Úsek zkoušení techniky
Zkušebna pohonných hmot a maziv
(ZPHM)
PŘEDMĚT ČINNOSTI:
Zkušebna provádí posuzování technického stavu vznětových motorů, převodovek a
hydraulických systému na základě akreditovaných zkoušek částicové analýzy a tribotechnické
diagnostiky olejů a hodnocení kvalitativních parametůl pohonných hmot a maziv v rozsahu:




analýzy motorových olejů FTIR spektroskopií;
stanovení obsahu otěrových kovů, aditiv a kontaminantů;
stanovení kinematické viskozity olejů a hydraulických kapalin;
částicová analýza olejů a hydraulických kapalin.
Dále provádí analýzu chladících kapalin, kapalin do ostřikovačů a kapalin do topných
systémů.
Technologická výbava zkušebny:
Atomový emisní spektrometr s rotační
diskovou elektrodou SPECTROIL M.
Titrátor METTLER-TOLEDO DL 25
FTIR spektrometr NICOLET AVATAR 330
Laserový analyzátor částic LNF-C
Vedoucí zkušebny Ing. Josef Singer
+420 910 105 642 [email protected]
Download

Úsek zkoušení techniky Zkušebna pohonných hmot a