Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
STUDIJNÍ OPORA
Název předmětu: Dvě století střední Evropy I & II
1
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
CÍL A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Dvě století střední Evropy je dvoudílný kurz, v jehož rámci se studenti seznamují
s moderními dějinami střední Evropy v 19. a 20. století. V koncepčním slova smyslu je kurs
protějškem kursu Přehled moderních světových dějin – jestliže tento kurs je zaměřen na
globální historický kontext, pak Dvě století ukazují hlavní problémy moderních dějin na
úrovni středoevropského mikroregionu.
Kurs je organizován systémem přednáška + satelitní semináře, jejichž smyslem je jak probrat
některé obsahové aspekty tématu a procvičit na něm interpretační, vyjadřovací a prezentační
dovednosti jak v ústní, tak písemné podobě.
PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
První semestr je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí příslušného semináře na základě
pravidelné práce v semináři, druhý semestr je ukončen soubornou zkouškou.
2
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
PROGRAM KURSU
1. Konceptualizace střední Evropy
2. Základní trendy a znaky - střední Evropa jako historický makroregion
3. Moderní počátky - střední Evropa a osvícenství
4. Francouzská revoluce a napoleonské války
5. Vídeňské uspořádání, restaurace a problém reformy
6. Revoluce 1848-1849
7. Porevoluční stabilizace: problém reformy
8. Střední Evropa konce 19. století
9. První světová válka
10. Střední Evropa v kontextu versailleského uspořádání
11. Sociální, ekonomické a politické krize meziválečného období
12. Menšinová otázka ve střední Evropě a její kontexty
13. Postupný rozpad versailleského systému a německo-sovětské sbližování
14. Druhá světová válka – střední Evropa v kontextu velmocenské politiky
15. Druhá světová válka – vnitřní vývoj a proměny střední Evropy
16. Intermezzo 1944-1948
17. Stalinismus a jeho podoby
18. Destalinizační proces a jeho úskalí
19. Reforma a reformní komunismus
20. Brežněvovská stabilizace: ekonomika a Helsinki
21. Gorbačov a přestavba
22. Vnitřní proměny střední Evropy v letech 1989-1990
23. Postkomunismus – transformace
24. Postkomunismus – geopolitické proměny
25. Postkomunismus – integrace
3
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
1. Konceptualizace střední Evropy
Vývoj do konce 19. století: začíná kolem 1815 v souvislosti s následky napoleonských válek,
rozpadem Svaté říše římské a postupným oddělováním prostoru budoucího Německa od
habsburských držav, kolem roku 1848 střední Evropa jako zóna mezi německým a ruským
prostorem (Palacký), postupné transformace starších vrstev historicko-geografického
uspořádání na středoevropský koncept – nové teritoriální identity (Lelewel – polsko-litevský
prostor, oddělování středu od východu), hodnotové proměny pojmu (střední Evropa jako
„mladší“, resp. „lepší“ Evropa, resp. střední Evropa jako vzpomínky na Evropu), vznik tzv.
východní otázky a vymezování východního okraje střední Evropy průnikem Ruska na západ
(úpadek první Rzeczypospolité, turecké říše a zánik a pobaltské státní svébytnosti), vznik
Ostforschung, německé koncepty, ohlasy ruské debaty mezi slovanofily a zapadniky
Od první do druhé světové války – post-habsburské nostalgie (literární reflexe – J. Roth a R.
Musil - zrod Kakánie), mýtus monarchie jako „ztraceného ráje“, kontinuita německých
konceptů a politika výmarského Německa vůči novým státům ve střední Evropě, zrod
lokálních konceptů střední Evropy a jejich souvislost s novou geopolitickou situací;
Polsko – pokus o rekonstrukci staré Rzeczypospolité a Haleckého koncept
středovýchodní Evropy, revitalizace tzv. jagellonského programu, silná rusko-německá
polarita
Maďarsko - pozdní koncepty závěru první světové války, belvedérská dílna, Oskar
Jázsi, souvislost maďarského trianonského traumatu a přístupu ke střední Evropě – stylizace
prostoru k uplatnění územní revize
Československo – ukázka střední Evropy v malém, Masarykova vize střední Evropy a
slovenské teritoriální povědomí (M. Hodža), Československo jako modernizačně-akcelerační
prvek střední Evropy, Josef Bidlo, Josef Macůrek a polemiky kolem střední Evropy
Poválečné období – postupné vymazávání střední Evropy studenoválečným konceptem
východní Evropy – německé koncepty procházejí zčásti denacifikační rekonvalescencí, zčásti
4
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
pokračují skryté (v případě SRN) pod hlavičkou Kommunismusforschung; tradiční lokální
koncepty spíše potlačeny, exilové kontinuity (F. Dvornik, O. Halecki) a snaha vyreklamovat
střední Evropu z východní paušalizace, diskuse Havel vs. Kundera, vazba na Kunderův esej
z roku 1984, Kloczowského návaznost na ideu mladší Evropy, projevy nezávislého myšlení
(Bibó)
silná pozice marxisticko-strukturálních výkladů – v Maďarsku zejména Berend, Ránki
a Szücs, v Polsku zejména Malowist a Topolski, potlačení západovýchodního schématu a
objevení kontextu evropské periferie, inspirace západním směrem a inkorporace
středoevropského prostoru do konceptu světo-systému (Wallerstein)
střední Evropa po zániku bipolárního světa – střední Evropa jako bezpečnostní
struktura a jako pokus o pozitivní konstrukci, střední Evropa jako praktická regionální
integrace – visegrádská skupina, Cefta, Středoevropská iniciativa, má střední Evropa
perspektivu v integrující se Evropě?
