EU peníze školám
VY_52_INOVACE_PV3A_07
Předmět: Zeměpis
Tematický okruh: Regiony světa
Ročník: 8.
Školní rok: 2011/2012
Anotace:
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o přírodních podmínkách Evropy
Zdroje:
1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_natural_laea_location_map.jpg
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630
Vypracovala: Mgr. Hradilová Simona
EU peníze školám
Evropa – přírodní poměry
1. Který podnebný pás převládá v:
a) Španělsku ____________________________________________
b) Polsku________________________________________________
c) Norsku________________________________________________
d) Francii________________________________________________
e) Itálii__________________________________________________
f) Slovensku_____________________________________________
g) Islandu________________________________________________
h) Belgii_________________________________________________
2. Zakroužkuj správnou odpověď.
a) Stepi se nacházejí v mírném pásu na Ukrajině.
ANO – NE
b) Tajgy jsou listnaté lesy.
ANO – NE
c) Lesy smíšené a listnaté byly ve střední Evropě ve velké míře
přeměněny v ornou půdu.
ANO – NE
d) Nejdelší řekou Evropy je Volha.
ANO – NE
3. Podtrhni všechny státy, kterými protéká:
a) Dunaj
ČESKÁ REPUBLIKA, RAKOUSKO, MAĎARSKO,
POLSKO, ŘECKO, BULHARSKO, RUMUNSKO
b) Labe
ČESKÁ REPUBLIKA, RAKOUSKO, MAĎARSKO,
POLSKO, NĚMECKO, FRANCIE
c) Tajo
ČESKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKO, ŘECKO,
UKRAJINA, FRANCIE, PORTUGALSKO
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630
Vypracovala: Mgr. Hradilová Simona
EU peníze školám
d) Visla
ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKO, BĚLORUSKO, RUSKO,
SLOVENSKO, MAĎARSKO
e) Rýn
ČESKÁ REPUBLIKA, ŠVÝCARSKO, MAĎARSKO,
NĚMECKO, ŘECKO, BULHARSKO, FRANCIE,
NIZOZEMÍ
f) Dněpr
ČESKÁ REPUBLIKA, BĚLORUSKO, MAĎARSKO,
POLSKO, UKRAJINA, FRANCIE
g) Odra
ČESKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKO, ŘECKO,
UKRAJINA, FRANCIE, POLSKO, BRITÁNIE
h) Ebro
ČESKÁ REPUBLIKA, PORTUGALSKO, BĚLORUSKO,
RUSKO, ITÁLIE, MAĎARSKO
4.
Doplň do tabulky názvy pohoří
Zeměpisný objekt
největší a nejvyšší evropské
pohoří
Pohoří na hranici Španělska a
Francie
Pohoří na Apeninském
poloostrově
Východoevropské pohoří
Bulharské pohoří
Pohoří na hranici Evropy a
Asie
Pohoří na Skandinávském
poloostrově
Doplň název
A
P
A
K
R
U
S
P
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630
Vypracovala: Mgr. Hradilová Simona
5.
EU peníze školám
Vylušti přesmyčky z názvů sopek a doplň k nim stát, ve kterém se sopky
nachází:
a) NATE ……………………………………………………………………
b) MOBISROTL ……………………………………………………………
c) KLEHA ……………………………………………………………………
d) SEVUV ……………………………………………………………………
6. Objekty z 3.-5. úkolu zakresli do slepé mapy
1.
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630
Vypracovala: Mgr. Hradilová Simona
Download

vy_52_inovace_pv3a_07 - 1. Základní škola Holešov