Program
1. - 2. června 2011
Konference DNA ANALÝZA VIII
Konference
DNA ANALÝZA VIII
Opět ve 2 dnech:
1. den - analýza nukleových kyselin
2. den - buněčný cyklus a buněčná analýza
Pořadatelé:
ÚKBLD VFN a 1. LF UK v Praze,
Beckman Coulter Česká republika s.r.o. a Sigma-Aldrich spol. s r.o.
Seminář je zařazen do vzdělávacích programů ČLK, KVVOPZ a ČAS
1. 6. ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN
10:00
Zahájení – prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
10:10
Od megabází k bázím, aneb kterak molekulárně uchopit
genomové abnormality
S. Peková, D. W. Hardekopf, T. Jancušková, R. Cmejla, L. Žejšková, R. Plachý
Chambon a.s., člen skupiny Synlab Czech, Laboratoř molekulární diagnostiky, Praha
10:30
Molekulární genetika protidestičkové léčby Clopidogrelem
Marta Kopečková1, Lucie Benešová1, Anna Mészárošová1, Patrik Sekerka1, Pavel Osmančík2,
Marek Minárik1, 1 Laboratoř molekulární genetiky a onkologie, Genomac, Praha,
2
Kardiocentrum FNKV a 1. LF UK, Praha
10:50
Vysokokapacitní, rychlá, nízkonákladová a spolehlivá SNP genotypová analýza pomocí
Fluidigm Biomark systému
V. Korenková1, J. Včelák2
1
qPCR core facility, Oddělení genové exprese, Biotechnologický ústav AV ČR, Praha
2
Oddělení molekulární endokrinologie, Endokrinologický ústav, Praha
11:10
Automatizace ve forensní DNA analýze
M.Krátký, V.Štencl, Z. Dolejší, P. Čapek
Kriminalistický ústav Praha
11:30
Občerstvení, volná diskuse
12:10
Mutační analýza genu SH3TC2 u českých pacientů s dědičnou neuropatií
Charcot- Marie-Tooth typ 4C (CMT4C)
P Laššuthová1, R Mazanec2, P Vondráček3, D Šišková4, J Haberlová1, J Sabová1, P Seeman1
1
Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř a 2 Neurologická klinika dospělých UK 2. LF a FN Motol
Praha, 3 Klinika dětské neurologie FN Brno, 4 Oddělení dětské neurologie Fakultní Tomayerova
nemocnice Praha
12:30
Délka telomér a zdravotní charakteristiky pre- a post- menopauzálních žen
J. Hubáček, D. Dlouhá, J. Piťha, IKEM Praha
12:50
Diagnostický potenciál volných nukleových kyselin
M. Korabečná, Ústav biologie a lékařské genetiky, 1.LF UK a VFN v Praze
13:10
Využití celogenomové amplifikace pro čipové technologie
D. Bystřická1, Z. Zemanová1, M. Gancarčíková1, J.Březinová2 a K. Michalová1,2
1
Centrum nádorové cytogenetiky, ÚKBLD, VFN a 1. LF UK Praha, 2 ÚHKT Praha
13:30
Přestávka na kávu
13:50
Transkripční faktor CCAAT/enhancer binding protein alpha (CEBPA) a prognostický
význam mutací v jeho genu u akutní myeloidní leukemie
O.Fuchs, A. Kostečka, M. Holická, M. Vostrý, ÚHKT Praha
14:10
Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní
terapii u pacientů s karcinomem jícnu
J.Srovnal1, J.Cincibuch2, K. Cwierkta2, B. Melichar2, R. Aujeský3, R. Vrba3, Č. Neoral3, L. Radová1,
M. Sedláčková1, M. Hajdúch1,2
1
Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP a FN Olomouc
2
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
14:30
Genetic analysis: highly sensitive, cost-effective and automated
Petra Hartmann, Senior Technical Application Specialist, Beckman Coulter Biomedical GmbH
14:50
Zakončení 1. dne, losovaní anketních formulářů, předání cen
2. 6. BUNĚČNÝ CYKLUS A BUNĚČNÁ ANALÝZA
10:00
Mezenchymové kmenové buňky v klinické praxi
T. Soukup, LF Hradec Králové
10:30
Combining immunophenotyping and single cell gene expression analysis
Andreas Tögl, Product Manager Single Cell Analysis Solution
Beckman Coulter Biomedical GmbH
10:50
Lidské B lymfocyty s autoreaktivním potenciálem objevené pomocí "single-cell" RT-PCR od imunodeficitu k autoimunitě.
Š. Růžičková1, M. Bajzíková1, A. Brundu1, T. Kalina2, J.Litzman3, Marcela Vlková3
1
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.. Praha, 2 2. LF FN Motol, Praha,
3
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
11:10
In vitro studie granulozových buněk izolovaných z ovariálního folikulu
L. Brůčková, LF Hradec Králové
11:30
Občerstvení, volná diskuse
12:10
Proč stojí za to studovat nádorové asociované fibroblasty?
K. Smetana, Jr., 1. LF UK Praha
12:30
Analýza exprese a funkce microRNA u chronické lymfatické leukémie
M. Mráz, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno a LF MU
12:50
Role f Mst-1/Hippo signální dráhy při indukci apoptózy pomocí derivátu vitaminu E
J.Truksa, K. Vališ a J.Neužil, Biotechnologický Ústav AVCR, v.v.i.
13:10
Bilineární leukémie v kontextu současné WHO klasifikace, čím vším nás mohou poučit
v maligní a nemaligní krvetvorbě
E. Mejstříková, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.LF UK a FN Motol
13:30
Přestávka na kávu
13:50
Analýza cirkulujících endotelových progenitorových buněk jako nového markeru
kardiovaskulárního rizika
I. Králová Lesná1, A. Sekerková1, J. Piťha1, O. Auzký1, S. Žecová2, M. Lesková2
1
IKEM Praha, 2 Fakultní Thomayerova nemocnice
14:10
MicroRNA miR-155 a jeho role u lymfoproliferativních onemocnění
T. Stopka, Ústav patologické fyziologie, 1.LF UK a 1.Interní klinika hematologie, VFN Praha
14:30
Analýza komplexních genomů pomocí tříděných chromozomů
J. Vrána, H. Šimková, J. Šafář, M. Kubaláková, J. Číhalíková, J. Doležel
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Laboratoř molekulární
cytogenetiky a cytometrie, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Olomouc
14:50
Zakončení 2. dne, losovaní anketních formulářů, předání cen
Download

Program 1. - 2. června 2011 Konference DNA