5
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: střední Evropa na pozadí problému evropských dějin
2. Základní trendy a znaky - střední Evropa jako historický makroregion
a) geografické vymezení, severojižní a západovýchodní osa, fyzická geografie a možnosti
formování hranic, vnitrozemský a mořský faktor, vodní toky a vodní plochy, Český masiv –
Sudety-Karpaty
b) modernizační problém – západovýchodní schéma (kulturní a strukturální koncept
vývojového schizmatu dějin Evropy, Západ-Východ a zrod konceptu Orientu), Evropa a
Eurasie, střední Evropa jako střed nebo jako prostředek – dilema tvůrčí autonomie a obejtku
her silnějších hráčů (Central Europe vs Europe between, Mittle-Europa a Zwischen-Europa)
c) socioekonomický parametr - rozpad Evropy na protoindustriální a postagrární část
s následkem nerovnoměrné industrializace (třetí průmyslová vlna – viz rozvoj evropské
železniční sítě) a odlišných právních modelů regulace sociální struktury, zátěž zbrojení a
válek, silně vertikální bipolární modely, jejich pomalé vyrovnávání (nevolnictví-poddanství –
pruská cesta), silná role neformálních sítí (rodina-klan- klientela), pomalá střední třída, střední
Evropa jako specifická průmyslová zóna, dilema investiční mentality v ekonomice,
c) politický parametr – organický a oktrojovaný typ vývoje, centralizace-autorita a výkonnost
politiky, neúplnost nebo „předčasnost“ parlamentních modelů, slabší základy občanské
společnosti (svobodné komunity řídké), dominance státu – průběžné změny versus nárazové
reformní vlny vyvolané vnějšími faktory, společnost jako systém privilegií a jako systém
neosobních pravidel, byrokratická zátěž,
6
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
d) etnický parametr – specifický a posunutý vývoj, malé a velké národy, historické národy a
„late comers“, říšské struktury a národní hnutí, elity a sociálně-etnický klíč, role vzdělání,
problém menšin a geneze homogenních nation-states prostřednictvím nucených migrací,
komunismus a národnostní otázka, etnicita a občanská společnost
e) kulturní parametr – důvody hypertrofie kulturních faktorů, kultura jako kompenzace jiných
deficitů, přejímání kulturních vzorců a středoevropská kultura jako inspirace, problematický
vývoj obecné vzdělanosti a faktor strukturální negramotnosti některých oblastí, podíl střední
Evropy na velkých kulturních formacích evropských dějin – diskuse o formativní roli
renesance, povaha městského a univerzitního modelu mezi Východem a Západem,
orientalizace středoevropských kultur, kultura a sociální svět – životní úroveň a mentalita
nedostatku, kultura a náboženská struktura
Obecná souvislost: centrum a periferie a koncept světo-systému
7
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
3. Moderní počátky - střední Evropa a osvícenství
Reforma jako klíčové slovo doby, problém vyrovnávání se vůči „Západu“, dilema
kompatibility – civilizační daltonismus, civilizační mimetika, problém tzv. mělké orby,
schopnost návaznosti, srovnání cílů a efektů reforem v jednotlivých zemích, poměr
reformního pragmatismu a koncepční úvahy
Osvícenství a stát – interpretace osvícenského absolutismu (koncept well-ordered police state
neboli Polizeistaat, nábožensky založený a sekulární absolutismus, koncept osvícenské
despocie – orientální konotace), mechanika státu a společnost - stát stroj a panovník jako
hodinář), modernizace shora, centralizace a stavovské struktury, emancipační efekt
absolutismu, vliv na vývoj obecné vzdělanosti, vztahy absolutistických systémů a církve
Stát a válka - velmocenská konkurence absolutistických systémů a její mimoevropské
souvislosti, sedmiletá válka jako první „světová“ válka, fenomén pravidelných armád a jeho
sociokulturní význam, modernizační efekt války, zánik Polska jako ukázka řešení
„bezpečnostního dilematu“, krize v nizozemských državách, rakouský podíl na východní
otázce, nástupnické války, slezská otázka
Střední Evropa v 18. století - centralizační reforma a etnicita (jazykově-literární aspekt
modernizace), emancipační reformy – náboženské narovnání, emancipace židů, nevolnictví,
odliv turecké moci a nová konkurence – rakouský, ruský a pruský element, proměna
středoevropské geometrie po trojím dělení Polska
Obecná souvislost: osvícenství a modernita – teorie, přístupy, kritika
8
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
4. Francouzská revoluce a napoleonské války
Francouzská revoluce – stručná charakteristika přímého vojenského dopadu a
zprostředkovaného působení – revoluce jako hrozba a jako vliv, vlivu, souvislost a protiklad
revoluce a osvícenských reforem – jejich další osudy, srovnání a interpretace odlišných ohlasů
revoluce ve střední Evropě a jejich příčin
Středoevropský radikalismus – fenomén středoevropských jakobínů (=francouzská gironda),
uherští jakobíni (Martinović, Hajnóczy), tzv. helvítské spiknutí v Čechách, polští jakobíni a
reforma státu
Napoleonské války – bitva u Slavkova a Napoleon ve střední Evropě, francouzsko-ruské
spojenectví a vyčerpání Pruska – Stein-Hardenbergovy reformy, 1807 tylžská smlouva (1807
a Finsko) - částečná revitalizace polské státnosti a teritoria za Varšavského knížectví, 1809
spojení pruského a rakouského záboru, polské legie,
Ohlasy francouzských událostí
silný/slabý ohlas s okamžitým a teprve nastávajícím účinkem, teritoriální/“národní“
aspekt působení francouzských impulsů
právně-administrativní modernizace a kodifikace domácí provenience (Všeobecný
občanský zákoník v monarchii) nebo prostřednictvím Code Civil (Varšavské knížectví)
ekonomický dopad války – finanční vyčerpání, státní bankrot Rakouska, uherská krize
preromantismus a národní emancipace, univerzitní reforma v Prusku, filozofická
reflexe událostí
Obecná souvislost: problematika revoluce a změny režimu
9
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
5. Vídeňské uspořádání, restaurace a problém reformy
Vídeňský kongres – konzervativní stabilizace, politická doktrína monarchismu a legitimismu,
systém Svaté Aliance, posun vůči předrevolučnímu období a trvalé následky francouzských
událostí, vídeňský systém jako „konstrukčně-politická“ inspirace – celoevropská stabilita za
cenu potlačení volnosti části Evropy (H. Kissinger), britské komentáře ke kontinentálnímu
řešení
Teritoriálně-politické proměny – návraty k původnímu uspořádání a trvalé změny: další
postup Ruska na západ (trvalá inkorporace Finska, zábor Bessarábie, rozšíření zabraných
polských území na 80 % původního stavu), koncentrický polský model – vnitřní kruh se
zvláštními pravidly (Polské království, Svobodné město Krakov, Velkoknížectví poznaňské),
vnější kruh trvale inkorporován, rekonstrukce prostoru zaniklé Svaté říše římské národa
německého – Německý spolek a Rakouské císařství, habsburské državy mimo střední Evropu
(Flandry, Itálie), pruský posun západním směrem – kulturní inovace z Porýní
Vnitřní aspekty restaurační koncepce – dozor Svaté aliance prostřednictvím kongresů,
