Deuteropavlovské listy
ÚVOD A SYLABUS
Tato kapitola je věnována deuteropavlovským listům. Nejprve bude vysvětlena terminologie:
výraz "deuteropavlovský" a problematika pseudoepigrafie. Dále pak budou postupně
probírány jednotlivé deuteropavlovské listy. U každého z těchto listů bude věnována
pozornost otázce autorství, místa a doby napsání, adresáta, struktury a poselství listu.
Začneme Listem Kolosanům, pak se budeme zabývat Listem Efesanům a Druhým listem
Soluňanům, nakonec se seznámíme s Pastorálními listy, které tvoří dva Listy Timotejovi a
jeden List Titovi.
CÍLE
Studium této kapitoly poskytně vědomosti o okolnostech vzniku a literárním a teologickém
charakteru tzv. deuteropavlovských listech.
PSEUDOEPIGRAFIE A PÍSMO SVATÉ
LIST KOLOSANŮM
LIST EFESANŮM
DRUHÝ LIST SOLUŇANŮM
PASTORÁLNÍ LISTY
DLOUHÝ ÚKOL
Znění otázky:
Který deuteropavlovský list byl nazván „korunou pavlovství“? Jaké jsou jeho základní
teologické tematiky?
Úkol odevzdávejte v elektronické verzi studijní opory.
DLOUHÝ ÚKOL
Stránka 1 / 2
POMEZI – Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0091)
EDIS – Edukační informační systém – © 2012 Univerzita Palackého v Olomouci
Koncepčně rozvíjí Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP – © 2006–2012
Znění otázky:
Co všechno víte o Pavlových spolupracovnících Timoteovi a Titovi?
Úkol odevzdávejte v elektronické verzi studijní opory.
KRÁTKÝ ÚKOL
Znění otázky:
Který list v Corpus Paulinum vystupuje proti nové nauce, která má negativní vliv na
praktický křesťanský život a která je označena termínem „filozofie“?
KRÁTKÝ ÚKOL
Znění otázky:
Který list v Corpus Paulinum výslovně uvádí, že veškeré Písmo je inspirované Bohem?
Stránka 2 / 2
POMEZI – Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0091)
EDIS – Edukační informační systém – © 2012 Univerzita Palackého v Olomouci
Koncepčně rozvíjí Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP – © 2006–2012
Download

Deuteropavlovské listy - Teologické nauky