kopírování bez písemného souhlasu autora zakázáno.
40
Copyright (c) ALLCOM spol.s r.o.
Download

Manual_CZ _ HD3500IR.pdf