restaurace vis a vis liberalismus a nacionalismus, restaurační model a církevní život,
„potlačení všeho“ – monarchie a Rusko jako příklady nulitní nebo blokované modernizace,
uherské reformy, biedermeier jako kulturní formace 20. a 30. let,
Průlomy ve vídeňském upořádání – spory o vývojovou trajektorii Polského království po
nástupu Mikuláše I. na trůn a výbuch listopadového povstání v roce 1830 (Velká emigrace a
polský romantismus), hnutí Mladé Evropy, německý nacionalismus, rakousko-uherské spory
Problém reformy a potřeba reakce na britskou průmyslovou a koloniální expanzi, regionálně
se lišící modely industrializace, zaostávání monarchie za německým teritoriem, zrod sociální
otázky
10
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: fenomén romantismu a historismu
11
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
6. Revoluce 1848-1849
Revoluce 1848 v Evropě – příčiny, souvislosti a dopad, společné jmenovatele a regionální
odlišnosti, vzájemné propojení a působení národních revolučních modelů, revoluce jako test
vídeňského systému a akčnosti Svaté aliance, polské předpremiéry 1846 (Halič a
Velkopolsko), důvody porážky a trvalé důsledky revolučních let, důsledky revoluce pro
mezinárodní uspořádání
Tři dimenze revoluce
agrární otázka (povaha poddanského problému a vrchnostenských povinností),
problematika kompenzací za reformu, otázka moderní národní identity sedláků, argumenty
proti emancipaci (paralely s židovskou otázkou)
národní problém – vazba na integraci německého prostoru (malo- a velkoněmecká
varianta), slovanská otázka a její postavení v monarchii a Německém spolku – frankfurtský
Vorparlament a polská a česká otázka – koncept austroslavismu, slovanství a panslavismus
politické svobody a ústava: říšská reforma a ústava a národní zájmy, individualismus
versus kolektivní nároky
Regionální modely a jejich propojení
Německá revoluce
Rakouská revoluce
Uherská revoluce
Haličsko-velkopolské revoluce
Italské državy
Podunajské souvislosti
12
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: koncept modernizace
13
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
7. Porevoluční stabilizace: problém reformy
Neoabsolutismus a dědictví revoluce, selektivní represe a selektivní rozvoj, konzervativní
reforma a politický a nacionální radikalismus, zvýraznění napětí na říšsko-národní linii,
státoprávní reformy a nástup konstitucionalismu, změny v poostavení církví a náboženství
Rakousko – nástup a proměny represivní odvety, trvalé následky revoluce a možnosti obnovy
předrevolučního stavu – poddanství a důsledky řešení formou náhrady, silvestrovské patenty a
jejich vztah k oktrojované ústavě, bachovský centralismus, administrativní manipulace
uherského území, policejně-soudní represe a opatrná modernizace – školství, spolková činnost
(paralela s činností Aleksandra Wielopolského v Polském království), hospodářské a
administrativní reformy, smluvní řešení pozice římsko-katolické církve v konkordátu z roku
1855, opatrná zahraniční politika (krymská válka), administrativní centralizace a
germanizační tlak
Německo – nenaplněné sjednocení, pruské úsilí, rakouské ingerence a pruské dilema
zbytkového Německa, Bismarckův nástup v Prusku a počátky rakousko-pruského soupeření,
konstituční aspekty
Polská otázka – povstání a organická práce, důsledky neřešené poddanské otázky, postavení
židovské komunity
Vnější a vnitřní faktory státoprávní reformy v Rakousku (srovnání s Ruskem), dualismus
z hlediska velkých a malých národů a subdualismy v Chorvatsku a Haliči, problematický
vztah administrativně-politické a socio-ekonomické modernizace, integrační a dezintegrační
efekty dualismu, říše a národy: problém moderního nacionalismu
Industrializace – příznivé podmínky v německo-rakousko-českém prostoru, jižní a východní
části monarchie v horším stavu, státní iniciativy na podporu průmyslu
14
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: industriální společnost
15
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
8. Střední Evropa konce 19. století
Proměny mezinárodního uspořádání: Bismarckův odchod z německé politiky a proměna
jejího ruského parametru, rakouské angažmá na Balkáně v letech 1878-1908 a vztahy se
Srbskem, geneze spolku ústředních mocností, vliv vnitřních problémů ba velmocenské
preference
Ekonomika: hospodářské cykly let 1850-1914 a druhá průmyslová revoluce, zvyšující se
nerovnoměrnost vývoje ve střední Evropě a její následky pro vývoj sociální a národnostní
otázky, sociální zákonodárství a vznik odborových organizací, Německo jako nová evropská
hospodářská velmoc
Povaha vládních režimů Předlitavska a Zalitavska od 60. let 19. století – teorie, předpoklady a
praxe, Taaffovský režim a česká tzv. pozitivní politika, národnostní vyrovnání v českých
zemích 1890-1914, ruská revoluce 1905 a boj za všeobecné volební právo v RakouskuUhersku, diferenciace politické scény národů střední Evropy na přelomu 19. a 20. století
Nacionalismus – intenzivní podoby, šovinistické formy nacionalismu, antisemitismus a
sionismus, integrální nacionalismy ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století, vztah
nacionalismu a demokratické proměny společnosti, progrese sekularizačních trendů a jejich
vztah s kulturními a religiózními proměnami střední Evropy
Kulturní vývoj – rozvoj školství a postupná eliminace negramotnosti, národní hnutí, věda a
univerzita, fenomén národních a světových výstav, historiografie ve službě národního hnutí,
specifické rysy středoevropské secese
Obecná souvislost: nacionalismus
16
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
9. První světová válka
Mezinárodní kontext – motivy vstupu do války, možnosti a limity konflikt pozdržet, vývoj
válečných cílů a válečných aliancí spojených s Rakousko-Uherskem a Německem, vývoj
vztahu obou mocností od partnerství k podřízenosti (Sixtova aféra), srovnání potenciálu obou
zemí a jejich předpokladu vést válku, reakce na zhroucení Ruska v roce 1917 a rozsah vlivu
radikální levice na vnitřní vývoj střední Evropy (brestský mír), vliv amerického vstupu do
války na vnitřní vývoj Rakouska-Uherska
Válečný kontext – německo-rakouská vojenská spolupráce, německé válečné úsilí na západní
a východní frontě, možnosti a limity Schlieffenova plánu, srovnání charakteru válečných
kampaní a brutalizace války na západní a východní frontě (fenomén válečného zločinu),
dopad zkušeností s vývojem v týlu na morálku vojsk, problém loajality, dezercí a válečných
traumat, fenomén vleklé zákopové války
Vnitřní kontext – sociální důsledky války – postupné zhoršování životní úrovně a proměna
tradiční genderové situace, vnitřní ekonomické kapacity obou říší ke zvládání války, vzpoury
a projevy nespokojenosti, sílící germanizační tlaky, konflikty mezi jednotlivými národy
zejména v Rakousku-Uhersku
Válka a politika – říšská politika v Rakousku a vývoj loajality jednotlivých národních skupin,
srovnání stavu národních hnutí a jejich možností vytěžit z války určité výhody, vytváření a
činnost zahraničních reprezentací a jejich spolupráce – zrod středoevropského programu
versus koncept německé Mitteleuropy, srovnání vnitřních strategií národních hnutí a jejich
politické a vojenské projevy (polské legie), rakouská a maďarská reflexe možnosti nápravy
vnitřního uspořádání říše a ohlasy nedominantních národů
17
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: první světová válka jako civilizační zlom
18
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
10. Střední Evropa v kontextu versailleského uspořádání
Konec první světové války: příčiny způsobu ukončení první světové války, interpretace na
vítězné a poražené straně, faktor válečného vyčerpání a jeho ekonomických aspektů, zrod
reparační otázky a její reflexe na mezinárodní úrovni (J. M. Keynes), proměna celkové
konstelace mezinárodních vztahů
Mírová konference – agenda poražených mocností, separátní vyjednávání mírových smluv
s jednotlivými státy, dopady na vojenský potenciál, územní status a prostřednictvím reparací
také na ekonomickou situaci, definitivní ústup Turecka jako evropské/balkánské mocnosti,
projekty poválečné konstrukce světa v rámci tzv. versaillesko-washingtonského systému,
vytvoření Společnosti národů jako instituce regulující mezinárodní vývoj, americké inspirace
a dopad amerického izolacionismu
Versailles a zrod systému nástupnických států – pozice středoevropských národních
reprezentací ve Versailles, schopnost vytěžit z dané situace maximum, důsledky pozic
vybudovaných v letech první světové války, spolupráce a animozity národních reprezentací,
dohodové mocnosti a jejich plány se střední Evropou, britský koncept rovnováhy versus
francouzské východní aliance, využití nástupnických států jako sanitárního kordonu
Nástupnické státy – otázka stanovení teritoria a hranic, problém nesouladu etnických a
politických hranic, proměna postavení dominantních a nedominantních národů, způsoby
prosazování vlastního zájmu – kombinace přirozeného a historického práva, využívání
dobrých vztahů s velmocemi a ozbrojených forem nátlaku, hraniční konflikty
Československo
Maďarsko
Německo
Polsko
Rakousko
19
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: versailleský systém a jeho dopad na evropské 20. století
11. Sociální, ekonomické a politické krize meziválečného období
Ekonomický vývoj – rozpad říšských trhů a vznik národních ekonomik, poválečná krize a
problém hyperinflace, formování národních měn a idea mezinárodních měnových standardů,
navazování ekonomických vazeb a dominantní hráči ve střední Evropě, obchodní a finanční
vazby, domácí a zahraniční kapitál, fenomén ekonomického nacionalismu, nástup
hospodářské krize na konci 20. let a způsob průniku krize do střední Evropy a její trvání,
srovnání důsledků krize podle vývoje v jednotlivých zemích, metody řešení krize a jejich
souvislost s proměnami mezinárodní situace ve 30. letech, rychlost nahrazování agrárního
profilu průmyslovým
Sociokulturní vývoj – důsledky války a poválečné krize pro rozvoj levicového radikalismu,
trvalost proměn navozených první světovou válkou, vývoj poměru venkovského a městského
osídlení, růst vzdělanosti a postupné vyrovnávání sociálního profilu středoškoláků a
vysokoškoláků, problém chudoby, rozvoj občanské společnosti
Politické krize – přechod od monarchistického uspořádání k republikánským parlamentním
modelům – importy rakousko-německých a francouzsko-belgických vzorů, otázka funkčnosti
a efektivity parlamentarismu, návaznost na místní politické tradice – vliv pozic střední vrstvy
na vývoj politického profilu jednotlivých zemí, souvislost ekonomického vývoje, sociální
situace a vnitropolitických krizí, dopad vnějších situací, zejména německých a sovětských
vlivů, méně italské, španělské a portugalské
Československo – důvody zachování parlamentní demokracie, druhá republika
Maďarsko – republika rad a konzervativní reakce, Horthyho systém
Německo – kořeny nacistické revoluce
Polsko – květnový převrat 1926
Rakousko – korporativní systém
20
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: autoritativní transformace
12. Menšinová otázka ve střední Evropě a její kontexty
Versailleský systém a menšinová legislativa – vypracování menšinového modelu na základě
návrhů řešení postavení židovské komunity v nástupnických státech (kurdský problém
v Turecku), vyjednávání s jednotlivými nástupnickými státy, menšinová otázka v kontextu
vzniku versailleského uspořádání, menšinové politické strany
Československo – česko-slovenský poměr, německá menšina v pohraničí, polská menšina na
Těšínsku, Spiši a Oravě, maďarská menšina na Slovensku, srovnání váhy jednotlivých
menšinových agend na vnitřní situaci
Maďarsko – dopad Trianonu na rozdělení starých Uher, rozpad uherského území a maďarská
diaspora v sousedních státech, srovnání váhy maďarské menšiny v jednotlivých zemích,
propojení menšiny a politiky teritoriálního revizionismu
Německo – nacismus a geneze genocidního modelu chování k židovské komunitě,
Polsko – židovská komunita, boj o střed společnosti, diferenciace židovské komunity a vztahy
s většinovou společností, ukrajinská otázka v jihovýchodním Polsku – problém udělení
autonomie, běloruská komunita v Podlasí, polští Němci, spor o střední Litvu
Rakousko – slovinská otázka v Korutanech
21
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: problematika menšin
22
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
13. Postupný rozpad versailleského systému a německo-sovětské sbližování
Totalitární režimy v Evropě a snaha o rozbití versailleského systému – Společnost a národů a
mezinárodní společenství vis a vis agresivní politika Itálie a Německa, sankční a arbitrážní
mechanismy, pragmatické důvody vojensko-ekonomického propojení Německa a Sovětského
svazu (Rapallo), důvody selhání konceptu kolektivní bezpečnosti, spolupráce a rivality obou
mocností na příkladu španělské občanské války, vytváření spojenectví Osy a paktu proti
Kominterně, paradox spolupráce a rivality, vztah ideologie a pragmatické politiky
Ohlasy pokusů o revizi versailleského systému mezi středoevropskými státy – postupný
rozpad regionu ne země, které mají zájem využít této konjunktury a připojují se k Ose, a
země, které proti Ose vystupují, dopad politiky Osy na vnitřní vývoj středoevropských zemí,
využívání menšinové otázky (zejména německé menšiny) k vytváření nátlaku na
středoevropské země, radikalizace lokálních antisemitských trendů, mezinárodní zarámování
menšinového tématu, geneze předpokladů sovětských německých paktů z roku 1939
Československo – postupná radikalizace sudetoněmecké otázky, politická a finanční podpora
z Berlína, souběžná aktivizace Polska (Těšínsko) a Maďarska (jižní Slovensko), dopad
německé politiky na česko-slovenský poměr, mnichovská konference a arbitrážní proces,
ztráta Těšínska, tzv. druhá republika a vznik samostatné Slovenské republiky, otázka
Podkarpatské Rusi
Maďarsko – napojení na Osu, využití spojenectví k částečnému naplnění revizionistických
ambic, přibližování vnitřních parametrů zejména v postoji k židovské komunitě – počátky
legislativy podle vzoru norimberských zákonů
Polsko – koncept dvojího nepřítele, funkčnost vazeb na západní mocnosti, velmocenské
ambice a jejich reálný kontext, problém britsko-francouzských garancí a jejich využitelnosti,
zajišťovací pakty s Německem a Moskvou
Rakousko – lokální autoritarismus versus inkorporační ambice Německa, italský faktor,
hraniční a menšinová otázka
23
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: nacismus, fašismus a možnosti jejich recepce ve střední Evropě
24
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
14. Druhá světová válka – střední Evropa v kontextu velmocenské politiky
Velmocenská situace na konci 30. let – stalinský režim – západoevropské státy – mocnosti
Osy: vzájemné souvislosti a závislosti, vyjednávací možnosti a kapitál, otázka načasování a
lokalizace války, americká politika na konci 30. let, příčiny neochoty jít do války a tolerance
appeasementu
Sovětsko-německé pakty: kulminace spolupráce a předpoklady jejího ukončení (Generalplan
Ost), sovětsko-německé pakty z přelomu léta a podzimu 1939, vývoj konceptu dělení střední
a východní Evropy, rozdělení Polska, zimní válka a anexe Pobaltí, vývoj a důsledky sovětskoněmecké spolupráce v okupovaném Polsku
Geneze protihitlerovské koalice – britské stanovisko, americká politika mezi zářím 1939 a
prosincem 1941, vztah k Moskvě před a po létě 1941, koaliční spolupráce a vzájemná
zajištění proti separátnímu míru s Hitlerem, dálněvýchodní faktor, dohadovací a vyjednávací
strategie, geneze a upřesňování válečných a poválečných cílů, velmocenské konference
Střední Evropa jako předmět velmocenských jednání – srovnání role a významu vojenského,
ekonomického, mocenského a ideologického faktoru v přístupu jednotlivých velmocí, role
francouzské politiky
teheránská konference, jaltská konference a postupimská konference
Československá otázka
Maďarská otázka
Německá otázka
Polská otázka
Rakouská otázka
25
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: pragmatismus a ideologie ve výkladu druhé světové války
26
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
15. Druhá světová válka – vnitřní vývoj a proměny střední Evropy
Srovnání role a postavení jednotlivých států střední Evropy v politice mocností Osy – satelitní
státy starého typu (velká míra autonomie) – Maďarsko (srovnání Bulharsko a Rumunsko),
satelity vděčící za samostatné postavení Berlínu – Slovensko (srovnání Chorvatsko),
okupované státy s větší (Protektorát) a minimální (Polsko) mírou autonomie (srovnání
s jugoslávským a sovětským prostorem), postavení Rakouska po anšlusu
Srovnání politických režimů ve střední Evropě, míra politické kontroly, hospodářské a lidské
exploatace, srovnání příčin spolupráce s mocnostmi Osy, různé formy kombinace politiky
„cukru a biče“, role a povaha teroru při řízení střední Evropy
Vývoj a srovnání resistence ve střední Evropě, vojenské a civilní složky v odboji, šance a
prostor pro resistenci v závislosti na povaze kontroly ze strany Německa, vojenské a politické
cíle jednotlivých hnutí odporu, srovnání postavení a funkcí komunistického hnutí odporu,
resistence mezi odcházejícím Německem a přicházející sovětskou armádou
Zásahy do populační struktury střední Evropy – souvislost teritoriálních změn a první vlny
nucených migrací, migrace a eliminace určitých skupin obyvatelstva, počátky etnických
konfliktů a čistek mezi některými skupinami, využívání etnicky motivovaného násilí
okupačními mocnostmi
Židé a geneze „konečného řešení“ – vývoj postoje k židovské komunitě v jednotlivých
zemích regionu, rozšíření norimberských zákonů a způsoby jejich uplatňování, postavení
židovské komunity v závislosti na postavení teritoria v německé politice, geneze konceptu
konečného řešení, majetkové aspekty, rasisticky motivovaná racionalizace vyvražďování,
souvislost s přípravou východního tažení, postoj lokálních populací k židovské komunitě
během okupace
27
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: holocaust a revizionismus
16. Intermezzo 1944-1948
Geopolitické a vnitropolitické důsledky druhé světové války pro střední Evropu, váha
vojenského faktoru a demarkační čáry, faktor účasti na poražené a vítězné straně, proměny
střední Evropy v politice velmocí a středoevropské odezvy, charakteristika zájmu velmocí na
střední Evropě, mírové konference, srovnání s dalšími evropskými zeměmi
Výchozí socio-ekonomická situace a charakter a rozsah válečných škod materiálního a
lidského charakteru, srovnání teritoriálního/hraničního faktoru a souvisejících migračních
proměn, důsledky válečné prohry pro poražené státy zejména v reparační oblasti, srovnání
hlavních problémů poválečné rekonstrukce
Moskva a střední Evropa – středoevropský problém v sovětské politice v kontextu jednání
velmocí, pragmatické a ideologické aspekty interpretace sovětského postupu vůči střední
Evropě, Moskva a lokální komunistické strany – srovnání sovětského přístupu v jednotlivých
zemí a jeho odezvy, problém ortodoxie a kritiky sovětské politiky zleva jako imperialistické
Model tzv. lidové demokracie a jeho flexibilita, souvislost poválečné rekonstrukce a
mocenského nástupu komunistů, specifika řízených středolevých politik a typy dominance
komunistických stran, autenticita a mocenské zajištění pozice komunistů, míra a typy
sovětské podpory, využívání zákulisních a násilných metod prosazování zájmů Moskvy a
místních komunistů, právně-politické a vlastnické proměny středoevropských zemí,
Situace v jednotlivých zemích:
Československo
Maďarsko
Německo
Polsko
28
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Rakousko
Kontext celého sovětského bloku, srovnání s atypickými příklady vývoje v Řecku a Finsku
Obecná souvislost: poválečná rekonstrukce Evropy
29
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
17. Stalinismus a jeho podoby
Tzv. pozdní nebo vrcholící (high) stalinismus, dopad druhé světové války na sovětský systém
a souvislost s jeho politikou vůči střední Evropě, srovnání středoevropského a sovětského
stalinismu, setkání sovětské politické kultury s politickými tradicemi středoevropského
prostoru, sovětské představy o řízení střední Evropy a jejich parametry, středoevropské
komunistické systémy – míra ztotožnění se sovětskou předlohou
Moskva a satelitní státy ve střední Evropě – způsoby řízení a kontroly, oficiální a neoficiální
kanály, srovnání veřejného a skrytého působení představitelů Moskvy ve střední Evropě,
„instituce“ sovětských poradců, komunistická ortodoxie a sovětský pragmatismus – otázka
loajality v kontextu sovětsko-jugoslávského sporu, politické procesy jako ukazatel míry
přizpůsobení a poslušnosti
Transformační trendy stalinismu a jejich souvislost s vývojem mezinárodní situace – spojité
nádoby militárně zaměřené industrializace a kolektivizace, modelová věrnost sovětské
předloze a faktické efekty transformace, využívání násilí k získání zdrojů na státní i blokové
úrovni – faktor ustavení RVHP, vratné a nevratné proměny sociální struktury, vazba na etnonáboženské proměny po roce 1945, zánik starých a formování nových elit
Politika, víra a násilí – prosazování nového režimu a otázka ideové identifikace lidí s ním,
ortodoxní a pragmatické/kariérní strategie, otázka nesouhlasu a odporu, vývoj státního
terorismu a jeho projevů na veřejné i skryté úrovni, funkce politických procesů a jejich vývoj
od likvidace oponentů režimu přes exemplární využívání procesu až po čistky uvnitř KS,
hypertrofie mocenského aparátu, psychologický faktor strachu
Kulturní proměny a doktrína socialistického realismu – postoje k levicové avantgardě a
„nepřátelským“ směrům a západní kultuře, formování propagandy a ovládnutí infosféry a
médií, proměny kulturních zvyklostí a jejich souvislost se sociální a ekonomickou situací,
proměny spotřební kultury v ekonomice nedostatku, mentální proměny středoevropských
společností a zrod „homo sovieticus“
30
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: studená válka a její interpretace
18. Destalinizační proces a jeho úskalí
Stalinova smrt a její důsledky – do jaké míry byl systém totožný s osobou diktátora a do jaké
míry se vyvíjel vlastní dynamikou, bezprostřední reakce a nemožnost replikovat původní stav,
kompromis kolektivního vedení a vnitrostranické boje, ohlasy v satelitních zemích bloku,
Berijovo intermezzo, Chruščovův nástup a kontinuita stalinismu bez Stalina, 20. sjezd KSSS
a management krize režimu, problém rehablitací
NDR – průlom ve stabilitě režimu, dělnické nepokoje a politická dimenze protestů, spojitost
krize s Berijovou aférou, rok 1953 jako krize komunismu a jako německý problém
Československo – ohlasy Stalinovy smrti, měnová reforma a první nepokoje, jejich regionální
rozložení a ohlasy v dalších zemích bloku, propojení ekonomických a politických motivů
Polsko – aféra Józefa Swiatla a její ohlasy, první spory uvnitř vedení a vyčlenění natolinské a
pulawské frakce, projevy nonkonformismu mezi intelektuály a studenty, návaznost na některé
trendy druhé poloviny 40. let, poznaňská revolta v létě roku 1956 – ekonomická krize a její
politická dimenze, Gomulkův návrat a sovětské reakce, stabilizace s využitím protiruských
fóbiía obav z maďarského vývoje, parlamentní volby v lednu1957
Maďarsko – povaha maďarského stalinismu a osoby M. Rákosiho, projevy nespokojenosti a
první nástup I. Nagye, politika reforem v rámci Nového kursu a návraty stalinského modelu,
živelnost a management nepokojů, návraty k modelu druhé poloviny 40. let, nacionální a
protisovětské motivy, sovětské reakce na maďarské dění a jeho mezinárodní souvislosti –
Čína a Suez
31
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Rakousko – bilance komunistické politiky, mezinárodní uvolnění a geneze Státní smlouvy po
roce 1953
Obecná souvislost: marxismus-leninismus-stalinismus
19. Reforma a reformní komunismus
Realita a mýty reformního období, reforma jako krycí manéver a jako projev bezradnosti,
politická, sociální, kulturní a ekonomická komponenta, reforma a/nebo změna režimu?,
brežněvovský zlom a symbolický význam roku 1968 jako konce iluzí, reforma jako
stabilizační faktor - odstoupení od těžkoprůmyslové orientace a větší akcent na spotřebu,
snížení zátěže vojenské výroby – její reálné příčiny a propagandistická interpretace, kulturní a
idelogické uvolnění, amplitudy dogmatismu a revizionismu, fenomén tzv. mladého Marxe
Reformní vlny v NDR po roce 1953 – paměť krize a její vliv na schopnost flexibilní politiky,
závislost na vůli Moskvy – problém sezónní státnosti před a po stavbě berlínské zdi,
ulbrichtovská politika a její snahy o autonomizaci NDR vůči Moskvě, stabilizace a narovnání
vztahů s Bonnem, Nový ekonomický mechanismus
Maďarsko – deprese po sovětské intervenci, emigrace do Rakouska a Jugoslávie, nástup
státního teroru, snaha o stablizaci poměrů, geneze tzv. společenské smlouvy a první pokusy o
reformu prospotřebního charakteru, zastavení reformy v souvislosti s československými
událostmi, nová vlna politického nonkonformismu v podobě tzv. budapešťské školy
Polsko – parlamentní volby v lednu 1957 a počátky tzv. malé stabilizace, postupný odliv lidí
podporujících Gomulku na podzim 1956, limity ekonomické reformy, narůstající konflikt
s církví – krize let 1965 a 1966 (dopis polských biskupů a oslavy milenia), spor mezi
technokraty a partyzány a krize 1968 – antisemitské projevy režimu, postupující ekonomická
krize a revolta na baltickém pobřeží na přelomu let 1970/1971
32
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Československo – pomalé tempo změn a koncentrace problémů, postupné obnovování československého problému za vlády Novotného, ohlas a význam rehabilitačních procedur, obnova
občanské společnosti prostřednictvím kulturního oživení, geneze reformních nálad v KSČ a
její frakční dělení, fenomén Šikovy ekonomické reformy, Dubček a emoční investice s ním
spojená, sovětské ohlasy a propojení československého vývoje s rodícím se konceptem
détente, vojensko-geopolitické aspekty československé reformy, geneze sovětského
rozhodnutí intervenovat a schopnost Dubčekova vedení uřídit celý proces podle sovětských
představ, průběh, dopad a ohlasy intervence
Obecná souvislost: inovace marxismu v 60. letech
20. Brežněvovská stabilizace: ekonomika a Helsinki
Vnitrostranický převrat v Moskvě v roce 1964 – souvislost vnitřního vývoje a proměn
mezinárodní situace, ohlasy československého roku 1968 v sovětské politice, sílící
hospodářské problémy režimu po tzv. Kosyginových reformách, degenerativní rysy
sovětského režimu, dopad první a druhé ropné krize a důsledky vojenské intervence
v Afghánistánu, helsinský proces a formy nátlaku na sovětské režimy
Československo – normalizační režim, nástup nové kolaborační garnitury, propojení
normalizace a federalizace státu, vyrovnávání slovenské části státu, sociálně-stabilizační
politika státu a její propojení s administrativně-policejní represí, potlačení nezávislé kultury a
občanských aktivit, zatlačení většiny společnosti do soukromí, uzavření se před vnějším
světem, helsinský proces a ustavení Charty 77 a dalších nezávislých organizací
Maďarsko – rozvoj politiky sociální smlouvy a vývoj reformních amplitud režimu, geneze
občanských iniciativ a jejich typologie, otevírání se Maďarska vnějšímu světu (GATT, WTO
apod.), ekonomické problémy a první výraznější projevy sociální patologie
Polsko – psychologické překonání následků revolty 1970, stablizace poměrů a nástup
ambiciózní koncepce Gierkova vedení, spotřební skok polské společnosti a jeho ekonomický
33
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
kontext, vzestupná liberalizace a otevírání se vnějšímu světu, opožděný dopad ropné krize na
ekonomiku, pokus o zvýšení cen a sociální bouře roku 1976, ustavení KOR a KSS/KOR a
vznik prvních nezávislých odborů, ekonomická krize konce 70. let a problém enormního
zadlužení, vznik Solidarity a její přímé i nepřímé důsledky, sovětské úvahy o intervenci
NDR – napjaté vztahy mezi Ulbrichtem a Brežněvem, selhání ekonomické reformy, snaha
oslabit disponibilnost vůči Sovětskému svazu, pokus o budování východoněmecké státněnárodní identity (dělnicko-rolnický stát), příchod loajálního Honeckera, nové trendy
v německo-německé politice,
Obecná souvislost: důsledky ropných krizí pro světovou ekonomiku
21. Gorbačov a přestavba
Důsledky stagnace brežněvovského období – vyčerpání extenzivních ekonomických
možností, nezvládnutelná zbrojní zátěž, kolaps direktivního řízení, vědecko-technologická
zaostalost, sociální nespokojenost, etnické napětí, sílící izolace na mezinárodní scéně,
gerontologické vedení a možnosti generační proměny, příčiny Gorbačovova příchodu a
základní rysy jeho politiky
Československo – pozdní normalizace, sílící ekonomická krize a sociální napětí, projevy
nespokojenosti v kulturní sféře, chování mládeže, spory mezi konzervativní a „reformní“ částí
KSČ, mentálně-politická bariéra intervence 1968, sílící ohlasy činnosti Charty 77, příchod
Jakešova vedení, ohlasy sovětské přestavby, Několik vět a počátek protivládních demonstrací
Maďarsko – kladná odezva sovětských změn, snaha o využití přestavby k vlastním reformám,
ekonomické a sociální problémy pozdního kádárismu, první pokusy o politickou reformu
režimu v polovině 80. let (volební systém), rozvoj opozičního hnutí a jeho organizační
progres, rozpad komunistické strany na konzervativní a reformní frakci, Kádárův odchod
z čela strany
34
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
NDR – obavy ze sovětské politiky a jejích důsledků pro suverenitu NDR, aktivní německoněmecká politika kombinovaná s tvrdým hraničním a vnitřním režimem, stav ekonomiky
NDR a její zvýhodnění v německo-německých vztazích, pokusy o odpor proti sovětskému
vlivu a nová vlna hry na východoněmeckou suverenitu
Polsko – průlom v podobě Solidarity a důsledky válečného stavu, zahraniční dluh a rozpad
národního hospodářství, neschopnost prosadit kredibilní ekonomickou reformu, listopadové
referendum 1987, aktivizace stávkového hnutí, iniciování kontaktů mezi vládou a opozicí
prostřednictvím římskokatolické církve, jednání o uspořádání kulatého stolu, polsko-sovětská
jednání o tzv. bílých místech ve vzájemných vztazích
Obecná souvislost: konec studené války
22. Vnitřní proměny střední Evropy v letech 1989-1990
Revoluce a refoluce let 1989-1990 – charakteristika a srovnání různých příčin a různých typů
zániku komunistických režimů, akcelerační role sovětské politiky a proces jako zrychlující se
řetězová reakce, návraty k reformnímu komunismu a vývoj úvahy o „překročení stínu“, vývoj
a proměny geopolitického rámce událostí
Polsko – geneze kulatého stolu, legalizace Solidarity, ústavní změny institucionálního rámce a
počátky tzv. nomenklaturní privatizace, role římskokatolické církve, vyjednání tzv. smluvních
voleb v červnu 1989, volby a vítězství Solidarity (očekávání sovětských reakcí), spory o
vládu a jmenování prezidenta, kompromisní vláda Tadeusze Mazowieckého
s postkomunistickými relikty, volba W. Jaruzelského novým prezidentem
Maďarsko – postupný rozpad komunistické strany v souvislosti s Kádárovým odchodem a
ustavení sociáldemokratické frakce, oslabení politického monopolu vede k formování jednak
35
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
nové alternativní platformy (MDF), jednak ke vzniku standardních politických stran nového i
historického typu, jednání u kulatého stolu a dohoda o svobodných volbách – volební systém
jako příkaz a chvíle a návrat k předválečnému systému,
NDR - sovětská politika a oslabování státní identity NDR a stability režimu, vliv sousedního
Německa, nepokoje a netečnost státní moci, rozpad SED na soupeřící frakce a odstranění
Honeckera, faktor berlínské zdi a jejího rozpadu, směs protitotalitního odporu a postupné
přibývání hesla sjednocení, budoucnost východoněmecké státnosti a postupné prosazování
sjednocovací linie
Československo – příčiny aktivizace do té doby v podstatě pasivní populace (Několik vět),
ideové pohnutky a nespokojenost se stavem ekonomiky, demonstrace a policejní zásah dne
17. 11. 1989, počátky organizované opoziční platformy v Čechách a na Slovensku (OF a
VPN), aktivizace nekomunistických stran Národní fronty, zahájení hovorů mezi mocí a
opozicí, vzestup masového hnutí na podporu změn, ústavní změny a volba Václava Havla
prezidentem, příprava prvních svobodných voleb
Obecná souvislost: příčiny překvapení pádem režimů
23. Postkomunismus – transformace
Transformace a tranzice – dva typy výkladu, struktura a proces, vývojové linie od reformněkomunistických modelů přes představy třetí cesty až po klasické západní modely, provázanost
politické a ekonomické transformace, srovnání hranice mezi setrvačností a inovací, zasazení
proměn do vnějšího kontextu, rozpad blokových struktur a existence v nových geopolitických
souvislostech, možnosti a meze rivality a spolupráce
Politická sféra – geneze demokratické politiky ukázaná na ústavním vývoji a volbách, řešení
problémů starého režimu (lustrační legislativa, otázka postavení, eventuelně zákazu činnosti
komunistických stran, soudní procesy s některými exponenty starého režimu), rychlý rozvoj
politických stan a jejich účast na tvorbě parlamentního života (význammné osobnosti a jejich
rivality), vytváření samosprávné administrativy a vývoj teritoriální administrativy, diskuse o
36
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
kontinuitě soudního a policejního aparátu a nezávislosti soudů, formování standardní politické
opozice a politické pakty, patologické jevy politických proměn jako korupce a nepotismus
Ekonomická sféra – diskuse o způsobu eliminace odstraňování základních parametrů
předchozího systému, spor gradualismu a šokové metody jako spor mezi institucionalisty a
zastánci ekonomického samospádu (politická versus ekonomická korupce), rozvahy o poměru
státního a privátního sektoru, průmyslu a zemědělství, rozvoj služeb a obchodu, privatizační
modely a metody, srovnání rozsahu restitučních majetkových politik, vztah ekonomické
transformace a vývoje vnějšího ekonomického prostředí, hlavní impulsy ekonomické
modernizace
Sociokulturní sféra – proměny sociálních struktur, vznik veřejně viditelné chudoby,
nezaměstnanosti, vytváření bohatých elit, migrační proměny a proměny starších imigračních
komunit, romská otázka, změny stravovacích a odívacích návyků, nový koncept volného času
a jeho prožívání, proměny vztahu elitní, masové a bulvární kultury, showbusiness a fenomén
hvězd, otevření se kulturní sféry navenek, pokles role církví, vznik nového prvku v podobě
NGO, měnící se role vzdělání – pronikání pojmů služba a klient i do nových oblastí, nové
projevy a formy sociálkních patologii a jejich internacionalizace
Obecná souvislost: koncept a rizika otevřené společnosti
37
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
24. Postkomunismus – geopolitické proměny
Proměna geopolitické mapy – rozpad Varšavské smlouvy a RVHP, „navazování“ vztahů mezi
středoevropskými státy a mezi nimi a Sovětským svazem (sovětské reinterpretace událostí let
1956 a 1968), faktor přetrvávající sovětské vojenské přítomnosti, střední Evropa v postavení
mezi Moskvou a Západem, budování nové diplomacie a vztahy se západní Evropou a USA,
začleňování střední Evropy do zájmové sféry západní společnosti
Sjednocení německého prostoru – posun východoněmeckého vývoje od protitotalitní revoluce
ke snaze obnovit jednotu německého státu, sjednocení jako absorpce východoněmeckých
území spolkovou republikou, vstřícné a záporné reakce vnějšího prostředí, obavy z obnovené
německé moci, konference 2+4 a řešení německé otázky na velmocenské úrovni, hraniční
problematika a otázka odsunu německého obyvatelstva ze střední Evropy, nový smluvní
systém
Rozpad federálních modelů – jugoslávská, sovětská a československá situace
Zahraniční politiky:
Československo
Maďarsko
Německo
Polsko
Rakousko
38
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Obecná souvislost: důsledky zániku bipolárního uspořádání světa
25. Postkomunismus – integrace
Povaha blokových integračních seskupení – stručný nástin vývoje a funkcí Varšavského paktu
a RVHP, ekonomicko-politické důsledky, prvky spolupráce s mimoblokovým prostředím a
nestandardní komunistické státy v koperačních vztazích, Hnutí nezúčastněných, helsinský
proces a rozvoj regionální spolupráce – fenomén Alpsko-jaderské skupiny (Itálie, Jugoslávie,
Maďarsko a Rakousko),
Regionální spolupráce po roce 1989 – rychlý vzestup a pád a Alpsko-jaderské skupiny (od
Quadreagonály k Hexagonále), vazba na Středoevropskou iniciativu, zrod visegrádského
projektu jako zaplnění geopolitického vakua, souvislost s rozpadem československé federace
a klinická msrt skupiny V4 v letech 1993-1998, oživení a rozvoj po roce 1998, funkce
visegrádského fondu, resistence české strany vůči Visegrádu, kontraprojekt CEFTA a spor o
poměr ekonomické a politické integrace, vazba stability středoevropského prostoru na kvalitu
bilaterálních vztahů – maďarsko-slovenské vztahy
Bezpečnostní integrace – iluze rychlého vstupu do západních struktur rychle vystřídána
oboustrannou skepsí, bezpečnostní vakuum v „obnaženém“ prostoru střední Evropy a vývoj
bezpečnostních rizik spojených s rozpadem Jugoslávie a SSSR a mocenskými ambicemi
Ruska, ustavení Partnerství pro mír jako náhradního programu, důvody separace Slovenska ze
skupiny zemi usilujících o vstup do NATO, americká podpora první skupiny, srovnání
koncepce první a druhé vlny rozšíření, hledání koalic a loajalita vis a vis jugoslávská krize,
různé skupinové reakce ne mezinárodní krize v Irálu, Afghánistánu a severní Africe, kolísání
mezi NATO a USA, fenomén euroatlantismu
Evropská integrace – skepse ES vůči postkomunistickým zemím, souvislost otázky vstupu do
formující se evropské integrace s jejím vývoje, maastrichtský proces a rozhodnutí akceptovat
možnost nových členů z postkomunistického světa, vývoj „přijímací“ metodiky od technicky
pojatých kritérií k politickému konceptu regionálního rozšíření, rivalita a spolupráce zemí
střední Evropy vis a vis EU, pohyb středoevropských zemí na evropské scéně, vztahy
39
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
s velkými zeměmi, postoj k vytváření evropského ústavního dokumentu, středoevropské
členství v Eu a mezinárodní krize, vztah k euru
Obecná souvislost: integrace, identita a suverenita
Bělina Pavel et al., Dějiny zemí Koruny české, díl II., 7 vyd., Praha 2001
Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu, Argo Praha 1999
Gilbert Martin, Židé ve 20. století, Praha 2002
Hobsbawn Eric, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998
Judt, Tony, Povojnová Európa. História po roku 1945, Bratislava 2007 (též české vydání)
Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001
Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998
Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 2006
Macůrek Josef, Dějiny polského národa, Praha 1948
Pešek Jiří, První polovina 20. století ? doba nucených migrací, vyhnání a transferů in: Bulletin
Historického ústavu AV ČR, 13-1, 2002
Řezník Miloš, Stručné dějiny států ? Polsko, Praha 2002
Veber Václav et al., Dějiny Rakouska, Praha 2002
Vykoukal Jiří, Litera Bohuslav, Tejchman Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad
sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000
Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998
Doporučená literatura:
Aron Raymond, Historie XX. Století, Praha 1999
Berend Iván T., Ránki György , East Central Europe in the 19st and 20th Centuries, Budapest
1977
Buchheim Christoph, Industrielle Revolution. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in
Grossbritanien, Europa und in Űbersee, München 1994
Gilbert Paul, Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt a/M 1999
Haumann Heiko, Dějiny východních Židů, Olomouc 1997
Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001
40
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Křen Jan, Historické proměny češství, Praha 1992
Davies Norman, Dějiny národa ve středu kontinentu, Praha 2001
41
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Reader (řazeno podle pořadí přednášek)
01_OkeyRobin_CentralEuropeEasternEurope.pdf
02_Arnason Johann P._Introduction_Demarcating East Central Europe_2005.pdf
03_Enlightenment in Central Europe.pdf
04_WoolfStuart_FrenchCivilizationAndEthnicityInTheNapoleonicEmpire.pdf
05_Kissinger Henry_Diplomacy.pdf
06_Brubaker Roger_1848 in 1998_The Politics of Commemoration in Hungary, Romania,
and Slovakia_2002.pdf
07_Burleigh Michael_Earthly Powers_The Clash of Religion and Politics in Europe, from the
French Revolution to the Great War.pdf
08_Berend Ivan_History Derailed.pdf
09_The First World War - The War to End All Wars.pdf
10_Henig Ruth_Versailles and After.pdf
11_Authoritarianism and Democracy in Europe, 1919-39.pdf
12_Economic change and the national question in twentieth-century Europe.pdf
13_Snyder Timothy_Bloodlands_Europe Between Hitler and Stalin.pdf
14_Bartov Omer_Defining Enemies, Making Victims...Holocaust_1998.pdf
15_Abrams Bradley_The Second World War and the East European Revolution_2002.pdf
16_Mastny Vojtech_The Cold War and Soviet Insecurity_The Stalin Years.pdf
17_Keep John L. H._ Stalinism_Russian and Western Views at the Turn of the Millenium.pdf
18_Kramer M._The Early Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in East-Central
Europe 1-3.pdf
19_1968 in Europe_A History of Protest and Activism, 1956-1977.pdf
20_Wenger Andreas_Origins of the European Security System_The Helsinki Process
Revisited.pdf
21_Zubok Vladislav M._A Failed Empire.pdf
22_Arnason Johann_The Future that Failed.pdf
23_Berend Ivan_An Economic History of Twentieth-Century Europe.pdf
24_Kuus Merje_Geopolitics Reframed.pdf
25_Zielonka Jan_Europe as Empire.pdf
42
Download

STUDIJNÍ OPORA Název předmětu: Dvě století střední Evropy I & II